Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING GÄVLEBORGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING GÄVLEBORGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING GÄVLEBORGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Gävleborgs län har en svarsfrekvens på 68%, vilket är relativt lägre än merparten av länen. Respondenterna i Gävleborgs län förefaller ha en relativt delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Knappt två femtedelar utav respondenterna från Gävleborgs län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gävleborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Gävleborgs län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I GÄVLEBORGS LÄN 5 n = 26 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer Informationssäkerhet Entreprenörskap och företagsutveckling E-tjänster/e-förvaltning FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT GÄVLEBORGS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Gävleborgs län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 26 / Svarsfrekvens = 68% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Gävleborgs län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I GÄVLEBORGS LÄN n = 26 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I GÄVLEBORGS LÄN? Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I GÄVLEBORGS LÄN n = 26 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg E-tjänster/e-förvaltning Informationssäkerhet Digital kompetens DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I GÄVLEBORGS LÄN Top 5 påverkansområden i Gävleborgs län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 26 / Svarsfrekvens = 68% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I GÄVLEBORGS LÄN 14 n = 26 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I GÄVLEBORGS LÄN n = 26 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I GÄVLEBORGS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I GÄVLEBORGS LÄN Borde sannolikt arbetat ännu bredare med förankring och försök snabbt att få till konkreta projekt där man kan uppnå snabba resultat så folk upplever att samarbetet ger något. Behovet av att samverka, samt gränsöverskridande sammarbete, prestigelöshet Svårt att beskriva nyttan med en digital agenda för dem som inte är insatta i digitaliseringsfrågan. Att digitalisering likställs med IT-teknisk utveckling istället för verksamhetsutveckling. "Våga" ta beslut på investering i bredband för hela länet, det beslutet behöver tas för möjlighet till utveckling av länet, dvs det minst lika viktigt som järnvägar, vägar etc. Att det finns kompetens inom regionen som är tillgänglig för alla kommuner och att arbetet samordnas. Samarbete och samsyn mellan kommuner är viktigt i så här omfattande projekt. Viktigt att vi samverkar, en liten kommun klarar inte alla krav som ställs annars. Nyttan med den digitala agendan för de kommunala verksamheterna är inte diskuterad. Därav den stora okunskapen om varför detta är en viktig framtidssatsning. Bredband kan vi nyttan av, men inte hur möjligheterna i användandet ser ut. Tid att arbeta mer aktivt med agendan. Bristande ekonomiska resurser sinkar det viktiga utvecklingsarbetet som kan bidra till viktig kostnadseffektivitet i framtiden. 18

19 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

20 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Entreprenörskap och företagsutveckling Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Informationssäkerhet 20 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

21 Tydligare styrning och samordning Bredbandsutbyggnad Finansiering Övrigt E-tjänster och e-förvaltning Finansiering Övrigt Bredbandsutbyggnad Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap E-tjänster och e-förvaltning 21 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING GÄVLEBORGS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser