Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Västra Götalands län har en svarsfrekvens på 68%, vilket är något lägre än merparten av länen. Respondenterna i Västra Götalands län förefaller ha en relativt delad syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Tre av fyra utav respondenterna från Västra Götalands län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Västra Götalands län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 5 n = 17 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Entreprenörskap och företagsutveckling Kultur FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT VÄSTRA GÖTALANDS LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Västra Götalands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 17 / Svarsfrekvens = 68% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Västra Götalands län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN n = 17 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN? n = 17 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN n = 17 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Informationssäkerhet Hälsa, vård och omsorg DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Top 5 påverkansområden i Västra Götalands län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 17 / Svarsfrekvens = 68% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN 14 n = 17 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN n = 17 / Svarsfrekvens = 68% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Man har inte förstått den mycket stora betydelse av it för regionen framtid. Oklar ledning och styrning avseende kommunernas skyldighet att verkställa aktiviteter i handlingsplanen. Vi bygger en framtid för våra barn och barnbarn. Att hitta ett antal enskilda frågor/projekt med en tydlig ägare och gemensam finansiering, runt vilka många kan samverka i en gemensam lösning, tex E-arkiv. Vikten av att överbrygga sektorsgränser. Framgångar föds först när arbetet och insikten lyfts en nivå för att kunna se utvecklingen i ett större samanhang. Det är många parter. De parter som agendan vänder sig till behöver vara delaktiga. Det kan och skall inte vara ett dokument som till störst del vänder sig till kommunerna och upprepar deras pågående utvecklingsarbete. För att nå detta. Är en transparent och tydlig organisation för digital agenda en nödvändighet. Digitaliseringsarbetet måste prioriteras, viktigt för utvecklingen. Kommunikation i olika sammanhang och tid för förankring är viktigt! Tror vi behöver ett nytt mål från Regeringen typ som målet att alla ska ha tillgång till 100/100 år 2020. Vart spänner vi bågen nästa gång? Vad ska vi nå? Tror t ex att det varit intressant att blicka på vart vill vi när alla har fiber tex. Fortsättning på nästa sida 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I VÄSTRA GÖTALANDS LÄN Kommunerna och VGR har vaknat för detta arbete. Det finns en förståelse på länsnivå för att det är en del av den regionala strategin på ett helt annat sätt idag. Detta har tagit lång tid och mycket repetition. Tror vi skall tydliggöra också att; 1. Bredband har skapat de digitala motorvägarna. Alla har inom kort nästan samma möjligheter. 2. Den digitala agendan kan skapa de saknade "trafikmärken" som behövs att styra den grundläggande kommunikationen mellan främst de offentliga aktörerna. Typ infoklassing, integration, informationsförsörjning (e-arkiv), e- tjänstplattformar, drift i huvudsak. 3. Finansiella resurser måste in för att stödja våra 20-25 minsta kommuner. 4. Därefter är möjligheterna öppna för alla områden, e-tjänster, skola, omsorg, sjukvård, öppen data, ökad innovation etc.

20 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

21 E-tjänster/e-förvaltning Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Skola och utbildning Digital kompetens Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Informationssäkerhet 21 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 Tydligare styrning och samordning E-tjänster och e-förvaltning Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap Bredbandsutbyggnad Informationssäkerhet Bredbandsutbyggnad Övrigt Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap E-tjänster och e-förvaltning Skolan 22 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING VÄSTRA GÖTALANDS LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser