Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst1 Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015:20.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst1 Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015:20."— Presentationens avskrift:

1 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst1 Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015:20

2 En vattendelare och ….. 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst2 lite av ett getingbo?

3 Bakgrund och syfte med utredningen  Särskilt utredare: Göran Stiernstedt  Syftet med översynen är att åstadkomma en god vård, - där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta som möjligt och - onödig vistelse på sjukhus så långt möjligt kan undvikas.  Utredningen överlämnade sitt förslag till regeringen 150305  Remisshanteringen avslutades 150630  Förslaget bereds nu på Socialdepartementet 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst3

4 Problemet idag Patienter som är utskrivningsklara blir kvar onödigt länge inom den slutna hälso- och sjukvården:  Det är inte förenligt med god och säker vård och bidrar till överbeläggningsproblematik.  Det är samhällsekonomiskt onödigt kostsamt och inte effektiv vård.  Det är ineffektivt och ojämlikt att lagstiftningen medger längre väntetider för patienter inom psykiatrin. Brister i samverkan leder också till  hög grad av onödiga återinläggningar efter slutenvård. 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst4

5 Lagens nuvarande konstruktion fokuserar på ett ”tvåpartstänk” SlutenvårdenKommunen 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst5

6 ….. när det i själva verket är tre parter som måste vara aktiva i samverkan Slutenvården Kommunen Primär- och öppenvård 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst6

7 Utredningen om betalningsansvarslagen Nuvarande konstruktion av BAL har vissa oönskade effekter Vårdplanering blir ofta en punktinsats som inte sällan kommer för tidigt i processen. Den landstingsfinansierade öppenvården är alltför sällan med i planeringsarbetet vilket ökar risken får återinläggningar. Nuvarande konstruktion med ”varseldagar” styr tankarna fel – ”man har sju dagar/trettio dagar på sig” – konstruktionen styr ledtider. Skillnad i fristdagar mellan somatik och psykiatri är förlegad och inte jämlik vård. Patienter i psykiatrin hamnar i kläm. 2015-09-217

8 Utredningen om betalningsansvarslagen Ledtiderna förlängs av en rad olika ofta samverkande faktorer Informationsöverföring generellt (såväl innehåll som IT-system) Slarv med innehållet i informationen skapar merarbete för mottagande enheter, patientsäkerhetsrisk Bristande följsamhet till överenskomna rutiner Olika parter är oense t.ex. vad patienten behöver efter slutenvårdstiden, hur vårdplaneringen ska gå till, om kallelsen skickats på rätt sätt o.s.v. Logistik runt planering, leverans av hjälpmedel m.m. Ett tillfälligt andrum för verksamheten 2015-09-218

9 Utredningen om betalningsansvarslagen 2015-09-219

10 Utredningens förslag  Att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts av en ny lag: Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård.  Bestämmelserna i den nya lagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2016.  Utredningen lämnar också förslag till ett utvecklingsprogram som antingen i sin helhet eller i delar kan användas för att möjliggöra en effektivare utskrivning från slutenvården samt minska vänte- och ledtiderna mellan slutenvård och öppen vård och omsorg. 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst10

11 Lagförslaget i korthet 1 § Patienter som vårdas enligt lagen om rättspsykiatrisk vård undantas från den nya lagen 4 § Inskrivningsmeddelandet initierar planeringen inför patientens utskrivning 5 § Fast vårdkontakt ska utses av primär- eller öppenvården 7 § Slutenvården måste underrätta berörda enheter om att en patient har bedömts vara utskrivningsklar. 8 § Informationsöverföring till berörda enheter inför utskrivning 9 § Information till patienten i samband med utskrivning 10 § Samordnad individuell planering (SIP) – berörda enheters gemensamma planering för att koordinera insatserna 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst11

12 Lagförslaget i korthet forts. 11 § Den fasta vårdkontakten i den landstingsfinansierade öppna vården ska kalla till den samordnade individuella planeringen 13 § Huvudmännen måste komma överens om gemensamma riktlinjer avseende samverkan enligt denna lag vilket inkluderar vid vilken tidpunkt betalningsansvaret ska övergå till kommunen, vilka belopp som kommunen i sådant fall ska betala samt hur huvudmännen ska lösa eventuella tvister 16 § Kommunens betalningsansvar inträder endast om: 1.Den behandlande läkaren i den slutna vården har lämnat ett inskrivningsmeddelande. 2.Den fasta vårdkontakten har skickat en kallelse till samordnad individuell planering. Kallelsen ska ha skickats senast tre dagar efter att patienten bedömts som utskrivningsklar. 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst12

13 ”Back up” om man inte kommer överens ….. 17-18 §§ Om inte huvudmännen kommer överens eller om det saknas en överenskommelse ska  kommunens betalningsansvar inträda tre dagar efter det att den behandlande läkaren har underrättat berörda enheter i kommunen om att patienten är utskrivningsklar.  kommunen, vid eventuell överträdelse av tidsfristen, betala det belopp som staten har fastställt. Beloppet ska vara enhetligt för all typ av vård och motsvara genomsnittskostnaden för ett vårddygn i slutenvård. 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst13

14 Att diskutera utifrån utredningens förslag  Vad blir konsekvenserna av förslagen? För slutenvården? Primär- och öppenvården? Kommunen?  Hinder och möjligheter?  Hur kan ni förbereda er redan nu för att - korta ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende? - så långt som möjligt undvika onödig vistelse på sjukhus?  Kan andra/nya arbetsformer vara ett sätt? Vilka? 2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst14


Ladda ner ppt "2015-09-21Sektionen för vård och socialtjänst1 Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen SOU 2015:20."

Liknande presentationer


Google-annonser