Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING ÖREBRO LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING ÖREBRO LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."— Presentationens avskrift:

1 RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING ÖREBRO LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015

2 BAKGRUND Spindeldiagrammen är baserade på ett genomsnitt av hur respondenterna instämmer i påståendena som beskrivs vid varje ytterpunkt. Genomsnittet på dessa frågor presenteras för att bibehålla respondenternas anonymitet. De tillgängliga svarsalternativen, förutom Vet ej var: (1) Tar helt avstånd (2) Tar delvis avstånd (3) Varken instämmer eller tar avstånd (4) Instämmer delvis (5) Instämmer helt Den innersta linjen motsvarar (1) och den yttersta linjen motsvarar (5). Ordmolnen är baserade på de termer och ord respondenterna uppgivit varit viktiga för respektive fråga. Ordets storlek representerar antalet gånger det uppgivits som svar. Svarsfrekvensen (%) samt antal svar (”n=”) uppges under varje diagram. 2

3 BAKGRUND Örebro län har en svarsfrekvens på 85%, vilket är något högre än merparten av länen. Respondenterna i Örebro län förefaller ha relativt samstämmig syn på digitaliseringsarbetet och arbetet med den regionala digitala agendan. Knappt två tredjedelar utav respondenterna från Örebro län arbetar huvudsakligen med frågor kring IT och digitalisering i sin yrkesroll. LänTillfrågadeSvarandeSvarsfrekvensSpridning Jönköpings8563%2,22 Dalarnas12758%2,07 Uppsala351749%2,02 Västra Götalands251768%1,97 Jämtlands181267%1,96 Blekinge261869%1,96 Norrbottens564071%1,96 Södermanlands181371%1,87 Gälveborgs382668%1,86 Västmanlands281450%1,85 Västerbottens191579%1,85 Kronobergs11873%1,83 Kalmar171482%1,75 Hallands141179%1,71 Örebro262285%1,67 Gotlands232191%1,49 Västernorrlands161594%1,35 Värmlands201995%1,24 Östergötlands99100%0,95 Skåne13 100%0,85 3 Källa: Digitaliseringskommissionen Not: Spridning är den s.k. standardavvikelsen vilket är ett statistiskt mått. Syftet är att se hur homogena svaren är inom länen. Värt att notera är att standardavvikelsen för de län med få svarande (< 30) är behäftad med ökad statistisk osäkerhet.

4 Nuläge – Örebro län

5 NULÄGET FÖR DIGITALISERINGSARBETET I ÖREBRO LÄN 5 n = 22 / Svarsfrekvens = 85% % Källa: Digitaliseringskommissionen

6 Bredband och elektroniska kommunikationer Hälsa, vård och omsorg Kultur E-tjänster/e-förvaltning Miljö och klimat FINNS DET NÅGOT/NÅGRA DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR DU ANSER ATT ÖREBRO LÄN IDAG INNEHAR EN STYRKEPOSITION? Top 5 styrkeområden i Örebro län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 22 / Svarsfrekvens = 85% 6 1 2 3 4 5

7 Arbetet med den digitala agendan i Örebro län

8 INTRESSE OCH INVOLVERING I ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN I ÖREBRO LÄN n = 22 / Svarsfrekvens = 85% Källa: Digitaliseringskommissionen 8

9 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST BESKRIVER ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I ÖREBRO LÄN? n = 22 / Svarsfrekvens = 85% Källa: Digitaliseringskommissionen 9

10 Den regionala digitala agendans konsekvenser för länet

11 KONSEKVENSER AV ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I ÖREBRO LÄN n = 22 / Svarsfrekvens = 85% Källa: Digitaliseringskommissionen 11

12 Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Skola och utbildning Digitalt utanförskap/innanförskap DIGITALA SAKOMRÅDEN DÄR ARBETET MED DEN DIGITALA REGIONALA AGENDAN KOMMER HA STÖRST POSITIV INVERKAN FRAM TILL 2020 I ÖREBRO LÄN Top 5 påverkansområden i Örebro län Källa: Digitaliseringskommissionen n = 22 / Svarsfrekvens = 85% 12 3 4 5 1 2

13 Respondenternas medverkan i RDA- arbetet

14 INDIVIDENS MEDVERKAN OCH FÖRVÄNTNINGAR PÅ ARBETET MED DEN REGIONALA AGENDAN FÖR DIGITALISERING I ÖREBRO LÄN 14 n = 22 / Svarsfrekvens = 85% Källa: Digitaliseringskommissionen

15 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN I ÖREBRO LÄN n = 22 / Svarsfrekvens = 85% Källa: Digitaliseringskommissionen 15

16 Lärdomar och påverkansfaktorer

17 VILKA TRE ORD ELLER BEGREPP TYCKER DU BÄST FÅNGAR IN FRAMGÅNGSFAKTORERNA/UTMANINGARNA FÖR DET FORTSATTA DIGITALISERINGSARBETET I ÖREBRO LÄN? FRAMGÅNGSFAKTORERUTMANINGAR 17

18 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I ÖREBRO LÄN Att vara envis och målmedveten. Lyckosamt arbete kräver genuint engagemang, var rädd om eldsjälar inom organisationerna. Sprid arbetet så att alla ser att arbete pågår. Se till att man förstår att arbetet sker gemensamt och att man inte kan sitta och vänta på någon annan. Det positiva i att återanvända redan befintliga gemensamma grupperingar för att hos dem arbeta in DA målen. Behövs en samordnarroll (ej heltidsuppdrag) för uppföljning och rapportering som också analyserarar och identifierar där det saknas grupperingar och genomförandeplaner. Att gå från ord till handling. Att visa att bredbandsutbyggnaden på landsbygden går vidare så vi skapar förutsättningar för nyttjandet. Hitta projektmedel så vi eller andra organisationer kan stötta t.ex. kommunerna för att komma igång med olika viktiga åtgärder. I synnerhet små kommuner svårt att avstå personal till utvecklingsprojekt och det finns inte heller medel. Här behöver den länsstyrelser (den regionala statliga nivån) och regionala aktörer kunna stötta olika prioriterade utvecklingssatsningar, dvs att det finns pengar. Det behövs avsättas regionala och kommunala resurser som incitament och smörjmedel för utveckling, - det räcker inte med Vinnova. Det måste finnas någon som leder och styr det fortsatta arbetet och ser till att målen realiseras. Vi måste arbeta mycket med utbildning av egna resurser så att vi har kompetens nog för att nå målen. Fortsättning på nästa sida 18

19 ÖPPNA SVAR KRING LÄRDOMAR AV ARBETET MED DIGITALISERINGSARBETET I ÖREBRO LÄN Se möjligheterna inte begränsningarna! Gått i "långbänk"; förståelse för andra kommuners samarbeten Det viktigt att kommunerna inte bara hantera frågorna "med vänster hand" utan förstår att digitaliseringsarbetet är en nödvändighet som måste tas på allvar och att man avsätter resurser för arbetet. Vi behöver en organisation som håller i den regionala digitala agendan. Som är med och driver på och följerupp målen. Vi kommer att lyckas. Att få beslutande personer att förstå hur viktigt digitaliseringen är för utvecklingen Att koordinera och synka olika processer/programarbete som pågår ex RUS arbete mm. Vikten av att kunna samarbeta i hela regionen. Tillsammans kan vi få till det bra. Någon måste vara drivande och hålla ihop jobbet. Klargöra mandat, ambition och målsättning. Ta fram en realistisk tidsplan och hålla sig till den. Komplexa processer som berör hela samhället kräver tid för förankring och implementering. Brist på spridning av information och kunskap i verksamheter och hos privatpersoner om vad som görs och vilka möjligheter som redan finns. 19

20 Den kommunala och regionala nivåns roll i det fortsatta digitaliseringsarbetet

21 Bredband och elektroniska kommunikationer E-tjänster/e-förvaltning Hälsa, vård och omsorg Digital kompetens Digitalt utanförskap/innanförskap E-tjänster/e-förvaltning Digital kompetens Hälsa, vård och omsorg Bredband och elektroniska kommunikationer Digitalt utanförskap/innanförskap 21 DIGITALA SAKOMRÅDEN SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

22 Finansiering Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap E-tjänster och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad Övrigt Tydligare styrning och samordning Digital kompetens, inkl digitalt utanförskap E-tjänster och e-förvaltning Bredbandsutbyggnad Finansiering 22 INSATSER OCH ÅTGÄRDER SOM BÖR PRIORITERAS FRÅN KOMMUNALT RESPEKTIVE REGIONALT HÅLL I DET FORTSATTA ARBETET MED DEN REGIONALA DIGITALA AGENDAN KommunaltRegionalt 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

23 KONTAKTA GÄRNA RAMBÖLL OM NI HAR FRÅGOR! End slide MARTIN.BODENSTEN@RAMBOLL.COM 070-754 94 58


Ladda ner ppt "RAMBÖLL MANAGEMENT CONSULTING ÖREBRO LÄN UPPFÖLJNING AV REGIONALA DIGITALA AGENDOR September 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser