Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Elektrolytrubbningar i primärvården Per Löfdahl. Elektrolyter  Elektrolyter är mineraler i kroppen som behövs för nerv-och muskelfunktion, kroppsvätskebalansen,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Elektrolytrubbningar i primärvården Per Löfdahl. Elektrolyter  Elektrolyter är mineraler i kroppen som behövs för nerv-och muskelfunktion, kroppsvätskebalansen,"— Presentationens avskrift:

1 Elektrolytrubbningar i primärvården Per Löfdahl

2 Elektrolyter  Elektrolyter är mineraler i kroppen som behövs för nerv-och muskelfunktion, kroppsvätskebalansen, och andra kritiska processer. ExtracellulärtIntracellulärt Natrium14010 Kalium4150 Magnesium240 Calcium2,50,5

3 Hyperkalemi S-K ≥ 4,5 mmol/l  Falsk - Stas vid provtagning - Leukemi med uttalad leukocytos eller trombocytos (megakaryocytos)  Redistribution av kalium - Acidos speciellt om samtidig insulinbrist och vätskebrist (diabetisk ketoacidos) - Digitalis intoxikation  Minskad renal utsöndring av kalium - Njurinsufficiens - Binjurebarkssvikt – Addison sjukdom och isolerad hypoaldosteronism - Läkemedel såsom kaliumsparande diuretika, ACE-hämmare, NSAID, trimetoprim och heparin - Interstitiell nefrittrimetoprim  Ökat kaliumutsläpp i serum - Hemolys eller uttalad muskelnekros

4 Hyperkalemi Symptom och fynd  Muskelsvaghet  Svaga senreflexer  Förlamning  Oro och förvirring  EKG förändringar

5 Hyperkalemi Utredning  Om patient opåverkad och inga EKG förändringar. Ny analys.  Medicingenomgång  Uteslut ketoacidos  Njurfunktion  Blodgas: pH och BE  Uteslut leukemi och binjurebarksvikt  Dehydrering

6 Hyperkalemi Omhändertagande  Akut inläggning om S-K > 7,0 mmol/l  Rytmövervakning, Pacemaker beredskap  Öka utsöndringen av Kalium via tarmen och urinen. Resonium och loopdiuretika.  Flytta Kalium från extra- till intracellulärt. Glukos/Insulindropp  Överväga dialys vid akut njursvikt.

7 Hypokalemi  S-K < 3,5 mmol/l  10-40% av diuretikabehandlade patienter  Högre mortalitet  Risken för livshotande arytmier ökar fr.a. vid kranskärlssjukdom, hjärtsvikt samt digitalisbehandling.

8 Hypokalemi Orsaker  Läkemedel  Gastrointestinala  Renala  Andra orsaker

9 Hypokalemi Läkemedel  Diuretika  Mineralkortikoider (Prednisolon, Florinef)  Β2 stimulerare  Insulin  Teofyllamin  Laxermedel

10 Hypokalemi Gastrointestinala  Kräkningar  V-sond  Diarré  Stomipatienter

11 Hypokalemi Renala orsaker  Kronisk pyelonefrit  Primär och sekundär hyperaldosteronism

12 Hypokalemi Andra orsaker  Magnesiumbrist  Akut leukemi  Hypotyreos  Alkoholmissbruk

13 Hypokalemi Symtom  Beroende på hur snabbt kaliumbristen uppkommit  Trötthet, nedsatt aptit, illamående, nedsatt muskelkraft  Arytmier och EKG förändringar

14 Hypokalemi Behandling  K-sparande diuretika: Spironolakton, Elperenon, Amilorid  K substitution: Kaleorid, Kajos  Kost: Frukt, Bönor, Nötter

15 Hyponatremi  Dominernade jonen i ECF och bestämmer till största del osmomlaliteten i serum.  Totalt 60 mmol/kg (1380 mg/kg eller 0,1 kg hos en 70 kg person)  50% ECF, 5% ICF och 45% i skelettet  Reabsorberas till 99,4% i njurarna, 0,6% utsöndras i urinen. Styrs av RAAS, ADH.  Rekommenderat dagligt saltintag 5-6 g (nuvarande 10-12 g) 2,5 g salt innehåller 1 g Natrium Brustabletter innehåller mycket Na (Na HCO 3 )

16 Reglering och effekter av vasopressin

17 Hyponatremi Bakgrund  Vid hyponatremi finns ett vattenöverskott i kroppen i relation till kroppens natriuminnehåll.  S-Na < 135 mmol/l  15% av alla sjukhusvårdade. Förlänger sjukvårdstiden, ökar mortaliteten  Vid akut uttalad hyponatremi (s-Na < 115, duration < 2 dygn) är mortaliteten hög, runt 20 %.  Vid den vanligare kroniska hyponatremin är prognosen betydligt bättre.

18 Hyponatremi Klassificering  HypovolemLåg vätskehalt i kroppen  HypervolemHög vätskehalt kroppen  Euvolem Normal vätskehalt

19 Hyponatremi Symtom och Fynd  Symtom beror på graden av hyponatremi samt på hur snabbt den har utvecklats.  Vid s-Na >125, mild hyponatremi är symptom ovanligare och lindrigare.  Vid s-Na < 125 förekommer i regel neuropsykiatriska symtom.

20 Hyponatremi Symtom och Fynd  Akut hyponatremi Snabbt påkommen förvirring Kramper Koma  Kronisk hyponatremi Successivt påkommen trötthet Förvirring Illamående och kräkningar Rörelserubbning, dysfasi, kramper och koma

21 Hyponatremi För rätt behandling och riktade diagnostiska åtgärder bör tidsförlopp för hyponatremin samt patientens volymstatus värderas.

22 Akut Hyponatremi Orsaker  Tillförsel av hypotona vätskor peri- och postoperativt.  Psykogen polydipsi hos patienter med känd psykisk sjukdom.  Psykofarmaka utlöst SIADH (syndrome of inappropriate ADH secretion)  Binjurebarkssvikt.

23 Kronisk Hyponatremi Orsaker  Diuretikabehandling  SIADH  Alkoholism  Hypothyreos  Binjurebarkssvikt

24 Pseudohyponatremi Orsaker Andra osmotiskt verksamma substanser som ersätter intravaskulärt Na  Hög M-komponent  Hypertriglyceridemi  Hyperglykemi

25 Hypovolem Hyponatremi  Kräkningar  Diarré  Diuretikabehandling  Aldosteron/Kortisolbrist (Addison sjd)  CSW (Cerebral salt wasting syndrome) ses hos patienter med cerebrala processer samt efter neurokirurgiska ingrepp.  Brännskada  Långdistanslöpare

26 Hypervolem hyponatremi Vätskeretention  Hjärtsvikt  Leversvikt  Njursvikt  Nefrotiskt syndrom

27 Euvolem Hyponatremi SIADHSyndrome of Inappropriate ADH secretion  Hypofysen ökar insöndring av ADH  Ökad insöndring av ANP (BNP)  Vanligast läkemdelsutlöst: Neuroleptika, antidepressiva, antiepileptika, NSAID, Vasopressin (Minirin)  Paramalignt symptom  Ökad urinosmolalitet Öl alkoholister

28 Orsaker till SIADH Malignitet  Lungcancer (framför allt småcellig lungcancer)  Nasofarynxcancer  Gastrointestinal cancer  Pankreascancer  Urogenital cancer  Lymfom  Sarkom

29 Orsaker till SIADH Lungsjukdom  Infektion (pneumoni, tbc, abscess)  Ventilation med positivt tryck (icke-invasiv ventilation, respiratorbehandling)  Vaskulit

30 Orsaker till SIADH Läkemedel  Antidepressiva: SSRI, tricyklika  Antiepileptika: karbamazepin, valproat  Neuroleptika: haloperidol  Cytostatika: cyklofosfamid, vinkristin, cisplatin  Vasopressinanalog: desmopressin (Minirin®)

31 Orsaker till SIADH CNS-sjukdom  Infektion: meningit, encefalit, abscess  Subaraknoidal-/subduralblödning  Traumatisk hjärnskada  Vaskulit  Hjärntumör  Multipel skleros, Guillain–Barrés syndrom

32 Orsaker till SIADH Övrigt  HIV/aids  Akut porfyri  Svår smärta  Illamående  Postoperativt

33 UTREDNING  Anamnes och status  Värdera tidsförlopp och hydreringsgrad!  Är hyponatremin akut eller kronisk?  Är patienten hypovolem, hypervolem eller euvolem? Värdera hudturgor och slemhinnor. Leta efter tecken på ascites, ödem eller central venstas tydande på hypervolemi. Är patienten takykard? Sjunker blodtryck i stående?  Läkemedel

34 Provtagning  P-glukos  S-TSH och fritt T4  S-kortisol  S-Na, S-K, S-kreatinin, Standardbikarbonat  Blodstatus  S-osmolalitet  Leverstatus  U-osmolalitet, U-natrium

35 BEHANDLING  Snabbt påkommen hyponatremi behandlas med snabb korrigering Akut hyponatremi kan ge upphov till hjärnödem och död. Därför är det viktigt att hyponatremin snarast korrigeras.  Långsamt påkommen hyponatremi behandlas med långsam korrigering Risker vid kronisk hyponatremi är en alltför snabb korrigering med utvecklande av central- och extrapontin myelinolys

36 Pontin myelinolys  Bestående allvarliga neurologiska skador. Debuterar upp till en vecka efter att s-Na korrigerats. dysfagi, dysartri, ögonmotorikstörning, quadripares samt medvetandesänkning Vid kronisk hyponatremi (och sänkt s-osmolalitet) hinner nervcellerna anpassa sig genom att göra sig av med intracellulära osmotiskt verksamma ämnen.Vid snabb höjning av s-Na och s-osmolalitet sugs vatten ut ur nervcellerna vilka krymper samman med risk för myelinolys och celldöd som följd.

37 BEHANDLING  Akut symtomgivande hyponatremi (s-Na < 115 och duration < 48h)  Bör vårdas på IVA  Hyperton NaCl infusion  Rekommenderad hastighet är en ökning av serumnatrium med runt 2 mmol/L per timme. Högre takt vid kramper.  Vid minsta misstanke om binjurebarkssvikt - Ge hydrokortison 100 mg i.v. (SoluCortef)!

38 BEHANDLING  Kronisk hyponatremi (med svåra symtom)  Bör initialt vårdas på IVA  Korrigering av s-Na skall ske långsamt 125 mmol/l  Infusion med isoton NaCl lösning (0.9 %)

39 Behandling  Kronisk hyponatremi med lindriga symptom  Vätskekarens 0,7 – 1,0 liter/dygn  Infusion med isoton NaCl lösning (0.9 %)  Korrigeringstakt 125 mmol/l  Vasopressinantagonister ger ökad utsöndring av hypoton urin. Tolvaptan indikation hypontaremi vid SIADH.

40 Hyponatremi Utredning

41 Hypernatremi  P-Natrium >145 mmol/l  Stimulerar till törst med ökat vattenintag och ADH-insöndring till ökad vattenreabsorption i njurarna.

42 Hypernatremi Orsaker  Dåligt vätskeintag vid förvirring, äldre med nedsatt törstreflex, mevetandesänkta.  Ökade vätskeförluster vid feber, svettning, gastroenterit, hyperglykemi, diabetes incipidus och diuretikamedicinering.

43 Hypernatremi Symtom  Törst  Torra slemhinnor och nedsatt hudturgor  Dålig urinproduktion  Ortostatism  Muskelsvaghet  Förvirring  Kramper

44 Hypernatremi Behandling  Behandla bakomliggande orsak: Febernedsättande, korrigering av P-Glc, utsättning av diuretika, Vasopressin  Vätsketillförsel per os eller intravenöst beroende på hur allvarliga symtom.  Om snabb uppkomst – snabb korrektion  Om långsam uppkomst – långsam korrektion


Ladda ner ppt "Elektrolytrubbningar i primärvården Per Löfdahl. Elektrolyter  Elektrolyter är mineraler i kroppen som behövs för nerv-och muskelfunktion, kroppsvätskebalansen,"

Liknande presentationer


Google-annonser