Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kriterier för vattenråd & kustvattenråd  Definition Ett vattenråd – är en frivillig sammanslutning av intressenter inom vattenrådsområdet, som gemensamt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kriterier för vattenråd & kustvattenråd  Definition Ett vattenråd – är en frivillig sammanslutning av intressenter inom vattenrådsområdet, som gemensamt."— Presentationens avskrift:

1 Kriterier för vattenråd & kustvattenråd  Definition Ett vattenråd – är en frivillig sammanslutning av intressenter inom vattenrådsområdet, som gemensamt strävar efter att utifrån ett helhetsperspektiv nå god status för områdets grundvatten och ytvatten –fungerar som kontaktorgan till Länsstyrelsen Ett kustvattenråd är motsvarande för kusten

2 Vattenråd/Kustvattenråd Kommuner, myndigheter, bransch-/intresseorganisationer, verksamhetsutövare, föreningar, markägare, m.fl. Lokal nivå/ Avrinnings- områdesvis Styrgrupp Länsstyrelsen Vattenmyndigheten (VM) Beredningssekretariat Referensgrupp Nationella myndigheter – NV, SGU, SMHI, VM*5 EU Distriktsnivå/ Regional nivå Internationell nivå Nationell nivå Vattensamverkan Norr Beslutande organ: Vattendelegationen

3 Organisation vattenråd Kontaktperson Styrgrupp * Väljs av medlemmarna * Styrgruppen bör ha en bred & representativ sammansättning * Personer med mandat Vattenrådet * Alla intressenter som vill vara med i nätverket * Bred representativitet! Medlem * Intressenter, t ex enskild markägare, organisation eller företag Representeras av personer m. mandat Intern information Arbetsgrupp Bildas vid behov efter önskemål från medlemmarna, t ex på ett visst tema eller för en viss vattenförekomst * Sprider information * Sammanställer synpunkter * Kontaktorgan till länsstyrelsen Arbetsutskott Kontaktpersoner Arbetsgrupp Medlem Arbetsgrupp Medlem Vattenråd - alla intressenter i nätverket Medlem Helhetssyn

4 Tidsplan för remissarbetet Sangisälvens & Keräsjokis vattenråds styrgrupp 20 april Information till nätverket (samrådsmöte & vattenrådsmöte) 8 majMöte med styrgruppen (SG) 18 majMöte SG + länsstyrelsen Synpunkter lämnas till Lennart i god tid innan styrgruppsmötena Maj-AugSynpunkter kan lämnas löpande AugustiMöte SG, ev remissvar klart Synpunkter lämnas till: Lennart Blom lennart.092252022@telia.com, 0922-52022, 070-8901008

5

6 Beslutspunkter 1)Beslut om att bilda vattenråd i Sangisälvens & Käresjokis avrinningsområde 2)Namn på vattenrådet Förslag: Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd 2) Förslag till arbetsutskott presenteras Se separat OH 3) Administrativ roll samt juridisk person Förslag: Arbetsutskottet gör en förfrågan till vattenvårdsförbundet, om de ej tar rollen uppdras arbetsutskottet att söka andra lösningar 4) Arbetsformer Förslag: Arbetsutskottet får besluta om arbetsformer, öppenhet är viktigt, medlemmarna informeras om kontaktvägar till arbetsutskottet via e-post (brev till dem som ej har e-post) 5) Ansöka medel för vattenrådets administration? Förslag: Styrgruppen får i uppdrag att utforma en ansökan om medel till Vattenmyndigheten samt att får förtroendet att upprätta en budget

7 Beslutspunkter 1)Beslut om att bilda vattenråd i Sangisälvens & Käresjokis avrinningsområde 2)Namn på vattenrådet Sangisälvens & Keräsjokis vattenråd 2) Förslag till arbetsutskott presenteras Se separat OH 3) Administrativ roll samt juridisk person Lennart Blom är vald till ordförande 4) Arbetsformer Ett öppet arbetssätt är viktigt: Information läggs ut på vattenrådets hemsida samt sprids via kontaktpersonen i nätverket. Kontaktväg är via administratören. 5) Ansöka medel för vattenrådets administration? Vattenrådet har beviljats 100 000 kr från Vattenmyndigheten. Ramar för användningen av medlen finns.

8 www.vattenorganisationer.se/bottenviken Här finns även ett diskussions -forum

9 www.vattenmyndigheterna.sewww.vattenmyndigheterna.se - klicka Bottenviken - Samverkan - Möten och Seminarier På gång: Nationell hemsida för vattenråd i Sverige

10 Johanna Alm Projektledare, Vattensamverkan Norr 0978-121 38, 070-519 11 39 johanna.alm@edu.pajala.se johanna.alm@edu.pajala.se http://www.regionvasterbotten.se/ http://www.regionvasterbotten.se/ - klicka Verksamheter – Våra projekt och bolag - Vattensamverkan Norr Tack för uppmärksamheten! Foto: Jan Lindberg, Norsjö kommun


Ladda ner ppt "Kriterier för vattenråd & kustvattenråd  Definition Ett vattenråd – är en frivillig sammanslutning av intressenter inom vattenrådsområdet, som gemensamt."

Liknande presentationer


Google-annonser