Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Företagsvärdering och företagsarrangemang

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Företagsvärdering och företagsarrangemang"— Presentationens avskrift:

1 Företagsvärdering och företagsarrangemang
Del II

2 Avkastningsvärdet med antagande om tidsbegränsad avkastning
Evig eller obegränsad tid i företags-sammanhang ofta orealistisk Obegränsad tid används ofta som en förenkling av en begränsad tidsperiod för att det är svårt att estimera ett framtida likvidationsvärde (restvärdet) avkastningen långt fram i tiden anses ha obetydlig inverkan på företagets värde

3 Företagsförvärv = Investering
Årliga avkastningar Restvärde 1 2 3 4 5 6 År Grundinvestering

4 Penningvärdets tidsdimension – Ränta på ränta
Anta att vi vid tidpunkten 0 placerar 100 € på ett konto med en årlig ränta på 5 %. Efter ett år har vår placering ökat till 1,05 * 100 € = 105 € och efter två år till 1,05 * 105 € = 110,25 € = 1,05*1,05*100 €

5 Penningvärdets tidsdimension – Ränta på ränta
Om vi beskriver penningmängden vid tidpunkten t med Pt och räntesatsen (här 5 %) med r, kan vi skriva för det första året P1 = (1 + r) * P0 för det andra året P2 = (1+r) * P1 = (1+r)*(1+r) * P0 = (1+r)2 = P0 och allmänt för det t:te året Pt = (1 + r)t * P0

6 Penningvärdets tidsdimension – Nuvärdet
Med en årlig avkastning på 5% ökar vår ursprungliga investering på 100 € efter 5 år till 100 € * 1,055 = 127,63 € Alltså, 127,63 € efter 5 år har för oss samma ekonomiska värde som 100 € nu om vi räknar med 5 % årlig ränta på ränta Nuvärdet av 127,63 € som vi har efter 5 år är 100 € om vår kalkylränta är 5 %

7 Penningvärdets tidsdimension – Nuvärdet
Formeln för beräkning av nuvärdet får vi direkt från formeln för beräkning av ränta på ränta Pt = (1 + r)t * P0 P0 = 1/(1 + r)t * Pt Alltså: 1/(1 + 0,05)5 * 127,63 € = 100 €

8 Avkastningsvärdet med antagande om tidsbegr. avkastning - Exempel
Ett företag har följande avkastningar och likvidationsvärde. Företaget räknar med 20 % kalkylränta. Beräkna företagets avkastningsvärde. 4,5 Likvidationsvärde 3,0 2,0 2,0 1,5 1,5 1,0 1 2 3 4 5 6 År

9 Avkastningsvärdet med antagande om tidsbegr. avkastning - Exempel
År Avkastning * Faktor = Nuvärde 1 1,5 * 1/(1+0.2) = 1,5*0,833 = 1,25 2 1,5 * 1/(1+0.2)2 = 1,5*0,694 = 1,04 3 1,0 * 1/(1+0.2)3 = 1,0*0,579 = 0,58 4 2,0 * 1/(1+0.2)4 = 2,0*0,482 = 0,96 5 2,0 * 1/(1+0.2)5 = 2,0*0,402 = 0,80 6 4,5 * 1/(1+0.2)6 = 4,5*0,335 = 1,51 Totalt ,15

10 Likvidationsvärdet Nuvärdet av det belopp som företagaren erhåller när han likviderar företaget Minimivärdet på företaget om avkastningen är låg eller obefintlig Ingår som en del av beräkning av avkastningsvärdet med antagande om begränsad avkastning

11 Goodwillvärdet Skillnaden mellan det beräknade substansvärdet och det beräknade avkastningsvärdet kallas för mervärde eller goodwill. Goodwill representeras av bl.a. av företagets firma-namn och varumärken, dess kundkrets, dess kredit och allmänt goda anseende, dess medaljer och utmärkelser, dess gynnsamma affärsläge, dess patent och tillverkningsmetoder, inköpskällor, arbetarstam, tjänstemannakår samt dess organisation. Skall inte sammanblandas med det goodwill-värde som uppkommer vid upprättande av koncernbokslut med förvärvsmetoden.

12 Goodwillvärdet Företagets värde i goodwillvärdering fås som en summa av substansvärdet och goodwillvärdet, där goodwillvärdet är en del av skillnaden mellan substansvärdet och avkastningsvärdet. Goodwillvärdering har tidigare varit en vanlig värderingsmetod, men användningen idag är begränsad. Lågt informationsvärde

13 Reproduktionsvärdet Motsvarar de kostnader som är förknippade med att bygga upp företaget från grunden Ett alternativvärde som motsvarar det högsta värde som kan åsättas ett igångvarande företag Svår att estimera, eftersom de immateriella tillgångarnas (t.ex. kundkontakter, värdet av en fungerande organisation) värden ofta nästan omöjliga att beräkna Enbart ett teoretiskt värde som inte används i praktiken

14 Nutdel-modellen Nutdel = nuvärdet av framtida utdelningsbara medel
Grundar sig på investeringsteorin Följer den teoretiska definitionen av företagets värde Syftar på framtiden, inte på historisk utveckling

15 Företagsförvärv = Investering
Årliga utdelningar Restvärde 1 2 3 4 5 6 År Grundinvestering

16 Nutdel-exempel: Case Företaget Ab (Hult, 1998)
Balansräkning för Företaget Ab år 03 (Milj. €) Best. Akt. 4, EK ,67 Rörl. Akt , Ack. Boksl.disp 3,67 KFK ,96 LFK ,00 14, ,30

17 Nutdel-exempel: Case Företaget Ab (Hult, 1998)
Resultaträkning för Företaget Ab Rörelsens intäkter 13, ,64 Rörelsens kostnader -11, ,95 Driftsbidrag , ,39 Avskrivningar , ,68 Rörelseresultat , ,41 +/- Finansiella poster , ,32 Resultat före dispositioner 1, ,73 +/- Dispositioner , ,76 Resultat före skatt , ,97 Skatt , ,63 Årets resultat , ,34

18 Nutdel-exempel Tilläggsinformation
Bolagets skattesats 26 % Överlåtelseskattesats 28 % Önskad soliditet 35 % Kalkylränta före skatt 16,2 %  efter skatt (1-0,26) * 16,2 % 12 %

19 Nutdel-exempel Beräkning av Soliditet 03
Eget kapital år 03 3,67 * (1-0.26) + 7,67 = 10,4 Balansomslutningen år 03 = 14,3 Soliditet = 10,4/14,3 = 73 % ”Normal” soliditet på branschen är ca. 35 % I företaget finns en ”överkapitalisering” på (73 – 35) % * 14,3 = 5,4 Milj. €

20 Nutdel-exempel Prognos för Företaget Ab 2004-2010
05 06 07 08 09 10 Resultat före skatt (förändring från föregående år) Prognos (%) 75% 0% 28% 2% -8% 7% Balansomslutningen (förändring från föregående år) 15% 11% 9%

21 Nutdel-exempel - Beräkning av Resultat efter skatt 04
Resultat före skatt år ,97 Prognos år 04: ökning +75 % Resultat före skatt år ,75*1,97 = 3,45 - Skatt 29 % ,90 Resultat efter skatt år ,55

22 Nutdel-exempel – Beräkning av Resultat efter skatt
04 05 06 07 08 09 10 Resultat före skatt Prognos (%) 75% 0% 28% 2% -8% 7% Prognos 3,45 4,41 4,50 4,14 4,43 4,52 -Skatt 26% -0,90 -1,15 -1,17 -1,08 -1,18 Resultat efter skatt 2,55 3,27 3,33 3,06 3,28 3,34

23 Nutdel-exempel – Beräkning av Balansomslutningen 2004-05
Balansomslutning år ,30 Prognostiserad utveckling 04: % Balansomslutning år * 14,30 = 16,45 Prognostiserad utveckling 05: % Balansomslutning år * 16,45 = 18,25

24 Nutdel-exempel – Beräkning av Balansomslutningen
04 05 06 07 08 09 10 Balansomslutningen Prognos (%) 15% 11% 9% 7% Prognos 16,45 18,25 19,90 21,29 23,63 26,23 29,12

25 Nutdel-exempel – Beräkning av Utgående Eget kapital 04
Prognostiserad balansomslutning år 04 16,45 Milj € Önskad soliditet 35 % Önskat utgående Eget kapital 35 % * 16,45 = 5,76 Milj. €

26 Nutdel-exempel – Beräkning av Utgående Eget kapital
04 05 06 07 08 09 10 Balansomslutningen Prognos (%) 15% 11% 9% 7% Prognos 16,45 18,25 19,90 21,29 23,63 26,23 29,12 Önskad Soliditet 35% Eget kapital vid årets slut 5,76 6,39 6,96 7,45 8,27 9,18 10,19

27 Nutdel-exempel – Beräkning av årets maximala utdelning
04 IB Eget kapital ,38 + Årets resulta ,55 - UB Eget kapital ,76 = Årets utdelning = 7,17 05 + 5,76 + 2,55 - 6,39 = 1,92

28 Nutdel-exempel – Beräkning av årets maximala utdelning
04 05 06 07 08 09 10 IB Eget Kap 10,38 5,76 6,39 6,96 7,45 8,27 9,18 + Resultat efter skatt 2,55 3,27 3,33 3,06 3,28 3,34 - UB Eget Kapital -5,76 -6,39 -6,96 -7,45 -8,27 -9,18 -10,19 = Maximal utdelning 7,17 1,92 2,69 2,84 2,24 2,37 2,33 Soliditet 35%

29 Nutdel-exempel – Beräkning av Nutdel-värdet
År Maximal * Nuvärdesfaktorn = Nuvärdet (Milj. €) utdelning 04 7,17 * (1/1,12) = 7,17 * 0,893 = 6,40 05 1,92 * (1/1,122) = 1,92 * 0,797 = 1,53 06 2,69 * (1/1,123) = 2,69 * 0,712 = 1,92 07 2,84 * (1/1,124) = 2,84 * 0,636 = 1,81 08 2,24 * (1/1,125) = 2,24 * 0,568 = 1,27 09 2,37 * (1/1,126) = 2,37 * 0,507 = 1,20 10 2,33 * (1/1,127) = 2,33 * 0,453 = 1,06 Totalt ,19

30 Företagsförvärv = Investering
Årliga utdelningar Restvärde 1 2 3 4 5 6 År Grundinvestering

31 Nutdel-exempel - Residualvärdet
Nuvärdet av företagets utdelningsbara medel för åren beräknades vara 15,2 Vid slutet av år 10 har företaget ett återstående värde, residualvärde Residualvärdet kan beräknas på två sätt (jmfr. beräkning av avkastningsvärdet): 1) Evig avkastning 2) Företaget säljs år 10

32 Residualvärdet – evig avkastning
Årets resultat efter skatt år 10 var 3,34 Milj. € Företaget antas efter år 10 varje år uppnå detta resultat efter skatt Residualvärdet år 10 fås genom att dividera den årliga framtida avkastningen med kalkylräntan (jmfr. beräkning av avkastningsvärdet) 3,34 Milj. € / 0.12 = 27,88 Milj. € Residualvärdet skall nuvärdesberäknas till år 04 27,88 * (1/1,127) = 27,88 * 0,453 = 12,62 Milj. € Företagets totala värde blir nu 15,19 Milj. € + 12,62 Milj. € = 27,8 Milj. €

33 Residualvärdet – Försäljning år 10
Antar att försäljningspriset år 10 kommer att vara 10,19 Milj. € (= Prognostiserad EK 2010) Försäljningsinkomsten netto blir då 72 % * 10,19 Milj. € = 7,34 Milj. € Nuvärdet år 04 av residualvärdet blir nu 7,34 Milj. € * (1/1,127) = 3,32 Milj. € och företagets totala värde 15,19 Milj. € + 3,32 Milj. € = 18,5 Milj. €


Ladda ner ppt "Företagsvärdering och företagsarrangemang"

Liknande presentationer


Google-annonser