Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fredrik Hartwig 1 Grundläggande koncernredovisning: En sammanfattning av, och jämförelse mellan, de tre vanligaste konsolideringsmetoderna Kapitalandelsmetoden,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fredrik Hartwig 1 Grundläggande koncernredovisning: En sammanfattning av, och jämförelse mellan, de tre vanligaste konsolideringsmetoderna Kapitalandelsmetoden,"— Presentationens avskrift:

1 Fredrik Hartwig 1 Grundläggande koncernredovisning: En sammanfattning av, och jämförelse mellan, de tre vanligaste konsolideringsmetoderna Kapitalandelsmetoden, klyvningsmetoden och förvärvsmetoden Ekonomistyrning II, SLU, HT2013, Fredrik Hartwig

2 Fredrik Hartwig 2 Tre olika konsolideringsmetoder  Förvärvsmetoden (ÅRL, RR 1:00, IFRS 3,)  Klyvningsmetoden (ÅRL, RR 1:00, IAS 31)  Kapitalandelsmetoden (ÅRL, RR 1:00, IAS 28) Vi använder ÅRL och Redovisningsrådets standards. IASB:s standards (dvs IFRS/IAS) utgår vi således inte från.

3 Fredrik Hartwig 3 Exempel  Ett enkelt exempel kommer att användas för att belysa likheter och skillnader mellan dessa tre olika konsolideringsmetoder.  Förkortningar: MB = ModerbolagDB = Dotterbolag IB = IntressebolagBR = Balansräkning EK = Eget kapitalKBR = Koncernbalansräkning ÅR = Årets resultatRR = Resultaträkning KRR = Koncernresultaträkning MI = Minoritetsintresse JV = Joint Venture

4 Fredrik Hartwig Exempel forts. AB Bil, som är MB i Bilkoncernen, förvärvar 40% av aktierna i AB Däck för 400 den 1/1 år X1. BR i Bilkoncernen innan förvärv BR i AB Däck 31/12 BR i Bilkoncernen 31/12 år X1 Tillg.2300 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) EK1700 Tillg Aktier i AB Däck 400 Skulder600 EK3000 Övr. tillg Skulder 500EK7700 BR i AB Däck innan förvärv Skulder 600 Tillg EK1000 RR i Bilkoncernen år X1 Skulder500 RR i AB Däck år X1(innan AB Däck är inkluderat) Intäkter5000Intäkter Kostnader2900-Kostnader 3900 Res. f. skatt2100Res. f. skatt Skatt100-Skatt 100 ÅR 2000ÅR6000

5 Fredrik Hartwig 5 Förvärvsmetoden  Används för att konsolidera DB i koncernredovisningen  Ett MB-DB-förhållande uppstår enligt huvudregeln när MB direkt och/eller indirekt har mer än 50 procent av rösterna i DB.  Metoden får används endast i koncernredovisningen och inte när MB (som är juridisk person) upprättar sitt bokslut.

6 Fredrik Hartwig Förvärvsmetoden forts.  Hur ser KBR ut? Direkt efter förvärvet → 100 % av DB:s tillgångar och skulder visas i KBR. KBR avspeglar med andra ord hur stora tillgångs- och skuldvärden som MB kontrollerar vilket kan ses som rimligt då det som kännetecknar ett MB-DB-förhållande just är att MB, pga det bestämmande inflytandet över DB, kontrollerar DB. EK-kapitalökningen i DB efter förvärvet syns i KBR. Minoritetens andel av EK i DB särredovisas.

7 Fredrik Hartwig 7 Förvärvsmetoden forts.  Hur ser KRR ut? 100 procent av DB:s intäkter, kostnader och resultat visas i KRR. Minoritetens andel av koncernresultatet reducerar majoritetens andel av koncernresultatet. Minoritetens andel av koncernresultatet särredovisas i KRR. DB:s utdelningar till MB elimineras i KRR. Den ”avkastning” som MB får från DB synliggörs alltså i KRR genom MB:s andel av resultatet i DB och inte via den utdelning som MB får från DB (eftersom utdelningen som sagt elimineras i KRR).

8 Fredrik Hartwig Förvärvsmetoden forts. Minoritetsandelen i KRR = 2000 * 60% = 1200  Tillämpning av förvärvsmetoden Upprätta en KBR och KRR för år X1 i enlighet med förvärvsmetoden utifrån exemplet på sida 4. Förvärvsanalys MI 31/12 år X1 = DB:s EK * MI-andel Köpeskilling 400 MI 31/12 år X1 = 3000 * 60% = FEK 1000 * 40% i = i = Observera att förvärvsmetoden nyttjas vid konsolidering av DB. Vid DB-MB-förhållanden överstiger MB:s aktieinnehav i de allra flesta fall 50% av aktierna/rösterna i DB.

9 Fredrik Hartwig Förvärvsmetoden forts. BR i Bilkoncernen 31/12 år X1 AB Däck Eliminering Eliminering KBR 31/12 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) Aktier i AB Däck Övriga tillg EK MI Skulder RR i Bilkoncernen år x1 (innan AB Däck är inkluderat) KRR år X1 Intäkter Kostnader Res. f. skatt Skatt ÅR Majoritetsandel Minoritetsandel

10 Fredrik Hartwig 10 Förvärvsmetoden forts. I slutet av år X1 gäller följande: EK är 8500 i koncernen efter AB Däck har infogats i KBR och 7700 innan AB Däck har infogats i KBR – 7700 = 800 = det positiva bidrag som innehavet i AB Däck ger till koncernens EK. Detta positiva bidrag på 800 till koncernen är hänförligt till MB:s andel (40%) av EK-ökningen i AB Däck (som uppgår till 2000) → 40% * 2000 = 800.

11 Fredrik Hartwig 11 Klyvningsmetoden  Används för att i koncernredovisningen konsolidera IB som bedrivs gemensamt (via avtal) med andra bolag (sk joint ventures).  Joint ventures = företag under gemensam ledning (som inte är DB även om majoritetsägande föreligger)

12 Fredrik Hartwig 12 Klyvningsmetoden forts.  Metoden får användas endast i koncernredovisningen och inte när juridisk person upprättar sitt bokslut.  Klyvningsmetoden ska användas i koncernredovisningen om inte kapitalandelsmetoden används.

13 Fredrik Hartwig Klyvningsmetoden forts.  Hur ser KBR ut? Direkt efter förvärvet → (givet exemplet) 40% av IB:s tillgångar och skulder visas i KBR. KBR avspeglar med andra ord hur stora tillgångs- och skuldvärden som koncernbolagen kontrollerar vilket kan ses som rimligt då de olika ägarbolagen vid JV har stort inflytande över verksamheten i det gemensamt ägda bolaget. 1 EK-kapitalökningen i IB efter förvärvet syns i KBR. Minoritetsintresse uppstår inte då vi endast redovisar vår andel av tillgångar och skulder.

14 Fredrik Hartwig Klyvningsmetoden forts.  Hur ser KRR ut? (Givet exemplet) 40% av IB:s intäkter, kostnader och resultat visas i KRR. IB:s utdelningar till koncernbolagen elimineras i KRR. Den ”avkastning” som koncernbolagen får från IB synliggörs alltså i KRR genom koncernbolagens andel av resultatet i IB och inte via den utdelning som koncernbolagen får från DB (eftersom utdelningen som sagt elimineras i KRR).

15 Fredrik Hartwig Klyvningsmetoden forts.  Tillämpning av klyvningsmetoden Upprätta en KBR och KRR för år X1 i enlighet med klyvningsmetoden utifrån exemplet på sida 4. Förvärvsanalys Köpeskilling 400 -FEK 1000 * 40% = 400 0

16 Fredrik Hartwig Klyvningsmetoden forts. BR i Bilkoncernen 31/12 år X1 AB Däck Eliminering Eliminering KBR 31/12 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) Aktier i AB Däck Övriga tillg (1) 9300 EK (2) MI Skulder (3) 800 RR i Bilkoncernen år x1 (innan AB Däck är inkluderat) KRR år X1 Intäkter (4) Kostnader (5) 5060 Res. f. skatt (6) Skatt (7) 140 ÅR (8) 6800 Majoritetsandel 6800 Minoritetsandel (1) 3500 * 60% = (2) 3000 * 60% = (3) 500 * 60% = 300. (4) 5000 * 60% = 3000 (5) 2900 * 60% = (6) 2100 * 60% = (7) 100 * 60% = 60. (8) 2000 * 60% = 1200.

17 Fredrik Hartwig Klyvningsmetoden forts. I slutet av år X1 gäller följande: EK är 8500 i koncernen efter AB Däck har infogats i KBR och 7700 innan AB Däck har infogats i KBR – 7700 = 800 = det positiva bidrag som innehavet i AB Däck ger till koncernens EK. Detta positiva bidrag på 800 till koncernen är hänförligt till koncernens andel (40%) av EK-ökningen i AB Däck (som uppgår till 2000) → 40% * 2000 = 800.

18 Fredrik Hartwig 18 Kapitalandelsmetoden  Används för att i koncernredovisningen konsolidera IB.  Ett bolag definieras som IB enligt huvudregeln när rösteandelen ligger mellan 20%-50%.  Metoden ska användas i koncernredovisningen.  Metoden får användas i juridisk person i sk IAS- företag (ÅRL 4 kap § 13a).

19 Fredrik Hartwig Kapitalandelsmetoden forts.  Hur ser KBR ut? Direkt efter förvärvet → (givet exemplet) 40% av skillnaden mellan IB:s tillgångar och skulder visas i KBR. Att på detta sätt redovisa skillnaden mellan tillgångar och skulder kan ses som rimligt då inflytandet över IB:s tillgångar och skulder är begränsat. EK-kapitalökningen i IB efter förvärvet syns i KBR. Minoritetsintresse uppstår inte då vi endast redovisar vår andel av skillnaden mellan tillgångar och skulder.

20 Fredrik Hartwig 20 Kapitalandelsmetoden forts.  Hur ser KRR ut? (Givet exemplet) 40% av skillnaden mellan IB:s intäkter och kostnader visas i KRR. IB:s utdelningar till koncernbolagen elimineras i KRR. Den ”avkastning” som koncernbolagen får från IB synliggörs alltså i KRR genom koncernbolagens andel av resultatet i IB och inte via den utdelning som koncernbolagen får från DB (eftersom utdelningen som sagt elimineras i KRR).

21 Fredrik Hartwig 21 Kapitalandelsmetoden forts.  Tillämpning av kapitalandelsmetoden Upprätta en KBR och KRR för år X1 i enlighet med kapitalandelsmetoden utifrån exemplet på sida 4. Förvärvsanalys Köpeskilling 400 -FEK 1000 * 40% = Kapitalandel = Andel i IB Kapitalandel 31/12 X1 = 3000 * 40% = 1200 Kapitalandel 1/1 X1 = 1000 * 40% = 400 Ökning av kapitalandel = 1200 – 400 = 800 Resultatandel före skatt = 2100 * 40% = 840 Skattandelen = 100 * 40% = 40 Resultatandelen efter skatt = 2000 * 40% = 800

22 Fredrik Hartwig Kapitalandelsmetoden forts. BR i Bilkoncernen 31/12 år X1 AB Däck Eliminering Eliminering KBR 31/12 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) Aktier i AB Däck Kapitalandel Övriga tillg EK MI Skulder RR i Bilkoncernen år x1 (innan AB Däck är inkluderat) KRR år X1 Intäkter Kostnader Res. f. skatt Skatt ÅR Majoritetsandel 6800 Minoritetsandel

23 Fredrik Hartwig 23 Kapitalandelsmetoden forts. I slutet av år X1 gäller följande: EK är 8500 i koncernen efter AB Däck har infogats i KBR och 7700 innan AB Däck har infogats i KBR – 7700 = 800 = det positiva bidrag som innehavet i AB Däck ger till koncernens EK. Detta positiva bidrag på 800 till koncernen är hänförligt till koncernens andel (40%) av EK-ökningen i AB Däck (som uppgår till 2000) → 40% * 2000 = 800.


Ladda ner ppt "Fredrik Hartwig 1 Grundläggande koncernredovisning: En sammanfattning av, och jämförelse mellan, de tre vanligaste konsolideringsmetoderna Kapitalandelsmetoden,"

Liknande presentationer


Google-annonser