Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fredrik Hartwig 1 Grundläggande koncernredovisning: En sammanfattning av, och jämförelse mellan, de tre vanligaste konsolideringsmetoderna Kapitalandelsmetoden,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fredrik Hartwig 1 Grundläggande koncernredovisning: En sammanfattning av, och jämförelse mellan, de tre vanligaste konsolideringsmetoderna Kapitalandelsmetoden,"— Presentationens avskrift:

1 Fredrik Hartwig 1 Grundläggande koncernredovisning: En sammanfattning av, och jämförelse mellan, de tre vanligaste konsolideringsmetoderna Kapitalandelsmetoden, klyvningsmetoden och förvärvsmetoden Ekonomistyrning II, SLU, HT2013, Fredrik Hartwig

2 Fredrik Hartwig 2 Tre olika konsolideringsmetoder  Förvärvsmetoden (ÅRL, RR 1:00, IFRS 3,)  Klyvningsmetoden (ÅRL, RR 1:00, IAS 31)  Kapitalandelsmetoden (ÅRL, RR 1:00, IAS 28) Vi använder ÅRL och Redovisningsrådets standards. IASB:s standards (dvs IFRS/IAS) utgår vi således inte från.

3 Fredrik Hartwig 3 Exempel  Ett enkelt exempel kommer att användas för att belysa likheter och skillnader mellan dessa tre olika konsolideringsmetoder.  Förkortningar: MB = ModerbolagDB = Dotterbolag IB = IntressebolagBR = Balansräkning EK = Eget kapitalKBR = Koncernbalansräkning ÅR = Årets resultatRR = Resultaträkning KRR = Koncernresultaträkning MI = Minoritetsintresse JV = Joint Venture

4 Fredrik Hartwig 2008-02-19 4 Exempel forts. AB Bil, som är MB i Bilkoncernen, förvärvar 40% av aktierna i AB Däck för 400 den 1/1 år X1. BR i Bilkoncernen innan förvärv BR i AB Däck 31/12 BR i Bilkoncernen 31/12 år X1 Tillg.2300 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) EK1700 Tillg. 3500 Aktier i AB Däck 400 Skulder600 EK3000 Övr. tillg. 7900 Skulder 500EK7700 BR i AB Däck innan förvärv Skulder 600 Tillg. 1500 EK1000 RR i Bilkoncernen år X1 Skulder500 RR i AB Däck år X1(innan AB Däck är inkluderat) Intäkter5000Intäkter 10000 -Kostnader2900-Kostnader 3900 Res. f. skatt2100Res. f. skatt 6100 -Skatt100-Skatt 100 ÅR 2000ÅR6000

5 Fredrik Hartwig 5 Förvärvsmetoden  Används för att konsolidera DB i koncernredovisningen  Ett MB-DB-förhållande uppstår enligt huvudregeln när MB direkt och/eller indirekt har mer än 50 procent av rösterna i DB.  Metoden får används endast i koncernredovisningen och inte när MB (som är juridisk person) upprättar sitt bokslut.

6 Fredrik Hartwig 2008-02-19 6 Förvärvsmetoden forts.  Hur ser KBR ut? Direkt efter förvärvet → 100 % av DB:s tillgångar och skulder visas i KBR. KBR avspeglar med andra ord hur stora tillgångs- och skuldvärden som MB kontrollerar vilket kan ses som rimligt då det som kännetecknar ett MB-DB-förhållande just är att MB, pga det bestämmande inflytandet över DB, kontrollerar DB. EK-kapitalökningen i DB efter förvärvet syns i KBR. Minoritetens andel av EK i DB särredovisas.

7 Fredrik Hartwig 7 Förvärvsmetoden forts.  Hur ser KRR ut? 100 procent av DB:s intäkter, kostnader och resultat visas i KRR. Minoritetens andel av koncernresultatet reducerar majoritetens andel av koncernresultatet. Minoritetens andel av koncernresultatet särredovisas i KRR. DB:s utdelningar till MB elimineras i KRR. Den ”avkastning” som MB får från DB synliggörs alltså i KRR genom MB:s andel av resultatet i DB och inte via den utdelning som MB får från DB (eftersom utdelningen som sagt elimineras i KRR).

8 Fredrik Hartwig 2008-02-19 8 Förvärvsmetoden forts. Minoritetsandelen i KRR = 2000 * 60% = 1200  Tillämpning av förvärvsmetoden Upprätta en KBR och KRR för år X1 i enlighet med förvärvsmetoden utifrån exemplet på sida 4. Förvärvsanalys MI 31/12 år X1 = DB:s EK * MI-andel Köpeskilling 400 MI 31/12 år X1 = 3000 * 60% = 1800 -FEK 1000 * 40% i = 400 0 i = Observera att förvärvsmetoden nyttjas vid konsolidering av DB. Vid DB-MB-förhållanden överstiger MB:s aktieinnehav i de allra flesta fall 50% av aktierna/rösterna i DB.

9 Fredrik Hartwig 2008-02-19 9 Förvärvsmetoden forts. BR i Bilkoncernen 31/12 år X1 AB Däck Eliminering Eliminering KBR 31/12 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) Aktier i AB Däck 400 -400 - Övriga tillg. 7900 3500 11400 EK 7700 3000 -400 -1800 8500 MI +1800 1800 Skulder 600 500 1100 RR i Bilkoncernen år x1 (innan AB Däck är inkluderat) KRR år X1 Intäkter 10000 5000 15000 -Kostnader 3900 2900 6800 Res. f. skatt 6100 2100 8200 -Skatt 100 100 200 ÅR6000 2000 8000 Majoritetsandel -1200 6800 Minoritetsandel +1200 1200

10 Fredrik Hartwig 10 Förvärvsmetoden forts. I slutet av år X1 gäller följande: EK är 8500 i koncernen efter AB Däck har infogats i KBR och 7700 innan AB Däck har infogats i KBR. 8500 – 7700 = 800 = det positiva bidrag som innehavet i AB Däck ger till koncernens EK. Detta positiva bidrag på 800 till koncernen är hänförligt till MB:s andel (40%) av EK-ökningen i AB Däck (som uppgår till 2000) → 40% * 2000 = 800.

11 Fredrik Hartwig 11 Klyvningsmetoden  Används för att i koncernredovisningen konsolidera IB som bedrivs gemensamt (via avtal) med andra bolag (sk joint ventures).  Joint ventures = företag under gemensam ledning (som inte är DB även om majoritetsägande föreligger)

12 Fredrik Hartwig 12 Klyvningsmetoden forts.  Metoden får användas endast i koncernredovisningen och inte när juridisk person upprättar sitt bokslut.  Klyvningsmetoden ska användas i koncernredovisningen om inte kapitalandelsmetoden används.

13 Fredrik Hartwig 2008-02-19 13 Klyvningsmetoden forts.  Hur ser KBR ut? Direkt efter förvärvet → (givet exemplet) 40% av IB:s tillgångar och skulder visas i KBR. KBR avspeglar med andra ord hur stora tillgångs- och skuldvärden som koncernbolagen kontrollerar vilket kan ses som rimligt då de olika ägarbolagen vid JV har stort inflytande över verksamheten i det gemensamt ägda bolaget. 1 EK-kapitalökningen i IB efter förvärvet syns i KBR. Minoritetsintresse uppstår inte då vi endast redovisar vår andel av tillgångar och skulder.

14 Fredrik Hartwig 2008-02-19 14 Klyvningsmetoden forts.  Hur ser KRR ut? (Givet exemplet) 40% av IB:s intäkter, kostnader och resultat visas i KRR. IB:s utdelningar till koncernbolagen elimineras i KRR. Den ”avkastning” som koncernbolagen får från IB synliggörs alltså i KRR genom koncernbolagens andel av resultatet i IB och inte via den utdelning som koncernbolagen får från DB (eftersom utdelningen som sagt elimineras i KRR).

15 Fredrik Hartwig 2008-02-19 15 Klyvningsmetoden forts.  Tillämpning av klyvningsmetoden Upprätta en KBR och KRR för år X1 i enlighet med klyvningsmetoden utifrån exemplet på sida 4. Förvärvsanalys Köpeskilling 400 -FEK 1000 * 40% = 400 0

16 Fredrik Hartwig 2008-02-19 16 Klyvningsmetoden forts. BR i Bilkoncernen 31/12 år X1 AB Däck Eliminering Eliminering KBR 31/12 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) Aktier i AB Däck 400 -400 - Övriga tillg. 7900 3500 -2100 (1) 9300 EK 7700 3000 -1800 (2) -400 8500 MI Skulder 600 500 -300 (3) 800 RR i Bilkoncernen år x1 (innan AB Däck är inkluderat) KRR år X1 Intäkter 10000 5000 -3000 (4) 12000 -Kostnader 3900 2900 +1740 (5) 5060 Res. f. skatt 6100 2100 -1260 (6) 6940 -Skatt 100 100 +60 (7) 140 ÅR6000 2000 -1200 (8) 6800 Majoritetsandel 6800 Minoritetsandel (1) 3500 * 60% = 2100. (2) 3000 * 60% = 1800. (3) 500 * 60% = 300. (4) 5000 * 60% = 3000 (5) 2900 * 60% = 1740. (6) 2100 * 60% = 1260. (7) 100 * 60% = 60. (8) 2000 * 60% = 1200.

17 Fredrik Hartwig 2008-02-19 17 Klyvningsmetoden forts. I slutet av år X1 gäller följande: EK är 8500 i koncernen efter AB Däck har infogats i KBR och 7700 innan AB Däck har infogats i KBR. 8500 – 7700 = 800 = det positiva bidrag som innehavet i AB Däck ger till koncernens EK. Detta positiva bidrag på 800 till koncernen är hänförligt till koncernens andel (40%) av EK-ökningen i AB Däck (som uppgår till 2000) → 40% * 2000 = 800.

18 Fredrik Hartwig 18 Kapitalandelsmetoden  Används för att i koncernredovisningen konsolidera IB.  Ett bolag definieras som IB enligt huvudregeln när rösteandelen ligger mellan 20%-50%.  Metoden ska användas i koncernredovisningen.  Metoden får användas i juridisk person i sk IAS- företag (ÅRL 4 kap § 13a).

19 Fredrik Hartwig 2008-02-19 19 Kapitalandelsmetoden forts.  Hur ser KBR ut? Direkt efter förvärvet → (givet exemplet) 40% av skillnaden mellan IB:s tillgångar och skulder visas i KBR. Att på detta sätt redovisa skillnaden mellan tillgångar och skulder kan ses som rimligt då inflytandet över IB:s tillgångar och skulder är begränsat. EK-kapitalökningen i IB efter förvärvet syns i KBR. Minoritetsintresse uppstår inte då vi endast redovisar vår andel av skillnaden mellan tillgångar och skulder.

20 Fredrik Hartwig 20 Kapitalandelsmetoden forts.  Hur ser KRR ut? (Givet exemplet) 40% av skillnaden mellan IB:s intäkter och kostnader visas i KRR. IB:s utdelningar till koncernbolagen elimineras i KRR. Den ”avkastning” som koncernbolagen får från IB synliggörs alltså i KRR genom koncernbolagens andel av resultatet i IB och inte via den utdelning som koncernbolagen får från DB (eftersom utdelningen som sagt elimineras i KRR).

21 Fredrik Hartwig 21 Kapitalandelsmetoden forts.  Tillämpning av kapitalandelsmetoden Upprätta en KBR och KRR för år X1 i enlighet med kapitalandelsmetoden utifrån exemplet på sida 4. Förvärvsanalys Köpeskilling 400 -FEK 1000 * 40% = 400 0 Kapitalandel = Andel i IB Kapitalandel 31/12 X1 = 3000 * 40% = 1200 Kapitalandel 1/1 X1 = 1000 * 40% = 400 Ökning av kapitalandel = 1200 – 400 = 800 Resultatandel före skatt = 2100 * 40% = 840 Skattandelen = 100 * 40% = 40 Resultatandelen efter skatt = 2000 * 40% = 800

22 Fredrik Hartwig 2008-02-19 22 Kapitalandelsmetoden forts. BR i Bilkoncernen 31/12 år X1 AB Däck Eliminering Eliminering KBR 31/12 år X1 (innan AB Däck är inkluderat) Aktier i AB Däck 400 -400 - Kapitalandel +1200 1200 Övriga tillg. 7900 7900 EK 7700 +800 8500 MI Skulder 600 600 RR i Bilkoncernen år x1 (innan AB Däck är inkluderat) KRR år X1 Intäkter 10000 10000 -Kostnader 3900 3900 Res. f. skatt 6100 +840 6940 -Skatt 100 -40 -140 ÅR6000 +800 6800 Majoritetsandel 6800 Minoritetsandel

23 Fredrik Hartwig 23 Kapitalandelsmetoden forts. I slutet av år X1 gäller följande: EK är 8500 i koncernen efter AB Däck har infogats i KBR och 7700 innan AB Däck har infogats i KBR. 8500 – 7700 = 800 = det positiva bidrag som innehavet i AB Däck ger till koncernens EK. Detta positiva bidrag på 800 till koncernen är hänförligt till koncernens andel (40%) av EK-ökningen i AB Däck (som uppgår till 2000) → 40% * 2000 = 800.


Ladda ner ppt "Fredrik Hartwig 1 Grundläggande koncernredovisning: En sammanfattning av, och jämförelse mellan, de tre vanligaste konsolideringsmetoderna Kapitalandelsmetoden,"

Liknande presentationer


Google-annonser