Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledningssystem på 60 minuter

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledningssystem på 60 minuter"— Presentationens avskrift:

0 Verktyg och exempel på ledningssystem Susanne Wallin Pettersson

1 Ledningssystem på 60 minuter
Vad är det för nått? Hur bygger man det? Hur ser det ut? Hur lyckas man? Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

2 Vad är då ett ledningssystem?
En karta/vägledning! Ett sätt för ledare att välja den mest säkra och effektiva vägen till målet och med så små risker på vägen som möjligt! En möjlighet för personalen att effektivisera sitt patientarbete! Ett sätt för vårdgivaren att nå rätt resultat! En garanti för patienten! Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB 2 2

3 Alla vägar bär till Rom…
LEAN management Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

4 Nationella krav på HSV ”Styrning, ledning och kontroll”
Värdestyrd verksamhet utifrån mål Nära samverkan med en delaktig patient Delaktig och medverkande medarbete Resultatchefer som förändringsledare Evidensbaserat arbetssätt Kvalitetssäkrad samverkan i vårdens övergångar Kvalitetssäkrade vårdprocesser och rutiner Riskprevention Löpande och systematiskt förbättringsarbete Lärande organisation Effektiv kontroll (PSB) Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

5 Vem drar nytta av systemet?
Patient Vård-givare Chef HSV personal Samverkans-partners Mål och uppföljning Prioriteringar Medborgardialog Kontinuitet i process Gemensam utveckling Helhetssyn på patienten Evidensbaserade vård Patientsäker vård Effektiv vård Likvärdig och jämlik vård Patientfokuserad vård Tillgänglig och delaktig vård Kvalitetssäkrade processer Utvecklingsarbetet Lärande organisation Medarbetarmedverkan Effektivare arbetsmetoder Likvärdigt arbetssätt Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

6 Ledningssystem handlar om att ”ALLTID LEDA”
Lära Styrning Kompetensutvecklingsplan Erfarenhetsutbyte Mentorsprogram Lärandeseminarium Mål och uppdrag Kvalitetsplan Kvalitetsindikatorer Ledningssystem Egenkontrollplan Risk- och händelseanalyser Kvalitetsutvärdering Patientmedverkan/patientråd Ledning Kontroll Implementeringsplan, lyhördhet, engagemang, mötesstruktur, kommunikation, medarbetarmedverkan handledning, överenskommelser Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

7 Vad är egentligen ett ledningssystem?
Kvalitet och säkerhet Måluppfyllelse Lärande Kvalitetsstyrning Prioritering och vägval Systematisk egenkontroll Kvalitetsledning Kvalitetssäkrade processer Systematiskt förbättringsarbete Riskanalyser Händelseanalyser Klagomålshantering Synpunktshantering Dokumentation, spridning och lärande Brukarmedverkan Medarbetarmedverkan Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

8 Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB
Så här kan de se ut… Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

9 Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB
Eller så här… Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

10 Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB
Eller så här… Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

11 Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB
Eller så här… Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

12 Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB
Eller så här… Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

13 Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB
Även detta fungerar… Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

14 Bygg systematiskt och långsiktigt
Förbereda Analysera Genomföra Avsluta Bygg systematiskt och långsiktigt Mål och plan Information Förankring Organisering Resurser Nulägesanalys Mållägesanalys Process-kartläggning Kundbehovs-analys Kvalitetsstyrning Kvalitetsledning Kvalitetssäkrade processer Systematiskt förbättringsarbete PDCA/årshjul Egenkontroll Kundmedverkan Medarbetar-medverkan Kvalitetskultur Lärande organisation Förankring Implementering Test och lärande Dokumentation Uppföljning Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

15 Goda tips om implementering och lärande
Metodföljsamhet Utbildning Handledning Administrativt stöd IT-stöd Kompetens hos utförare Stödjande organisation Förändrings- faktorer Effektivt ledarskap Arbetsorganisatoriska principer Lyhördhet och anpassningsbarhet SKL: Om Implementering Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

16 Framgångsfaktorer i utvecklingsarbetet
Mål & resultatstyrning Långsiktighet och uthållighet Gruppers och individers delaktighet och inflytande Viktiga framgångsfaktorer i allt utvecklingsarbete avsett det drivs i projektform eller driftform är följande: Mål och resultatstyrning (fokus på uppgiften och VAD som ska genomföras) Gruppers och individers delaktighet och medinflytande (fokus på HUR det ska genomföras tillsammans med medarbetare, berörda, och ledning, i enlighet med LEAN management skapas nya värden genom ökad medvetenhet hos individerna i verksamheten och förändringen. Långsiktighet och uthållighet (fokus på det långsiktiga arbetet, ingen övertro till snabba fix-it lösningar, resultatet och processen ska vara hållbart för lång tid fram över, ta hellre längre tid på dig att skapa förändring som också ger medarbetare och org tid att förändra beteenden och förhållningssätt) Referens Lean-management Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB LEAN Management Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

17 Att sista tips att tänka på när ni sätter igång…
Värdeskapande organisationer Utmanande kultur Våga visa resultat Framgångskunskap Förbättringssträvan Best Practice Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB

18 Tack för att ni lyssnade!
Susanne Wallin Pettersson, 2Learn AB


Ladda ner ppt "Ledningssystem på 60 minuter"

Liknande presentationer


Google-annonser