Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning i stora företag. Agenda Introduktion till lagen om energikartläggning i stora företag och dess påverkan på offentlig sektor Avgränsningen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning i stora företag. Agenda Introduktion till lagen om energikartläggning i stora företag och dess påverkan på offentlig sektor Avgränsningen."— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning i stora företag

2 Agenda Introduktion till lagen om energikartläggning i stora företag och dess påverkan på offentlig sektor Avgränsningen av ekonomisk verksamhet Rapportering till Energimyndigheten Frågor?

3 Introduktion till lagen om energikartläggning i stora företag och dess påverkan på offentlig sektor

4 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver

5 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver

6 Direkt effekt av Energieffektiviseringsdirektivet Ökad energieffektivitet 2020-målen Alla stora företag ska göra en energikartläggning i enlighet med den nya lagstiftningen. Alla branscher omfattas. Olika typer av verksamheter Olika erfarenheter av energi- kartläggning och energi- effektivisering. 5 dec 2015

7 Vad är en energikartläggning? ”Ett systematiskt förfarande i syfte att få kunskap om den befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, en kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en kommersiell anläggning, eller privata eller offentliga tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva åtgärder och rapportera om resultaten” Lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266)

8 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver

9 Stora företag Stora företag: -sysselsätter fler än 250 personer och -har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller -en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

10 Ekonomisk verksamhet ”All verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad.” Undantag: Myndighetsutövning och förvaltningsuppgifter.

11 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver

12 Energimyndighetens föreskrifter STEMFS 2014:2 Fastställer hur energikartläggningen skall genomföras: Certifierade energi- och miljölednings- system Certifiering av person som får genomföra energikartläggningar Kompetenskrav Genomförande och rapportering

13 Vem får göra energikartläggningen? Fristående kartläggning. Ska utföras av en certifierad energi- kartläggare som uppfyller kompetenskraven. Inom ramen för ett certifierat miljö- eller energiledningssystem. Får utföras av intern expertis som uppfyller kompetenskraven. Det finns inget krav på att införa certifierade ledningssystem.

14 Energikartläggarens roll Leda en energikartläggning i enlighet med Energimyndighetens föreskrifter och tillhörande vägledningar. Omfattar planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering.

15 Krav på platsbesök Energikartläggningen ska ske genom besök på plats i byggnader och verksamhet för att säkerställa en representativ bild av företagets totala energianvändning. Avsteg från kravet får endast göras om energikartläggningen ändå ger en representativ bild av företagets totala energianvändning.

16 Energikartläggningens innehåll  Ska göras enligt standard (t.ex. SS EN 162 47, ISO 50 002) eller motsvarande krav  Företagets totala energianvändning  Byggnader  Verksamhetsenergi inklusive transporter  Detaljerad kartläggning av verksamheter eller områden som motsvarar företagets betydande energianvändning  Förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändning  Rapporten avseende energikartläggning sparas hos företaget

17 Ny Vägledning Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen. Göra möjliga av- gränsningar Övergripande beskrivning Detaljerad energikartläggning Göra prioriteringar Representativ bild av energi- användningen

18 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver

19 Tidplan Rapportering 5 dec 2015 Att rapportera: om verksamheten omfattas av lagen 2017 Att rapportera: att energikartläggningen är gjord (aggregerad sammanfattning)

20 Vägledningar 1.Så avgör du om verksamheten omfattas av lagen 2.Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Klara 2015.

21 Vägledningar WS för att utveckla branschvisa energi- kartläggningsmallar Industri – 28 april Bygg & Entreprenad – 17 september Handel – 22 september Kommun och Landsting – 7 oktober Transport – 15 oktober … WS 2015.

22 Certifiering av energikartläggare Ta fram certifieringssystem tillsammans med certifieringsorgan och SWEDAC Arbete pågår.

23 Frågor?

24 Avgränsningen av ekonomisk verksamhet

25 Skyldighet för kommuner och landsting att göra energikartläggningar enl. EKL - Stora företag ska göra energikartläggningar - Vad är ett företag? = Enhet som bedriver ekonomisk verksamhet - När är företaget stort? = Antal anställda och storlek på årsomsättning/balansomslutning - Kommunen/landstinget måste göra bedömningen av om de omfattas - Vägledning från Energimyndigheten som hjälp - Energimyndigheten utövar tillsyn och kan meddela föreläggande

26 Ekonomisk verksamhet ”… att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad.” (Vs. icke-ekonomisk verksamhet: i huvudsak skattefinansierade välfärdstjänster, myndighetsutövning, förvaltningsuppgifter.) Bedömningen grundar sig på EG-rättslig reglering och praxis Exempel: Avgiftsfinansierad tandvård Produktion och handel med energi Bostadsverksamhet Utförande av kollektivtrafik Verksamhet inom flyg och sjöfart Drift av vatten och avlopp i annan kommun Kommunalt utförande av sjuktransport åt landsting Kommersiell verksamhet inom kultur, fritid och turism Uppdragsutbildning

27 Stort företag - Verksamheten (företaget) sysselsätter minst 250 personer - Verksamheten har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller, en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

28 Stort företag? - Utan bolagsrättslig koncern Bostadsbolag + Bostads- uthyrning inom förvaltning Energibolag + Energi- produktion och handel inom förvaltning Annan ekonomisk verksamhet inom bolag + förvaltning Sammanräkning av ekonomisk verksamhet görs på respektive marknad för sig!

29 Stort företag? - Med bolagsrättslig koncern Anknutna företag Bolag delägda < 25 % Ekonomisk verksamhet utanför koncernen som bedrivs på samma eller angränsande marknad Övrig ekonomisk verksamhet utanför koncernen Sammanräkning av ekonomisk verksamhet görs inom koncernen och på samma eller angränsande marknad utanför koncernen! Partner- företag (25–50%) + + Dessa ingår inte i sammanräkningen

30 Frågor – ekonomisk verksamhet Vi bedömer att vi även kan undanta: Kundval vid skattefinansierade välfärdstjänster Lokaler, transporter etc. till skattefinansierade välfärdstjänster Köp av vårdtjänster mellan landsting

31 Frågor?

32 Rapportering till Energimyndigheten

33 Rapportering enligt EKL Vid uppföljning och utvärdering ska Energimyndigheten begära in uppgifter om energianvändning och om förslag till kostnadseffektiva åtgärder (SFS 2014:347, § 9 ) Energianvändning: byggnadens eller byggnadernas totala energianvändning, verksamhetsenergi, energianvändning för transporter, Förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen

34 Tillsyn och rapportering Energimyndigheten är tillsynsmyndighet –Rapportering av samtliga berörda –Tillsyn genom stickprov Rapporteringssystem –E-tjänst på Energimyndighetens hemsida –Öppnas i oktober

35 Tidplan Rapportering 5 dec 2015 Att rapportera: att verksamheten omfattas av lagen Hur planerar verksamheten att genomföra kartläggningen: -Certifierad energikartläggare -Energiledningssystem -Miljöledningssystem Början 2017 Att rapportera: att energikartläggningen är gjord (aggregerad sammanfattning) Detaljerad energi- kartläggning lagras i företaget

36 Rapportering innan 5 december 2015 Registrering av berörda företag –Kontaktperson måste ansöka om behörighet i e-tjänsten med e-legitimation/bankID –Kontaktuppgifter företag –Hur rapporteringen sker Självständigt bolag Koncern / del av koncern –Ev. koncernmoder

37 Rapportering innan 5 december 2015 Förutsättning och planering inför energikartläggning –Hur genomförs kartläggningen? Personcertifierad energikartläggare Energiledningssystem/miljöledningssystem –Förutsättningar Energidata/fakturor/ansvarig? Kunskapsläge? Tidigare genomförda kartläggningar och åtgärder

38 Frågor?


Ladda ner ppt "Energikartläggning i stora företag. Agenda Introduktion till lagen om energikartläggning i stora företag och dess påverkan på offentlig sektor Avgränsningen."

Liknande presentationer


Google-annonser