Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energikartläggning i stora företag

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energikartläggning i stora företag"— Presentationens avskrift:

1 Energikartläggning i stora företag

2 Agenda Introduktion till lagen om energikartläggning i stora företag och dess påverkan på offentlig sektor Avgränsningen av ekonomisk verksamhet Rapportering till Energimyndigheten Frågor?

3 Introduktion till lagen om energikartläggning i stora företag och dess påverkan på offentlig sektor

4 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver

5 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver

6 Direkt effekt av Energieffektiviseringsdirektivet
Ökad energieffektivitet 2020-målen Alla stora företag ska göra en energikartläggning i enlighet med den nya lagstiftningen. Alla branscher omfattas. Olika typer av verksamheter Olika erfarenheter av energi-kartläggning och energi-effektivisering. Energieffektiviseringsdirektivets syfte är att uppnå ökad energieffektivitet och är ett medel för att nå 2020-målen. Det behövs mer åtgärder för att nå energieffektiviseringsmålet. 5 dec 2015

7 Vad är en energikartläggning?
”Ett systematiskt förfarande i syfte att få kunskap om den befintliga energianvändningen för en byggnad eller en grupp av byggnader, en industriprocess, en kommersiell verksamhet, en industrianläggning eller en kommersiell anläggning, eller privata eller offentliga tjänster och för att fastställa kostnadseffektiva åtgärder och rapportera om resultaten” Lagen om energikartläggning i stora företag (2014:266)

8 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver

9 Stora företag Stora företag: sysselsätter fler än 250 personer och
har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner EUR eller en balansomslutning som överstiger 43 miljoner EUR per år.

10 Ekonomisk verksamhet ”All verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad.” Undantag: Myndighetsutövning och förvaltningsuppgifter. Representativt, vad? ?

11 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver

12 Energimyndighetens föreskrifter STEMFS 2014:2
Fastställer hur energikartläggningen skall genomföras: Certifierade energi- och miljölednings-system Certifiering av person som får genomföra energikartläggningar Kompetenskrav Genomförande och rapportering

13 Vem får göra energikartläggningen?
Fristående kartläggning. Ska utföras av en certifierad energi-kartläggare som uppfyller kompetenskraven. Inom ramen för ett certifierat miljö- eller energiledningssystem. Får utföras av intern expertis som uppfyller kompetenskraven. Det finns inget krav på att införa certifierade ledningssystem. Föreskrifterna säger att energikartläggningen ska genomföras av en person med särskild kompetens. De företag som har ett certifierat energi- eller miljöledningssystem kan genomföra energikartläggningen själva om de har personal som uppfyller kompetenskraven. Arbetet med att ta fram ett certifieringssystem påbörjas nu tillsammans med SWEDAC och certifieringsorgan.

14 Energikartläggarens roll
Leda en energikartläggning i enlighet med Energimyndighetens föreskrifter och tillhörande vägledningar. Omfattar planering, koordinering, genomförande, dokumentering och rapportering.

15 Krav på platsbesök Energikartläggningen ska ske genom besök på plats i byggnader och verksamhet för att säkerställa en representativ bild av företagets totala energianvändning. Avsteg från kravet får endast göras om energikartläggningen ändå ger en representativ bild av företagets totala energianvändning. Energikartläggningen ska ske genom besök på plats i byggnad eller byggnader och verksamhet samt transporter för att säkerställa en representativ bild av företagets totala energianvändning och identifiera förslag på kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändningen.

16 Energikartläggningens innehåll
Ska göras enligt standard (t.ex. SS EN , ISO ) eller motsvarande krav Företagets totala energianvändning Byggnader Verksamhetsenergi inklusive transporter Detaljerad kartläggning av verksamheter eller områden som motsvarar företagets betydande energianvändning Förslag till kostnadseffektiva åtgärder för att spara energi och effektivisera energianvändning Rapporten avseende energikartläggning sparas hos företaget

17 Ny Vägledning Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen . Övergripande beskrivning Göra möjliga av-gränsningar Representativ bild av energi-användningen Göra prioriteringar Detaljerad energikartläggning

18 EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Tidplan och arbetet framöver

19 Tidplan Rapportering 5 dec 2015 2017 Att rapportera: Att rapportera:
om verksamheten omfattas av lagen 2017 Att rapportera: att energikartläggningen är gjord (aggregerad sammanfattning) Vi vill med denna process säkerställa ett genomförande som ger företagen förutsättningar att göra bra energikartläggningar som kan fungera som beslutsunderlag för energieffektiviserande åtgärder Specifika datum 2016 och 2017. Energikartläggningen kan givetvis skickas in tidigare till Energimyndigheten. Rapporteringssystemet behöver komma på plats. Vad ska det innehålla?

20 Vägledningar Klara 2015. Så avgör du om verksamheten omfattas av lagen
Så kan företaget avgränsa och prioritera för att få fram en representativ bild av energianvändningen Klara 2015. Energimyndigheten kommer i nära samverkan med branschorganisationer och andra berörda aktörer att ta fram branschvisa vägledningar som ger konkreta exempel på hur företagen ska tolka föreskrifterna. Vägledningarna ska säkerställa att lagen både uppfyller sitt syfte och blir ett stöd för företagen i det egna energieffektiviseringsarbetet. Intresserade av aktörer som vill vara med i arbetet. Inte ett arbete som Energimyndigheten gör på egen hand.

21 Vägledningar WS för att utveckla branschvisa energi-kartläggningsmallar Industri – 28 april Bygg & Entreprenad – 17 september Handel – 22 september Kommun och Landsting – 7 oktober Transport – 15 oktober Energimyndigheten kommer i nära samverkan med branschorganisationer och andra berörda aktörer att ta fram branschvisa vägledningar som ger konkreta exempel på hur företagen ska tolka föreskrifterna. Vägledningarna ska säkerställa att lagen både uppfyller sitt syfte och blir ett stöd för företagen i det egna energieffektiviseringsarbetet. WS 2015.

22 Certifiering av energikartläggare
Ta fram certifieringssystem tillsammans med certifieringsorgan och SWEDAC Arbete pågår. Energimyndigheten kommer i nära samverkan med branschorganisationer och andra berörda aktörer att ta fram branschvisa vägledningar som ger konkreta exempel på hur företagen ska tolka föreskrifterna. Vägledningarna ska säkerställa att lagen både uppfyller sitt syfte och blir ett stöd för företagen i det egna energieffektiviseringsarbetet.

23 Frågor?

24 Avgränsningen av ekonomisk verksamhet

25 Skyldighet för kommuner och landsting att göra energikartläggningar enl. EKL
Stora företag ska göra energikartläggningar Vad är ett företag? = Enhet som bedriver ekonomisk verksamhet När är företaget stort? = Antal anställda och storlek på årsomsättning/balansomslutning Kommunen/landstinget måste göra bedömningen av om de omfattas Vägledning från Energimyndigheten som hjälp Energimyndigheten utövar tillsyn och kan meddela föreläggande

26 ”… att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad.”
Ekonomisk verksamhet ”… att erbjuda varor eller tjänster på en viss marknad.” (Vs. icke-ekonomisk verksamhet: i huvudsak skattefinansierade välfärdstjänster, myndighetsutövning, förvaltningsuppgifter.) Bedömningen grundar sig på EG-rättslig reglering och praxis Exempel: Avgiftsfinansierad tandvård Produktion och handel med energi Bostadsverksamhet Utförande av kollektivtrafik Verksamhet inom flyg och sjöfart Drift av vatten och avlopp i annan kommun Kommunalt utförande av sjuktransport åt landsting Kommersiell verksamhet inom kultur, fritid och turism Uppdragsutbildning

27 Stort företag Verksamheten (företaget) sysselsätter minst 250 personer
Verksamheten har en årsomsättning som överstiger 50 miljoner euro eller, en balansomslutning som överstiger 43 miljoner euro per år.

28 Stort företag? - Utan bolagsrättslig koncern
Bostadsbolag + Bostads-uthyrning inom förvaltning Energibolag + Energi-produktion och handel inom förvaltning Annan ekonomisk verksamhet inom bolag + förvaltning Sammanräkning av ekonomisk verksamhet görs på respektive marknad för sig!

29 Stort företag? - Med bolagsrättslig koncern
Ekonomisk verksamhet utanför koncernen som bedrivs på samma eller angränsande marknad Partner-företag (25–50%) Anknutna företag + + Bolag delägda < 25 % Övrig ekonomisk verksamhet utanför koncernen Dessa ingår inte i sammanräkningen Sammanräkning av ekonomisk verksamhet görs inom koncernen och på samma eller angränsande marknad utanför koncernen!

30 Frågor – ekonomisk verksamhet
Vi bedömer att vi även kan undanta: Kundval vid skattefinansierade välfärdstjänster Lokaler, transporter etc. till skattefinansierade välfärdstjänster Köp av vårdtjänster mellan landsting

31 Frågor?

32 Rapportering till Energimyndigheten

33 Rapportering enligt EKL
Vid uppföljning och utvärdering ska Energimyndigheten begära in uppgifter om energianvändning och om förslag till kostnadseffektiva åtgärder (SFS 2014:347, § 9) Energianvändning: byggnadens eller byggnadernas totala energianvändning, verksamhetsenergi, energianvändning för transporter, Förslag till kostnadseffektiva åtgärder såväl för att spara energi som för att effektivisera energianvändningen

34 Tillsyn och rapportering
Energimyndigheten är tillsynsmyndighet Rapportering av samtliga berörda Tillsyn genom stickprov Rapporteringssystem E-tjänst på Energimyndighetens hemsida Öppnas i oktober Rapporten avseende energikartläggningen ska göras enligt internationell ISO-standard, europeisk EN-standard eller svensk SS-standard eller motsvarande som innehåller krav på energikartläggning i enlighet med lagen om energikartläggning i stora företag. 7 § Kostnadseffektiva åtgärder som identifierats och genomförts efter energikartläggningen samt åtgärdernas effekter ska dokumenteras i rapporten för att möjliggöra uppföljning och utvärdering.

35 Tidplan Rapportering 5 dec 2015 Början 2017 Att rapportera:
att verksamheten omfattas av lagen Hur planerar verksamheten att genomföra kartläggningen: Certifierad energikartläggare Energiledningssystem Miljöledningssystem Början 2017 Att rapportera: att energikartläggningen är gjord (aggregerad sammanfattning) Detaljerad energi-kartläggning lagras i företaget Vi vill med denna process säkerställa ett genomförande som ger företagen förutsättningar att göra bra energikartläggningar som kan fungera som beslutsunderlag för energieffektiviserande åtgärder Specifika datum 2016 och 2017. Energikartläggningen kan givetvis skickas in tidigare till Energimyndigheten. Rapporteringssystemet behöver komma på plats. Vad ska det innehålla?

36 Rapportering innan 5 december 2015
Registrering av berörda företag Kontaktperson måste ansöka om behörighet i e-tjänsten med e-legitimation/bankID Kontaktuppgifter företag Hur rapporteringen sker Självständigt bolag Koncern / del av koncern Ev. koncernmoder

37 Rapportering innan 5 december 2015
Förutsättning och planering inför energikartläggning Hur genomförs kartläggningen? Personcertifierad energikartläggare Energiledningssystem/miljöledningssystem Förutsättningar Energidata/fakturor/ansvarig? Kunskapsläge? Tidigare genomförda kartläggningar och åtgärder

38 Frågor?


Ladda ner ppt "Energikartläggning i stora företag"

Liknande presentationer


Google-annonser