Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regional årlig uppföljning av Hav i balans samt levande kust och skärgård Lyncmöte 2 september 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regional årlig uppföljning av Hav i balans samt levande kust och skärgård Lyncmöte 2 september 2015."— Presentationens avskrift:

1 Regional årlig uppföljning av Hav i balans samt levande kust och skärgård Lyncmöte 2 september 2015

2 2 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… Förslag till dagordning 1.Välkomna 2.Syftet med mötet 3.Kort redovisning av anvisningar/vägledningar 4.Genomgång av underlag för bedömningarna 5.Egna frågor från länsstyrelserna (till målansvarig myndighet, till andra länsstyrelser) 6.Särskilda önskemål från nationell myndighet på länens redovisningar år 2015 7.Övrigt

3 3 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… Vilka är vi

4 4 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 2. Syftet med mötet Stöd inför den årliga regionala uppföljningen av miljömålen. Främja kontakten mellan länsstyrelser och nationella myndigheter och mellan länsstyrelserna. Mötena ger oss möjlighet att: diskutera hur ”resultat” och ”analys och bedömning” samt bedömning av måluppfyllelse och utveckling i miljön ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet få stöd för hur målmanualerna kan och ska tillämpas på det specifika miljökvalitetsmålet diskutera målspecifika frågor med kollegor på andra länsstyrelser och nationellt ansvarig få information från ansvarig målmyndighet om vilka aspekter de önskar få särskilt belysta under årets uppföljning och bedömning lyfta fram bra exempel på ett eller några läns tidigare bedömningar som den nationella myndigheten har haft nytta av

5 5 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 3. Kort redovisning av NV:s anvisningar Syfte Länsstyrelsernas och Skogsstyrelsens regionala uppföljning syftar till att: ge underlag till den årliga miljömålsuppföljningen (nationellt och regionalt) förse regeringen och riksdagen med underlag till budgetpropositionen kommunicera kring miljömålen med aktörer i länet

6 6 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 3. Kort redovisning av NV:s anvisningar Innehåll – följer budgetpropositionens struktur 1.Resultat Avser: miljötillstånd & förutsättningar att nå målet, dvs vilka styrmedel som använts och åtgärder som genomförts Tydligt regionalt perspektiv Tidsperspektiv: det gångna året Har inget hänt det senaste året så ska det konstateras. 2.Analys Avser: klargöra förutsättningarna för att nå målet (enklare analys av orsaker till situationen för miljömålet, effekter till följd av styrmedel och åtgärder samt behovet av ytterligare åtgärder) Inledning: bedömning av måluppfyllelse och utvecklingen i miljön Använd texten från fjolårets uppföljning såvida det inte finns viktiga nyheter

7 7 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 3. Kort redovisning av NV:s anvisningar Rapporteringsform 1.Länsstyrelserna lägger in bedömningstexterna i en inmatningsapplikation på miljömål.se senast 30 novmiljömål.se 2.Samtliga texter skickas in som ett samlat word- dokument – efter beslut av Länsstyrelsen

8 8 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 3. Kort redovisning av NV:s anvisningar I resultatdelen: Skilj på redovisning av miljötillstånd respektive förutsättningar för att nå målet Fokusera på vad som hänt när det gäller förutsättningarna för att uppnå målet eller preciseringen, d.v.s. genomförande av styrmedel och åtgärder som är centrala för det regionala miljöarbetet I hög grad utgå från förra årets beskrivning av miljötillståndet. Enbart om något nytt framkommit sedan dess behöver texten justeras/kompletteras.

9 9 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 4. Genomgång av underlag för bedömningarna Målmanualer http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/RUS/SV/UPPFOLJNING-OCH- UTVARDERING/REGIONAL-ARLIG-UPPFOLJNING-AV-MILJOMALEN/Pages/information-och-riktlinjer- 2015.aspx http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/RUS/SV/UPPFOLJNING-OCH- UTVARDERING/REGIONAL-ARLIG-UPPFOLJNING-AV-MILJOMALEN/Pages/information-och-riktlinjer- 2015.aspx FU2015 http://www.miljomal.se/sv/Aktuellt/Alla-nyheter/Fordjupad-utvardering-2015/ http://www.miljomal.se/sv/Aktuellt/Alla-nyheter/Fordjupad-utvardering-2015/ Nationell årlig uppföljning 2015 http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2015/au-2015.pdf http://www.miljomal.se/Global/24_las_mer/rapporter/malansvariga_myndigheter/2015/au-2015.pdf Regionala uppföljningar 2014 http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/uppfoljning-och-utvardering/regional-arlig-uppfoljning-av- miljomalen/Pages/information-och-riktlinjer-2014.aspx http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/Sv/uppfoljning-och-utvardering/regional-arlig-uppfoljning-av- miljomalen/Pages/information-och-riktlinjer-2014.aspx Kulturmiljö http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Uppföljning%20och%20utvärdering/Lync möten%202015/Kulturmiljö/RUS%20Kulturmiljöstöd%20regional%20ÅU%202015%20miljömål.pdf http://projektwebbar.lansstyrelsen.se/rus/SiteCollectionDocuments/Uppföljning%20och%20utvärdering/Lync möten%202015/Kulturmiljö/RUS%20Kulturmiljöstöd%20regional%20ÅU%202015%20miljömål.pdf ”Vardagskunskap”

10 10 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… Länens bedömningar 2014 0 9 4 1

11 11 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 5. Egna frågor från länsstyrelserna (till målansvarig myndighet, till andra länsstyrelser)

12 12 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 6. Särskilda önskemål från nationell myndighet på länens redovisningar

13 13 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 7. Övrigt

14 14 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 1. Sammanfattning max 2 000 tecken 2. Tablåtext max 300 tecken 3. Resultat max 3 000 tecken 4. Analys max 3 000 tecken Redovisningens struktur

15 15 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 2. Tablåtext för miljökvalitetsmålet = Inledning för respektive miljökvalitetsmål Ett par, tre meningar med det viktigaste för länets bedömning av miljökvalitetsmålet Visas i tablåer tillsammans med ikon för JA, NÄRA, NEJ (inga ikoner för: Klimat, Ozonskikt, Strålmiljö) … samt pilsymbol för utvecklingen i miljön POSITIV, NEUTRAL, NEGATIV eller OKLAR (inga pilsymboler för: Klimat, Ozonskikt, Strålmiljö) Bedömningsmeningen ska inte stå här! Max. 300 tecken inkl. blanksteg

16 16 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 3a. Resultat för miljökvalitetsmålet (struktur) Inled med övergripande text för målet som helhet Möjligt att därtill redovisa resultat mer i detalj enligt preciseringar – använd preciseringarnas kortnamn som underrubriker Ange kortfattat om ingen ny information finns Max. 3 000 tecken inkl. blanksteg

17 17 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 3b. Resultat för miljökvalitetsmålet (innehåll) Miljötillståndet/miljökvaliteten, i synnerhet ev. regionala särarter eller ansvarsområden; nya regionala data Förutsättningarna, ny information om: -tillämpning av befintliga, förändrade eller nya styrmedel i miljöarbetet -miljöåtgärder som har genomförts -övriga beslut på regional/lokal nivå -beslut eller initiativ inom företag, branscher, intresseorganisationer -regionala styrmedel, åtgärder eller ev. övriga beslut som motverkar måluppfyllelse. Fokusera på förutsättningarna

18 18 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 3c. Resultat för miljökvalitetsmålet (tänk på detta!) Koncentrera redovisningen tydligt på ny information och data som framkommit under det gångna året. Fokusera på förutsättningarna för att uppnå målet. Referera till indikatorer (för miljötillstånd eller miljöarbete) där det finns nya data, i synnerhet om förändringar skett. Gör gärna en genomgång av preciseringarna i arbetsprocessen och redovisa om så önskas de preciseringar som är av vikt för länet. Ange kortfattat om inget nytt har skett eller inga förändringar har skett sedan förra året Använd målmanualen som stöd i arbetet.målmanualen Ange referenser där så är lämpligt

19 19 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 4a. Analys (struktur) Övergripande text för målet som helhet (analys och bedömning) ‐ Bedömning av måluppfyllelse med kortfattad förklaring (ingen ny bedömning om inte betydande förändringar skett) (inte klimat, ozon, strålmiljö) ‐ Bedömning av utvecklingen i miljön + viktigaste aspekterna (väga samman miljötillståndet och/eller uppskattade effekter av genomförda åtgärder) ‐ De viktigaste insatserna under det kommande året för att komma framåt mot måluppfyllelse Möjligt att därtill göra detaljerad analys, kan utgå från preciseringar eller genomföra insatser (valfri rubrik) Max. 3 000 tecken inkl. blanksteg

20 20 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 4b. Analys (innehåll) Klargöra orsaker till situationen för målet: ‐ effekter i miljön till följd av styrmedel och åtgärder i samhället (positiva och negativa) ‐ Betydelse av data för bedömningen ‐ Viktiga regionala aspekter eller förhållanden av betydelse för måluppfyllelse ‐ Kortfattat behovet av ytterligare insatser ‐ Vad avser länsstyrelsen prioritera under det kommande året?

21 21 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… 4c. Analys (tänk på detta!) Gör gärna en genomgång av preciseringarna i arbetsprocessen. Använd målmanualen som stöd i arbetet.målmanualen Ange referenser där så är lämpligt

22 22 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… Bedömning av utveckling i miljön (används till tablå och analys) Bedömningen bör utgå från de senaste två-tre årens data och insatser Utvecklingen i miljön är POSITIV. Under de senaste åren har betydelsefulla insatser i samhället skett som bedöms gynna miljötillståndet och/eller det går att se en positiv utveckling i miljötillståndet nu och framåt de närmaste åren. NEUTRAL: Det går inte att se en tydlig riktning för utvecklingen i miljön. Under de senaste åren har inget av betydelse skett och/eller det går inte att se någon tydlig utveckling för miljötillståndet nu eller framåt de närmaste åren; alternativt positiva och negativa utvecklingsriktningar inom målet tar ut varandra. Utvecklingen i miljön är NEGATIV. Under de senaste åren har insatser i samhället skett som motverkar miljökvalitetsmålet och/eller det går att se en negativ utveckling i miljötillståndet nu och för de närmaste åren. OKLAR: Tillräckliga underlag för utvecklingen i miljön saknas, det är inte möjligt att ange utvecklingsriktning.

23 23 Regional årlig uppföljning 2015 Bedömning av miljökvalitetsmålet fortsättning JA. Miljökvalitetsmålet är uppnått eller kommer kunna nås. NÄRA. Miljökvalitetsmålet är delvis uppnått eller kommer delvis att kunna nås. NEJ. Miljökvalitetsmålet är inte uppnått och kommer inte kunna nås med befintliga och beslutade styrmedel och åtgärder

24 24 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… Bedömning av miljökvalitetsmålet (används till tablå och analys) Steg 1:Utgå från situationen idag för miljötillståndet och miljöarbetet i länet Steg 2:Ta ställning till följande påståenden för miljökvalitetsmålet som helhet: A.Miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller preciseringen beskriver är uppnått eller utvecklingen visar att det kommer att uppnås till år 2020 (år 2050 för Begränsad klimatpåverkan) B.Förutsättningarna kommer finnas på plats till år 2020 – styrmedel är idag beslutade så att tillräckliga åtgärder kommer vara genomförda före 2020 – för att på sikt nå miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller preciseringen beskriver

25 25 Regional årlig uppföljning 2015 Hav i balans… Bedömning av miljökvalitetsmålet fortsättning A.Miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller preciseringen beskriver är uppnått eller utvecklingen visar att det kommer att uppnås till år 2020 (år 2050 för Begränsad klimatpåverkan) ‐ helt eller till betydande del → JA ‐ delvis → NÄRA ‐ i begränsad utsträckning → NEJ ‐ inte alls → NEJ B.Förutsättningarna kommer finnas på plats till år 2020 – styrmedel är idag beslutade så att tillräckliga åtgärder kommer vara genomförda före 2020 – för att på sikt nå miljökvaliteten eller det tillstånd som miljökvalitetsmålet eller preciseringen beskriver ‐ helt eller till betydande del → JA ‐ delvis → NÄRA ‐ i begränsad utsträckning → NEJ ‐ inte alls → NEJ Ett miljökvalitetsmål bedöms som möjligt att nå om bedömningen visar antingen JA enligt fråga 1 eller fråga 2. Motsvarande gäller för NÄRA.


Ladda ner ppt "Regional årlig uppföljning av Hav i balans samt levande kust och skärgård Lyncmöte 2 september 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser