Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - målmanual för uppföljning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - målmanual för uppföljning"— Presentationens avskrift:

1 Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - målmanual för uppföljning
Möte med RUS 18 september 2013 Karin Thorán Kemikalieinspektionen

2 Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö
Förekomsten av ämnen i miljön som har skapats av i eller utvunnits av samhället ska inte hota människors hälsa eller den biologiska mångfalden. Halterna av naturfrämmande ämnen är nära noll och deras påverkan på människors hälsa och ekosystemen är försumbar. Halterna av naturligt förekommande ämnen är nära bakgrundsnivåerna.

3 Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö Preciseringar Regeringens beslut Ds 2012:23
Den sammanlagda exponeringen för kemiska ämnen via alla exponeringsvägar är inte skadlig för människor eller den biologiska mångfalden Användningen av särskilt farliga ämnen har så långt som möjligt upphört Spridning av oavsiktligt bildade ämnen med farliga egenskaper är mycket liten och uppgifter om bildning, källor, utsläpp samt spridning av de mest betydande av dessa ämnen och deras nedbrytningsprodukter är tillgängliga Förorenade områden är åtgärdade i så stor utsträckning av de inte utgör något hot mot människors hälsa eller miljön Kunskap om kemiska ämnens hälso- och miljöfarliga egenskaper är tillgänglig och tillräcklig för riskbedömning Information om hälso- och miljöfarliga ämnen i material, kemiska produkter och varor är tillgänglig

4 Preciseringarna – olika inriktning
P 1 - Exponering för kemikalier inte skadlig konsekvens av samtliga preciseringar Förebygga risker - förutsättningar för att undvika risker P 5 - Kunskap om ämnens farliga egenskaper P 6 - Information om förekomst av ämnena i produkter/varor P 2 - Hindra att särskilt farliga ämnen börjar användas P 3 – Minska spridning av oavsiktligt bildade farliga ämnen Undanröja befintliga risker - regionala åtgärder P 4 - Förorenade områden åtgärdas P 2 - Hindra fortsatt användning av särskilt farliga ämnen

5 Spridning och exponering - många vägar
Precisering 1 Människor exponeras genom livsmedel, dricksvatten, direktkontakt med kemiska produkter och varor, i arbetsmiljön, inomhusmiljö och yttre miljö. Brist på kunskap om exponering - sammanlagd och samverkande exponering Försiktighetsmarginaler behövs! Precisering 3 Oavsiktligt bildade ämnen - dioxin, trafik, förbränning Regionala/lokala insatser / nationella / internationella Långväga transport av ämnen med luft och vatten Internationella insatser! Precisering 4 Förorenade områden – gamla synder Undanröja, förebygga ! Exponering – många vägar, lokalt/regionalt/nationellt Spridning – även internationellt

6 Förutsättningarna – styrmedel och åtgärder
Förutsättningarna - styrmedel och åtgärder Regler som rör handel / marknad är EU-gemensamma + Kunskapen om ämnens egenskaper ökar (Reach) P5 - Otillräckliga krav för lågvolymämnen - Nya problemområden identifieras – styrmedel inte klara ex. ämnen i nanoform, hormonstörande ämnen, kombinationseffekter + Information tillgänglig om farliga ämnen i kemiska produkter P6 - Information saknas om ämnen i material och varor ökande varuimport från länder utanför EU, materialåtervinning + Särskilt farliga ämnen begränsas genom EU-regler P2 - ytterligare lagstiftning behövs - Vissa särskilt farliga ämnen svåra att ersätta i specifika tekniska funktioner som behövs, även i miljöteknik

7 Uppföljning av miljömålet Giftfri Miljö - Lst kan bidra
Förorenade områden - åtgärder och resultat NV tar fram underlag till uppföljning av förorenade områden Effekter från åtgärder / styrmedel - Åtgärder för att undvika oavsiktligt bildade ämnen NV tar fram underlag för uppföljning av oavsiktligt bildade ämnen Krav/villkor på industrin, Informationskampanjer, …. Beskrivning av miljötillståndet - Resultat från kartläggning och mätningar t.ex. mark, vatten, avloppvatten, innemiljö, urban miljö … Miljötillståndet varierar i olika delar av landet

8 Etappmål för farliga ämnen
Etappmål om särskilt farliga ämnen kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper information om farliga ämnen i varor utveckling och tillämpning av EU:s kemikalieregler effektivare kemikalietillsyn inom EU giftfria och resursfria kretslopp minska barns exponering för farliga kemikalier Etappmålen anknyter till utveckling av EU:s lagstiftning och internationella överenskommelser som syftar till förändringar inom EU och globalt. KemI ansvarar för uppföljningen av etappmålenom farliga ämnen Ingen direkt koppling till regional uppföljning Etappmålen bidrar i första hand till möjligheterna att nå miljömålet Giftfri miljö, men påverkar även möjligheterna att nå andra miljömål Ds 2012:23 April 2012 Juni 2013


Ladda ner ppt "Miljökvalitetsmålet Giftfri miljö - målmanual för uppföljning"

Liknande presentationer


Google-annonser