Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömålen – regional dialog Amanda Palmstierna miljömålsamordnare.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömålen – regional dialog Amanda Palmstierna miljömålsamordnare."— Presentationens avskrift:

1 Miljömålen – regional dialog Amanda Palmstierna miljömålsamordnare

2 Disposition  Regional dialog  Förslag till turordning för miljökvalitetsmålen  Goda exempel

3 Regional dialog

4 Forum  Intern styrgrupp –landsbygd, plan, tillväxt, naturvård, miljöanalys och miljöskydd  Kommuner –Liten kommundirektörsgrupp –Delta på KSL:s möten; kommunalråd, kommundirektörer, handläggare  Regional miljögrupp (SLL, RPK, KSL, Lst)  Samarbete myndigheter –Trafikverket, Skogsstyrelsen m fl  Ideella organisationer kommer utvecklas  Näringsliv kommer utvecklas

5 Regional dialog Expert- seminarier Möten kommuner m.fl. diskutera mål och åtgärder Länsst. samman- ställer, skickar ut Omgång 1 Aktörer utvecklar & beslutar om åtgärder, rapporterar Länsst. samman- ställer, skickar ut på remiss Länsst. sprider årligen info om åtgärder & miljö- tillstånd Förankra turordning Förankra körschema Inledande dialog

6 Regional dialog Expert- seminarier Osv … Omgång 2

7 Miljömålen i omgångar

8 Kriterier för ordningsföljd  Långt kvar att nå målet  Särskilt allvarligt miljöproblem i länet  Rådighet hos länets aktörer  Omvärldsfaktorers påverkan

9 Första omgången miljökvalitetsmål  Begränsad klimatpåverkan  Ingen övergödning  Ett rikt växt- och djurliv

10 2. Giftfri miljö God bebyggd miljö Frisk luft Hav i balans samt levande kust och skärgård Levande skogar 3. Ett rikt odlingslandskap Myllrande våtmarker Levande sjöar och vattendrag Grundvatten av godkvalitet 4. Bara naturlig försurning Säker strålmiljö Skyddande ozonskikt

11 Begränsad klimatpåverkan  Låg måluppfyllelse & negativ trend  Stor potential inom bygg, livmedel & transporter  Rådighet över kollektivtrafik, fysisk planering, fastigheter  Prioriterat av regeringen

12 Ingen övergödning  Låg måluppfyllelse & negativ trend  Störst problem i Stockholms län  Rådighet att minska utsläpp i avloppsverk mm  Havspolitiken prioriterad av regeringen

13 Ett rikt växt och djurliv  Låg måluppfyllelse & negativ trend  Rådighet genom fysisk planering, gröna kilar, naturvård, hänsyn i jord- och skogsbruk  Berörs även av flera andra mål

14 Stavbofjärden - verktyg för en renare Östersjö

15  Syfte –Åtgärder för att förbättra havsmiljön –Koppla samman finansiering, aktörer och kunskap  Aktörer –Södertälje kommun och Länsstyrelsen –LRF och lantbrukare –SLU och Södertörn

16 Stavbofjärden - verktyg för en renare Östersjö  Verktyg –Landsbygdsprogrammet, Greppa Näringen, LOVA & miljömålsmedel –Vattenråd som ”sambandscentral” –Aktörernas kunskap  Exempel på resultat: –70 ha åkermark har strukturkalkats –Fem planerade våtmarker, totalt 14,5 ha –Planerade skyddszoner, tot ca 10,85 ha –Arbete med våtkompost för att få ut slam på åkrarna


Ladda ner ppt "Miljömålen – regional dialog Amanda Palmstierna miljömålsamordnare."

Liknande presentationer


Google-annonser