Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 1 H UR L AGAR k OMMER TI LL.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 1 H UR L AGAR k OMMER TI LL."— Presentationens avskrift:

1 PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 1 H UR L AGAR k OMMER TI LL

2 LIBER AB OH 1: NORMER Sociala regler –artighetsregler och uppföranderegler Moralregler –”du ska inte vara otrogen”, ”du ska inte ljuga” etc Rättsregler (Rättsordningen) –lagar (straffrätt, skatterätt, civilrätt etc) 1

3 LIBER AB OH 1:

4 LIBER AB OH 1:2

5 LIBER AB OH 1:

6 LIBER AB OH 1: Internationella regler EU-direktiv –införs i svensk lagstiftning EU-förordningar –gäller som svensk lag FN-konventioner –påverkar svensk lagstiftning 3

7 LIBER AB OH 1:

8 LIBER AB OH 1: RÄTTSKÄLLORNA Författningar (publiceras genom SFS) – Lagar – Förordningar Lagboken innehåller de vanligaste lagarna samt anslutande förordningar Högsta domstolens domar – prejudikat finns i Nytt juridiskt arkiv I (NJA I) Lagens förarbeten finns i Nytt juridiskt arkiv II (NJA II) och omfattar bl a direktiv, betänkanden, remissvar, propositioner samt riksdagens protokoll Statens offentliga utredningar (SOU) Sedvanor och avtal 4.1

9 LIBER AB OH 1: I VILKEN ORDNING ANVÄNDS RÄTTSKÄLLORNA? 1.Lagar, förordningar och föreskrifter> 2.Prejudicerande domar ------------> 3.Förarbeten ---------------------> 4.Andra normer -------------------> 5.Sedvanor ----------------------> Lagens ordalydelse gäller alltid i första hand Praxis, avgöranden från HD och Högsta Förvaltnings- domstolen Propositioner, betänkanden och lagrådsremiss T ex handelskammarens uttalanden Branschpraxis m m används i sista hand 4.2

10 LIBER AB OH 1:

11 LIBER AB OH 1: Lagbokens indelning 5

12 LIBER AB OH 1:

13 LIBER AB OH 1: GRUNDLAGAR 6 Regeringsformen (1974) Successionsordningen (1810) Tryckfrihetsförordningen (1949) Yttrandefrihetsgrundlagen (1991)

14 LIBER AB OH 1:

15 LIBER AB OH 1: Utdrag ur regeringsformen 1 KAP. Statsskickets grunder 1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna. 2§ Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. 7.1

16 LIBER AB OH 1: Utdrag ur tryckfrihetsförordningen 1 KAP. Om tryckfrihet 1§ Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt, att utan några av myndighet eller allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara lugn, utan att återhålla allmän upplysning. 2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet 1 § Till främjande av fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. 7.2

17 LIBER AB OH 1:

18 LIBER AB OH 1: Några juridiska grundbegrepp Juridikens två delar – Offentlig rätt – Civilrätt Två typer av lagregler – Tvingande regler (”minimiskydd”) – Dispositiva regler (kan förändras genom avtal) Två typer av personer (rättssubjekt) – Fysisk person – Juridisk person 8

19 LIBER AB OH 1:

20 LIBER AB OH 1: Webbplatser Riksdagens webbplats (www.riksdagen.se) visar hur en lag kommer till. Under Lagar & förordningar (Rixlex) kan man få tillgång till alla författningar och propositionerwww.riksdagen.se Den offentliga förvaltningens webbplats för svensk rätts- information (www.lagrummet.se) ger översiktliga beskrivningar av det svenska rättssystemetwww.lagrummet.se Domstolsväsendets rättsinformation (www.lagrummet.dom.se) innehåller referat av svenska domstolsavgörandenwww.lagrummet.dom.se Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.se), information om juristyrketwww.advokatsamfundet.se Samhällsguiden (www.samhallsguiden.riksdagen.se) innehåller korta faktatexter om olika områden, t ex lag och rättskipning, köp och avtal, anställning, bostad etcwww.samhallsguiden.riksdagen.se Informationsförlaget Thomson fakta (www.thomsonfakta.se/juridik/) presenterar nya författningar och nya domar från Högsta domstolen och Regeringsrättenwww.thomsonfakta.se/juridik/ X


Ladda ner ppt "PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 1 H UR L AGAR k OMMER TI LL."

Liknande presentationer


Google-annonser