Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

HUR LAGAR kOMMER TILL PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "HUR LAGAR kOMMER TILL PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 1"— Presentationens avskrift:

1 HUR LAGAR kOMMER TILL PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 1
I alla samhällen är människor beroende av varandra. Detta beroendeförhållande kan orsaka konflikter som måste lösas med hjälp av regler. Hur lagregler kommer till och hur de tolkas och används tas upp i detta kapitel. PROBLEM Inledande berättelse Den inledande berättelsen väcks bl a frågor om vem som beslutar om lagar och hur förslagen kommer till. Gå gärna kortfattat igenom svaren men spara den djupare kunskapen till en mer utförlig genomgång av kapitlet. Vad säger lagen? Louis och Kelly arbetar på en restaurang. En dag diskuterar de mobiltelefonförbud på restauranger. ”Enligt tidningen kan ett sådant förbud gälla från nyår”. I uppgifterna nedan återkommer de och restaurangens ägare Victor med olika problem avseende lag och rätt. Använd gärna dessa uppgifter (s 24 i boken) för att aktivera eleverna under genomgången av OH-bilderna. Låt dem jobba två och två för att få igång en diskussion. Avsätt lämpligen en hel lektion för denna genomgång. I kapitlets ingress träffade du arbetskamraterna. Försök att hjälpa Louis och Kelly. Vilket råd skulle du ge? 1 Oetiskt eller nödvändigt? – Polisanmäla en kund 2 Elpistol utan tillstånd – Använda ett vapen inköpt i ett annat land 3 Leta efter lagen – Var hittar man en lag? 4 Fundera på förarbete – Innebörd av förarbete 5 Påverka regeringen? – Ta initiativ till ny lag

2 NORMER Sociala regler • Moralregler • Rättsregler (Rättsordningen)
artighetsregler och uppföranderegler • Moralregler ”du ska inte vara otrogen”, ”du ska inte ljuga” etc • Rättsregler (Rättsordningen) lagar (straffrätt, skatterätt, civilrätt etc) Förklara skillnaderna mellan sociala regler, moralregler och rättsregler med hjälp av OH 1:1. LIBER AB 1

3 LIBER AB

4 Hur lagstiftning går till kan visas med figuren på OH 1:2.
LIBER AB 2

5 LIBER AB

6 Internationella regler
• EU-direktiv införs i svensk lagstiftning • EU-förordningar gäller som svensk lag • FN-konventioner påverkar svensk lagstiftning Påpeka också att en ny lag kan ha sin utgångspunkt i EU:s direktiv. Detta berörs kortfattat i kap 1 (OH 1:3) och mer ingående i kap 4 Internationell rätt. LIBER AB 3

7 LIBER AB

8 RÄTTSKÄLLORNA • Statens offentliga utredningar (SOU)
• Författningar (publiceras genom SFS) – Lagar – Förordningar • Lagboken innehåller de vanligaste lagarna samt anslutande förordningar • Högsta domstolens domar – prejudikat finns i Nytt juridiskt arkiv I (NJA I) • Lagens förarbeten finns i Nytt juridiskt arkiv II (NJA II) och omfattar bl a direktiv, betänkanden, remissvar, propositioner samt riksdagens protokoll • Statens offentliga utredningar (SOU) • Sedvanor och avtal Rättskällorna kan visas med hjälp av OH 1:4.1–2. Klargör att lagarna publiceras i SFS och att lagboken är en sammanställning och ett urval av dessa lagar (dvs en sekundär källa). LIBER AB 4.1

9 I VILKEN ORDNING ANVÄNDS RÄTTSKÄLLORNA?
Lagar, förordningar och föreskrifter > Prejudicerande domar > Förarbeten > Andra normer > Sedvanor > Lagens ordalydelse gäller alltid i första hand Praxis, avgöranden från HD och Högsta Förvaltnings-domstolen Propositioner, betänkanden och lagrådsremiss T ex handelskammarens uttalanden Branschpraxis m m används i sista hand OH 1:4.2 används för att förklara i vilken prioriteringsordning rättskällorna används vid ett domstolsutslag. LIBER AB 4.2

10 LIBER AB

11 Lagbokens indelning Lagboken (OH 1:5) ges dessutom ut av ett privat förlag, medan SFS ges ut av riksdagen (även om den distribueras genom samma förlag som lagboken). Lagar och förordningar finns också elektroniskt på LIBER AB 5

12 LIBER AB

13 GRUNDLAGAR • Successionsordningen (1810)
• Regeringsformen (1974) • Successionsordningen (1810) • Tryckfrihetsförordningen (1949) • Yttrandefrihetsgrundlagen (1991) De olika grundlagarna som är historiskt betingade lagar, kan du gå igenom med hjälp av OH 1:6. LIBER AB 6

14 LIBER AB

15 Utdrag ur regeringsformen
1 KAP. Statsskickets grunder 1§ All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt och parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna. 2§ Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. På OH 1:7.1–2 finns utdrag ur regeringsformen och tryckfrihetsförordningen, vilka tillhör grundlagarna. Gå gärna igenom innebörden av statsskickets grunder i Regeringsformen 1 kap 1–2 §§ och om tryckfrihet och offentlighetsprincip i Tryckfrihetsförordningen 1 kap 1 § och 2 kap 1 § samma lag. LIBER AB 7.1

16 Utdrag ur tryckfrihetsförordningen
1 KAP. Om tryckfrihet 1§ Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt, att utan några av myndighet eller allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara lugn, utan att återhålla allmän upplysning. 2 KAP. Om allmänna handlingars offentlighet 1 § Till främjande av fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar. LIBER AB 7.2

17 LIBER AB

18 Några juridiska grundbegrepp
• Juridikens två delar – Offentlig rätt – Civilrätt • Två typer av lagregler – Tvingande regler (”minimiskydd”) – Dispositiva regler (kan förändras genom avtal) • Två typer av personer (rättssubjekt) – Fysisk person – Juridisk person Kapitlet avslutas på OH 1:8 med några grundläggande begrepp, civilrätt och offentlig rätt, tvingande och dispositiva lagregler samt fysiska och juridiska personer. LIBER AB 8

19 LIBER AB

20 Webbplatser Riksdagens webbplats (www.riksdagen.se) visar hur en lag kommer till. Under Lagar & förordningar (Rixlex) kan man få tillgång till alla författningar och propositioner Den offentliga förvaltningens webbplats för svensk rätts-information (www.lagrummet.se) ger översiktliga beskrivningar av det svenska rättssystemet Domstolsväsendets rättsinformation (www.lagrummet.dom.se) innehåller referat av svenska domstolsavgöranden Advokatsamfundet (www.advokatsamfundet.se), information om juristyrket Samhällsguiden (www.samhallsguiden.riksdagen.se) innehåller korta faktatexter om olika områden, t ex lag och rättskipning, köp och avtal, anställning, bostad etc Informationsförlaget Thomson fakta (www.thomsonfakta.se/juridik/) presenterar nya författningar och nya domar från Högsta domstolen och Regeringsrätten Mer information till detta kapitel kan du hitta på de olika webbplatserna som presenteras på den sista OH:n (1:X). LIBER AB X


Ladda ner ppt "HUR LAGAR kOMMER TILL PRIVATJURIDIK & RÄTTSKUNSKAP KAPITEL 1"

Liknande presentationer


Google-annonser