Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrelseskick. Politiskt liv Processbegrepp politik makt stat demokrati ideologier nation Sakbegrepp riksdag,regering grundlagar, motioner utskott, motioner,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrelseskick. Politiskt liv Processbegrepp politik makt stat demokrati ideologier nation Sakbegrepp riksdag,regering grundlagar, motioner utskott, motioner,"— Presentationens avskrift:

1 Styrelseskick

2 Politiskt liv Processbegrepp politik makt stat demokrati ideologier nation Sakbegrepp riksdag,regering grundlagar, motioner utskott, motioner, beredning rättigheter, mandat partier, statsminister osv… [Att utveckla elevers tänkande – Lindqvist & Hyltegren]

3 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna” (RF 1 kap 1 §)

4 Behandlas senare Det svenska statsskicket Medborgare /väljare Allmänna valParlamentarism Riksdagen Landstings- fullmäktige Kommun- fullmäktige Regeringen Landstings- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Kommun- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Resultat Europa- parlamentet

5 Statsorgan  Statschef Styrande makt och/eller representativ funktion  Folkrepresentation Lagstiftande makt  Regering Styrande makt  Domstolar Dömande makt

6 Statschef  President eller monark  Sverige – monarki Ingen politisk makt – får inte uttala sig politiskt Övriga europeiska monarker har större politisk roll  President – republik Väljs ofta direkt av folket. Mandatperiod varierar (4 år - ?) Makt varierar mellan statsskick

7 Behandlas senare Det svenska statsskicket Medborgare /väljare Allmänna valParlamentarism Riksdagen Landstings- fullmäktige Kommun- fullmäktige Regeringen Landstings- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Kommun- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Resultat Europa- parlamentet

8 Riksdagen (1:7) ”Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelser och förvaltning.” (RF 1 kap 4 §)

9 Riksdagen (2:7)  Parlament, riksdag, folketing m fl.  1 eller 2 kammare  Uppgifter Lagstiftning Finansmakt Utse regering Kontrollmakt

10 Riksdagen (3:7)  Utskott, 16 st. Konstitutionsutskottet (KU) Finansutskottet (FIU) Skatteutskottet (SKU) Justitieutskottet (JUU) Lagutskottet (LU) Utrikesutskottet (UU) Försvarsutskottet (FÖU) Socialförsäkringsutskottet (SFU) Socialutskottet (SOU) Kulturutskottet (KRU) Utbildningsutskottet (UBU) Trafikutskottet (TU) Miljö- och jordbruksutskottet (MJU) Näringsutskottet (NU) Arbetsmarknadsutskottet (AU) Bostadsutskottet (BOU)  Utredande funktion  17 ledamöter + 17 suppleanter (minst 15 ledamöter)

11 Riksdagen – Lagstiftning (4:7) Utredningsdirektiv från Regeringen Utredning utreder/lämnar betänkande Proposition Motion Kammaren bordlägger Utskott bereder och lämnar betänkande Kammaren debatterar och beslutar Riksdagsskrivelse till Regeringen Regeringen utfärdar ny lag (i SFS)

12 Riksdagen – Finansmakt (5:7)  Enbart riksdagen kan fatta beslut om statens inkomster och utgifter.  Regeringen presenterar budgetförslag för kommande år för riksdagen i september.

13 Riksdagen - Utse regering (6:7)  Riksdagen utser regeringen (statsministern) och den är ansvarig inför Riksdagen.  Talmannen samlar partiledare och presenterar sedan statsministerkandidat.  Utses med negativ majoritet.

14 Riksdagen – Kontrollmakt (7:7) Används för att kontrollera att regering och myndigheter följer lagar och bestämmelser.  KU – granskar årligen regeringens arbete på eget initiativ och efter anmälningar.  RR – granskar hur riksdagens resurser använts.  JO – kan ta emot anmälningar från allmänheten, inspekterar myndigheter.  Interpellationer och frågor  Misstroendevotum – kan riktas mot enskilt statsråd eller mot statsministern. Riksdagen kan fälla.

15 Behandlas senare Det svenska statsskicket Medborgare /väljare Allmänna valParlamentarism Riksdagen Landstings- fullmäktige Kommun- fullmäktige Regeringen Landstings- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Kommun- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Resultat Europa- parlamentet

16 Valsystem (1:3) ”Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. Vid sådant val sker röstning på parti med möjlighet att avge särskild personröst” (RF 3 kap 1 §)

17 Valsystem (2:3)  Representativitet Personrepresentativitet  Att fördelning av olika faktorer överensstämmer med medborgarnas. Ex. kön, ålder, utbildning, etnicitet, Ofta låg representativitet. Viktigt? Åsiktsrepresentativitet  Att väljarnas åsikter representeras i olika politiska församlingar. Geografisk representativitet  Att alla delar av ett land får representanter i beslutande församlingar.  Valsystem Majoritetsval i enmansvalkretsar Proportionella val  Ett partis ställning motsvarar mot röstfördelningen i valet Personval  Representanter, delegater, kompetens, personifiera

18 Valsystem (3:3)  Svenska valsystemet 29 valkretsar (Stockholms län – 35, Gotlands län – 2). Antalet röstberättigande avgör antalet riksdagsmandat. 349 mandat, 310 fasta och 39 utjämningsmandat. Småpartispärr, 4% av rösterna i landet eller 12% i valkrets. Personval Riksdags-, landstings- och kommunval sker samtidigt. 4-årig mandatperiod.

19 Grundlagar  Grundlag, konstitution eller författning Anger grundläggande regler för det politiska systemet. Ändras i Sverige genom två lika riksdagsbeslut med riksdagsval däremellan. Författningsdomstol kan övervaka efterlevnad, dock ej i Sverige.  Regeringsformen (RF) Demokratins spelregler  Successionsordningen (SO) Reglerar tronföljden  Tryckfrihetsförordningen (TF)  Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) Garanterar yttrandefrihet och fri åsiktsbildning  [Riksdagsförordningen (RO)] Reglerar riksdagens arbete

20 Behandlas senare Det svenska statsskicket Medborgare /väljare Allmänna valParlamentarism Riksdagen Landstings- fullmäktige Kommun- fullmäktige Regeringen Landstings- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Kommun- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Resultat Europa- parlamentet

21 Regeringen ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.” (RF 1 kap 6 §) ”Regeringen består av statsministern och övriga statsråd… Statsministern tillsätter övriga statsråd.” (RF 6 kap 1 §)

22 Regeringen  Utses av folkrepresentationen – parlamentarism Parlamentarism – regeringen måste ha stöd av riksdagens stöd eller accepteras av dess majoritet. Regeringstyper i parlamentariska länder  Majoritetsregering – Minoritetsregering (Stöd i Riksdag)  Koalitionsregering – Enpartiregering (Sammansättning)  (Expeditions- och samlingsregering)  Utses av president – ingen parlamentarism (ex. USA)

23 Regeringen Monark President Folket Regeringen Riksdag/ parlament National- församling Kongress (Rep.huset Senaten) Regeringen Förbunds- dagen Parlamentarism ”The American Way” Sverige/GBFrankrikeTyskland USA

24 Regeringen  Styrande makt Chef statliga myndigheter Genomför riksdagens beslut Lägger budgetförslag Propositioner – förslag till nya lagar Svarar för utrikespolitiken (tillsammans med Riksdagen) Leder försvarsmakten  Kollektivt ansvarig för sina beslut  Statsminister avgör vem som ska bli minister och hur många dessa ska vara.  Regeringens arbete organiseras inom olika departement.  Behöver inte avgå efter val, om ej riksdagsmajoritet ändrats.

25 Behandlas senare Det svenska statsskicket Medborgare /väljare Allmänna valParlamentarism Riksdagen Landstings- fullmäktige Kommun- fullmäktige Regeringen Landstings- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Kommun- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Resultat Europa- parlamentet

26 Förvaltningen  ”Demokratins muskler”  Statlig förvaltning – Regeringens förlängda arm Central nivå: Departement, centrala ämbetsverk och Affärsdrivande verk (Luftfartsverket) Regional nivå: Länsstyrelse, leds av landshövding Lokal nivå: 123123 Ex. 1.Näringsdep. och Arbetsmarknadsstyrelsen 2.Länsarbetsnämnder 3.Arbetsförmedling

27 Kommunal förvaltning  Kommunerna ansvarar för det största delen av förvaltningen.  Viktigaste uppgifter Barnsomsorg, äldreomsorg, skola och teknisk omsorg Socialhjälp och flyktingmottagning Samhällsplanering Räddningstjänst, civilförsvar

28 Kommunal förvaltning  Finansiering Kommunalskatt Bidrag från staten (Robin Hood-skatt) Avgifter

29 Landstingens förvaltning  Uppgifter Hälso- och sjukvård Viss utbildning (vårdutbildning och fhsk) Regional utveckling Kollektivtrafik  Finansiering Landstingsskatt Bidrag från staten


Ladda ner ppt "Styrelseskick. Politiskt liv Processbegrepp politik makt stat demokrati ideologier nation Sakbegrepp riksdag,regering grundlagar, motioner utskott, motioner,"

Liknande presentationer


Google-annonser