Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrelseskick.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrelseskick."— Presentationens avskrift:

1 Styrelseskick

2 Politiskt liv Processbegrepp Sakbegrepp politik riksdag,regering makt
stat demokrati ideologier nation Sakbegrepp riksdag,regering grundlagar, motioner utskott, motioner, beredning rättigheter, mandat partier, statsminister osv… [Att utveckla elevers tänkande – Lindqvist & Hyltegren]

3 ”All offentlig makt i Sverige utgår från folket
”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett parlamentariskt statsskick och genom kommunal självstyrelse. Den offentliga makten utövas under lagarna” (RF 1 kap 1 §)

4 Det svenska statsskicket
Behandlas senare Allmänna val Parlamentarism Europa- parlamentet Riksdagen Regeringen Förvaltning + bolag Resultat Medborgare /väljare Landstings- fullmäktige Landstings- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Kommun- fullmäktige Kommun- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag

5 Statsorgan Statschef Folkrepresentation Regering Domstolar
Styrande makt och/eller representativ funktion Folkrepresentation Lagstiftande makt Regering Styrande makt Domstolar Dömande makt

6 Statschef President eller monark Sverige – monarki
Ingen politisk makt – får inte uttala sig politiskt Övriga europeiska monarker har större politisk roll President – republik Väljs ofta direkt av folket. Mandatperiod varierar (4 år - ?) Makt varierar mellan statsskick

7 Det svenska statsskicket
Behandlas senare Allmänna val Parlamentarism Europa- parlamentet Riksdagen Regeringen Förvaltning + bolag Resultat Medborgare /väljare Landstings- fullmäktige Landstings- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Kommun- fullmäktige Kommun- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag

8 Riksdagen (1:7) ”Riksdagen är folkets främsta företrädare. Riksdagen stiftar lagar, beslutar om skatt till staten och bestämmer hur statens medel ska användas. Riksdagen granskar rikets styrelser och förvaltning.” (RF 1 kap 4 §)

9 Riksdagen (2:7) Parlament, riksdag, folketing m fl. 1 eller 2 kammare
Uppgifter Lagstiftning Finansmakt Utse regering Kontrollmakt

10 Riksdagen (3:7) Utskott, 16 st. Utredande funktion
Konstitutionsutskottet (KU) Finansutskottet (FIU) Skatteutskottet (SKU) Justitieutskottet (JUU) Lagutskottet (LU) Utrikesutskottet (UU) Försvarsutskottet (FÖU) Socialförsäkringsutskottet (SFU) Socialutskottet (SOU) Kulturutskottet (KRU) Utbildningsutskottet (UBU) Trafikutskottet (TU) Miljö- och jordbruksutskottet (MJU) Näringsutskottet (NU) Arbetsmarknadsutskottet (AU) Bostadsutskottet (BOU) Utredande funktion 17 ledamöter + 17 suppleanter (minst 15 ledamöter)

11 Riksdagen – Lagstiftning (4:7)
Utredningsdirektiv från Regeringen Utredning utreder/lämnar betänkande Motion Kammaren bordlägger Utskott bereder och lämnar betänkande Kammaren debatterar och beslutar Riksdagsskrivelse till Regeringen Regeringen utfärdar ny lag (i SFS) Proposition

12 Riksdagen – Finansmakt (5:7)
Enbart riksdagen kan fatta beslut om statens inkomster och utgifter. Regeringen presenterar budgetförslag för kommande år för riksdagen i september.

13 Riksdagen - Utse regering (6:7)
Riksdagen utser regeringen (statsministern) och den är ansvarig inför Riksdagen. Talmannen samlar partiledare och presenterar sedan statsministerkandidat. Utses med negativ majoritet.

14 Riksdagen – Kontrollmakt (7:7)
Används för att kontrollera att regering och myndigheter följer lagar och bestämmelser. KU – granskar årligen regeringens arbete på eget initiativ och efter anmälningar. RR – granskar hur riksdagens resurser använts. JO – kan ta emot anmälningar från allmänheten, inspekterar myndigheter. Interpellationer och frågor Misstroendevotum – kan riktas mot enskilt statsråd eller mot statsministern. Riksdagen kan fälla.

15 Det svenska statsskicket
Behandlas senare Allmänna val Parlamentarism Europa- parlamentet Riksdagen Regeringen Förvaltning + bolag Resultat Medborgare /väljare Landstings- fullmäktige Landstings- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Kommun- fullmäktige Kommun- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag

16 Valsystem (1:3) ”Riksdagen utses genom fria, hemliga och direkta val. Vid sådant val sker röstning på parti med möjlighet att avge särskild personröst” (RF 3 kap 1 §)

17 Valsystem (2:3) Representativitet Valsystem Personrepresentativitet
Att fördelning av olika faktorer överensstämmer med medborgarnas. Ex. kön, ålder, utbildning, etnicitet, Ofta låg representativitet. Viktigt? Åsiktsrepresentativitet Att väljarnas åsikter representeras i olika politiska församlingar. Geografisk representativitet Att alla delar av ett land får representanter i beslutande församlingar. Valsystem Majoritetsval i enmansvalkretsar Proportionella val Ett partis ställning motsvarar mot röstfördelningen i valet Personval Representanter, delegater, kompetens, personifiera

18 Valsystem (3:3) Svenska valsystemet
29 valkretsar (Stockholms län – 35, Gotlands län – 2). Antalet röstberättigande avgör antalet riksdagsmandat. 349 mandat, 310 fasta och 39 utjämningsmandat. Småpartispärr, 4% av rösterna i landet eller 12% i valkrets. Personval Riksdags-, landstings- och kommunval sker samtidigt. 4-årig mandatperiod.

19 Grundlagar Grundlag, konstitution eller författning
Anger grundläggande regler för det politiska systemet. Ändras i Sverige genom två lika riksdagsbeslut med riksdagsval däremellan. Författningsdomstol kan övervaka efterlevnad, dock ej i Sverige. Regeringsformen (RF) Demokratins spelregler Successionsordningen (SO) Reglerar tronföljden Tryckfrihetsförordningen (TF) Yttrandefrihetsgrundlagen (YGL) Garanterar yttrandefrihet och fri åsiktsbildning [Riksdagsförordningen (RO)] Reglerar riksdagens arbete

20 Det svenska statsskicket
Behandlas senare Allmänna val Parlamentarism Europa- parlamentet Riksdagen Regeringen Förvaltning + bolag Resultat Medborgare /väljare Landstings- fullmäktige Landstings- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Kommun- fullmäktige Kommun- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag

21 Regeringen ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.”
(RF 1 kap 6 §) ”Regeringen består av statsministern och övriga statsråd… Statsministern tillsätter övriga statsråd.” (RF 6 kap 1 §)

22 Regeringen Utses av folkrepresentationen – parlamentarism
Parlamentarism – regeringen måste ha stöd av riksdagens stöd eller accepteras av dess majoritet. Regeringstyper i parlamentariska länder Majoritetsregering – Minoritetsregering (Stöd i Riksdag) Koalitionsregering – Enpartiregering (Sammansättning) (Expeditions- och samlingsregering) Utses av president – ingen parlamentarism (ex. USA)

23 Regeringen President Monark President President Folket Folket Folket
Parlamentarism ”The American Way” President Monark President President Regeringen Regeringen Regeringen Regeringen Kongress (Rep.huset Senaten) Riksdag/ parlament National- församling Förbunds- dagen Folket Folket Folket Folket Sverige/GB Frankrike Tyskland USA

24 Regeringen Styrande makt Kollektivt ansvarig för sina beslut
Chef statliga myndigheter Genomför riksdagens beslut Lägger budgetförslag Propositioner – förslag till nya lagar Svarar för utrikespolitiken (tillsammans med Riksdagen) Leder försvarsmakten Kollektivt ansvarig för sina beslut Statsminister avgör vem som ska bli minister och hur många dessa ska vara. Regeringens arbete organiseras inom olika departement. Behöver inte avgå efter val, om ej riksdagsmajoritet ändrats.

25 Det svenska statsskicket
Behandlas senare Allmänna val Parlamentarism Europa- parlamentet Riksdagen Regeringen Förvaltning + bolag Resultat Medborgare /väljare Landstings- fullmäktige Landstings- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag Kommun- fullmäktige Kommun- styrelsen + nämnder Förvaltning + bolag

26 Förvaltningen ”Demokratins muskler”
Statlig förvaltning – Regeringens förlängda arm Central nivå: Departement, centrala ämbetsverk och Affärsdrivande verk (Luftfartsverket) Regional nivå: Länsstyrelse, leds av landshövding Lokal nivå: 1 2 3 Ex. Näringsdep. och Arbetsmarknadsstyrelsen Länsarbetsnämnder Arbetsförmedling

27 Kommunal förvaltning Kommunerna ansvarar för det största delen av förvaltningen. Viktigaste uppgifter Barnsomsorg, äldreomsorg, skola och teknisk omsorg Socialhjälp och flyktingmottagning Samhällsplanering Räddningstjänst, civilförsvar

28 Kommunal förvaltning Finansiering Kommunalskatt
Bidrag från staten (Robin Hood-skatt) Avgifter

29 Landstingens förvaltning
Uppgifter Hälso- och sjukvård Viss utbildning (vårdutbildning och fhsk) Regional utveckling Kollektivtrafik Finansiering Landstingsskatt Bidrag från staten


Ladda ner ppt "Styrelseskick."

Liknande presentationer


Google-annonser