Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

• Läs i Millennium, s. 27-47 och svara på följande frågor: • Vilka uppgifter har Riksdagen? • Vad är Riksdagens utskott och vad gör utskotten? • Hur går.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "• Läs i Millennium, s. 27-47 och svara på följande frågor: • Vilka uppgifter har Riksdagen? • Vad är Riksdagens utskott och vad gör utskotten? • Hur går."— Presentationens avskrift:

1 • Läs i Millennium, s. 27-47 och svara på följande frågor: • Vilka uppgifter har Riksdagen? • Vad är Riksdagens utskott och vad gör utskotten? • Hur går det till när en lag ska stiftas? • Vilka uppgifter har regeringen? • Vilka sätt kan en regering bildas på? Förklara skillnaderna! • Vad är kommunens uppgift i samhället? • Skriv ned dina svar och var beredd att prata om dem under kommande lektion!

2 • Regeringsformen ger oss rätt att delta i demokratin • T.ex. genom att delta i val • Andra söndagen i september vart fjärde år (2014, 2018, 2022 osv.) är det val till Riksdagen, landsting och kommunfullmäktige

3 • ”Riksdagen är folkets främsta företrädare” (Regeringsformen) • Alltså: Sveriges statsskick är representativt (indirekt demokrati) • 349 ledamöter representerar folket och dess åsikter och intressen

4 • Riksdagsledamöterna tillhör olika partier • I nuvarande Riksdagen sitter företrädare för 8 partier • Vänsterpartiet (v) • Socialdemokraterna (s) • Miljöpartiet (mp) • Folkpartiet (fp) • Centerpartiet (c) • Moderaterna (m) • Kristdemokraterna (kd) • Sverigedemokraterna (sd)

5 • Företräder folket • Bestämmer över regeringen och myndigheterna • Utser statsminister • Kontrollerar regering och statsförvaltningen • Stiftar lagar • Beslutar om statens finanser (ekonomi)

6 • Talmannen, Riksdagens ordförande samtalar med partiledarna om vem som ska bli statsminister • Finns en majoritet? • Omröstning – om färre än hälften (<175) röstar emot talmannens förslag väljs kandidaten till statsminister (som i sin tur utser regeringen)

7 • Regeringen ansvarar inför riksdagen (parlamentet) • Om regeringen inte har stöd av en majoritet av riksdagens ledamöter måste regeringen avgå • Om regeringen eller någon av dess statsråd (ministrar) missköter sig kan riksdagen avsätta regeringen eller ministern • Misstroendeomröstning • Konstitutionsutskottet granskar regeringens efterlevnad av lagarna och grundlagarna • Har regeringen genomfört riksdagens beslut? • Riksdagsledamöter kan ställa frågor till regeringen - debatt • http://www.youtube.com/watch?v=a30ysyyuGLE

8 • Riksdagen stiftar alla lagar i Sverige (genom omröstning) • Lagarna diskuteras efter förslag från ledamöter (motioner) eller från regeringen (propositioner) • Ca 50-100 lagar varje år • Finansmakt: • Regeringen kommer med en budgetproposition varje höst • Innehåller förslag till statens inkomster och utgifter för nästa år • Skatteförslag och ekonomiska satsningar: Ex höjd skatt och ökade lärarlöner

9 • Utskotten består av riksdagsledamöter med särskilda kunskapsområden • Utskotten behandlar olika områden: exempelvis finansutskottet, försvarsutskottet • Utskottsplatserna (dess ledamöter) fördelas i proportion till hur stort ett parti är i riksdagen • Utskotten behandlar de motioner och propositioner som rör deras område • Utskottens ledamöter tar ställning till lagförslagen i ett gemensamt utskottsbetänkande • Det utskotten tycker brukar bli vad hela riksdagen sedan beslutar i omröstningen (voteringen) av lagförslaget

10

11

12 • Regeringsformen: ”Regeringen styr riket. Den är ansvarig inför riksdagen.” • Regeringen styr Sverige genom att lägga förslag som riksdagen beslutar om • Har regeringen stöd i riksdagen går omröstningarna oftast regeringens väg

13 • Talmannen ger förslag på statsminister, riksdagen röstar • Chefen för regeringen – statsministern • Statsministern utser regeringens medlemmar (statsråd/ministrar) • Enpartiregering • Koalitionsregering (flerpartiregering) • I koalitionsregeringen måste partierna komma överens om hur många statsråd varje parti ska få • Komma överens om vilken regeringsförklaring – politik – regeringen ska föra

14

15 • När regeringspartiet inte har majoritet i riksdagen • Söker stöd hos andra partier

16 • Ca 20 statsråd/ministrar • Ansvarar för olika arbetsområden:

17 • Är chefer för departement – enheter inom regeringskansliet • Departementen har politiska och opolitiska tjänstemän som utreder politiska frågor, som så småningom blir politiska förslag i riksdagen

18 • Statens budget • Lagförslag – propositioner • Ansvarar för utrikespolitiken: sluter avtal med andra stater • Bestämmer över försvarsmakten: Kan besluta om insättande av väpnade styrkor i försvar av Sverige (riksdagen beslutar om styrkor ska skickas utomlands) • Styr statsförvaltningen, ser till att riksdagens beslut genomförs i praktiken • Statsförvaltningen är landets myndigheter: Ex. skolinspektionen, Skatteverket

19 • Kan besluta om nåd för en brottsling • Kan besluta om utredningar i specifika frågor. Exempelvis frågan om våld vid idrottsarrangemang.

20 • Missnöje eller önskan om förändring: Exemplet våld i samband med fotbollsmatcher • Regeringen tillsätter en kommitté (en utredning) • Ger förslag på lagstiftning till regeringen (ett betänkande) • Regeringen skickar förslaget till olika myndigheter och organisationer för att de ska få ge sina åsikter (en remiss) • Regeringen sammanställer betänkandet och remissvaren och skickar det till lagrådet • Lagrådet kontrollerar att lagförslaget inte strider mot grundlagarna • Regeringen lämnar sedan lagförslaget (propositionen) till Riksdagen

21 • Propositionen behandlas i utskott • Utskottet diskuterar förslaget och skriver ett utskottsbetänkande till riksdagens kammare • I kammaren diskuteras förslaget, varpå ett beslut om huruvida lagen ska införas fattas • Lagen skrivs sedan, och den statliga förvaltningen ser till att lagen efterföljs • Den statliga förvaltningen: myndigheter och domstolar

22 • Läs sidorna 44-47 och svara på följande frågor: • Vad har kommunerna för funktion i samhället? • Hur kan du som boende i en kommun påverka den politik som förs i din kommun? • Läs sedan sidorna 68-69 om Sveriges valsystem och valkretsindelning. Fundera över avsnittet om ’Kritiken av vårt valsystem’. Varför gynnar valsystemet ett flerpartisystem? Vilka för- och nackdelar finns med att höja spärren (4%) till riksdagen?


Ladda ner ppt "• Läs i Millennium, s. 27-47 och svara på följande frågor: • Vilka uppgifter har Riksdagen? • Vad är Riksdagens utskott och vad gör utskotten? • Hur går."

Liknande presentationer


Google-annonser