Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till introduktionsdag MTE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till introduktionsdag MTE"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till introduktionsdag MTE
FAK Skaraborg i samarbete med Bilkåren och TrängR 20 september 2015 Curt-Ove Jakobsson Kanslichef FAK

2 En transportresurs att nyttja vid olika kriser i samhället såsom översvämningar, brand, kraftiga snöfall mm. MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs för samhällets krisberedskap

3 Bakgrund och syfte med MTE
MSB har sedan 2010 tillsammans med frivilliga försvarsorganisationer, främst FAK och Bilkåren, byggt upp denna krisberedskapsresurs för transporter Syftet är att skapa en transportresurs för myndigheter, länsstyrelser och kommuner Detta åstadkoms genom att ”poola” transportresurser inom respektive regioner/län MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs för samhällets krisberedskap

4 Över hela landet Inledningsvis skall tio enheter byggas upp runtom i landet Dessa skall kunna verka inom en radie på mil En länsstyrelse skall ansvara för en MTE MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs för samhällets krisberedskap

5 Placering MTE Norr Skellefteå (Norrbotten)(Luleå) Umeå (Västerbotten)
Östersund (Jämtlands Län) Sundsvall (Västernorrland) Mitt Karlstad, (Värmland, Örebro) Enköping (Mälardalen) Gävle (Gävle-Dala) Syd Hässleholm (Skåne) Borås (V Götaland) Jönköping (Jkp Län) (Eksjö) Växjö (Kronobergs Län) Kalmar (Kalmar Län) Halmstad (Hallands Län) Karlskrona (Blekinge Län)

6 Krav på en MTE Uthållighet skall vara minst 10 dygn
Inställelsetid från larm till angiven plats högst 8 timmar MTE skall organisera sin egen förplägnad, boende, drivmedel mm och ej belasta insats som är aktuell Övning av ledningen skall ske en gång om året i samråd med räddningstjänst, länsstyrelse, polis m fl. MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs för samhällets krisberedskap

7 Länsstyrelses ansvar för MTE
Ansvarig länsstyrelse bestämmer organisationen för ”sin” MTE Ansvarig länsstyrelse samordnar organisationen med angränsande länsstyrelser Ansvarig länsstyrelse anger de behov av tilläggsutbildning som krävs t ex kran, lastväxlare mm MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs för samhällets krisberedskap

8 Organisation Ledningsgrupp
1 Enhetschef och 3 Ställföreträdare/ Operativ chef Bandvagnsförare, 25 st Bandvagnsförare/mekaniker, 2 st Bandvagnsförare/Bandtraktor- förare/Lastmaskin/Truck, 2 st Lastbilsförare, 20 st Bussförare, 7 st Elverksskötare, 14 st Ev Mekaniker/MC ord, MC/ Terränghjuling/Snöskoter, 2 st Ev MC-ord/Terränghjuling/ Snöskoter, 20 st Detta är en generell organisation av en MTE-pool. Förändringar görs utifrån respektive länsstyrelses behov. MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs för samhällets krisberedskap

9 MTE personal Personalen rekryteras av FAK och Bilkåren
Personalen introduktions- samt grund- och repetitionsutbildas av FAK och Bilkåren Utbildningskostnader betalas av MSB Avtal om deltagande i MTE skrivs med respektive länsstyrelse Innan utbildning påbörjas skall ordinarie arbetsgivare ge sitt godkännande MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs för samhällets krisberedskap

10 Krav på MTE personal Tillhöra FAK eller Bilkåren
Ha en livssituation som gör det möjligt att ställa upp med kort varsel Ha en fysik och mental uthållighet som krävs vid övning och insats Inneha körkortsbehörighet för de fordon som är aktuella Genomgå grund- och specialutbildning såsom ADR (farligt gods), kran och lastväxlare mm, efter behov MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs för samhällets krisberedskap

11 Villkor vid insats Vid insats skrivs avtal med den avnämare som utnyttjar resurserna. Avnämaren svarar för den ersättning som utgår. Normalt avtal för deltids- brandman. Avtalet säkerställer att avnämaren ikläder sig arbetsgivaransvar, arbetsmiljöansvar samt rehabiliteringsansvar. MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs för samhällets krisberedskap

12 www.fak.se www.bilkaren.se MTE – Motor- och transportenheter
En regional resurs för samhällets krisberedskap

13 msb.se

14

15

16

17 Länsstyrelser med avtal/avsiktsförklaring
Hallands län Jönköpings Län Stockholms Län Värmlands Län Gävleborgs Län Västra Götalands Län MTE – Motor- och transportenheter En regional resurs för samhällets krisberedskap

18 Samhällets krisberedskap
MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Länsstyrelserna Kommunerna Beredskapssamordnare i kommunerna Räddningstjänst Polis Sjukhus Elbolag Tele Trafikverket SMHI Försvarsmakten

19

20

21 Arbetsgivarintyg Överenskommelse MTE

22 Ersättning vid insats Ersättning vid insats
Deltidsbrandmannaavtalet gäller vilket betyder: 151:-/tim 1:a timmen 228:- mellan 1800 – % påslag vid helg, lördag – söndag 50 % påslag Ersättning vid insats Benficksavtal tecknas alternativt tjänstgöringsavtal tecknas med avnämare (Länsstyrelse, Kommun m fl)

23 Försäkring FAK försäkring gäller för medlem från det att han/hon åker från hemmet, under övning och till dess han/hon kommer hem igen.

24 MSB har gett uppdraget MTE
Uppdragsgivaren/kravställaren Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Utbildningsplaner för MTE är godkända av MSB MSB kvalitetssäkrar utbildningsplanerna FAK – Bilkåren är överens om kursplanerna

25 Kvalitetssäkring av utbildningar inom MTE bygger på enskilda kursplaner
FAK/Bilkåren rekryterar lämpliga medlemmar som får behörighet att köra bandvagn, lastbil, lastbil med släp, buss. Dessutom behövs personal som kan sköta elverk, köra motorsåg och hantera drivmedel m.m. FAK/Bilkåren genomför introduktionsutbildning mot MTE enligt utbildningsplan och redovisar utfall. FAK/Bilkåren fördelar medlemmar som genomfört godkänd introduktionsutbildning till olika kompletteringsutbildningar inom MTE. FAK/Bilkåren genomför spetsutbildning på bandvagn, lastbil, lastbil med släp, buss, elverk samt kompletteringsutbildningar vid behov på lastbilsmonterad kran, ADR grund och tank samt YKB. Utbildning av chefer och biträdande chefer vid MTE enligt utbildningsplan. FAK/Bilkårs medlemmar som genomgår utbildning lämnar enkät efter varje genomförd utbildning som sammanställs av kursledning och delges kanslier. FAK/Bilkårs kursledningar genomför enkät och sammanställer dem samt insänder enkäten till kanslierna. FAK/Bilkåren registrerar alla medlemmar som genomgår godkänd utbildning vid MTE. FAK/Bilkåren tillsammans med MSB och företrädare för kommuner, länsstyrelse och myndigheter följer och inspekterar övningar .

26 Administration av kår/kurs
Kår som får i uppdrag att genomföra kurs utser Kurschef och ansvarig administratör. Kår ansvarar för Bokningar av plats, tid, fordon, förläggning, mat, övningsområde, drivmedelskort, lokaler, instruktörer, reseräkningar, redovisning Tar emot anmälningar från kursdeltagare, upprättar deltagarregister, skickar anvisningar till kursdeltagare en månad före kursstart Kursansvarig skall insända/registrera till personalregistret för MTE dels FAK kansli samt till berörd MTE.

27 Test /Introduktionsutbildning
FAK/Bilkårs medlem skall informera sin arbetsgivare om sitt engagemang i Motor – och Transportenheter och erhålla arbetsgivares skriftliga tillstånd att utbilda sig för att medverka i Motor –och Transportenheter. Medlem skall ha vana vid tunga fordon och inneha lägst körkortsklass C, CE eller D vid sökning till lastbil, lastbil med släp eller buss. Bandvagn och reservelverk lägst körkortsklass B Medlem skall informeras om FAK &/Bilkårens organisation samt organisationernas medverkan i MTE motor och transportenheterna i landet som huvudmannen Myndigheten för Samhällsskydd o Beredskap beslutat om. Medlem som söker som förare på lastbil, lastbil med släp och buss genomför testkörning på lastbil eller lastbil med släp eller buss enligt testprotokoll samt teoritest på tunga fordon. Kravprofil tas fram för varje medlem och intervju görs om hans/hennes bakgrund och kvalifikationer. Tid 1 dag Plats Enligt överenskommelse Fordon Lastbil lastad, Lastbil med släp lastat, bandvagn, elverk, buss protokoll Teori Informationsbildspel om organisationerna, myndigheter, motor och transportenheter, blanketter och informationsfolder till arbetsgivare, testfrågor, mall för intervju, tider för utbildning och platser, ekonomi, försäkringar, resor, skyddskläder , mat, husrum vid utbildning. Måluppfyllnad Att medlem lämnar arbetsgivares godkännande för utbildning och engagemang i Motor o Transportenheterna och uppfyller kraven på vana vid tungafordon med godkända tester för att gå vidare till utbildning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Kursledning med ansvariga följer timplan och genomför test och introduktionsutbildning enligt plan.

28 Introduktion och test för medlemmar i Motor- och Transportenheter – MTE.
MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en ”pool” av förare på olika fordon som kan stärka samhället vid stora påfrestningar. De förare som skall utbildas för denna verksamhet skall ges en kunskap om frivilligorganisationerna som deltar, MTE:s syfte och verksamhet samt kommande utbildningssteg. Medlem i MTE skall ha vana vid tunga fordon och inneha lägst körkortsklass C. ADR utbildning samt YKB utbildning är meriterande vid utbildning på lastbil, lastbil med släp och buss. Bandvagn och reservelverk lägst körkortsklass B För att vara en lämplig förare vid dessa svåra påfrestningar med kanske dåligt väglag och dåligt väder måste den enskilde föraren således ha en tillräcklig basförmåga i att framföra sitt fordon. En praktisk test av denna grundförmåga att handha fordonet skall därför ingå som en del i introduktionen. Arbetsgivare skall godkänna att den enskilde kan medverka i såväl utbildning som insats. Förutsättningar Antal elever: Maximalt 25 per kurs Kursen omfattar 1dag (10 timmar) Plats: Gymnasieskola/Trafikskola Två lastbilar varav en med släp (lastade) samt en buss skall disponeras. Kurschef och tre instruktörer, krävs för att genomföra kursen. Tidsplan Dag 1 Start , Genomgång av program, kommendantur mm Genomgång respektive frivilligorganisation samt av MTE:s syfte och bakgrund. Lunch Stationssystem Test på buss/lastbil körslinga (Fastställt protokoll skall användas) Bandvagn, inlastning av bår, utgång genom taklucka, Elverk Genomgång ekonomi, försäkringar, kläder, resor mm vid utbildning och insats. Kartläggning av den enskildes kvalifikationer.

29 Introduktionsutbildning för enhetschefer och ställföreträdande chefer vid MTE
Rekryterade och antagna personer som chefer och biträdande chefer vid MSBs Motor – och Transportenheter skall förankra och informera sin arbetsgivare om sitt engagemang i Motor –och Transportenheter samt erhålla skriftligt medgivande av sin arbetsgivare att ingå i MTE. Chefer – och biträdande chefer skall ha bra organisationsförmåga, en gott ledarskap med vana att samverka med myndigheter och lokala räddningstjänster, administrativt handlägga MTE avseende personal och deras utveckling samt i vissa fall materielansvar. Chef och biträdande chef vid MTE skall vara medlem i FAK /Bilkåren /FMCK och informeras om organisationernas medverkan i MTE motor – och transportenheterna i landet som huvudmannen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap beslutat om. Medlem som söker som chef eller biträdandechef vid MTE genomgår intervju Tid 1 dag Plats Enligt överenskommelse Teori Informationsbildspel om organisationerna, myndigheter, motor – och transportenheter, blanketter och informationsfolder till arbetsgivare, intervju underlag, tider för utbildning, utbildningsplatser, ekonomi, försäkringar, resor, mat husrum vid utbildning Måluppfyllnad Att medlem lämnar arbetsgivares godkännande för utbildning och engagemang i Motor – och Transportenheter och uppfyller kraven på chefs och eller biträdande chefs roll vid Motor – och Transportenhet för att gå vidare till utbildning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Organisationerna med MSB och kursledning förbereder kompetenskartläggning med detaljplan samt upprättar kursdokumentation till sökande.

30 Steg 1 Ledning MTE FAK/FMCK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd introduktionsutbildning och bedöms kunna leda och fördela samt organisera en MTE samt har arbetsgivares godkännande att engagera sig i ledning av MTE kan antas till utbildning. Efter genomförd utbildning utfärdas kursintyg. Tid 2 dagar teori samt 3 dagar praktik Huvudmål Efter genomgången chef/bitr chefsutbildning skall kunskap om samhälletskrisberedskap MSB organisation, länsstyrelserna och kommunernas organisation, SOS-alarm, räddningstjänsterna, landsting, polis, Försvarmakten/hemvärn samt privata sektorns org och resurser. Administration av MTE avseende personal, resurser inom MTE och samhällsresurser, utbildning inom MTE, repetitionsutbildning/övning tillsammans med länsstyrelserna/kommunerna varje år. Rekrytering av ny personal till MTE, utveckling av MTE. Delmål Kunskap om Myndigheten för Samhällskydd och Beredskaps organidsation uppbyggnad och funktion, Landstingens uppbyggnad och roll, Länsstyrelsernas ansvar och beredskap, Kommunernas ansvar och beredskap inom räddningstjänst, skydd, vattenförsörjning, Elbolagens roll och behov, Praktik Studiebesök vid Landsting, Länsstyrelser, Kommuner, Elbolag, SOS-alarm Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kuskaper inom lagstiftning, samhällets olika nivåer på organisation och användande av resurser vid svåra förhållanden samt samverkan med olika myndigheter vid extra ordinära händelser. Redovisning av övningsscenarier och ledning av MTE mot avropande myndighet. Kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Frivilligorganisationerna FAK, FMCK och Bilkåren med MSB upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation.

31 Fortsättningskurs bussförare
FAK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd test/introduktionsutbildning och informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till bussförare samt innehar vana och lägst körkortsklass Tid: 3 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning på buss, skall föraren kunna vad lagen medger förande av buss i olika transportsituationer. Föraren skal göra tillsyn före körning så att fordonet är i trafiksäkert driftmässigt skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare självständigt kunna orientera och köra buss dag som natt i olika transportsituationer. Teori Yrkestrafiklagstiftning, Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun , Räddsam, Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps organisation. (Trafikverkets Krisberedskap, Svenska Kraftnäts beredskapsorganisation) Teori/Praktik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på buss. Körning Utbildning i säkerhetskontroll av buss, körning under olika transportförhållanden samt körning under svårare förhållanden på olika underlag med orientering dag som natt. Orienteringskörning/frikörning. Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskaper inom lagstiftning, teknik och framförande av buss i olika transportsituationer dag som natt med inslag av orienteringskörning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Kursledning genomför utbildning enligt tim- och detaljplan samt tar fram kursdokumentation som lämnas ut vid kursstart.

32 Fortsättningskurs lastbilsförare
FAK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd test /introduktionsutbildning och har vana på lastbil, innehar giltigt körkort klass C samt informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till lastbilsförare för Motor & Transportenhet och har erhållit skriftligt godkännande av sin arbetsgivare, kan antas till utbildning för MTE. Efter genomförd utbildning utfärdas kursintyg. Tid 4 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning på lastbil, skall föraren kunna vad lagen medger förande av lastbil i olika transportsituationer. Föraren skall göra tillsyn före körning så att lastbilen är i trafiksäkert – driftmässigt skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare självständigt kunna orientera och köra lastbil dag som natt i olika transportsituationer. Teori Yrkestrafiklagstiftning, Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun, Räddsam, Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst , Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. (Trafikverkets krisberedskap, Svenska kraftnäts beredskapsorganisation) Teori/Praktik Teknik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på lastbil. Körning Utbildning i säkerhetskontroll av fordon, körning vid terminal lastning, lossning. Utbildning med körning vid svårare förhållanden på olika underlag dag som natt. Orienteringskörning/fri körning Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskaper inom lagstiftning, teknik och framförande av lastbil i olika transportsituationer dag som natt med inslag av orienteringskörning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Kursledning genomför utbildning enligt tim- och detaljplan samt tar fram kursdokumentation som lämnas ut vid kursstart.

33 Fortsättningskurs lastbilsförare med släp
FAK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd test/introduktionsutbildning och informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till förare av lastbil med släp samt innehar vana och lägst körkortsklass CE, kan antas till utbildning för MTE. Efter genomförd utbildning utfärdas kursintyg. Tid 4 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning på lastbil med släp, skall föraren kunna vad lagen medger förande av lastbil med släp i olika transportsituationer. Föraren skall göra tillsyn före körning så att fordonet är i trafiksäkert driftmässigt skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare självständigt kunna orientera och köra lastbil med släp dag som natt i olika tranportsituationer. Teori Yrkestrafiklagstiftning, Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun, Räddsam , Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps organisation. (Trafikverkets Krisberedskap, Svenska Kraftnäts beredskapsorganisation) Teori/Praktik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på lastbil med släp Körning Utbildning i säkerhetskontroll av fordon, körning vid terminal lastning, lossning. Utbildning med körning vid svårare förhållanden på olika underlag dag som natt. Orienteringskörning/fri körning. Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskaper inom lagstiftning, teknik och framförande av lastbil med släp i olika tranportsituationer dag som natt med inslag av orienteringskörning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Kursledning genomför utbildning enligt tim- och detaljplan samt tar fram kursdokumentation som lämnas ut vid kursstart.

34 Operatör för reservkraftaggregat - Grundutbildning
Medlem som genomfört godkänd introduktionsutbildning och informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till Operatör för reservkraftaggregat samt innehar lägst körkortsklass B, kan antas till grundutbildning för Motor och Tranportenhet MTE. Efter genomgången utbildning är man behörig att tjänstgöra inom elförsörjningen. Tid 4 dagar Huvudmål Efter genomgången operatörsutbildning skall operatören kunna hantera reservkraftaggregat. Operatören skall självständigt kunna förbereda och utöva tillsyn på aggregat för start, under drift samt efter drift samt genomföra felsökning enligt instruktionsbok. Teori/Praktik Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att: -ha nödig kunskap i LABC samt HLR -ha kunskap om generatoraggregatet och dess uppbyggnad -ha kunskap om ESA 2005 och dess applicerbara delar -kunna genomföra uppställning och idrifttagning av generatoraggregat -kunna bedriva nödigt underhåll Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun, Räddsam, Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps organisation. (Trafikverkets Krisberedskap, Svenska Kraftnäts Beredskapsorganisation) Måluppfyllnad Efter prövning av operatörernas kunskaper inom drift och underhåll på reservkraftaggregat kan elev godkännas. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

35 Operatör för reservkraftaggregat - Repetitionsutbildning
Repetitionsutbildning skall genomföras av Operatör för reservkraftaggregat vartannat år. Operatör skall ha genomgått grundutbildning. Tid 2 dagar Huvudmål Efter genomgången repetitionsutbildning på reservkraftaggregat skall operatören göra repetition på handhavande, vård och skötsel av reservkraftaggregat. Teori/Praktik Efter genomgången repetition kommer deltagaren att förutom bibehållit kunskaper också uppgraderats vad det beträffar säkerhetsföreskrifter och nya tekniker samt utrustningar: Deltagarna kommer fortsättningsvis att: -ha nödig kunskap i LABC samt HLR -ha kunskap om generatoraggregatet och dess uppbyggnad -ha kunskap om ESA 2005 och dess applicerbara delar -kunna genomföra uppställning och idrifttagning av generatoraggregat -kunna bedriva nödigt underhåll Måluppfyllnad Efter prövning av operatörens kunskaper inom vård och skötsel av reservkraftaggregat kan elev godkännas. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

36 Bandvagnsförare - Grundutbildning
FAK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd introduktionsutbildning och informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till bandvagnsförare samt innehar lägst körkortsklass B, kan antas till grundutbildning för Motor och Tranportenhet MTE. Utbildningen genomförs på barmark. Efter genomförd godkänd grundutbildning utfärdas förarbevis. Tid 4 dagar Huvudmål Efter genomgången grundutbildning på bandvagn skall föraren kunna vad lagen medger om förande av bandvagn i terräng. Föraren skall göra tillsyn före körning så att bandvagnen är i trafiksäkert – driftmässigt skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare självständigt kunna orientera och köra bandvagn dag som natt i olika terrängmiljöer. Teori Lagstiftning omfattar TKL – terrängkörningslagen, TKF – terrängkörningsförordningen, VTFRt – vägtrafikförordningen för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och förhöjd beredskap, TrF – trafikförordningen. Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun, Räddsam, Trafikverkets Krisberedskap, Svenska Kraftnäts beredskapsorganisation, Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps organisation. Teori/Praktik Teknik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på bandvagn 206, exempelvis bandkrängning. Körning Grundutbildning i säkerhetskontroll/tillsyn före körning, körgårdskörning, hinderbana Grundutbildning körning barmark i terräng dag som natt Orienteringskörning/fri körning

37 Forts. från föregående Bandvagnsförare - Grundutbildning
Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskaper inom lagstiftning, teknik och framförande av bandvagn i olika barmarksterräng dag som natt med inslag av orienteringskörning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

38 Bandvagnsförare - Snöutbildning
Snöutbildning på bandvagn 206 för förare som genomgått godkänd grundutbildning för Svenska Kraftnät. Utbildningen genomförs under snöförhållanden. Tid 4 dagar Huvudmål Efter genomgången snöutbildning på bandvagn 206 skall föraren kunna vad lagen säger om förande av bandvagn i snötäckt terräng. Föraren skall göra tillsyn före körning så att bandvagnen är i trafiksäkert – driftmässigt skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare kunna förbereda vinterstart av bandvagn samt självständigt kunna orientera och köra bandvagn dag som natt i olika terrängmiljöer och snödjup. Teori Lagstiftning omfattar TKL - terrängkörningslagen, TKF – terrängkörningsförordningen VTFRt – vägtrafikförordningen för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och förhöjd beredskap, TrF – trafikförordningen. Teori/Praktik Teknik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på bandvagn 206, exempelvis bandkrängning. Hantering och förberedelser vinterbruk, såsom varmhållning och starthjälp av bv 206. Sjukvårdsutbildning Körning Grunder körning under vinterförhållanden Körning olika snödjup Körning i olika snödjup dag som natt med orientering

39 Forts. från föregående Bandvagnsförare - Snöutbildning
Måluppfyllnad Efter prövning av elevernas kunskaper inom lagstiftning, och teknik samt körning i olika snödjup dag som natt med orientering. Dokumenterad godkänd kurs i sjukvårdsutbildning. En kursutvärdering genomförs före kurs slut. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

40 Bandvagnsförare - Avancerad 1 utbildning
Påbyggnadsutbildning avancerad körning i terräng med bandvagn 206 för förare som genomgått godkänd grund- och snöutbildning. Utbildningen genomförs i svår/avancerad terräng. Efter genomgången grund-, snö- och avancerad 1 utbildning är föraren behörig att tjänstgöra inom elförsörjningen. Tid 3 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning i körning i avancerad terräng skall föraren kunna vad lagen säger om körning i terräng. Föraren skall enskilt kunna framföra bandvagn i svår/avancerad terräng (ledningsgator) genom orientering såväl dag som natt. Föraren skall kunna utföra bärgning och bogsering av bandvagn. Föraren skall ha kännedom om kraftsystemet och person- och elsäkerhet för att kunna tjänstgöra inom elförsörjningen på ett effektivt och säkert sätt. Teori Repetition av TKL – terrängkörningslagen, TKF – terrängkörningsförordningen VTFRt – vägtrafikförordningen för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och förhöjd beredskap, TrF – trafikförordningen. Teori/Praktik Teknik Tekniskt med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på bandvagn 206, exempelvis bandkrängning. Kunskap om kraftsystemet och dess aktörer, olika typer av driftstörningar, organisation av reparationsinsatser, person- och elsäkerhet. Körning Repetition av körning i barmarksterräng Körning i avancerad terräng dag som natt med orientering Bogsering och bärning

41 Forts. föregående Bandvagnsförare - Avancerad 1 utbildning
Måluppfyllnad Efter prövning av förarnas kunnande teoretiskt och praktiskt vid körning i avancerad terräng görs och säkerställer förarnas kunnande inom elsäkerhet och kraftsysteminformation. Kursutvärdering görs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

42 Bandvagnsförare - Avancerad 2 utbildning
Påbyggnadsutbildning avancerad körning i terräng med bandvagn 206 för förare som genomgått godkänd Avancerad 1 utbildning. Utbildningen genomförs i svår/avancerad terräng. Utbildningen ger förlängd behörighet och förnyat förarbevis. Tid 3 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning på bandvagn, Avancerad 2, skall föraren kunna vad lagen medger vid förande av bandvagn i terräng. Föraren skall enskilt kunna framföra bandvagn i svår terräng (ledningsgator motsvarande) under dager som mörker och med hjälp av fältarbeten kunna passera svåra hinder på ett säkert sätt. Teori Repetition av TKL = Terrängkörningslagen, TKF = Terrängkörningsförordningen, TRF= Trafikförordningen samt VVFS 2004:29 =Vägverkets författningssamling, undantag bv 206. Repetition av person- och elsäkerhet och kraftsysteminformation Teori/Praktik Teknik Förmågan att avhjälpa uppkomna fel och driftstörningar på bandvagn. Körning Repetition körning i terräng under dager som mörker Körning i avancerad (svår) terräng under dager som mörker Passerande av svåra hinder med hjälp av fältarbeten Bogsering/bärgning av bandvagn Användande av vinsch och kran vid bärning och andra nyttoarbeten

43 Forts. föregående Bandvagnsförare - Avancerad 2 utbildning
Måluppfyllnad Skriftlig kontroll på lagstiftning inom TKL, TKF, TRF och VVFS 2004:29, person- och elsäkerhet och kraftsysteminformation, praktiskt prov körning i avancerad terräng samt användandet av vinsch och kran. Kursutvärdering görs före avslutad kurs. Detaljplan  Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

44 Bandvagnsförare – Repetitionsutbildning Barmark
Repetitionsutbildning skall genomföras med bandvagn 206 vartannat år. Förarna skall ha genomgått grund-, snö- och avancerad utbildning. Tid 2 dagar Huvudmål Efter genomgången repetitionsutbildning på bandvagn 206 skall föraren ha repeterat kartteknik, körning under olika terrängförhållanden, sjukvårdsutbildning, bandbyte. Stor del av utbildningen skall vara under scenariobaserad. Teori Repetition av sambandsteknik/utrustning samt sjukvård Teori/Praktik Teknik Tekniskt med hjälp av instruktionsbok praktiskt och teoretiskt repetera vård, skötsel och felsökning på bandvagn 206 samt samband och sjukvård. Körning Repetition av körning under olika terrängförhållanden såväl dag som natt med orientering. Genomförs som fältmässig upplevelsebaserad körning. Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskap inom samband, sjukvård och framförande av bandvagn i olika terräng. Kursutvärdering görs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

45 Slut - Frågor introduktionsdag MTE
FAK Skaraborg i samarbete med Bilkåren och TrängR 20 september 2015 Curt-Ove Jakobsson Kanslichef FAK


Ladda ner ppt "Välkomna till introduktionsdag MTE"

Liknande presentationer


Google-annonser