Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkomna till instruktörsträff om MTE

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkomna till instruktörsträff om MTE"— Presentationens avskrift:

1 Välkomna till instruktörsträff om MTE
Scandic Plaza Hotel Umeå 1 – 2 september 2012

2 Program Lördag 1 september 1200 Lunch
1300 Inledning, praktisk information 1315 Uppdraget om Motor o Transportenheter 1400 Uppdragsgivare, kravställare 1430 Kaffe 1500 Administration av utbildning 1530 Test/introduktionsutbildning, genomförande, material, fordon, lastade, protokoll 1600 Utbildning, kursplaner, C, CE, D, Elverk, Mekaniker, Chef MTE, Utbildningsplatser, Fordon, Förläggningar, m.m 1630 Samhällets krisberedskap 1700 Scenario – grupparbete 1800 Slut lördag 1930 Middag

3 Program Söndag 2 september 0800 Fortsatt grupparbete 1000 Kaffe
1100 Genomgång, redovisning av detaljplaner diskussioner 1200 Lunch 1300 Reservtid 1430 Avslut

4 Vilka är vi och vilka är ni?
Kolla gubbe….

5 Förläggning Har alla fått mat, rum, är det något som saknas?

6 Uppdraget MTE från MSB Uppdragsgivaren/kravställaren Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Utbildningsplaner för MTE insända till MSB MSB kvalitetssäkrar utbildningsplanerna FAK – Bilkåren är överens om kursplanerna

7

8

9

10 Vad är en MTE? En krisresurs för länsstyrelserna, kommunerna och andra samhällsviktiga funktioner/myndigheter Medlemmarna kommer från frivilliga försvarsorganisationer Avsikten är att det skall finnas MTE i hela landet men med början i Sydsam Om MTE skall innehålla materiel är ännu inte klart

11 MSB inriktning för MTE! Namnet är Motor- och transportenheter
Varje enhet verkar inom mils radie MTE’s uthållighet under insats är 10 dygn Anspänningstid från utlarmning är 8 timmar Genomföra vägvisning och vägrekognosering med motorcykel, terränghjuling och snöskoter Organisera sin egen förplägnad och sitt eget boende Leda upp till 10 fordon som transportledare Varje enhet omfattar ca 100 personer Övning en gång om året tillsammans med länsstyrelse, polis, räddningstjänst m fl.

12 MTE organisation Ställföreträdare / Operativ chef 3 st Enhetschef 1 st
Bandvagnsförare 25 st Bandvagnsförare/mekaniker 2 st Bandvagnsförare/Bandtraktorförare/ Lastmaskin/Truck 2 st Lastbilsförare 20 st Bussförare 7 st Elverksskötare 14 st MC-ord/Mekaniker MC/ Terränghjuling/Snöskoter 2 st MC-ord/Terränghjuling/Snöskoter 20 st

13 Placering MTE Syd Hässleholm, Borås, Eksjö Mitt
Karlstad, Enköping, Gävle Norr Sundsvall, Umeå, Östersund, Luleå

14 FAK MTE Utbildning 2013 Utkast Mitt - Nordsam
Ve Introduktionsutbildning MTE Mitt/Norr Örebro/Sundsvall Ve 10 – 13 Mekanikerutbildning ”Bv” Mitt Skellefteå Ve 10 – 17 MTE ledning C + bitr C del 1 teori Mitt/Norr Enköping/Umeå Ve 14 – 17 Mekanikerutbildning ”Bv” Norr Skellefteå Ve 14 – 17 Fortsättningskurs Lb, Lb+släp Mitt Skövde Ve 18 – 22 Fortsättningskurs Lb, Lb + släp Mitt Enköping Ve 18 – 22 Fortsättningskurs Lb, Lb + släp Norr Boden Ve 23 – 26 Fortsättningskurs Lb, Lb + släp Norr Östersund Ve 14 – 22 Fortsättningskurs Buss Mitt Falun Ve 18 – 26 Fortsättningskurs Buss Norr Umeå Ve 14 – 17 Elverksoperatörer Mitt Åsbro Ve 18 – 22 Elverksoperatörer Norr Skellefteå Ve 18 – 22 MTE ledning C + bitr C del 2 praktik Mitt/Norr Enköping/Umeå Ve 36 – 39 Fortsättningskurs LB, Lb + släp Mitt Skövde Ve 40 – 44 Fortsättningskurs Lb, Lb + släp Norr Boden Ve 36 – 44 Fortsättningskurs Buss Mitt Karlstad Ve 40 – 48 Fortsättningskurs Buss Norr Östersund Ve 40 – 48 Elverksoperatörer Mitt Karlstad Ve 40 – 48 Elverksoperatörer Norr Umeå

15 Kvalitetssäkring av utbildningar inom MTE bygger på enskilda kursplaner
FAK/Bilkåren rekryterar lämpliga medlemmar med behörighet att köra bandvagn, lastbil, lastbil med släp, buss, elverk m.m. FAK/Bilkåren genomför introduktionsutbildning mot MTE enligt utbildningsplan och redovisar utfall. FAK/Bilkåren fördelar medlemmar som genomfört godkänd introduktionsutbildning till olika kompletteringsutbildningar inom MTE. FAK/Bilkåren genomför spetsutbildning på bandvagn, lastbil, lastbil med släp, buss, elverk samt kompletteringsutbildningar vid behov på lastbilsmonterad kran, ADR grund och tank samt YKB. Utbildning av chefer och biträdande chefer vid MTE enligt utbildningsplan. FAK/Bilkårs medlemmar som genomgår utbildning lämnar enkät efter varje genomförd som sammanställs av kursledning och delges MSB samt kanslier. FAK/Bilkårs kursledningar genomför enkät och sammanställer dem samt insänder enkäten till MSB och kanslierna. FAK/Bilkåren registrerar alla medlemmar som genomgår godkänd utbildning vid MTE samt kanslierna. FAK/Bilkåren genomför och planerar vid MTE Syd, Mitt och Nordsam övning tillsammans med kommuner, landsting, länsstyrelser, räddningstjänster, Elbolag, Polis m fl. en gång om året samt redovisar för MSB genomförande och utfall. FAK/Bilkåren följer övningar och utvärderar dem samt insänder rapport till MSB. FAK/Bilkåren tillsammans med MSB och företrädare för kommuner, länsstyrelse och myndigheter inspekterar och följer övningar.

16 FAK/Bilkåren rekryterar nya foldern
FAK/Bilkåren rekryterar och utbildar frivilliga män och kvinnor för avtalsbindning inom krisberedskapen. De viktigaste kompetenserna är inom transporter. FAK/Bilkåren engagerar människor med intresse för fordon av alla de slag.

17 Administration av kår/kurs
Kår som får i uppdrag att genomföra kurs utser Kurschef och ansvarig administratör. Kår ansvarar för Bokningar av plats, tid, fordon, förläggning, mat, övningsområde, drivmedelskort, lokaler, instruktörer, reseräkningar, redovisning Tar emot anmälningar från kursdeltagare, upprättar deltagarregister, skickar anvisningar till kursdeltagare en månad före kursstart

18 Reseräkning Fyll i följande

19 Arbetsgivarintyg

20 Registrering av kursdeltagare
Kursansvarig skall insända/registrera till personalregistret för MTE dels FAK kansli samt till berörd MTE.

21 Ersättning vid insats Deltidsbrandmannaavtalet gäller vilket betyder:
130:-/tim mellan 1800 – % påslag vid helg, lördag – söndag 50 % påslag

22 FAK försäkring FAK försäkring gäller för medlem från det att han/hon åker från hemmet, under övning och till dess han/hon kommer hem igen.

23 Avropare av resurser Benficksavtal Tjänstgöringsavtal

24 FAK har 400 personer med avtal
FAK har drygt 400 personer med avtal med Svenska kraftnät, Trafikverket, kommuner (FRG) mm med avtal. Fördelning; ca 100 i Skåne, Blekinge, Halland och S Småland. I Västra Götaland, Jönköpings län och Östergötland ca 160 individer. I Mälardalen inklusive Värmland finns ett 70-tal personer med avtal. I södra Norrland ett 60-tal. I norra Norrland ca 25 personer. 25 st 60 st 70 st 160 st 100 st

25

26

27 Test /Introduktionsutbildning
FAK/Bilkårs medlem skall informera sin arbetsgivare om sitt engagemang i Motor – och Transportenheter och erhålla arbetsgivares skriftliga tillstånd att utbilda sig för att medverka i Motor –och Transportenheter. Medlem skall ha vana vid tunga fordon och inneha lägst körkortsklass C, CE eller D vid sökning till lastbil, lastbil med släp eller buss. Bandvagn och reservelverk lägst körkortsklass B Medlem skall informeras om FAK &/Bilkårens organisation samt organisationernas medverkan i MTE motor och transportenheterna i landet som huvudmannen Myndigheten för Samhällsskydd o Beredskap beslutat om. Medlem som söker som förare på lastbil, lastbil med släp och buss genomför testkörning på lastbil eller lastbil med släp eller buss enligt testprotokoll samt teoritest på tunga fordon. Kravprofil tas fram för varje medlem och intervju görs om hans/hennes bakgrund och kvalifikationer. Tid 2 dag Plats Enligt överenskommelse Fordon Lastbil lastad, Lastbil med släp lastat, bandvagn, elverk, buss protokoll Teori Informationsbildspel om organisationerna, myndigheter, motor och transportenheter, blanketter och informationsfolder till arbetsgivare, testfrågor, mall för intervju, tider för utbildning och platser, ekonomi, försäkringar, resor, skyddskläder , mat, husrum vid utbildning. Måluppfyllnad Att medlem lämnar arbetsgivares godkännande för utbildning och engagemang i Motor o Transportenheterna och uppfyller kraven på vana vid tungafordon med godkända tester för att gå vidare till utbildning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Kursledning med ansvariga följer timplan och genomför test och introduktionsutbildning enligt plan.

28 Introduktion och test för medlemmar i Motor- och Transportenheter – MTE.
MTE är en ny verksamhet inom ramen för samhällets krisberedskap. Den syftar till att skapa en ”pool” av förare på olika fordon som kan stärka samhället vid stora påfrestningar. De förare som skall utbildas för denna verksamhet skall ges en kunskap om frivilligorganisationerna som deltar, MTE:s syfte och verksamhet samt kommande utbildningssteg. Medlem i MTE skall ha vana vid tunga fordon och inneha lägst körkortsklass C. ADR utbildning samt YKB utbildning är meriterande vid utbildning på lastbil, lastbil med släp och buss. Bandvagn och reservelverk lägst körkortsklass B För att vara en lämplig förare vid dessa svåra påfrestningar med kanske dåligt väglag och dåligt väder måste den enskilde föraren således ha en tillräcklig basförmåga i att framföra sitt fordon. En praktisk test av denna grundförmåga att handha fordonet skall därför ingå som en del i introduktionen. Arbetsgivare skall godkänna att den enskilde kan medverka i såväl utbildning som insats. Förutsättningar Antal elever: Maximalt 25 per kurs Kursen omfattar 2 dagar (15 timmar) Plats: Militärt förband eftersträvas. Två lastbilar varav en med släp (lastade) samt en buss skall disponeras. Kurschef och tre instruktörer, varav en sjukvårdsinstruktör, krävs för att genomföra kursen. Tidsplan Dag 1 Före 1000 inryckning mm Genomgång av program, kommendantur mm Genomgång respektive frivilligorganisation samt av MTE:s syfte och bakgrund. Stationssystem (ca 2,5 tim per station) Test på buss/lastbil i ”körgård” (Fastställt protokoll skall användas) Sjukvårdstjänst ABC samt ”fystest” Genomgång ekonomi, försäkringar, kläder, resor mm vid utbildning och insats. Kartläggning av den enskildes kvalifikationer. Teoritest för de som skall utbildas på tunga fordon. ”Insats” av MTE. Scenario spelas igenom. Dag 2 Fortsatt stationssystem Iordningställande efter kurs, vård utvärdering, avslutning.

29

30

31 Introduktionsutbildning för enhetschefer och ställföreträdande chefer vid MTE
Rekryterade och antagna personer som chefer och biträdande chefer vid MSBs Motor – och Transportenheter skall förankra och informera sin arbetsgivare om sitt engagemang i Motor –och Transportenheter samt erhålla skriftligt medgivande av sin arbetsgivare att ingå i MTE. Chefer – och biträdande chefer skall ha bra organisationsförmåga, en gott ledarskap med vana att samverka med myndigheter och lokala räddningstjänster, administrativt handlägga MTE avseende personal och deras utveckling samt i vissa fall materielansvar. Chef och biträdande chef vid MTE skall vara medlem i FAK /Bilkåren /FMCK och informeras om organisationernas medverkan i MTE motor – och transportenheterna i landet som huvudmannen Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap beslutat om. Medlem som söker som chef eller biträdandechef vid MTE genomgår intervju vid Tid 2 dagar Plats Enligt överenskommelse Teori Informationsbildspel om organisationerna, myndigheter, motor – och transportenheter, blanketter och informationsfolder till arbetsgivare, intervju underlag, tider för utbildning, utbildningsplatser, ekonomi, försäkringar, resor, mat husrum vid utbildning Måluppfyllnad Att medlem lämnar arbetsgivares godkännande för utbildning och engagemang i Motor – och Transportenheter och uppfyller kraven på chefs och eller biträdande chefs roll vid Motor – och Transportenhet för att gå vidare till utbildning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Organisationerna med MSB och kursledning förbereder kompetenskartläggning med detaljplan samt upprättar kursdokumentation till sökande.

32 Steg 1 Ledning MTE FAK/FMCK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd introduktionsutbildning och bedöms kunna leda och fördela samt organisera en MTE samt har arbetsgivares godkännande att engagera sig i ledning av MTE kan antas till utbildning. Efter genomförd utbildning utfärdas kursintyg. Tid 3 dagar teori samt 3 dagar praktik Huvudmål Efter genomgången chef/bitr chefsutbildning skall kunskap om samhälletskrisberedskap MSB organisation, länsstyrelserna och kommunernas organisation, SOS-alarm, räddningstjänsterna, landsting, polis, Försvarmakten/hemvärn samt privata sektorns org och resurser. Administration av MTE avseende personal, resurser inom MTE och samhällsresurser, utbildning inom MTE, repetitionsutbildning/övning tillsammans med länsstyrelserna/kommunerna varje år. Rekrytering av ny personal till MTE, utveckling av MTE. Delmål Kunskap om Myndigheten för Samhällskydd och Beredskaps organidsation uppbyggnad och funktion, Landstingens uppbyggnad och roll, Länsstyrelsernas ansvar och beredskap, Kommunernas ansvar och beredskap inom räddningstjänst, skydd, vattenförsörjning, Elbolagens roll och behov, Praktik Studiebesök vid Landsting, Länsstyrelser, Kommuner, Elbolag, SOS-alarm Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kuskaper inom lagstiftning, samhällets olika nivåer på organisation och användande av resurser vid svåra förhållanden samt samverkan med olika myndigheter vid extra ordinära händelser. Redovisning av övningsscenarier och ledning av MTE mot avropande myndighet. Kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Frivilligorganisationerna FAK, FMCK och Bilkåren med MSB upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation.

33 Steg 2 Fortsättningskurs Bussförare
FAK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd test/introduktionsutbildning och informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till bussförare samt innehar vana och lägst körkortsklass Tid: 3 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning på buss, skall föraren kunna vad lagen medger förande av buss i olika transportsituationer. Föraren skal göra tillsyn före körning så att fordonet är i trafiksäkert driftmässigt skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare självständigt kunna orientera och köra buss dag som natt i olika transportsituationer. Delmål Teori Yrkestrafiklagstiftning, Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun , Räddsam, Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps organisation. (Trafikverkets Krisberedskap, Svenska Kraftnäts beredskapsorganisation) Teori/Praktik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på buss. Körning Utbildning i säkerhetskontroll av buss, körning under olika transportförhållanden samt körning under svårare förhållanden på olika underlag med orientering dag som natt. Orienteringskörning/frikörning. Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskaper inom lagstiftning, teknik och framförande av buss i olika transportsituationer dag som natt med inslag av orienteringskörning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Kursledning genomför utbildning enligt tim- och detaljplan samt tar fram kursdokumentation som lämnas ut vid kursstart.

34 Steg 2 Lastbilsförare FAK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd test /introduktionsutbildning och har vana på lastbil, innehar giltigt körkort klass C samt informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till lastbilsförare för Motor & Transportenhet och har erhållit skriftligt godkännande av sin arbetsgivare, kan antas till utbildning för MTE. Efter genomförd utbildning utfärdas kursintyg. Tid 4 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning på lastbil, skall föraren kunna vad lagen medger förande av lastbil i olika transportsituationer. Föraren skall göra tillsyn före körning så att lastbilen är i trafiksäkert – driftmässigt skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare självständigt kunna orientera och köra lastbil dag som natt i olika transportsituationer. Delmål Teori Yrkestrafiklagstiftning, Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun, Räddsam, Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst , Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. (Trafikverkets krisberedskap, Svenska kraftnäts beredskapsorganisation) Teori/Praktik Teknik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på lastbil. Körning Utbildning i säkerhetskontroll av fordon, körning vid terminal lastning, lossning. Utbildning med körning vid svårare förhållanden på olika underlag dag som natt. Orienteringskörning/fri körning Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskaper inom lagstiftning, teknik och framförande av lastbil i olika transportsituationer dag som natt med inslag av orienteringskörning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Kursledning genomför utbildning enligt tim- och detaljplan samt tar fram kursdokumentation som lämnas ut vid kursstart.

35 Steg 2 Lastbilsförare med släp
FAK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd test/introduktionsutbildning och informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till förare av lastbil med släp samt innehar vana och lägst körkortsklass CE, kan antas till utbildning för MTE. Efter genomförd utbildning utfärdas kursintyg. Tid 4 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning på lastbil med släp, skall föraren kunna vad lagen medger förande av lastbil med släp i olika transportsituationer. Föraren skall göra tillsyn före körning så att fordonet är i trafiksäkert driftmässigt skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare självständigt kunna orientera och köra lastbil med släp dag som natt i olika tranportsituationer. Delmål Teori Yrkestrafiklagstiftning, Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun, Räddsam , Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps organisation. (Trafikverkets Krisberedskap, Svenska Kraftnäts beredskapsorganisation) Teori/Praktik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på lastbil med släp Körning Utbildning i säkerhetskontroll av fordon, körning vid terminal lastning, lossning. Utbildning med körning vid svårare förhållanden på olika underlag dag som natt. Orienteringskörning/fri körning. Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskaper inom lagstiftning, teknik och framförande av lastbil med släp i olika tranportsituationer dag som natt med inslag av orienteringskörning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Kursledning genomför utbildning enligt tim- och detaljplan samt tar fram kursdokumentation som lämnas ut vid kursstart.

36 Operatör för reservkraftaggregat - Grundutbildning
Medlem som genomfört godkänd introduktionsutbildning och informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till Operatör för reservkraftaggregat samt innehar lägst körkortsklass B, kan antas till grundutbildning för Motor och Tranportenhet MTE. Efter genomgången utbildning är man behörig att tjänstgöra inom elförsörjningen. Tid 4 dagar Huvudmål Efter genomgången operatörsutbildning skall operatören kunna hantera reservkraftaggregat. Operatören skall självständigt kunna förbereda och utöva tillsyn på aggregat för start, under drift samt efter drift samt genomföra felsökning enligt instruktionsbok. Delmål Teori/Praktik Efter genomgången utbildning kommer deltagaren att: -ha nödig kunskap i LABC samt HLR -ha kunskap om generatoraggregatet och dess uppbyggnad -ha kunskap om ESA 2005 och dess applicerbara delar -kunna genomföra uppställning och idrifttagning av generatoraggregat -kunna bedriva nödigt underhåll Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun, Räddsam, Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps organisation. (Trafikverkets Krisberedskap, Svenska Kraftnäts Beredskapsorganisation) Måluppfyllnad Efter prövning av operatörernas kunskaper inom drift och underhåll på reservkraftaggregat kan elev godkännas. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

37 Operatör för reservkraftaggregat - Repetitionsutbildning
Repetitionsutbildning skall genomföras av Operatör för reservkraftaggregat vartannat år. Operatör skall ha genomgått grundutbildning. Tid 2 dagar Huvudmål Efter genomgången repetitionsutbildning på reservkraftaggregat skall operatörengöra repetition på handhavande, vård och skötsel av reservkraftaggregat. Delmål Teori/Praktik Efter genomgången repetition kommer deltagaren att förutom bibehållit kunskaper också uppgraderats vad det beträffar säkerhetsföreskrifter och nya tekniker samt utrustningar: Deltagarna kommer fortsättningsvis att: -ha nödig kunskap i LABC samt HLR -ha kunskap om generatoraggregatet och dess uppbyggnad -ha kunskap om ESA 2005 och dess applicerbara delar -kunna genomföra uppställning och idrifttagning av generatoraggregat -kunna bedriva nödigt underhåll Måluppfyllnad Efter prövning av operatörens kunskaper inom vård och skötsel av reservkraftaggregat kan elev godkännas. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

38 Bandvagnsförare - Grundutbildning
FAK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd introduktionsutbildning och informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till bandvagnsförare samt innehar lägst körkortsklass B, kan antas till grundutbildning för Motor och Tranportenhet MTE. Utbildningen genomförs på barmark. Efter genomförd godkänd grundutbildning utfärdas förarbevis. Tid 4 dagar Huvudmål Efter genomgången grundutbildning på bandvagn skall föraren kunna vad lagen medger om förande av bandvagn i terräng. Föraren skall göra tillsyn före körning så att bandvagnen är i trafiksäkert – driftmässigt skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare självständigt kunna orientera och köra bandvagn dag som natt i olika terrängmiljöer. Delmål Teori Lagstiftning omfattar TKL – terrängkörningslagen, TKF – terrängkörningsförordningen, VTFRt – vägtrafikförordningen för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och förhöjd beredskap, TrF – trafikförordningen. Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun, Räddsam, Trafikverkets Krisberedskap, Svenska Kraftnäts beredskapsorganisation, Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps organisation. Teori/Praktik Teknik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på bandvagn 206, exempelvis bandkrängning. Körning Grundutbildning i säkerhetskontroll/tillsyn före körning, körgårdskörning, hinderbana Grundutbildning körning barmark i terräng dag som natt Orienteringskörning/fri körning

39 Forts. från föregående Bandvagnsförare - Grundutbildning
Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskaper inom lagstiftning, teknik och framförande av bandvagn i olika barmarksterräng dag som natt med inslag av orienteringskörning. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

40 Bandvagnsförare - Snöutbildning
Snöutbildning på bandvagn 206 för förare som genomgått godkänd grundutbildning för Svenska Kraftnät. Utbildningen genomförs under snöförhållanden. Tid 4 dagar Huvudmål Efter genomgången snöutbildning på bandvagn 206 skall föraren kunna vad lagen säger om förande av bandvagn i snötäckt terräng. Föraren skall göra tillsyn före körning så att bandvagnen är i trafiksäkert – driftmässigt skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare kunna förbereda vinterstart av bandvagn samt självständigt kunna orientera och köra bandvagn dag som natt i olika terrängmiljöer och snödjup. Delmål Teori Lagstiftning omfattar TKL - terrängkörningslagen, TKF – terrängkörningsförordningen VTFRt – vägtrafikförordningen för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och förhöjd beredskap, TrF – trafikförordningen. Teori/Praktik Teknik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på bandvagn 206, exempelvis bandkrängning. Hantering och förberedelser vinterbruk, såsom varmhållning och starthjälp av bv 206. Sjukvårdsutbildning Körning Grunder körning under vinterförhållanden Körning olika snödjup Körning i olika snödjup dag som natt med orientering

41 Forts. från föregående Bandvagnsförare - Snöutbildning
Måluppfyllnad Efter prövning av elevernas kunskaper inom lagstiftning, och teknik samt körning i olika snödjup dag som natt med orientering. Dokumenterad godkänd kurs i sjukvårdsutbildning. En kursutvärdering genomförs före kurs slut. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

42 Bandvagnsförare - Avancerad 1 utbildning
Påbyggnadsutbildning avancerad körning i terräng med bandvagn 206 för förare som genomgått godkänd grund- och snöutbildning. Utbildningen genomförs i svår/avancerad terräng. Efter genomgången grund-, snö- och avancerad 1 utbildning är föraren behörig att tjänstgöra inom elförsörjningen. Tid 3 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning i körning i avancerad terräng skall föraren kunna vad lagen säger om körning i terräng. Föraren skall enskilt kunna framföra bandvagn i svår/avancerad terräng (ledningsgator) genom orientering såväl dag som natt. Föraren skall kunna utföra bärgning och bogsering av bandvagn. Föraren skall ha kännedom om kraftsystemet och person- och elsäkerhet för att kunna tjänstgöra inom elförsörjningen på ett effektivt och säkert sätt. Delmål Teori Repetition av TKL – terrängkörningslagen, TKF – terrängkörningsförordningen VTFRt – vägtrafikförordningen för den kommunala organisationen för räddningstjänst under utbildning och förhöjd beredskap, TrF – trafikförordningen. Teori/Praktik Teknik Tekniskt med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på bandvagn 206, exempelvis bandkrängning. Kunskap om kraftsystemet och dess aktörer, olika typer av driftstörningar, organisation av reparationsinsatser, person- och elsäkerhet. Körning Repetition av körning i barmarksterräng Körning i avancerad terräng dag som natt med orientering Bogsering och bärning

43 Forts. föregående Bandvagnsförare - Avancerad 1 utbildning
Måluppfyllnad Efter prövning av förarnas kunnande teoretiskt och praktiskt vid körning i avancerad terräng görs och säkerställer förarnas kunnande inom elsäkerhet och kraftsysteminformation. Kursutvärdering görs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

44 Bandvagnsförare - Avancerad 2 utbildning
Påbyggnadsutbildning avancerad körning i terräng med bandvagn 206 för förare som genomgått godkänd Avancerad 1 utbildning. Utbildningen genomförs i svår/avancerad terräng. Utbildningen ger förlängd behörighet och förnyat förarbevis. Tid 3 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning på bandvagn, Avancerad 2, skall föraren kunna vad lagen medger vid förande av bandvagn i terräng. Föraren skall enskilt kunna framföra bandvagn i svår terräng (ledningsgator motsvarande) under dager som mörker och med hjälp av fältarbeten kunna passera svåra hinder på ett säkert sätt. Delmål Teori Repetition av TKL = Terrängkörningslagen, TKF = Terrängkörningsförordningen, TRF= Trafikförordningen samt VVFS 2004:29 =Vägverkets författningssamling, undantag bv 206. Repetition av person- och elsäkerhet och kraftsysteminformation Teori/Praktik Teknik Förmågan att avhjälpa uppkomna fel och driftstörningar på bandvagn. Körning Repetition körning i terräng under dager som mörker Körning i avancerad (svår) terräng under dager som mörker Passerande av svåra hinder med hjälp av fältarbeten Bogsering/bärgning av bandvagn Användande av vinsch och kran vid bärning och andra nyttoarbeten

45 Forts. föregående Bandvagnsförare - Avancerad 2 utbildning
Måluppfyllnad Skriftlig kontroll på lagstiftning inom TKL, TKF, TRF och VVFS 2004:29, person- och elsäkerhet och kraftsysteminformation, praktiskt prov körning i avancerad terräng samt användandet av vinsch och kran. Kursutvärdering görs före avslutad kurs. Detaljplan  Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

46 Bandvagnsförare – Repetitionsutbildning Barmark
Repetitionsutbildning skall genomföras med bandvagn 206 vartannat år. Förarna skall ha genomgått grund-, snö- och avancerad utbildning. Tid 2 dagar Huvudmål Efter genomgången repetitionsutbildning på bandvagn 206 skall föraren ha repeterat kartteknik, körning under olika terrängförhållanden, sjukvårdsutbildning, bandbyte. Stor del av utbildningen skall vara under scenariobaserad. Delmål Teori Repetition av sambandsteknik/utrustning samt sjukvård Teori/Praktik Teknik Tekniskt med hjälp av instruktionsbok praktiskt och teoretiskt repetera vård, skötsel och felsökning på bandvagn 206 samt samband och sjukvård. Körning Repetition av körning under olika terrängförhållanden såväl dag som natt med orientering. Genomförs som fältmässig upplevelsebaserad körning. Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskap inom samband, sjukvård och framförande av bandvagn i olika terräng. Kursutvärdering görs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

47 Bandtraktorförare – Steg 1
FAK/Bilkåren medlem som genomfört godkänd introduktionsutbildning och informerat sin arbetsgivare om sitt engagemang att utbilda sig till bandtraktorförare samt innehar lägst körkortsklass B, kan antas till grundutbildning för Motor och Tranportenhet MTE. Utbildningen genomförs på barmark. Tid 5 dagar Huvudmål Efter genomgången grundutbildning på bandtraktor skall föraren kunna veta hur man framför en bandtraktor i terrängen. Föraren skall göra tillsyn före och efter körning så att bandtraktorn är i trafiksäkert – driftmässig skick, tekniskt göra felsökning, avhjälpa enklare fel samt utföra reparationer enligt instruktionsboken. Föraren skall vidare självständigt kunna orientera och köra bandtraktor dag som natt i olika terrängmiljöer. Delmål Teori Skötsel av bandtraktor före och efter körning. Elsäkerhet vid arbete intill en elanläggning, komponenter och service på bandtraktor. Kommunkunskap, Krisorganisation länsstyrelse, landsting, kommun, Räddsam, Trafikverkets krisberedskap, Svenska Kraftnäts beredskapsorganisation, Möta människor i kris, Elbolagens beredskap, Polis, Räddningstjänst, Myndigheten för Samhällskydd och Beredskaps organisation. Teori/Praktik Teknik Med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på bandtraktor, D6 och D7. Körning Grundutbildning i säkerhetskontroll/tillsyn före körning, körgårdskörning, hinderbana Grundutbildning körning barmark i terräng dag som natt Schaktning, kran och vinschning

48 Bandtraktorförare – Steg 1
Måluppfyllnad Efter prövning av elevers kunskaper inom körning, teknik och framförande av bandtraktor i olika barmarksterräng, vinscha, kran körning och enklare schaktningar. En kursutvärdering genomförs före avslutad kurs. Detaljplan  Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

49 Bandtraktorförare - Steg 2
Påbyggnadsutbildning avancerad körning av bandtraktor för förare som genomgått godkänd Steg 1 utbildning. Utbildningen genomförs med avancerade moment. Efter genomgång av både Steg 1 och 2 utbildning är föraren behörig att tjänstgöra inom elförsörjningen och förarbevis utfärdas. Tid 5 dagar Huvudmål Efter genomgången utbildning i körning i avancerad terräng skall föraren kunna vad lagen säger om körning i terräng. Föraren skall enskilt kunna framföra bandtraktor i svår/avancerad terräng (ledningsgator) genom orientering såväl dag som natt. Föraren skall kunna utföra vinsch, kran och schaktarbeten. Föraren skall ha kännedom om kraftsystemet och person- och elsäkerhet för att kunna tjänstgöra inom elförsörjningen på ett effektivt och säkert sätt. Delmål Teori Stolpresning 400 kV, A stolpe Teori/Praktik Teknik Tekniskt med hjälp av instruktionsbok praktiskt/teoretiskt utföra vård, skötsel och felsökning på bandtraktor. Körning Repetition på körning av bandtraktor, vinsch och kran Körning med TSV vagn Lastning och lossning av last på TSV vagn med kranen på bandtraktorn Resning av A stolpe 400 kV

50 Forts. föregående Bandtraktorförare - Steg 2
Måluppfyllnad Efter prövning av förarnas kunnande teoretiskt och praktiskt vid körning i avancerade lägen görs och säkerhetsställer förarnas kunnande inom elsäkerhet och kraftsysteminformation. Kursutvärdering görs före avslutad kurs. Detaljplan Utbildningsledaren som ansvarig upprättar detaljplan och timplan samt tar fram kursdokumentation, som erhålls vid kursstart.

51 Ny instruktörsutbildning
FAK genomförde sista instruktörsutbildningen för 10 år sedan I samband med MTE behöver FAK göra ny instruktörsutbildning Utbildningsplats Skövde 2012

52 Avtal mellan MSB och FM Avtal är tecknat mellan myndigheten MSB och FM om lån av fordon, materiel, förläggning mm.

53 Svenska Kraftnät Bandvagnsförare Terrängbilsförare Elverksoperatör
7 elsamverkansområden FAK har utbildat för SVK Bandvagnsförare Terrängbilsförare Elverksoperatör Bandtraktorförare

54 Trafikverkets krisberedskap
Bandvagnsdepåer Jönköping Råda (Lidköping) Borlänge Sollefteå

55 Samhällets krisberedskap
MSB – Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap Länsstyrelserna Kommunerna Beredskapssamordnare i kommunerna Räddningstjänst Polis Sjukhus Elbolag Tele Trafikverket SMHI Försvarsmakten

56

57

58

59 Grupparbete Scenario

60 Insats av MTE. Övning vid introduktionsutbildning av MTE-personal
Övningens syfte Övningspasset syftar till att ge eleverna en förståelse och bakgrund om de förutsättningar som gäller vid insats. Övningens mål Eleven skall efter övningen känna till vem som kan avropa stöd av MTE, beredskap, ledning av insats. Även vem som har ansvar för praktiska frågor såsom fordon, drivmedel, mat och logi, avlösning mm. Tidsåtgång 2-3 timmar Materiel/ utrustning Eleverna endast anteckningsmateriel. Om man vill skapa aktivitet bland eleverna kan instruktören utnyttja karta och möjligheter att rita på densamma, telefonkatalog mm. Scenario Förutsättningen för övningen är att aktuell MTE är under uppbyggnad och har fyra personer i ledningen, 12 lastbilsförare varav 7 med ”släpkompetens, 4 bussförare, 18 bandvagnsförare, ingen mekaniker, 7 MC-ordonanser samt 6 elverksskötare d v s 51 personer med kontrakt. Väderlekstjänsten har varnat för mycket kraftiga vindar med nederbörd (blötsnö) i xxx ( inom 15 mil från MTE-ort) för två dagar sedan. En klass trevarning utfärdades. Ingen höjning av beredskapen skedde vid MTE. Igår meddelades fortsatt klass trevarning i området. Stormen drar in under em, kväll och åstadkommer värre skador än vad som förutsatts. Trädfällning, strömbortfall med stora svårigheter att ta sig fram. Blötsnö i stora mängder förvärrar situationen. Två kommuner begär hjälp av MTE eftersom de egna resurserna inte räcker till.

61 Frågeställningar: (kan tas i plenum eller som ett kortare grupparbete)
Vem kan begära hjälp av MTE? Länstyrelser, kommuner, regional eller nationell myndighet men även privata ägare av kritisk infrastruktur genom sektoransvariga myndigheter (PTS , Svenska kraftnät m fl) Vem står för uppkomna kostnader? Den avropande. Det åligger ledningen av MTE tillsammans med avropande part att klara ut hur detta skall ske Vilken ersättning har den enskilde vid insats? Mat, logi, ”inställelseresa” samt brandmannaavtalet Vem prioriterar om så krävs? Länstyrelsen Vem har den enskilde kontrakt med? Den enskilde har ett kontrakt med Chef MTE. Vid insats skall benficksavtal medföras och påskrivas av den som nyttjar resursen. Avroparen är arbetsgivaransvarig, arbetsmiljöansvarig samt skall tillse att det finns adekvata försäkringar Hur skall insatsen påbörjas? Skall alla samlas till en plats? Det mest praktiska sättet att dra ihop aktuell personal skall väljas. Det innebär att det är MTE chefer som bestämmer detta utifrån avstånd, behov av bil och materieltransporter mm. Scenario fortsättning En av de avropande kommunerna, kommun A, vill ha stöd med två till tre bandvagnar samt tre bussar för evakuering av äldreboenden och familjer utan el. Även rekognosering av vägar är ett önskemål Den andra kommunen, kommun B, vill ha hjälp med transport av fyra större elverk (containerstorlek) samt därefter drift av desamma. C MTE beslutar att sätta in tre bandvagnar, tre bussar samt 3 MC-ordonanser under ledning av en av stf i kommun A. I kommun B beslutar att sätta in två lastbilar med släp och elverksskötare under ledning av en av stf i kommun B

62 Frågeställningar: (Kan diskuteras i plenum eller i ett grupparbete.)
Hur snabbt skall MTE kunna sättas in? Anspänningstiden är 8 timmar. I de flesta fall torde dock denna kunna underskridas. Anspänningstid är den tid som den enskilde har på sig att ordna sina personliga förhållanden så att han/hon kan ställa upp och vara på aktuell plats. Transport av bilar, materiel och annat ingår inte i anspänningstiden. Var finns fordon? Bussar, lastbilar måste lånas/leasas på ”orten”. Detta är ett förberedelsearbete som MTE ledning måste göra. Bandvagnar finns idag i Vägverkets depåer och Svenska Kraftnäts placerade på olika elföretag. SvK strävar efter att ”poola” sina bandvagnar. Försvarsmaktens fordon är sannolikt inte möjliga att disponera. Var finns elverk modell större? Elföretag har sådana runt om i landet. Även här måste MTE ledning förbereda genom att klara ut var de finns, kostnader mm. Vilken utrustning skall den enskilde medföra? MSB har i sin IOP betonat att kläder står de inte för. Svenska kraftnät, Vägverket har försett sina förare med skyddskläder. FAK, Bilkåren och FMCK kommer att driva denna fråga framgent. Det innebär att varma och oömma kläder medförs av den enskilde. Vem skall ordna mat, logi, drivmedel? Eftersom den kommun som vill ha hjälp sannolikt är hårt belastade så är det den operative chefen ur MTE ( en av stf) som skall ordna till detta på ett bra och billigt sätt. Hotell, motell, vandrarhem och många andra alternativ står oftast till buds. Drivmedel är ett särskilt problem som samme chef skall lösa. Drivmedelskort (eget eller annans), tanka på ”lista” med faktura mm kan övervägas. Hur många förare/elverksskötare bör medfölja? Detta avgörs av chefen MTE. Två per fordon torde vara ett bra riktvärde. Elverk kan räcka med en per elverk eller t o m färre än en per elverk om de är närbelägna och elverksskötaren har transportmedel.

63 Hur sker avlösning av personal? Ansvar?
Den operative chefen har tillsammans med den enskilde ett ansvar för att personalen på plats roterar, vilar, äter mm. Sedan är det är naturligtvis först och främst den enskilde som utifrån sina förutsättningar i god tid talar om hur länge han/ hon kan vara insatt. Den operative chefen håller chefen MTE informerad om ersättningsbehov. Det är chefen MTE som skall ta fram ersättare ur den egna MTE:n eller om så krävs från annan MTE Vem ”arbetsleder” den enskilde? Det är understödd kommun motsvarande som ger uppdragen. Den operative chefen är den som regelbundet skall ha kontakt med MTE personal och säkerställa att allt praktiskt fungerar. Kontakt bör ske minst två gånger per dygn. Om behov av reparation av fordon uppstår. Hur förfara? Närmaste verkstad anlitas. Vid allvarligare fel (kostsamma) måste ägare och avropande kommun kontaktas om reparation skall ske eller om fordonet skall ersättas. Bandvagnar kan ersättas ( och rep sker senare).Bandvagnar skall ha egna reparatörer inom MTE. Även FM kan vara behjälplig vid bandvagnsrep. Samband inom MTE? Samband mellan chef och enskild? MSB anger att Rakel skall kunna nyttjas. Detta torde ta lång tid samt kräva utbildning av personalen för att fungera. Intill dess är mobiltelefoner det säkraste sättet att hålla samband. Hur uthålligt är MTE? MTE skall vill full bemanning kunna verka i minst 10 dygn. Krävs längre uthållighet så kan personal från andra MTE utnyttjas.

64 Redovisning av grupparbete


Ladda ner ppt "Välkomna till instruktörsträff om MTE"

Liknande presentationer


Google-annonser