Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger"— Presentationens avskrift:

1 1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Brandskydd På varje arbetsställe bör en brandskyddsansvarig person utses Utrymningsplan med tydligt utmärkta utrymningsvägar, plats för släckmateriel, och samlingsplats. Förvaringsplats för brandfarliga varor. Brandutbildning och övningar organiseras av brandskyddsansvarig. Lokala brandförsvaret är den naturliga instansen för samarbete.

2 Delaktighet Delaktighet ger engagerade och motiverade medarbetare
1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Delaktighet Delaktighet ger engagerade och motiverade medarbetare Arbetsplatsträffar är bra för att påverka arbetsförhållanden. Utvecklingssamtal är ett tillfälle för personlig dialog med chefen om framtiden, arbetsuppgifter och utveckling. Organisationen skall präglas av tydlig ansvarsfördelning och öppenhet.

3 1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Alkohol och droger Tidiga insatser minskar den enskildes lidande och företagets kostnader Policy. Arbetsgivarens syn på bruk och missbruk av alkohol och droger. Handlingsprogram. Hur ärenden rörande alkohol och droger skall handläggas. Information och utbildning. Allmän utbildning, särskild utbildning till nyckelgrupper, partsutbildning.

4 Olycksfall, tillbud och sjukdomar i arbetet
1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Olycksfall, tillbud och sjukdomar i arbetet En trygg arbetsmiljö är ett medel i konkurrensen om personal Utredning av arbetsrelaterade olyckor och sjukdomar skall göras på arbetsplatsen. Rapportering och utredning av tillbud förebygger olyckor. Förteckning av inträffade olycksfall skall göras årligen.

5 VARFÖR? Arbetsskadeanmälan
1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Arbetsskadeanmälan VARFÖR? Arbetsskada är olycksfall, färdolycksfall eller sjukdom i arbetet Anmälan till Försäkringskassan skall göras vid personskada som kopplas till arbetsförhållanden. Rapportering till arbetsgivaren skall göras vid olycka eller sjukdom som förorsakats av dålig arbetsmiljö. Arbetsmiljöverket skall underrättas utan dröjsmål vid dödsfall på arbetet, svårare personskada och vid livshotande tillbud.

6 1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Ensamarbete Riskerna skall bedömas och rutiner för att undvika negativa följder skall finnas Risker och påfrestningar som arbetet kan innebära, skall klargöras. Tekniska kommunikationsmedel kan förebygga risker vid t.ex rån, hot och våld. Organiserad kontakt med andra människor och besök av arbetsledare underlättar för ensamarbetaren.

7 1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Kemiska risker Hanteringsrutinerna för farliga kemikalier skall anpassas till deras egenskaper Kontroll över hanteringen i alla led krävs. Inköp, hantering, avfall. Förteckning på farliga kemikalier skall finnas på arbetsstället. Varuinformationsblad skall lämnas av leverantören. Märkning av förpackning, behållare och rörledning med farliga kemikalier.

8 1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Företagshälsovård FHV hjälper Er bl.a. med yrkeshygienisk bedömning, riskanalys, stresshantering, läkarundersökning, ergonomi, krisstöd, missbruksproblem, arbetsskadeutredning, rehabilitering, rådgivning m.m.

9 Första hjälpen Vid olycksfall och akut sjukdom
1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Första hjälpen Vid olycksfall och akut sjukdom Vad kan hända på arbetsplatsen? Planera, utbilda, informera! Beredskap och rutiner skall finnas med hänsyn till verksamhetens art och omfattning Var utrustning finns. Vilka personer kan ge första hjälpen på arbetsplatsen? Telefonnummer till utryckningsfordon och taxi. Färdbeskrivning till arbetsstället.

10 1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Förändringsarbete Ett förändringsarbete skall förankras väl bland medarbetarna och ge möjlighet för alla att aktivt delta Medarbetarna måste förstå varför förändringar skall genomföras. Skyddsombudet skall delta vid planering av nya eller ändrade lokaler, arbetsprocesser, metoder eller dyl. Vid förändringsarbete som leder till uppsägning eller omplacering måste berörda personer tas om hand på ett bra sätt.

11 Krishantering Rätt omhändertagande vid kris är av stor betydelse
1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Krishantering Rätt omhändertagande vid kris är av stor betydelse Arbetsplatsen bör ha en bred tolkning av begreppet kris. Beredskapsplan för krishantering bör finnas på arbetsstället. Krissituation i privatlivet är även arbetsplatsens angelägenhet. Debriefing är samtal när det akuta skedet eller chocken är över.

12 Introduktion av nya medarbetare
1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Introduktion av nya medarbetare Om man känner sig välkommen är grunden lagd för god trivsel, och gemenskap Introduktionsprogram med en teoretisk, en praktisk och en social del. Riskfyllda arbetsplatser kräver skydds- och handhavandeutbildning. En ”fadder” kan vara ett stöd för den nya medarbetaren.

13 Kränkande särbehandling
1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Kränkande särbehandling Meningsmotsättningar och konflikter i arbetslivet som inte hanteras på rätt sätt kan leda till mobbing, psykiskt våld, social utstötning och trakasserier Ett handlingsprogram visar vilka förebyggande insatser som kan göras. Företagets syn på kränkande särbehandling är viktig att göra känd på arbetsplatsen. Arbetsledningen måste våga ta i problemen. Träning i ”det svåra samtalet” är ofta bra.

14 1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Hot och våld Arbetsgivaren är skyldig att analysera om hot- eller våldssituationer kan uppkomma i verksamheten Handlingsprogram med rapportering och utredningsrutiner. Samarbete med vaktbolag och polis. Handlingsplaner för särskilda händelser. T.ex våld, hot, bombhot, rån, brand, telefonterror, kidnappning.

15 Systematiskt arbetsmiljöarbete
1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger 4. Olycksfall, tillbud och sjukdomar 5. Arbetsskadeanmälan 6. Ensamarbete 7. Kemiska risker 8. Företagshälsovård 9. Första hjälpen 10. Förändringsarbete 11. Krishantering 12. Introduktion av nya medarbetare 13. Kränkande särbehandling 14. Hot och våld 15. Systematiskt arbetsmiljöarbete Rutiner Systematiskt arbetsmiljöarbete Hur man systematiskt planerar, genomför och följer upp sitt arbetsmiljöarbete Kartläggning av risker Mål och handlingsplaner Fördelning av uppgifter (delegering) Uppföljning och kontroll Utvärdering av resultat och effekter Information/Kommunikation Arbetsplatsträffar m.m.


Ladda ner ppt "1. Brandskydd 2. Delaktighet 3. Alkohol och droger"

Liknande presentationer


Google-annonser