Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kommunchefens omvärldsanalys Uppstartsmöte 2 den 3 maj 2011

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kommunchefens omvärldsanalys Uppstartsmöte 2 den 3 maj 2011"— Presentationens avskrift:

1 Kommunchefens omvärldsanalys Uppstartsmöte 2 den 3 maj 2011

2 Medborgaren i centrum Medborgardialogen:
För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna behöver vi utveckla system där medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen och ett underlag för beslut. I ett system där vi ser medborgarnas värderingar och synpunkter som en viktig del i beslutsprocessen blir dialogen i form av konsultationer med medborgarna centrala verktyg - Politik 2.0. Medborgarservice: Fortsatt utveckling av ”En-väg-in” till kommunen, det vill säga att medborgare och företag ska kunna få svar och hjälp på de flesta av sina problem via en enda kontakt. Sömlös service - inga gränser för medborgaren. Tjänstegarantier: En nyhet i budget 2008 var att verksamheterna hade utarbetat tjänstegarantier. De ska under 2012 ytterligare vässas.

3 Konjunkturen Den svenska ekonomin återhämtar sig snabbt. BNP ökade år 2010 med höga 5,6 procent och även om tillväxttakten minskar framöver beräknas den bli fortsatt hög de kommande åren med 3,8 procent 2011 och 2,9 procent Den ökade globala efterfrågan har varit viktig för vändningen i svensk ekonomi. När världshandeln nu återhämtar sig växer exporten och produktionen i den svenska industrin snabbt. Sysselsättningen var som lägst under det tredje kvartalet 2009 och har sedan dess ökat med cirka 90 000 personer. Men sysselsättningen är fortfarande betydligt lägre än den var före krisen på finansmarknaden. Ökad sysselsättning de kommande åren medför störst uppgång inom tjänstebranscherna och byggbranschen. Inom industrin och den offentliga sektorn förväntas inte antalet sysselsatta förändras nämnvärt. Hushållens disponibla inkomster beräknas öka med totalt 6,5 procent under åren 2010–2012. Hushållens konsumtion väntas under 2011 och 2012 öka snabbare än vad inkomsterna stiger och sparandet fortsätter därmed att minska. Reporäntan bedöms fortsätta att stiga och vara 2,00 procent i slutet av år 2011 och 2,75 procent i slutet av år 2012.  Källa: Konjunkturinstitutet

4 Skarp inbromsning 2009 Nu är Sverige ”Västvärldens Tigerekonomi”
4

5

6 SKL:s skatteunderlagsprognoser Stora revideringar i krisens kölvatten
SKL:s skatteunderlags-prognoser reviderades kraftigt ner under krisens tidiga skede, uppåt sedan slutet av 2009

7 Tierps kommuns egna arbetsmarknad är inte tillräckligt diversifierad
Tierps kommuns egna arbetsmarknad är inte tillräckligt diversifierad. Pendlingen allt viktigare. Tierp Arena, Vision , E4-an och Upptåget ger möjligheter vi måste förstärka. - Ringar på vattnet och en känsla av att nu är det dags. - Regionförstoring skapar förutsättningar men också nya utmaningar i form av ökad konkurrens.

8 Rekrytering personal Pensionsavgångarna ökar snabbt de närmaste åren
Attraktivitet – annat än bara lön Konkurrens om 80-talisterna Samverkan med andra kommuner – gemensamma nämnder för IT och Lön på väg till KS/KF för beslut

9 Ökad inflyttning Folkmängden i Tierps kommun ökade med 81 personer under år 2010, till 20 125 personer. 1 083 personer flyttade till kommunen under året, vilket är den högsta siffran sedan år 2003, och flyttnettot blev 138

10 Horisontella frågor Klimatet; Både globalt och lokalt står vi inför utmaningen att radikalt minska vår klimatpåverkan. Sverige kommer trots dessa ansträngningar att få ett varmare, blåsigare och våtare klimat. Näringslivsklimatet; bemötandet och servicekänslan. Svårpåverkat men avgörande. Flyktingmottagandet och mångfald Jämställdhetsarbete, folkhälsa mm; sektorsöverskridande frågor som får allt mer fokus.

11 Europa 2020-strategin har fem övergripande EU-mål
75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete 3 % av EU:s BNP ska investeras i FoU Klimat- och miljömålen ”20/20/20” ska nås Andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 % och minst 40 % av den yngre generationen ska ha fullbordade högre studier Antalet personer som lever på fattigdomsgränsen ska minskas med 20 miljoner

12 Tierps kommun De ekonomiska förutsättningarna för 2012 och framåt är mycket svåra att förutse. Statens extra satsning på kommunerna under 2010 har inte förlängts att gälla för 2011 vilket innebär att vi får ett tufft ser positivare ut om utvecklingen under 2011 håller i sig. Vi är den kommun i länet som drabbats hårdast av finanskrisen och lågkonjunkturen. Nu har världsekonomin dragit igång igen under 2011 och att våra exportföretag kan återhämta en del av den förlorade volymen. Under de närmaste åren, kommer process- och kundorienteringen att vara signifikant för organisationsarbetet. Vi kommer att finslipa den nya organisationen och fortsätta utveckla den på ett sätt som ger effektiva och kvalitetssäkrade processer med fokus på kundnyttan. Vi kommer den närmaste framtiden att behöva ägna särskild uppmärksamhet åt att öka effektiviteten med fler e-tjänster, bättre samverkan med grannkommuner, bättre resultat i skolan, bättre liv för sjuka äldre, bättre stöd till utsatta barn, valfrihetssystem, begränsa vår klimatpåverkan och fortsätta arbetet med att utveckla företagarservice inom Medborgarservice.

13

14

15 Resultatbudget

16 Gemensam service ska stötta den politiska organisationen och kommunchef, produktion och medborgarservice med ekonomi, personal, IT, upphandling och processtöd, allt för att politikerna och de övriga blocken ska kunna ägna sin tid åt sina kärnverksamheter.

17 Omvärldsanalys Gemensam service
IT-effektivisering och e-tjänster Samverkan med andra kommuner – IT och Lön på gång LOV – införa, utveckla, drifta Hantera statliga påbud – ändringar i lagar (ex LOU), Allt mer bidrag att söka… Trafik, Tillgänglighet, Klimat Fördjupade Översiktsplaner – FÖP (tätorter, vindkraft) Politik 2.0 – från papper till läsplatta

18 Omvärldsanalys Medborgarservice

19 Medborgarservice uppdrag
Biståndsbedömning SOL Biståndsbedömning LSS Bostadsanpassning Bygglov Miljö- & hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll Serveringstillstånd & tillsyn Tobakstillsyn Läkemedelstillsyn Energirådgivning Näringslivsansvar Internationella frågor ”Kundservice” Kommunens växel Budget- & skuldrådgivning Konsumentvägledning Lokalbokning Färdtjänst Parkeringstillstånd Information, marknadsföring Webb intern och extern EN – VÄG – IN Medborgarperspektiv Näringslivsperspektiv Ansiktet utåt Medborgarservice uppdrag och olika verksamheter.

20 Underlätta för medborgarna
Från Kundservice till Medborgarservice Enklare kontaktvägar Snabbare svar Ökad tillgänglighet E-tjänster, utveckla fler tjänster via webben Medborgarservice målsättningar. Det blir lätt en begreppsförvirring om kundmottagningen i kommunhuset (reception, kundtjänst, kundservice, medborgarservice), vi vill att begreppet skall vara Medborgarservice.

21 Lagar och direktiv Ny Plan- och bygglag från 2/5-2011
Ändringar i SOL från 1/ och 1/5-2011 Vattendirektivet, åtgärdsprogram Ny skuldsaneringslag från 1/7-2011 Tjänstedirektivet, dokumenttillgänglighet på engelska Ny PBL medför att 1-2 besiktningar behöver utföras och 1 samråd måste genomföras, kommunicering ska ske med alla grannar även inom detaljplanelagt område, besked om kompletta handlingar, delgivning vid beslut till alla som vi tidigare kommunicerat samt annonsering. Ändringarna i SOL innebär bl.a. att ett trygghetsperspektiv tillförts (om en person är otrygg hemma, har man ”rätt” till plats på ett boende, ett helhetsperspektiv om att tillse att en person får en meningsfull tillvaro. Hemortskommun förtydligas för inflyttande personer som har behov av stöd, kommunen som personen flyttar ifrån får stå för kostnaderna för stödåtgärder. Vattendirektivet innebär att vi senast 2012 skall ha vidtagit åtgärder så att arbetet med att få vattenförekomsterna att ha god ekologisk status till 2015 respektive 2021 startats, bl.a. att behöver vi tillse att samtliga enskilda avloppsanläggningar uppfyller dagens krav, idag har vi ca enskilda anläggningar varav ca är äldre än 30 år och ej uppfyller dagens krav. Skuldsaneringslagen innebär att även enskilda näringsidkare kan söka skuldsanering, en möjlig ökning med 25 %.

22 Förändringar i kommunen och omvärlden
Kända faktorer En åldrande befolkning En positivt flyttnetto finns En positiv utveckling av antalet företag Mycket goda kommunikationer Närhet till stora städer (Uppsalas vision är att om 10 år ha närmare innevånare) Tierp Arena, multiarena Antalet personer över 65 år beräknas öka med 830 personer fram till 2020, då kommer 26 % av befolkningen vara över 65 år. Det finns ett positivt netto vad gäller inflyttning och utflyttning i kommunen. Antalet nya företag ökar starkt, samtidigt avvecklas ett antal företag, men kommunen har de senaste åren en ökning av antalet aktiva företag (ca 20 st. om året). Nya motorvägen och järnvägskommunikationerna (Upptåget) är mycket goda, samt närheten till storflygplatsen Arlanda. Bredbandsutbyggnaden är god i de större orterna i kommunen, men är underutvecklad i glesbygd, detta försvårar för etablering av företag och bosättning i glesbygd. Stockholm och Uppsala är landets stora tillväxtmotor, 50 % av landets tillväxt sker här. Uppsalas vision om en ökning av antalet innevånare i kommunen med 50 % på 10 år är mycket offensiv. Tierp Arena har invigning i juni 2011, och kommer därefter att vidareutvecklas.

23 Förändringar i kommunen och omvärlden
Framtiden Ökat boende, egna hem, bostadsrätter, hyresrätter Ökat företagande, besöksnäringen, handeln Ökad turism Ökat informations och kommunikationsbehov med privatpersoner och företag Ökat användande av kommunens resurser Nu är chansen att positivt ändra kommunens framtid godare än någonsin. Storstädernas kraftiga expansion kommer att spilla över på närliggande kommuner som Tierp, vilket kommer att innebära en ökad inflyttning och ett ökat företagande. Vi behöver vara beredda att ta emot dessa. När vi nu tar den möjlighet till utveckling av kommunen som vi ges genom goda kommunikationer och närhet till storstäder som expanderar, samt en injektion i näringslivet som vi får genom Tierp Arena så får vi en rad effekter. Samtliga dessa effekter kommer att påverka arbetetsbelastningen och bemanningsbehovet hos Medborgarservice.

24 Bygg och Miljö Nya PBL:s utökade krav på kommunerna innebär att en ny byggnadsinspektör/bygglovshandläggare samt administratör behöver anställas (besiktningar, samråd, kommunicering, delgivning, annonsering m.m.) Vattendirektivet innebär att vi behöver genomföra inventering av enskilda avlopp, en person i ca10 år eller fler personer under en kortare tid (idag finns ca avlopp som är äldre än 30 år och ej godkända) Miljötillsynen behöver förbättras, för att klara de krav som lagstiftningen ställer på oss, för att göra detta krävs ytterligare en tjänst Nya PBL innebär att vi till att börja med behöver anställa en byggnadsinspektör/bygglovshandläggare på heltid samt en administratör på 75 %, detta enbart för att klara kraven i den nya lagen. Inventeringen av enskilda avlopp kan göras på lång sikt eller i en kraftfullare insats på kortare tid, fortlöpande kommer därefter krav att ställas på en förbättrad rening. På sikt kommer satsningen att finansiera sig själv, men under de två första åren behövs resurser för nyanställd personal. Miljötillsynen har under en lång tid av år varit eftersatt, vi har inte ens kunnat besöka samtliga företag som betalar en årlig avgift för tillsynen. En ny tjänst kan finansieras genom utdebitering av timarvoden i högre utsträckning än idag.

25 Information Överförandet av telefonväxeln till ”kundservice” har inneburit en belastning på medborgarservice hjälp till personer och företag, för att kunna driva en fortsatt utveckling av ”kundservice” behövs ytterligare resurser Utveckling av webben med teckenspråks- och statistikmodul kräver en investering på ca 100 tkr Webb-säkerheten behöver förmodligen förstärkas, förutsätter dock att detta är en fråga för IT Överföringen av kommunens telefonväxel innebar en större besparing för kommunen, men den har samtidigt minskat tillgängligheten hos medborgarservice, ytterligare resurser behövs för att kunna fortsätta att tillhandahålla en hög servicenivå.

26 Näringsliv Näringslivet expanderar i kommunen och vi förväntar en fortsatt tillväxt Nyföretagandet ökade 2010 med drygt 50 % från 77 till 116 företag, Tierp klättrade i rankingen från 180:e plats till 95:e plats Tierp har gått in som en av huvudaktörerna i Regionförbundets ERUF projekt ”Arenor för tillväxt”, projektet medför att ca 200 tkr per år tillförs för aktiviteter och konsultinköp för utvecklingen av näringslivet i kommunen under en treårsperiod För att ta tillvarata de ”ringar på vattnet” som Tierp Arena medför, och för att utnyttja de resurser vi erhåller från ERUF-projektet behövs en ny resurs på halvtid Antalet aktiva företag ökar med ca 20 om året, vi har ett starkt nyföretagande. ERUF-projektet får ej finansiera löner i kommunen. Besöksnäringen är den näring som växer snabbast i Sverige. Genom att Tierp Arena gjort sin etablering så medför detta tillsammans med andra kommande anläggnings- och arenabyggen i länet, samt redan befintliga attraktioner, att möjligheten finns för en kraftig ökning inom besöksnäringen i Tierps kommun. Detta kommer naturligtvis även att påverka antalet besökare både från företag och turister, vi kan även räkna med att antalet utländska besökare kommer att öka.

27 Biståndsbedömning Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har ökat med ca 50 % från januari 2008 till januari 2011 Antalet personer över 65 år beräknas öka med 830 fram till 2020 Av dessa är ökningen av personer över 80 år 50 st. År 2020 kommer 26 % av befolkningen att vara över 65 år Inom LSS år finns idag 50 kunder av dessa beräknas 18 st. söka boende med någon form av service inom en 5-årsperiod Kvaliteten i systemstöden är bristfällig, enligt viss statistik har ökningen varit 60 %. Vid årsskiftet 2010/2011 var 22 % av befolkningen över 65 år. Genom ökad inflyttning kan denna trend ändras. På sikt behöver de ekonomiska resurserna för utförande överföras på Medborgarservice som då blir en beställare av tjänster inom LOV till kommunal verksamhet och till privata aktörer, det krävs dock ett systemstöd för att kunna genomföra omflyttningen. En diskussion behöver tas om kommunens egna köp av tjänster i förhållande till LOV-aktörerna på samma områden, samt prissättningen (exempel: om kommunen idag skulle få samma ersättning som LOV-aktörerna, 350 kr utanför tätorter och själv hyr in en underentreprenör för 250 kr, vissa kostnader går naturligtvis till administration, men var tar resten av pengarna vägen?) Skall kommunen hyra in underentreprenörer eller skall dessa finnas inom LOV:en?

28 Kvalitetsförbättringar/ Effektiviseringar
Ansökan Utredning Beslut Kundval LOV Utförande av tjänst Fakturering kund Avslut av ärenden Arkivering Uppföljning Rapportering Utbetalning utförare Genom att få en effektiv process och systemstöd genom hela processen kan förmodligen stora effektiviseringar göras. I och med att antalet personer över 65 år fortsätter att växa i kommunen, så behövs en effektivisering av processer och systemstöd. För att dessutom öka kundnyttan så behövs ytterligare systemstöd.

29 Kommunikations-plattform
Systemstöd Dokument- hanteringssystem HUVUDSYSTEM Utredning Beslut Rapportering Arkivering Fakturering Verktyg Läsplatta GIS Verktyg Smart telefon Planeringssystem Kommunikations-plattform Utförarsystem Bemanningssystem Detta är en skiss på ett möjligt totalsystem. Ytterligare kopplingar till andra system behövs förmodligen. Gul färg innebär att systemen skall bytas ut/behöver bytas ut/eller kompletteras. Grön färg är befintliga system. Ingen färg är behov av systemstöd. Övre nivån: Vårt nuvarande huvudsystem VIVA uppfattas ha många brister och fel, det har dessutom dålig kompabilitet, en utredning behöver ta ställning till om systemet skall bytas ut eller ej. Dokumenthanteringssystemet W3D3 håller på att bytas ut mot ett nytt dokumenthanteringssystem. GIS-systemet SOLEN är bra och kan kompletteras med en modul för bistånd. Mellannivån: För att kunna få en effektivisering i verksamheten behövs ett utförarsystem, det är också grunden för all återrapportering som möjliggör en överflyttning av de ekonomiska resurserna i kommande beställarorganisation. Nedre nivån: För att höja kvalitén till kunderna och till anhöriga, samt för att förbättra kommunikationen med utförarna behövs ett system inom detta område. Det avgörande är också att samtliga system kan kommunicera med varandra, därav behövs även en kommunikationsplattform. Verktyg Internet TV Larm Verktyg Internet TV KUND Annhörigstödsportal

30 Exempel på ny rutin Besök hos kund på sjukhus av samordnare
Beslut om vård på korttidsboende eller i hemmet, i hemmet så långt som möjligt Biståndsbedömning i fyra nivåer 1-4, för vård i hemmet efter sjukhusvistelse alltid nivå 4 omprövning av vårdbehovet sker efter 14 dgr. Kommunen frigör 5 – 10 korttidsplatser Inflyttning till särskilt boende kan flyttas fram en längre tid Kommunen kan dröja med byggandet av nya boenden Personer som inte känner sig trygga i sin ordinarie hemmiljö har enligt nya bestämmelser i SOL rätt till ett särskilt boende. Ofta när en person vårdats på sjukhus och skall skrivas ut känner de en stor oro för hur de skall klara sig hemma och vill därför ha en plats på ett korttidsboende, många gånger leder placeringen på ett korttidsboende att de vill flytta till ett särskilt boende utan att flytta hem däremellan, främst beroende på tryggheten de känner. Om vi istället kan förbereda personen för en flytt tillbaka till sitt ordinarie hem direkt från sjukhuset och att personen fortfarande kan känna sig trygg, kan detta spara många dyrbara resurser.

31 Barn & Ungdom och Socialtjänst
Produktion Barn & Ungdom och Socialtjänst

32 Vårt uppdrag Vi ska säkerställa en kostnadseffektiv, rättssäker
och ändamålsenlig produktion av tjänster inom barnomsorg, skola och socialtjänst. Detta gör vi genom att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheterna, för att skapa bästa möjliga nytta för samhället och medborgarna

33 Omvärlden Ekonomi/resurser/ kompetens Befolkningsutveckling
Konkurrens/ attraktionskraft Ständig utveckling och behov av flexibilitet, snabbhet, anpassningsbarhet, omvärldsbevakning…… Näringsliv/konjunktur/ arbetsmarknad FoU/lagstiftning/ miljö Politik/styrning media

34 Omvärlden några exempel…
Ny skollag Ny läroplan för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan Anpassning till kravet på lärarlegitimation Ökad konkurrens om gymnasieelever och grundskoleelever

35 Bedömda volymförändringar
/- Förskola /- 0 Förskoleklass Fritidshem /- 0 Grundskola* Särskola Elever i gymn.ålder Gymnasiesärskola * + I annan kommun ca 70 elever

36 Resurser jämförelser 2010/2011
Tierp jfr kommuner Riket Förskola: barn/årsarbetare 6,0 5,4 5,4 Fritidshem: barn/årsarbetare ,9 21,5 Grundskola: lärare/100 elever 8,2 8,8 8,3 Gymnasieskola: lärare/100 elever 11,4 9,7 8,1

37 Resultat år 9 Andel behöriga i % till nationella program vt 10
Samtliga kommuner 88,2 Tierp ,6 Heby ,5 Uppsala ,0 Älvkarleby 80,2 Östhammar 85,3

38 Resultat, år 9 Andel % som ej nått målen i ett eller flera ämnen vt 10
Samtliga kommuner 24,2 Tierp ,9 Heby ,1 Uppsala ,1 Älvkarleby 55,6 Östhammar 35,0

39 Utmaningarna Höja måluppfyllelsen inom alla verksamhetsområden
Utveckla en genomtänkt strategi för att öka elevers måluppfyllelse

40 Erfarenheterna & kunskaperna har vi
Elevernas kunskapsresultat är låga… Förebyggande och tidiga insatser… En effektiv samverka mellan olika aktörer… Enkla och tydliga handläggningsrutiner och en bra dokumentation… Tydliggöra mål för personal, elever och föräldrar… Öka lärares tid med elever… Forskningen säger… De framgångsrikaste kommunerna kännetecknas av…

41 Framgångsfaktorerna är kända…
Förebyggande och tidiga insatser skapar goda resultat (Medborgar- och kundperspektivet) Samverkan innebär bättre förutsättningar att lyckas (Processperspektivet) Målinriktat, tydligt och synligt ledarskap, öppenhet i alla led (Medarbetarperspektiv) Rätt användning av ekonomiska resurser i rätt förhållande till målsättningarna och behoven (Ekonomiperspektiv)

42 Men, hur får vi alla att… …”Lust att lära rätt att lyckas” Förskola
Grund- skola Arbetsmarknad/ Vuxenutbildning Gymnasie- skola

43 Prioriterad inriktning
Höga förväntningar, ”Alla kan” Gemensamma fokusområden Gemensamma strategier Exempelvis fokus på att verkligen genomföra ”förebyggande och tidiga insatser”, ”en effektivare samverkan” samt ”hemmaplanslösningar”.

44 En ”nystart”, en gemensam ”mission”… Barnen och ungdomarna är framtiden. I Tierps kommun anser invånarna att vi har: - En mycket bra livsmiljö för barn och ungdomar - En skola präglad av en hög kvalitet, goda resultat och en pedagogik som präglas av att ”alla kan” - En varierad och pedagogisk inriktad barnomsorg

45 Planeringsförutsättningar
för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i Tierps kommun Uppstartsmöte 2 den 3 maj 2011

46 Innehåll Aktuella fakta och trendanalyser Omvärldsanalys Prioriterade utvecklingsområden Förslag till förändringar

47 Källor Sveriges kommun och landsting – Socialstyrelsen – Statens folkhälsoinstitut – Forskning.se – Systematisk verksamhetsuppföljning SCB – Regeringskansliet med departement/socialdepartement -

48 Prognos för åldersgruppen över 65 år till år 2018 Tierp har en relativt stor andel invånare över 65 år. Omkring 21 procent av invånarna är över 65 år. I diagrammet nedan visas en prognos över befolkningsstrukturen åren för åldersgruppen över 65 år.

49 Prognos för åldersgruppen över 80 år till år 2018 I diagrammet nedan visas en prognos över befolkningsstrukturen åren för åldersgruppen över 80-åringar.

50 Antalet invånare, som är 65 år och äldre, har ökat mer än vad prognosen visar. Ökningen består av personer mellan 65 och 79 år.

51 Kostnaden för äldreomsorgen på nationell nivå SKL:s öppna jämförelser
Avvikelse från standardkostnaden. Procentuell skillnad mellan nettokostnad och standardkostnad för Tierps kommun jämfört med rikets genomsnitt ,5 % rankad 41 av 290 kommuner ,1 % rankad 22 av 290 kommuner -18,4 % rankad 5 av 290 kommuner -10,4 % rankad 27 av 290 kommuner - 8,5 % rankad 42 av 290 kommuner

52 Antalet hemtjänsttimmar ökade med 4,6 % mellan 2007 och 2008, med 5,2 % mellan 2008 och 2009 samt med 28,5 % mellan 2009 och 2010.

53 Fakta och trendanalyser
Vi lever allt längre trots hälsoproblem av olika slag. Antalet äldre personer, som har både hemtjänst och kommunal hemsjukvård, har successivt ökat under de senaste åren. När det gäller antalet äldre, som har enbart hemsjukvård, ser man en trendmässig ökning under åren. Det tyder på, att allt fler äldre med mer sammansatta behov vårdas hemma. Hemsjukvårdsinsatserna är mer avancerade än tidigare. Personer, som tidigare ansågs ha behov av slutenvårdens resurser, skrivs i dag ut till hemmet för vård och omsorg inom den kommunala äldreomsorgen.

54 Fakta och trendanalyser
Allt fler äldre får hjälp och stöd i hemmet. Färre vårdplatser och kortare vårdtider gör, att äldre personer skrivs ut från sjukhus med stora vård- och omsorgsbehov. De får i stället hjälp i hemmet, vilket ökar behovet av hemsjukvård, hemtjänst och stöd av anhöriga. Detta medför risk för nya sjukhusinläggningar och får effekter på den kommunala äldreomsorgen. - Sommar- och julstängning av avd 2 i Tierp - Stängning av geriatriken i Östhammar

55 Omvärldsanalys Nationell plattform för samordnade, långsiktiga och mer effektiva satsningar genom stärkt regional struktur för stöd till en evidensbaserad praktik inom äldreområdet och hela socialtjänsten. Hur hänger allt ihop…? SOU 2008:18 ”en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren” Nationell plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten Workshop i alla regioner/län Program för en god äldreomsorg – i detta ingår Prestationsbaserat stimulansbidrag till uppnådda mål genom deltagande i kvalitetsregister: palliativregistret och Senior alert Regionala stödstrukturer Avsiktsförklaringar En projektledare Fyra utvecklingsledare Stöd riktat till sociala barn- och ungdomsvården och psykosociala insatser

56 Forts… Nya bestämmelser – Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Den 1 maj 2011 införs nya regler i socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS med syfte att förtydliga ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Ändringarna innebär, att vistelsekommunen ansvarar för att utreda och utföra vården och omsorgen och att hemkommunen har det ekonomiska ansvaret. Omvårdnadslyftet – en kompetensform för personal inom äldreomsorgen, som är prestationsbaserade.

57 Forts… Fortsatt nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänsten och hemsjukvården, kostnad per brukare (KPB) och nationell brukarundersökning. Nytt lag, som träder i kraft juli 2011, om utökad skyldighet att anmäla missförhållanden enligt Lex Sarah och som omfattar hela Socialtjänsten.

58 Forts… Länsövergripande arbete med den fortsatta närvårdsprocessen för utveckling av närvård i länet med medborgarna i fokus. SAH - en ny överenskommelse. Utformning av en ny överenskommelse enligt utredningen innebär ökade kostnader och ökat ansvar för kommunerna. Fortsatt stimulansbidrag från Socialstyrelsen till sex utvecklingsområden. Läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition och det sociala innehållet.

59 Prioriterade utvecklingsområden
Utveckla hemtjänsten - utifrån införandet av LOV - fortsatt volymökning - anpassa personaltätheten inom hemtjänsten och hemsjukvården efter vårdtyngden - en sammanhållen hemtjänst - ökad andel av arbetstiden hos kund - utveckla demensvården och demensomsorgen med stöd av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar Fortsatt utveckling av demenscentrumet Wesslandia med stöd av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar

60 Forts… Utveckla dagverksamhet i närheten av demenscentrumet Wesslandia
Samarbete är upprättat med Tierpsbyggen. Införande av två nationella kvalitetsregister, Svenska Palliativa registret och Senior Alert för att förbättra och kvalitetssäkra vård- och omsorg för äldre. Utveckla Björkens verksamhet utifrån de förutsättningar som lokalerna erbjuder, samarbete är upprättat med Tierpsbyggen. - Servera enklare luncher - Anhörigcentrum

61 Planeringsförutsättningar för ResursCentrum för Vuxna med Funktionsnedsättning - RCVF

62 Fakta och trendanalys samt omvärldsanalys
Antalet assistanstimmar beräknas fortsätta att öka och de flesta kunderna kräver mer omvårdnad i takt med ökad ålder. Assistanstimmarna har ökat med timmar sedan 2007, d v s en ökning med närmare 32 %. Ny nationell strategi för funktionshinderpolitiken För arbetet mot de övergripande handikappolitiska målen tänker regeringen utforma en strategi inför 2011, som sträcker sig fem år framåt med uppföljningsbara mål och tydliga roller i genomförandet.

63 Prioriterade utvecklingsområden
Utveckla servicebostäder/boende Behovet av insatser i form av traditionell gruppbostad har minskat. Däremot har behovet av stöd i ordinära lägenheter enligt LSS, serviceboende/servicebostad ökat. Vid dags dato står sex personer i kö till serviceboende. Verksamheten är beroende av, att Tierpsbyggen har lediga lägenheter. Samarbete är upprättat med representanter från Tierpsbyggen, för att skyndsamt hantera tillgången till lägenheter.

64 Forts… Utveckla Daglig Verksamhet
Fortsatt volymökning inom daglig verksamhet. Inom en femårsperiod beräknas ett 20-tal elever, som är berättigad till insatsen Daglig Verksamhet, att komma. Detta innebär, att verksamheten måste utvecklas, för att kunna möta detta behov och erbjuda attraktiva arbetstillfällen. Anpassa personaltätheten inom gruppbostäder Inom befintliga Gruppbostäder har vårdtyngden ökat . Detta beror dels på normalt åldrande men också på grund av långvariga sjukdomsdiagnoser.

65 Förslag till förändringar: Uppdrag, mål, prioriterade verksamheter, tjänstegarantier ÄO och RCVF
Oförändrat uppdrag. Kund: Nöjdkundindex 85 %. Process: Att säkerställa en god och säker vård och omsorg med en jämn kvalitet samt en effektiv verksamhet genom att kartlägga och standardisera gemensamma och viktiga processer. Medarbetare: Medarbetarindex 90 %. Ekonomi :Verksamheterna inom äldreomsorgen och RCVF ska bedrivas kostnadseffektivt.

66 Kultur och fritid omvärldsanalys

67 Presentation Kultur och fritids uppdrag Omvärldsperspektiv
Verksamhetsperspektiv

68 Kultur och fritid Kultur och fritids uppdrag Folk- och skolbibliotek
Bad och föreningsliv Kulturskola Kulturverksamhet övrig Naturvård Fritidsgård/klubb och ungdomsverksamhet

69 Omvärldsperpektiv Teknikutveckling
digitalisering av medier: litteratur, musik, film osv – helt nya förutsättningar weblösningar och e-tjänster ny teknik vid arrangemang

70 Lagstiftning, propositioner mm
- Nya momsregler för föreningslivet - Skollagen – skolbibliotek, simkunnighet - Upphovsrättslagstiftningen - Vattendirektivet - Äldres rätt till värdigt liv - Vidgat begrepp - Civilsamhället - Kulturutredningen – regional kulturplan - Kreativa näringar - tillväxt - Myndighet för kulturanalys - ny - Statens stöd till idrotten Idrottspolitiskt positionspapper (SKL) - Hållbar utveckling – socialt perspektiv

71 Arenan – ökat tryck på besöksmål
Lokalt perspektiv Arenan – ökat tryck på besöksmål Nya badet – nya möjligheter Spontanidrott – bättre förutsättningar Mötesplatser unga Sommarjobb inom Kultur, fritid, natur Kultur i vården – kultur, fritid, natur Lokaler bibliotek Karlholm Lokaler fritidsgård Örbyhus Nya språkgrupper – media, info Tillgänglighet till kultur, fritid, natur Nya o växande idrotter

72 Renhållningen Omvärldsanalys

73 Renhållningen Renhållningens uppdrag:
Att tillse så att alla kommuninnevånare oavsett bostadens eller verksamhetens läge inom kommunen skall ha tillgång till avfallshantering. Verksamheten skall vara 100% taxefinnasierad.

74 Hållbar utveckling En miljöutredning genomförs för att se vilken miljöpåverkan vi åstadkommer med vår verksamhet. Med detta till grund fastställs en miljöpolicy som är riktlinjerna för miljöarbetet, samt miljömål som beskriver vad vi vill uppnå med vårt miljöarbete. En handlingsplan för miljöarbetet ska utarbetas.

75 Yttre påverkan Alternativa driftformer i framtiden.
Kostnadskrävande omställning av renhållningsverksamheten. Exempelvis införande källsortering hushållsavfall, viktbaserad taxa, avslutning av deponin Gatmot.

76 Frågor av strategisk betydelse
Digitalisering År 2011 beräknas första etappen av digitaliserat hämtsystem baserat på GPS och kompatibelt med vårt faktureringssystem FUTURE vara klart att ta i drift . Process Utveckla effektivare arbetssätt genom att följa utvecklingen och anpassa vår teknik därefter.

77 VA-enheten omvärldsanalys

78 Viktiga påverkansfaktorer
Vattendirektivets första åtgärdsprogram pågår till Högre krav ställs på all avlopps-vattenrening för att nå målet god status på alla vattenförekomster. Ökat fokus på dricksvattenkvalitet (Östersund m. fl.) Speciellt utifrån vad ett ändrat klimat får för påverkan på råvattenkvalitetet. Hållbar utveckling Vattendrag, sjöar och kustvatten får inte försämras ur ekologisk och kemisk synvinkel. De som inte är bra ska förbättras till 2015 eller 2021.

79 Framtidsfrågor Avloppsrening
Kommunal VA-strategi Ännu bättre rening av avloppsvatten Ansluta fler fastigheter – utöka verksamhetsområde Dagvatten: Taxa, utbyggnad, rening Energioptimering

80 Säkra dricksvattenkvaliteten
Ledningsnät Sanera ledningsnätet Dagvatten byggs ut Säkra dricksvatten både ur teknisk syn, med filter och instrument och skydd mot sabotage och åverkan. Sanering av ledningsnät minskar utläckage av dricksvatten och minskar inläckage till spillvattnet. Mindre resurser går åt. Hållbar utveckling.

81 Är en kommun av Tierps storlek för liten att sköta VA på egen hand?
Organisation Är en kommun av Tierps storlek för liten att sköta VA på egen hand? Samarbete med andra kommuner? Ingå i större bolag, som Gästrikevatten? Driftentreprenad? Pensionsavgångar

82 Samhällsbyggnad omvärldsanalys

83 Presentation Samhällsbyggnads uppdrag Omvärldsperspektiv
Strategiska frågor

84 Samhällsbyggnad Uppdraget
Fastigheter ( underhåll, förvaltning, byggnation ) Kart o planverksamhet Lokalsamordning Fritidsanläggningar Kommunal skog o mark / exploateringsomr. Gata/Park ( grönytor vinterväghållning mm) Bredbandsfrågor Bidragshantering

85 Tillgänglighet ( åtg i kommunala fast, )
Omvärldsperspektiv Nya lagrum exvis PBL Tillgänglighet ( åtg i kommunala fast, ) Energieffektivisering/ Klimatavtalet Hållbar utveckling Vision 10000 Alt. Driftsformer Översyn av ägarprinciper kommunala fastigheter

86 Strategiska frågor Fastighetsbeståndets status
Energibesparande åtgärder Tillgänglighet Underlätta förtätning av Tierp Höja beställarkompetensen Effektivisera kommunens lokalutnyttjande Framtida bredband ( Kapacitet o kval.) Förbättra servicegraden till våra kunder

87

88 Våra Värdeord Lojalitet Ärlighet Respekt Ansvar

89 VISION ABTB´s vision är att vara kundens självklara val för bostäder och lokaler samt vara ett attraktivt alternativ till storstadsboende.

90 AFFÄRSIDÉ ABTB skall genom ett gott entreprenörskap och ett kundorienterat arbetssätt hyra ut och förvalta bostäder och lokaler.

91 Kund Kunden skall alltid stå i centrum.
Samverka med våra hyresgäster och våra uppdragsgivare.

92 Resultaträkning 20110228 Intäkter Följer budget väl
Vakanserna 36 st lägre än budget i genomsnitt Avställda 3 fler än budget Fortsatt hög efterfrågan

93 Resultaträkning 20110228 Kostnader Taxebundet Kostnader
Energisparåtgärderna slår igenom mer än beräknat. Uppvärmning Februari 15 % kallare än normalt Kostnader Reparationskostnader fortsatt höga Vitvaror och VS Värmepumpshaveri 2x75 tkr Läckage i badrum Läckage i UC Underhåll Låsbyten tillkommit Övriga externa kostnader Fastighetsskötsel 0,6 Mkr Snöröjning inkl. takskottning

94 Ränteutveckling Bankernas marginaler fortsatt höga ca 0,3-0,9 % jfrt med 0-0,1% innan konjunkturinbromsningen Marginalpåverkan uppåt – kreditmarknadsavgifter för bankerna

95 Outhyrt

96 Outhyrt 52 Trend Budget 115 st Budget 95 st Snitt outhyrt

97 Nils Holgersson 2010

98 Hyror i Sverige 1975-2009, Boverket

99

100

101 Heby 2011 Nyproduktion 18 lägenheter, beslut 2010
3 rum & kök, 75 kvm Hyra för att ”täcka” kostnaderna = kr/kvm & år. Månadshyra = kr. Hyra som kan ”tas ut” (Heby) = kr/kvm & år. Månadshyra = kr. ABTB´s snitthyra 2011 = 928 kr/kvm & år. Månadshyra = kr. Uppsalahems snitthyra 2010 = 962 kr/kvm & år. Månadshyra = kr. Älvkarlebyhus snitthyra 2011 = 875 kr/kvm & år. Månadshyra = kr.

102 Vad är på ”G” i övrigt? Projektet ”Tryggt och snyggt i Tierps kommun” och arbetet med ungdomsnätverket fortskrider och vi får mycket positiv respons. Projektet ”Rättvisare hyra” tillsammans med HGF, inledningsvis ”försvinner” tillvalen och blir en standardhöjning. Steg 2 blir att poängbedöma fastigheterna och ta reda på vad hyresgästerna tycker.

103 Vad är på ”G” i övrigt? Fortsatt problem med många vattenskador.
Upphandling yttre skötsel i Tierp – Entr Trygghetsboende på Björken. Effekterna av den nya lagen med bl.a. borgensavgift är ännu oklar. Samverkan med kommunen kring vakansproblemen i Karlholm. Studentlägenheter till Yrkesakademins gymnasieutbildning?

104 Små chanser är ofta början till stora bedrifter
Demosthenes, född 384 f.Kr., död 322 f.Kr., Grekisk orator och statsman..  Arbete utvidgar sig så att det fyller all den tid som står till förfogande för dess utförande. Cyril Northcote Parkinson ( )   Alla tänker på att förändra världen, men ingen tänker på att förändra sig själv. Cyril Northcote Parkinson ( )Arbete  


Ladda ner ppt "Kommunchefens omvärldsanalys Uppstartsmöte 2 den 3 maj 2011"

Liknande presentationer


Google-annonser