Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppstartsmöte 2 budget 2012 Kommunchefens omvärldsanalys Uppstartsmöte 2 den 3 maj 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppstartsmöte 2 budget 2012 Kommunchefens omvärldsanalys Uppstartsmöte 2 den 3 maj 2011."— Presentationens avskrift:

1 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Kommunchefens omvärldsanalys Uppstartsmöte 2 den 3 maj 2011

2 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Medborgaren i centrum Medborgardialogen: För att uppnå ett engagemang och ett större ansvarstagande för den lokala samhällsutvecklingen hos medborgarna behöver vi utveckla system där medborgardialogen blir en del i styrningen av organisationen och ett underlag för beslut. I ett system där vi ser medborgarnas värderingar och synpunkter som en viktig del i beslutsprocessen blir dialogen i form av konsultationer med medborgarna centrala verktyg - Politik 2.0. Medborgarservice: Fortsatt utveckling av ”En-väg-in” till kommunen, det vill säga att medborgare och företag ska kunna få svar och hjälp på de flesta av sina problem via en enda kontakt. Sömlös service - inga gränser för medborgaren. Tjänstegarantier: En nyhet i budget 2008 var att verksamheterna hade utarbetat tjänstegarantier. De ska under 2012 ytterligare vässas.

3 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Den svenska ekonomin återhämtar sig snabbt. BNP ökade år 2010 med höga 5,6 procent och även om tillväxttakten minskar framöver beräknas den bli fortsatt hög de kommande åren med 3,8 procent 2011 och 2,9 procent 2012. Den ökade globala efterfrågan har varit viktig för vändningen i svensk ekonomi. När världshandeln nu återhämtar sig växer exporten och produktionen i den svenska industrin snabbt. Sysselsättningen var som lägst under det tredje kvartalet 2009 och har sedan dess ökat med cirka 90 000 personer. Men sysselsättningen är fortfarande betydligt lägre än den var före krisen på finansmarknaden. Ökad sysselsättning de kommande åren medför störst uppgång inom tjänstebranscherna och byggbranschen. Inom industrin och den offentliga sektorn förväntas inte antalet sysselsatta förändras nämnvärt. Hushållens disponibla inkomster beräknas öka med totalt 6,5 procent under åren 2010–2012. Hushållens konsumtion väntas under 2011 och 2012 öka snabbare än vad inkomsterna stiger och sparandet fortsätter därmed att minska. Reporäntan bedöms fortsätta att stiga och vara 2,00 procent i slutet av år 2011 och 2,75 procent i slutet av år 2012. Källa: Konjunkturinstitutet Konjunkturen

4 Uppstartsmöte 2 budget 2012 4 Skarp inbromsning 2009 Nu är Sverige ”Västvärldens Tigerekonomi”

5 Uppstartsmöte 2 budget 2012 http://www.kommundirektorsforeningen.com

6 Uppstartsmöte 2 budget 2012 SKL:s skatteunderlagsprognoser Stora revideringar i krisens kölvatten SKL:s skatteunderlags- prognoser reviderades kraftigt ner under krisens tidiga skede, uppåt sedan slutet av 2009

7 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Tierps kommuns egna arbetsmarknad är inte tillräckligt diversifierad. Pendlingen allt viktigare. Tierp Arena, Vision 10 000, E4-an och Upptåget ger möjligheter vi måste förstärka. - Ringar på vattnet och en känsla av att nu är det dags. - Regionförstoring skapar förutsättningar men också nya utmaningar i form av ökad konkurrens.

8 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Rekrytering personal Pensionsavgångarna ökar snabbt de närmaste åren Attraktivitet – annat än bara lön Konkurrens om 80-talisterna Samverkan med andra kommuner – gemensamma nämnder för IT och Lön på väg till KS/KF för beslut

9 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Ökad inflyttning Folkmängden i Tierps kommun ökade med 81 personer under år 2010, till 20 125 personer. 1 083 personer flyttade till kommunen under året, vilket är den högsta siffran sedan år 2003, och flyttnettot blev 138

10 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Horisontella frågor Klimatet ; Både globalt och lokalt står vi inför utmaningen att radikalt minska vår klimatpåverkan. Sverige kommer trots dessa ansträngningar att få ett varmare, blåsigare och våtare klimat. Näringslivsklimatet; bemötandet och servicekänslan. Svårpåverkat men avgörande. Flyktingmottagandet och mångfald Jämställdhetsarbete, folkhälsa mm; sektorsöverskridande frågor som får allt mer fokus.

11 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Europa 2020-strategin har fem övergripande EU-mål 75 % av befolkningen i åldrarna 20–64 ska ha ett arbete3 % av EU:s BNP ska investeras i FoUKlimat- och miljömålen ”20/20/20” ska nås Andelen ungdomar som slutar skolan i förtid ska vara under 10 % och minst 40 % av den yngre generationen ska ha fullbordade högre studier Antalet personer som lever på fattigdomsgränsen ska minskas med 20 miljoner

12 Uppstartsmöte 2 budget 2012 De ekonomiska förutsättningarna för 2012 och framåt är mycket svåra att förutse. Statens extra satsning på kommunerna under 2010 har inte förlängts att gälla för 2011 vilket innebär att vi får ett tufft 2011. 2012 ser positivare ut om utvecklingen under 2011 håller i sig. Vi är den kommun i länet som drabbats hårdast av finanskrisen och lågkonjunkturen. Nu har världsekonomin dragit igång igen under 2011 och att våra exportföretag kan återhämta en del av den förlorade volymen. Under de närmaste åren, kommer process- och kundorienteringen att vara signifikant för organisationsarbetet. Vi kommer att finslipa den nya organisationen och fortsätta utveckla den på ett sätt som ger effektiva och kvalitetssäkrade processer med fokus på kundnyttan. Vi kommer den närmaste framtiden att behöva ägna särskild uppmärksamhet åt att öka effektiviteten med fler e-tjänster, bättre samverkan med grannkommuner, bättre resultat i skolan, bättre liv för sjuka äldre, bättre stöd till utsatta barn, valfrihetssystem, begränsa vår klimatpåverkan och fortsätta arbetet med att utveckla företagarservice inom Medborgarservice. Tierps kommun 2012-2015

13 Uppstartsmöte 2 budget 2012

14

15 Resultatbudget

16 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Gemensam service ska stötta den politiska organisationen och kommunchef, produktion och medborgarservice med ekonomi, personal, IT, upphandling och processtöd, allt för att politikerna och de övriga blocken ska kunna ägna sin tid åt sina kärnverksamheter.

17 Omvärldsanalys Gemensam service IT-effektivisering och e-tjänster Samverkan med andra kommuner – IT och Lön på gång LOV – införa, utveckla, drifta Hantera statliga påbud – ändringar i lagar (ex LOU), Allt mer bidrag att söka… Trafik, Tillgänglighet, Klimat Fördjupade Översiktsplaner – FÖP (tätorter, vindkraft) Politik 2.0 – från papper till läsplatta

18 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Omvärldsanalys Medborgarservice

19 Uppstartsmöte 2 budget 2012 EN – VÄG – IN Medborgarperspektiv Näringslivsperspektiv Ansiktet utåt Biståndsbedömning SOL Biståndsbedömning LSS Bostadsanpassning Bygglov Miljö- & hälsoskyddstillsyn Livsmedelskontroll Serveringstillstånd & tillsyn Tobakstillsyn Läkemedelstillsyn Energirådgivning Näringslivsansvar Internationella frågor ”Kundservice” Kommunens växel Budget- & skuldrådgivning Konsumentvägledning Lokalbokning Färdtjänst Parkeringstillstånd Information, marknadsföring Webb intern och extern Medborgarservice uppdrag

20 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Underlätta för medborgarna Från Kundservice till Medborgarservice Enklare kontaktvägar Snabbare svar Ökad tillgänglighet E-tjänster, utveckla fler tjänster via webben

21 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Lagar och direktiv Ny Plan- och bygglag från 2/5-2011 Ändringar i SOL från 1/1-2011 och 1/5-2011 Vattendirektivet, åtgärdsprogram Ny skuldsaneringslag från 1/7-2011 Tjänstedirektivet, dokumenttillgänglighet på engelska

22 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Förändringar i kommunen och omvärlden Kända faktorer En åldrande befolkning En positivt flyttnetto finns En positiv utveckling av antalet företag Mycket goda kommunikationer Närhet till stora städer (Uppsalas vision är att om 10 år ha närmare 300 000 innevånare) Tierp Arena, multiarena

23 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Förändringar i kommunen och omvärlden Framtiden Ökat boende, egna hem, bostadsrätter, hyresrätter Ökat företagande, besöksnäringen, handeln Ökad turism Ökat informations och kommunikationsbehov med privatpersoner och företag Ökat användande av kommunens resurser

24 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Bygg och Miljö Nya PBL:s utökade krav på kommunerna innebär att en ny byggnadsinspektör/bygglovshandläggare samt administratör behöver anställas (besiktningar, samråd, kommunicering, delgivning, annonsering m.m.) Vattendirektivet innebär att vi behöver genomföra inventering av enskilda avlopp, en person i ca10 år eller fler personer under en kortare tid (idag finns ca 2 000 avlopp som är äldre än 30 år och ej godkända) Miljötillsynen behöver förbättras, för att klara de krav som lagstiftningen ställer på oss, för att göra detta krävs ytterligare en tjänst

25 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Information Överförandet av telefonväxeln till ”kundservice” har inneburit en belastning på medborgarservice hjälp till personer och företag, för att kunna driva en fortsatt utveckling av ”kundservice” behövs ytterligare resurser Utveckling av webben med teckenspråks- och statistikmodul kräver en investering på ca 100 tkr Webb-säkerheten behöver förmodligen förstärkas, förutsätter dock att detta är en fråga för IT

26 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Näringsliv Näringslivet expanderar i kommunen och vi förväntar en fortsatt tillväxt Nyföretagandet ökade 2010 med drygt 50 % från 77 till 116 företag, Tierp klättrade i rankingen från 180:e plats till 95:e plats Tierp har gått in som en av huvudaktörerna i Regionförbundets ERUF projekt ”Arenor för tillväxt”, projektet medför att ca 200 tkr per år tillförs för aktiviteter och konsultinköp för utvecklingen av näringslivet i kommunen under en treårsperiod För att ta tillvarata de ”ringar på vattnet” som Tierp Arena medför, och för att utnyttja de resurser vi erhåller från ERUF-projektet behövs en ny resurs på halvtid

27 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Biståndsbedömning Antalet utförda timmar inom hemtjänsten har ökat med ca 50 % från januari 2008 till januari 2011 Antalet personer över 65 år beräknas öka med 830 fram till 2020 Av dessa är ökningen av personer över 80 år 50 st. År 2020 kommer 26 % av befolkningen att vara över 65 år Inom LSS 17-24 år finns idag 50 kunder av dessa beräknas 18 st. söka boende med någon form av service inom en 5-årsperiod

28 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Kvalitetsförbättringar/ Effektiviseringar Ansökan Utredning Beslut Kundval LOV Utförande av tjänst Fakturering kund Rapportering Utbetalning utförare Avslut av ärenden Arkivering Uppföljning

29 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Systemstöd HUVUDSYSTEM Utredning Beslut Rapportering Arkivering Fakturering Planeringssystem Bemanningssystem Annhörigstödsportal Utförarsystem Kommunikations -plattform Verktyg Läsplatta Verktyg Smart telefon Verktyg Internet TV KUND Verktyg Internet TV Larm Dokument- hanteringssystem GIS

30 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Exempel på ny rutin Besök hos kund på sjukhus av samordnare –Beslut om vård på korttidsboende eller i hemmet, i hemmet så långt som möjligt Biståndsbedömning i fyra nivåer 1-4, för vård i hemmet efter sjukhusvistelse alltid nivå 4 –omprövning av vårdbehovet sker efter 14 dgr. Kommunen frigör 5 – 10 korttidsplatser –Inflyttning till särskilt boende kan flyttas fram en längre tid Kommunen kan dröja med byggandet av nya boenden

31 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Produktion Barn & Ungdom och Socialtjänst

32 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Vårt uppdrag Vi ska säkerställa en kostnadseffektiv, rättssäker och ändamålsenlig produktion av tjänster inom barnomsorg, skola och socialtjänst. Detta gör vi genom att kontinuerligt utveckla och förbättra verksamheterna, för att skapa bästa möjliga nytta för samhället och medborgarna

33 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Omvärlden Ständig utveckling och behov av flexibilitet, snabbhet, anpassningsbarhet, omvärldsbevakning…… Ekonomi/resurser/ kompetens FoU/lagstiftning/miljö Konkurrens/attraktionskraft Befolkningsutveckling Näringsliv/konjunktur/arbetsmarknad Politik/styrningmedia

34 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Omvärlden några exempel… Ny skollag Ny läroplan för förskolan, grundskolan och gymnasieskolan Anpassning till kravet på lärarlegitimation Ökad konkurrens om gymnasieelever och grundskoleelever

35 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Bedömda volymförändringar 20112012+/- Förskola 870 870+/- 0 Förskoleklass 207 183 -24 Fritidshem 735 735 +/- 0 Grundskola* 1 919 1880 -39 Särskola 18 15 -3 Elever i gymn.ålder 900 870 -30 Gymnasiesärskola 31 30 -1 * + I annan kommun ca 70 elever

36 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Resurser jämförelser 2010/2011 Tierpjfr kommunerRiket Förskola: barn/årsarbetare6,05,45,4 Fritidshem: barn/årsarbetare2319,921,5 Grundskola: lärare/100 elever8,28,88,3 Gymnasieskola: lärare/100 elever11,49,78,1

37 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Resultat år 9 Andel behöriga i % till nationella program vt 10 Samtliga kommuner88,2 Tierp82,6 Heby90,5 Uppsala91,0 Älvkarleby80,2 Östhammar85,3

38 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Resultat, år 9 Andel % som ej nått målen i ett eller flera ämnen vt 10 Samtliga kommuner24,2 Tierp31,9 Heby29,1 Uppsala23,1 Älvkarleby55,6 Östhammar35,0

39 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Utmaningarna Höja måluppfyllelsen inom alla verksamhetsområden Utveckla en genomtänkt strategi för att öka elevers måluppfyllelse

40 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Erfarenheterna & kunskaperna har vi Elevernas kunskapsresultat är låga… Förebyggande och tidiga insatser… En effektiv samverka mellan olika aktörer… Enkla och tydliga handläggningsrutiner och en bra dokumentation… Tydliggöra mål för personal, elever och föräldrar… Öka lärares tid med elever… Forskningen säger… De framgångsrikaste kommunerna kännetecknas av…

41 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Framgångsfaktorerna är kända… Förebyggande och tidiga insatser skapar goda resultat (Medborgar- och kundperspektivet) Samverkan innebär bättre förutsättningar att lyckas (Processperspektivet) Målinriktat, tydligt och synligt ledarskap, öppenhet i alla led (Medarbetarperspektiv) Rätt användning av ekonomiska resurser i rätt förhållande till målsättningarna och behoven (Ekonomiperspektiv)

42 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Men, hur får vi alla att… …”Lust att lära rätt att lyckas” Förskola Grund- skola Gymnasie- skola Arbetsmarknad/ Vuxenutbildning

43 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Prioriterad inriktning Höga förväntningar, ”Alla kan” Gemensamma fokusområden Gemensamma strategier Exempelvis fokus på att verkligen genomföra ”förebyggande och tidiga insatser”, ”en effektivare samverkan” samt ”hemmaplanslösningar”.

44 Uppstartsmöte 2 budget 2012 En ”nystart”, en gemensam ”mission”… Barnen och ungdomarna är framtiden. I Tierps kommun anser invånarna att vi har: - En mycket bra livsmiljö för barn och ungdomar - En skola präglad av en hög kvalitet, goda resultat och en pedagogik som präglas av att ”alla kan” - En varierad och pedagogisk inriktad barnomsorg

45 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Planeringsförutsättningar för vård och omsorg om äldre och personer med funktionsnedsättning i Tierps kommun 2012-2014 Uppstartsmöte 2 den 3 maj 2011

46 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Innehåll  Aktuella fakta och trendanalyser  Omvärldsanalys  Prioriterade utvecklingsområden  Förslag till förändringar

47 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Källor  Sveriges kommun och landsting – www.skl.sewww.skl.se  Socialstyrelsen – www.sos.sewww.sos.se  Statens folkhälsoinstitut – www.sfl.sewww.sfl.se  Forskning.se – www.forskning.sewww.forskning.se  Systematisk verksamhetsuppföljning  SCB – www.scb.sewww.scb.se  Regeringskansliet med departement/socialdepartement - www.regering.sewww.regering.se

48 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Prognos för åldersgruppen över 65 år till år 2018 Tierp har en relativt stor andel invånare över 65 år. Omkring 21 procent av invånarna är över 65 år. I diagrammet nedan visas en prognos över befolkningsstrukturen åren 2000 - 2018 för åldersgruppen över 65 år.

49 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Prognos för åldersgruppen över 80 år till år 2018 I diagrammet nedan visas en prognos över befolkningsstrukturen åren 2000 - 2018 för åldersgruppen över 80-åringar.

50 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Antalet invånare, som är 65 år och äldre, har ökat mer än vad prognosen visar. Ökningen består av personer mellan 65 och 79 år.

51 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Avvikelse från standardkostnaden. Procentuell skillnad mellan nettokostnad och standardkostnad för Tierps kommun jämfört med rikets genomsnitt 2005 - 10,5 % rankad 41 av 290 kommuner 2006 - 10,1 % rankad 22 av 290 kommuner 2007 -18,4 % rankad 5 av 290 kommuner 2008 -10,4 % rankad 27 av 290 kommuner 2009 - 8,5 % rankad 42 av 290 kommuner Kostnaden för äldreomsorgen på nationell nivå SKL:s öppna jämförelser

52 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Antalet hemtjänsttimmar ökade med 4,6 % mellan 2007 och 2008, med 5,2 % mellan 2008 och 2009 samt med 28,5 % mellan 2009 och 2010.

53 Uppstartsmöte 2 budget 2012  Vi lever allt längre trots hälsoproblem av olika slag.  Antalet äldre personer, som har både hemtjänst och kommunal hemsjukvård, har successivt ökat under de senaste åren.  När det gäller antalet äldre, som har enbart hemsjukvård, ser man en trendmässig ökning under åren. Det tyder på, att allt fler äldre med mer sammansatta behov vårdas hemma.  Hemsjukvårdsinsatserna är mer avancerade än tidigare. Personer, som tidigare ansågs ha behov av slutenvårdens resurser, skrivs i dag ut till hemmet för vård och omsorg inom den kommunala äldreomsorgen. Fakta och trendanalyser

54 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Fakta och trendanalyser  Allt fler äldre får hjälp och stöd i hemmet. Färre vårdplatser och kortare vårdtider gör, att äldre personer skrivs ut från sjukhus med stora vård- och omsorgsbehov. De får i stället hjälp i hemmet, vilket ökar behovet av hemsjukvård, hemtjänst och stöd av anhöriga. Detta medför risk för nya sjukhusinläggningar och får effekter på den kommunala äldreomsorgen. - Sommar- och julstängning av avd 2 i Tierp - Stängning av geriatriken i Östhammar

55 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Omvärldsanalys  Nationell plattform för samordnade, långsiktiga och mer effektiva satsningar genom stärkt regional struktur för stöd till en evidensbaserad praktik inom äldreområdet och hela socialtjänsten. Hur hänger allt ihop…? 1.SOU 2008:18 ”en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten – till nytta för brukaren” 2.Nationell plattform för evidensbaserad praktik i socialtjänsten 3.Workshop i alla regioner/län 4.Program för en god äldreomsorg – i detta ingår Prestationsbaserat stimulansbidrag till uppnådda mål genom deltagande i kvalitetsregister: palliativregistret och Senior alert 5.Regionala stödstrukturer 6.Avsiktsförklaringar 7.En projektledare 8.Fyra utvecklingsledare 9.Stöd riktat till sociala barn- och ungdomsvården och psykosociala insatser

56 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Forts…  Nya bestämmelser – Ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun Den 1 maj 2011 införs nya regler i socialtjänstlagen, SoL och Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS med syfte att förtydliga ansvarsfördelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun. Ändringarna innebär, att vistelsekommunen ansvarar för att utreda och utföra vården och omsorgen och att hemkommunen har det ekonomiska ansvaret.  Omvårdnadslyftet – en kompetensform för personal inom äldreomsorgen, som är prestationsbaserade.

57 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Forts …  Fortsatt nationell strategi för kvalitetsutveckling genom öppna jämförelser inom socialtjänsten och hemsjukvården, kostnad per brukare (KPB) och nationell brukarundersökning.  Nytt lag, som träder i kraft juli 2011, om utökad skyldighet att anmäla missförhållanden enligt Lex Sarah och som omfattar hela Socialtjänsten.

58 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Forts…  Länsövergripande arbete med den fortsatta närvårdsprocessen för utveckling av närvård i länet med medborgarna i fokus.  SAH - en ny överenskommelse. Utformning av en ny överenskommelse enligt utredningen innebär ökade kostnader och ökat ansvar för kommunerna.  Fortsatt stimulansbidrag från Socialstyrelsen till sex utvecklingsområden. Läkemedelsgenomgångar, förebyggande arbete, demensvård, rehabilitering, kost och nutrition och det sociala innehållet.

59 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Prioriterade utvecklingsområden  Utveckla hemtjänsten - utifrån införandet av LOV - fortsatt volymökning - anpassa personaltätheten inom hemtjänsten och hemsjukvården efter vårdtyngden - en sammanhållen hemtjänst - ökad andel av arbetstiden hos kund - utveckla demensvården och demensomsorgen med stöd av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar  Fortsatt utveckling av demenscentrumet Wesslandia med stöd av Socialstyrelsens nationella riktlinjer för personer med demenssjukdomar

60 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Forts…  Utveckla dagverksamhet i närheten av demenscentrumet Wesslandia Samarbete är upprättat med Tierpsbyggen.  Införande av två nationella kvalitetsregister, Svenska Palliativa registret och Senior Alert för att förbättra och kvalitetssäkra vård- och omsorg för äldre.  Utveckla Björkens verksamhet utifrån de förutsättningar som lokalerna erbjuder, samarbete är upprättat med Tierpsbyggen. - Servera enklare luncher - Anhörigcentrum

61 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Planeringsförutsättningar för ResursCentrum för Vuxna med Funktionsnedsättning - RCVF

62 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Fakta och trendanalys samt omvärldsanalys  Antalet assistanstimmar beräknas fortsätta att öka och de flesta kunderna kräver mer omvårdnad i takt med ökad ålder. Assistanstimmarna har ökat med 27 813 timmar sedan 2007, d v s en ökning med närmare 32 %.  Ny nationell strategi för funktionshinderpolitiken 2011-2016. För arbetet mot de övergripande handikappolitiska målen tänker regeringen utforma en strategi inför 2011, som sträcker sig fem år framåt med uppföljningsbara mål och tydliga roller i genomförandet.

63 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Prioriterade utvecklingsområden  Utveckla servicebostäder/boende Behovet av insatser i form av traditionell gruppbostad har minskat. Däremot har behovet av stöd i ordinära lägenheter enligt LSS, serviceboende/servicebostad ökat. Vid dags dato står sex personer i kö till serviceboende. Verksamheten är beroende av, att Tierpsbyggen har lediga lägenheter. Samarbete är upprättat med representanter från Tierpsbyggen, för att skyndsamt hantera tillgången till lägenheter.

64 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Forts…  Utveckla Daglig Verksamhet Fortsatt volymökning inom daglig verksamhet. Inom en femårsperiod beräknas ett 20-tal elever, som är berättigad till insatsen Daglig Verksamhet, att komma. Detta innebär, att verksamheten måste utvecklas, för att kunna möta detta behov och erbjuda attraktiva arbetstillfällen.  Anpassa personaltätheten inom gruppbostäder Inom befintliga Gruppbostäder har vårdtyngden ökat. Detta beror dels på normalt åldrande men också på grund av långvariga sjukdomsdiagnoser.

65 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Förslag till förändringar: Uppdrag, mål, prioriterade verksamheter, tjänstegarantier ÄO och RCVF Oförändrat uppdrag.  Kund: Nöjdkundindex 85 %.  Process: Att säkerställa en god och säker vård och omsorg med en jämn kvalitet samt en effektiv verksamhet genom att kartlägga och standardisera gemensamma och viktiga processer.  Medarbetare: Medarbetarindex 90 %.  Ekonomi :Verksamheterna inom äldreomsorgen och RCVF ska bedrivas kostnadseffektivt.

66 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Kultur och fritid omvärldsanalys

67 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Kultur och fritids uppdrag Omvärldsperspektiv Verksamhetsperspektiv Presentation

68 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Kultur och fritid Kultur och fritids uppdrag Folk- och skolbibliotek Bad och föreningsliv Kulturskola Kulturverksamhet övrig Naturvård Fritidsgård/klubb och ungdomsverksamhet

69 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Omvärldsperpektiv Teknikutveckling digitalisering av medier: litteratur, musik, film osv – helt nya förutsättningar weblösningar och e-tjänster ny teknik vid arrangemang

70 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Lagstiftning, propositioner mm - Nya momsregler för föreningslivet -Skollagen – skolbibliotek, simkunnighet -Upphovsrättslagstiftningen -Vattendirektivet -Äldres rätt till värdigt liv -Vidgat begrepp - Civilsamhället -Kulturutredningen – regional kulturplan - Kreativa näringar - tillväxt -Myndighet för kulturanalys - ny -Statens stöd till idrotten - Idrottspolitiskt positionspapper (SKL) -Hållbar utveckling – socialt perspektiv

71 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Lokalt perspektiv Arenan – ökat tryck på besöksmål Nya badet – nya möjligheter Spontanidrott – bättre förutsättningar Mötesplatser unga Sommarjobb inom Kultur, fritid, natur Kultur i vården – kultur, fritid, natur Lokaler bibliotek Karlholm Lokaler fritidsgård Örbyhus Nya språkgrupper – media, info Tillgänglighet till kultur, fritid, natur Nya o växande idrotter

72 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Renhållningen Omvärldsanalys

73 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Renhållningen Renhållningens uppdrag: Att tillse så att alla kommuninnevånare oavsett bostadens eller verksamhetens läge inom kommunen skall ha tillgång till avfallshantering. Verksamheten skall vara 100% taxefinnasierad.

74 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Hållbar utveckling En miljöutredning genomförs för att se vilken miljöpåverkan vi åstadkommer med vår verksamhet. Med detta till grund fastställs en miljöpolicy som är riktlinjerna för miljöarbetet, samt miljömål som beskriver vad vi vill uppnå med vårt miljöarbete. En handlingsplan för miljöarbetet ska utarbetas.

75 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Yttre påverkan Alternativa driftformer i framtiden. Kostnadskrävande omställning av renhållningsverksamheten. Exempelvis införande källsortering hushållsavfall, viktbaserad taxa, avslutning av deponin Gatmot.

76 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Frågor av strategisk betydelse Digitalisering År 2011 beräknas första etappen av digitaliserat hämtsystem baserat på GPS och kompatibelt med vårt faktureringssystem FUTURE vara klart att ta i drift. Process Utveckla effektivare arbetssätt genom att följa utvecklingen och anpassa vår teknik därefter.

77 Uppstartsmöte 2 budget 2012 VA-enheten omvärldsanalys

78 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Viktiga påverkansfaktorer Vattendirektivets första åtgärdsprogram pågår till 2015. Högre krav ställs på all avlopps- vattenrening för att nå målet god status på alla vattenförekomster. Ökat fokus på dricksvattenkvalitet (Östersund m. fl.) Speciellt utifrån vad ett ändrat klimat får för påverkan på råvattenkvalitetet. Hållbar utveckling

79 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Framtidsfrågor Avloppsrening Kommunal VA-strategi Ännu bättre rening av avloppsvatten Ansluta fler fastigheter – utöka verksamhetsområde Dagvatten: Taxa, utbyggnad, rening Energioptimering

80 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Dricksvatten Säkra dricksvattenkvaliteten Ledningsnät Sanera ledningsnätet Dagvatten byggs ut

81 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Organisation Är en kommun av Tierps storlek för liten att sköta VA på egen hand? Samarbete med andra kommuner? Ingå i större bolag, som Gästrikevatten? Driftentreprenad? Pensionsavgångar

82 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Samhällsbyggnad omvärldsanalys

83 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Samhällsbyggnads uppdrag Omvärldsperspektiv Strategiska frågor Presentation

84 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Samhällsbyggnad Uppdraget Fastigheter ( underhåll, förvaltning, byggnation ) Kart o planverksamhet Lokalsamordning Fritidsanläggningar Kommunal skog o mark / exploateringsomr. Gata/Park ( grönytor vinterväghållning mm) Bredbandsfrågor Bidragshantering

85 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Omvärldsperspektiv Nya lagrum exvis PBL Tillgänglighet ( åtg i kommunala fast, ) Energieffektivisering/ Klimatavtalet Hållbar utveckling Vision 10000 Alt. Driftsformer Översyn av ägarprinciper kommunala fastigheter

86 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Strategiska frågor Fastighetsbeståndets status Energibesparande åtgärder Tillgänglighet Underlätta förtätning av Tierp Höja beställarkompetensen Effektivisera kommunens lokalutnyttjande Framtida bredband ( Kapacitet o kval.) Förbättra servicegraden till våra kunder

87 Uppstartsmöte 2 budget 2012

88 Våra Värdeord L ojalitet Ä rlighet R espekt A nsvar

89 Uppstartsmöte 2 budget 2012 VISION ABTB´s vision är att vara kundens självklara val för bostäder och lokaler samt vara ett attraktivt alternativ till storstadsboende.

90 Uppstartsmöte 2 budget 2012 AFFÄRSIDÉ ABTB skall genom ett gott entreprenörskap och ett kundorienterat arbetssätt hyra ut och förvalta bostäder och lokaler.

91 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Kund Kunden skall alltid stå i centrum. Samverka med våra hyresgäster och våra uppdragsgivare.

92 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Intäkter Följer budget väl Vakanserna 36 st lägre än budget i genomsnitt Avställda 3 fler än budget Fortsatt hög efterfrågan

93 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Kostnader  Taxebundet Energisparåtgärderna slår igenom mer än beräknat. Uppvärmning Februari 15 % kallare än normalt Kostnader Reparationskostnader fortsatt höga Vitvaror och VS Värmepumpshaveri 2x75 tkr Läckage i badrum Läckage i UC Underhåll Låsbyten tillkommit Övriga externa kostnader Fastighetsskötsel 0,6 Mkr Snöröjning inkl. takskottning

94 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Bankernas marginaler fortsatt höga ca 0,3-0,9 % jfrt med 0-0,1% innan konjunkturinbromsningen Marginalpåverkan uppåt – kreditmarknadsavgifter för bankerna

95 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Outhyrt 2003 2004 2005 2006 2007

96 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Outhyrt 2005-2011 Budget 95 st Snitt outhyrt 125 137 123 81 93 88 59 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Budget 115 st Trend

97 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Nils Holgersson 2010

98 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Hyror i Sverige 1975-2009, Boverket

99 Uppstartsmöte 2 budget 2012

100

101 Heby 2011 Nyproduktion 18 lägenheter, beslut 2010 3 rum & kök, 75 kvm Hyra för att ”täcka” kostnaderna = 2 100 kr/kvm & år. Månadshyra = 13 125 kr. Hyra som kan ”tas ut” (Heby) = 1 320 kr/kvm & år. Månadshyra = 8 250 kr. ABTB´s snitthyra 2011 = 928 kr/kvm & år. Månadshyra = 5 800 kr. Uppsalahems snitthyra 2010 = 962 kr/kvm & år. Månadshyra = 6 013 kr. Älvkarlebyhus snitthyra 2011 = 875 kr/kvm & år. Månadshyra = 5 469 kr.

102 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Vad är på ”G” i övrigt? Projektet ”Tryggt och snyggt i Tierps kommun” och arbetet med ungdomsnätverket fortskrider och vi får mycket positiv respons. Projektet ”Rättvisare hyra” tillsammans med HGF, inledningsvis ”försvinner” tillvalen 110601 och blir en standardhöjning. Steg 2 blir att poängbedöma fastigheterna och ta reda på vad hyresgästerna tycker.

103 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Vad är på ”G” i övrigt? Fortsatt problem med många vattenskador. Upphandling yttre skötsel i Tierp – Entr. 110801. Trygghetsboende på Björken. Effekterna av den nya lagen med bl.a. borgensavgift är ännu oklar. Samverkan med kommunen kring vakansproblemen i Karlholm. Studentlägenheter till Yrkesakademins gymnasieutbildning?

104 Uppstartsmöte 2 budget 2012 Små chanser är ofta början till stora bedrifter Demosthenes, född 384 f.Kr., död 322 f.Kr., Grekisk orator och statsman.. Arbete utvidgar sig så att det fyller all den tid som står till förfogande för dess utförande. Cyril Northcote Parkinson (1909-1993) Arbete utvidgar sig så att det fyller all den tid som står till förfogande för dess utförande. Cyril Northcote Parkinson Alla tänker på att förändra världen, men ingen tänker på att förändra sig själv. Cyril Northcote ParkinsonCyril Northcote Parkinson (1909-1993)Arbete Arbete


Ladda ner ppt "Uppstartsmöte 2 budget 2012 Kommunchefens omvärldsanalys Uppstartsmöte 2 den 3 maj 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser