Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fåmansföretag Inledning Definitioner 56 kap IL

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fåmansföretag Inledning Definitioner 56 kap IL"— Presentationens avskrift:

1 Fåmansföretag Inledning Definitioner 56 kap IL
Särskilt om utdelning & kapitalvinster 57 kap (Lättnadsreglerna 43 kap IL)

2 Allmänt Bristande tvåpartsförhållande i små företag
Lockande att utnyttja fåmansbolag till att uppnå skatteförmåner – 30 % kapitalskatt istället för 57 % + socialavgifter Låta AB köpa in egendom, t ex båt Tidigare stoppregler, numera generella regler. Upphävda per 2001 års taxering Kringgåenderegler och fördelsregler (lättnad av dubbelbeskattning)

3 Definition fåmansföretag: 56:2 IL
AB där upp till 4 personer innehar mer än hälften av rösterna i företaget eller AB med uppdelad verksamhet som är oberoende av varandra, om en person genom aktieinnehav, avtal el. dyl. har den faktiska bestämmanderätten och självständigt kan förfoga över resultatet. INTE NOTERADE FÖRETAG! (56:3) En person och hans närstående betraktas som en person (56:5).

4 Def. Fåmansföretag, forts.
En person och hans närstående betraktas som en person (56:5). Endast en närståendekrets i taget RÅ :52. Revisionsbolag med 24 delägare, 160 anställda, ej fåmansföretag. Olika bolagsorgan, främst styrelsen, hade väsentligt inflytande över ekonomin. RÅ 1979 Aa 7. AB med 52 delägare var fåmansföretag, då aktierna till övervägande del ägdes av en person samt 4 grupper av inbördes närstående personer.

5 Definition Delägare 56:6 1 st.
Person som direkt el. indirekt äger andelar i bolaget. För dotterföretag i fåmanskoncern anses moderföretagets aktieägare som delägare. Även ägande genom dödsbo räknas.

6 Definition Företagsledare 56:6 2 st.
Person som genom eget el. närståendes aktieinnehav har ett väsentligt inflytande i företaget. Inflytandet skall grunda sig på Ägande, samt Ställning i företaget Kan finnas flera företagsledare, kan också inte finnas någon alls (om samtliga ägare är helt passiva).

7 Generella regler: köp av egendom för anställds/delägares privata bruk
Aktiv delägare: förmånsbeskattning i tjänst AG-avgift + avdragsgill personalkostnad Passiv delägare: förtäckt utdelning Inget avdrag för bolaget Marknadsvärdet (61:2) RÅ :84 – fast eg. 133% av fastighetens taxeringsvärde. Kan frångås. RÅ :76. Ortsprisjämförelser. Lös eg – RÅ :45. Värdering individuell. Inte utan vidare branschlistor.

8 Generella regler – delägaren plockar ut varor ur bolagets sortiment
Aktiv delägare förmån, passiv delägare utdelning. Arbetsgivaravgifter om förmån till aktiv delägare Avdragsgill för bolaget som personalkostnad Uttagsbeskattning för bolaget (22 kap)

9 Exempel: uttag av varor ur butik
Förutsättningar: Inköpspris 300 kr, marknadsvärde inkl. moms 500 kr, avdragen moms 75 kr (baserat på 300 kr) Skattekonsekvens: Aktiv delägare tar upp 500 kr som förmån (tjänst). AB tar upp 425 kr som uttag (500 – 75). AB betalar AG-avgifter baserat på 500 kr AB drar av ”personalkostnaden” (= kvittning av uttag mot del av personalkostnad)

10 57 kap Utdelning och kapitalvinst
57:20 Viss del av utdelningen kan komma att beskattas i tjänst. Den del som överstiger det framräknade gränsbeloppet beskattas i tjänst. 57:21 Viss del av kapitalvinsten vid försäljning kan komma att beskattas i tjänst. Den del som överstiger sparat utdelningsutrymme beskattas i tjänst.

11 57:3 Utvidgade fåmansföretagsbegreppet
Om flera delägare, Själva eller genom närstående Arbetar i väsentlig omfattning i bolaget i bolaget eller ett av bolaget direkt el. indirekt ägt bolag, Eller har gjort det någon gång de senaste 5 åren, Räknas alla som en enda delägare.

12 57:4 Kvalificerad andel Andel där ägaren el. närstående varit verksam i betydande omfattning under b-året eller något av de 5 föregående b-åren eller Företaget direkt el. indirekt under samma tid ägt andelar i annat fåmansföretag där andelsägaren el. närstående varit verksam i betydande omfattning. Betydande omfattning – utgångspunkt i personens betydelse för vinstgenereringen. RÅ 2002 ref. 27 – inte betydande omfattning trots att han var ensam ägare och ende ordinarie styrelseledamot

13 Utdelning på kvalificerade andelar
STEG 1: Fastställa underlag för gränsbelopp (57:12) Omkostnadsbeloppet om aktierna avyttrats vid utdelningstillfället, eller Om utdelning inte lämnas under året, det omkostnadsbelopp som skulle ha använts vid årets utgång

14 STEG 2: Fastställa ”årets gränsbelopp” 57:11
1,5 inkomstbasbelopp (ca kr) eller Underlaget * (SLR + 9 %-enheter) Lönebaserat utrymme §§

15 Lönebaserat utrymme 16-19 §§
Löneunderlaget (17 §): Summan av alla ersättningar under året som beskattas i Tjänst. Kostnadsersättningar räknas inte. Endast till den del ersättningarna överstiger 10 IBB (ca kr)! Lönebaserat utrymme (16 §) 20 % av hela löneunderlaget, plus 30 % av löneunderlaget överstigande 60 IBB

16 Exempel Lönebaserat utrymme
Förutsättningar: årets löner 4000’, IBB kr (60 IBB = 2598’). Lösning: Totala löner kr Minus 10 IBB kr LÖNEUNDERLAG kr 20 % * = kr 30 % * 969’ = kr Lönebaserat utrymme kr

17 57:13 Sparat utdelningsutrymme
Om utdelningen ett visst år understiger gränsbeloppet skall denna del skjutas vidare till nästa år. Läggs då till gränsbeloppet, uppräknat med SLR + 3 %-enheter (se även 57:10) Sparat utdelningsutrymme kan ackumuleras år efter år.

18 Gränsbeloppet 57:10 + beskattning
”Årets gränsbelopp” framräknat enligt 11 § plus Sparat utdelningsutrymme enligt 13 §. Utdelning överstigande denna summa beskattas i tjänst (20 §)

19 Exempel: gränsbeloppet
Förutsättningar: Omkostnadsbelopp kr. Sparat utdelningsutrymme kr. SLR 3 % Löneutrymme kr Uträknat gränsbelopp: Årets gränsbelopp 400’ * (3+9 %) = Sparat utdelningsutrymme 15’ * 106 % = Lönebaserat utrymme SUMMA

20 43 kap Lättnadsreglerna Syfte: För att främja investeringar i onoterade bolag (ofta små bolag) ges en viss skattelättnad för aktier i dessa bolag. Utdelning skattefri upp till lättnadsbeloppet. Kapitalvinst skattefri upp till sparat lättnadsutrymme.

21 57:21 Kapitalvinster STEG 1: Räkna ut kapitalvinsten på vanligt sätt.
STEG 2: Överstiger vinsten sparat utdelningsutrymme? STEG 3: Överskjutande del av vinsten skall redovisas i tjänst.

22 Utdelning: underlag för lättnadsbelopp 43:4
Omkostnadsbeloppet + Sparat lättnadsutrymme + Löneunderlaget enligt §§ UNDERLAG FÖR LÄTTNADSBELOPP Löneunderlaget = summan av alla löneutbetalningar till andra än personer med kvalificerade andelar 43:12-16

23 Utdelning: lättnadsbeloppet 43:3
Underlag för lättnadsbelopp * 70 % av statslåneräntan + Sparat lättnadsutrymme LÄTTNADSBELOPP Utdelningen är skattefri upp till lättnadsbeloppet. 43:3

24 Sparat lättnadsutrymme 43:6
Om utdelningen understiger lättnadsbeloppet skall skillnaden föras vidare till nästa beskattningsår. Kan ackumuleras år efter år. Ingår både i lättnadsbeloppet och i underlaget för lättnadsbelopp.

25 Kapitalvinst 43:8 Endast den delen av kapitalvinsten som överstiger sparat lättnadsutrymme är skattepliktig. Alltså skattefri kapitalvinst upp till sparat lättnadsutrymme.


Ladda ner ppt "Fåmansföretag Inledning Definitioner 56 kap IL"

Liknande presentationer


Google-annonser