Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Forskning och evidens Psykosociala behandlingsmetoder Självläkning Evidensbaserad praktik Utvärdering 4-5 oktober 2010 Per Sandén Regionförbundet Örebro.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Forskning och evidens Psykosociala behandlingsmetoder Självläkning Evidensbaserad praktik Utvärdering 4-5 oktober 2010 Per Sandén Regionförbundet Örebro."— Presentationens avskrift:

1 Forskning och evidens Psykosociala behandlingsmetoder Självläkning Evidensbaserad praktik Utvärdering 4-5 oktober 2010 Per Sandén Regionförbundet Örebro

2 Delar av en evidensbaserad praktik Bästa rådande evidens Evidensbaserad praktik Brukares erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet

3 Kunskapssammanhanget Forskning Evidensbaserade metoder Evidensbaserad praktik Reflekterad erfarenhet Vardagskunskap

4 Vad är forskning? Grundforskning – ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap utan någon bestämd tillämpning i sikte Tillämpad forskning – ett systematiskt och metodiskt sökande efter ny kunskap med en bestämd tillämpning i sikte Behovsmotiverad forskning – utgår från ett problem eller en frågeställning som är möjlig att besvara med vetenskaplig metodik. Kan innehålla element av såväl grundforskning som tillämpad forskning Kritisk forskning – definieras i opposition till det etablerade

5 Kontrollgrupp Effekt Ny insatsExperimentgrupp Trad. insatsEffekt RCT Randomised controlled trial

6 6 METAANALYS + + + + - - - +++ + + - Stina PelleJohanLisaJanAnna Dan Karin Kim - + + -+- + - - EXP KNTRL EXP KNTRL AB C (Oscarsson 2009)

7 Hur fastställs evidens? (1) En systematisk kunskapsöversikt som omfattar flera väldesignade, randomiserade kontrollerade studier som visar positivt resultat (2) En randomiserad studie som visar positivt resultat (3) Positivt resultat från flera väldesignade studier, ej experimentell metodik (4) Uttalande från respekterade auktoriteter, baserade på kliniska iakttagelser, deskriptiva studier eller rapporter från expertkommittéer

8 Den evidensbaserade praktikens kunskapskällor Bästa rådande evidens Evidensbaserad praktik Brukares erfarenhet och önskemål Professionellas erfarenhet

9 Orientering i behandlingsmetoder för alkoholmissbruk, beroende Agneta Öjehagen Allmänt om behandling Metoder Matchning

10 Behandlingsmetoder - beroende, missbruk som visat effekt Psykosociala metoder Läkemedelsbehandling Fokus på missbruksbeteendet -vid behov stöd, behandling för andra problem (psykiska, somatiska, sociala)

11 Psykosociala behandlingsmetoder Specifika metoder: Motiverande metodik: -få samtal om alkoholens roll, för- och nackdelar, ambivalensen till förändring Beteendeförändring fokus missbruket: -Kognitiv beteendeterapi (KBT), -Community Reinforcement Therapy (CRA) -12-stegsprogram

12 Psykosociala behandlingsmetoder Specifika metoder: Bakomliggande faktorer av betydelse för att hantera missbruket: Interaktionell terapi: -missbruksbeteendet + särskilt fokus relationsproblem Strukturerad dynamisk terapi: -missbruksbeteendet + dess samspel andra problem, förhållningssätt nu och tidigare Parterapi eller enbart närstående Ospecifika metoder: Allmänt stödjande rådgivning, sedvanlig behandling

13 Specifika metoder - karaktäristika Metodens komponenter och arbetssätt är väl beskrivna, ofta i manual Ger struktur, teoribaserad Utbildade behandlare, handledning Olika specifika metoder - har samma effekt och bättre effekt än ospecifika metoder Ospecifika metoder – ofta oklart beskrivna, har effekt, men mindre än specifika metoderna

14 Matchning -vilken metod -vilken omfattning -vilken patient? Svagt vetenskapligt stöd matcha: metod – individkaraktäristika Patienten/klienten bör ges möjlighet att välja Vetenskaplig stöd matcha: behandlingsintensitet - missbruket svårighetsgrad - svårare beroende: mer behandling större effekt sluten vård > öppen vård - mindre svårt beroende: lite behandling samma effekt som mer behandling

15 Individanpassa behandling, insatser för andra problem utöver beroendet Samordnad planering vid Psykisk sjukdom, personlighetsstörning Somatisk sjukdom Sociala problem

16 Psykosocial behandling av drogberoende – Mats Fridell

17 Genomgångna metoder - 2005 7000 utvärderingar – drygt 200 RCT av korttidstyp Beteendeterapi Community reinforcement Motivational Interviewing Kognitiv beteendeterapi Kontingensförstärkning Case management Counseling (rådgivning) Familjeterapi Dynamisk terapi Andra

18 Slutsatser 1.Amfetamin och kokain – endast beteendeterapeutiska eller kognitivt beteendeterapeutiska metoder (osäkert även om dessa metoder har effekt) 2.Opiatanvändning – både KBT och Dynamisk terapi har effekt på opiatanvändning både med (6 RCT) och utan (8 RCT) samtidig farmakologisk behandling. 3.Cannabis – Familjeterapi och Kognitivt orienterade modeller 4.Ingen enskild metod är överlägsen någon annan 5.Kriminellt beteende – låga effekter 6.”Nya preparat” – studier saknas

19 Viktigt att uppmärksamma Olika metoder har effekter vid olika faser av behandlingsförloppet  En del KBT-metoder liksom andra terapimetoder har seneffekter  Kontingensträning har effekt under behandling

20 Lovande Behandling som är upplagda som obrutna kedjor. T.ex. från institutionsvård till öppna former (Lowinson 2006)

21 Evidensbaserade principer för förändring vid alkoholproblem (f ö rkortat fr å n Miller WR och Carroll KM, 2006) G ö ra v å rden l ä ttillg ä nglig och attraktiv Identifiera riskkonsumtion och intervenera tidigt Ö ka individens motivation f ö r f ö r ä ndring Bem ö ta med empati F ö rst ä rka det sociala st ö det f ö r missbruksfrihet Anv ä nda evidensbaserade interventioner St ö dja deltagande i AA, l ä nkar, frivilligorganisationer Å tg ä rda andra sociala och psykiska problem

22 Grundläggande behandlingsfaktorer Fokus på kärnproblemet Hög grad av struktur i programmet Metoden - arbetssättet (väl definierat) Svårighetsgrad av missbruk, andra problem Terapeutens kompetens Relation behandlare och brukare Tillräckligt lång tid för effekt (minst 3 månader) Fokus både på psykisk störning och missbruk

23 Om behandlingar…  Behandlingar kan vara populära utan att vara effektiva eller ens prövade  Behandlingar kan vara impopulära men ändå effektiva – tvångsvård  Synen på behandlingar förändras över tid med förändrade förutsättningar

24 (Lambert m.fl. 1992) Vad förklarar utfallet? © Jan Blomqvist, SoRAD jan.blomqvist@sorad.su.se

25 Brukare om framgångsrik behandling: n Blivit ”sedd” och tagen på allvar n Känt att egna idéer och synsätt blivit respekterade n Fått trovärdig förklaring/ upptäckt alternativ n En nära och förtroendefull relation med någon enskild hjälpare n En trygg och drogfri miljö n Åtminstone någon emotionellt ”omskakande” upplevelse n Fått hjälp hantera problem i livet utanför behandlingen n Kunde namnge någon specifik form av terapi © Jan Blomqvist, SoRAD jan.blomqvist@sorad.su.se

26 Några slutord… Psykosociala metoder relativt låg evidens. Det finns kunskap om verksamma inslag i vård och behandling. Praktiker möter en målgrupp som inte finns i NR. Brukarnas inflytande både vad gäller påverkan av vårdens innehåll och som delaktighet kunskapsbildning en avgörande utvecklingsfaktor. Stora krav på hur missbruks- och beroendevården organiseras. Utvärdering och uppföljning av effekter på individ- och gruppnivå ett utvecklingsområde (kritisk reflektion).


Ladda ner ppt "Forskning och evidens Psykosociala behandlingsmetoder Självläkning Evidensbaserad praktik Utvärdering 4-5 oktober 2010 Per Sandén Regionförbundet Örebro."

Liknande presentationer


Google-annonser