Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enveco Miljöekonomi AB www.enveco.se1 Konsten att (inte) sätta samhällsekonomiska schablon- värden på miljöeffekter Naturvårdsverket 2015-04-21 Enveco.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enveco Miljöekonomi AB www.enveco.se1 Konsten att (inte) sätta samhällsekonomiska schablon- värden på miljöeffekter Naturvårdsverket 2015-04-21 Enveco."— Presentationens avskrift:

1 Enveco Miljöekonomi AB Konsten att (inte) sätta samhällsekonomiska schablon- värden på miljöeffekter Naturvårdsverket Enveco Miljöekonomi AB Måsholmsgränd 3 SE Skärholmen Tore Söderqvist styrelseordförande, docent i nationalekonomi

2 Enveco Miljöekonomi AB MSK: marginell skadekostnad Priset på miljöslitage

3 Enveco Miljöekonomi AB MSK: marginell skadekostnad MÅK: marginell åtgärdskostnad

4 Enveco Miljöekonomi AB Är nyttan av en förändring större än kostnaden att åstadkomma den? Är A+B > B? A+B är (brutto)värdet av minskat miljöslitage.

5 Enveco Miljöekonomi AB Metoder för monetarisering av icke- marknadsvarors ekonomiska värden VärderingsansatsVärderingsmetod Produktionsbaserad värderingProduktionsfunktionsmetoden Värdering baserad på individers faktiska beteende på relaterade marknader ( revealed preference methods ) Resekostnadsmetoden, fastighetsvärdemetoden, m.fl. Värdering baserad på scenariometoder ( stated preference methods ) Contingent valuation, choice experiments, m.fl. Kostnadsbaserad ”värdering” Åtgärdskostnader, ”politisk betalningsvilja”, m.fl.

6 Enveco Miljöekonomi AB Metoder för monetarisering av icke- marknadsvarors ekonomiska värden VärderingsansatsVärderingsmetod Produktionsbaserad värderingProduktionsfunktionsmetoden Värdering baserad på individers faktiska beteende på relaterade marknader ( revealed preference methods ) Resekostnadsmetoden, fastighetsvärdemetoden, m.fl. Värdering baserad på scenariometoder ( stated preference methods ) Contingent valuation, choice experiments, m.fl. Kostnadsbaserad ”värdering” Åtgärdskostnader, ”politisk betalningsvilja”, m.fl. Skade- kostnads- ansatsen

7 Enveco Miljöekonomi AB Värderingsresultat finns det gott om Exempel på sammanställningar och databaser över värderingsstudier (primärdata) i Sverige: Kriström (1992): 12 Söderqvist (1996): 60 ValueBase SWE v. 1 (Sundberg & Söderqvist, 2004): 113 ValueBase SWE v. 2 (Kinell & Söderqvist, 2009): 145 Exempel på sammanställningar och databaser över värderingsstudier (primärdata) i Sverige: Kriström (1992): 12 Söderqvist (1996): 60 ValueBase SWE v. 1 (Sundberg & Söderqvist, 2004): 113 ValueBase SWE v. 2 (Kinell & Söderqvist, 2009): 145

8 Enveco Miljöekonomi AB Tusentals värderingsstudier globalt

9 Enveco Miljöekonomi AB Databasutmaningar Hur hålls databaser uppdaterade? Vilka studier ska läggas in? –Alla värderingsansatser eller enbart vissa? –De med tillräckligt hög kvalitet? Publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter? –Men ingen garanti för allmänt hög kvalitet Kvalitetsgranskningsinstrument finns –Men sådan granskning tar tid Hur hålls databaser uppdaterade? Vilka studier ska läggas in? –Alla värderingsansatser eller enbart vissa? –De med tillräckligt hög kvalitet? Publicerade i vetenskapligt granskade tidskrifter? –Men ingen garanti för allmänt hög kvalitet Kvalitetsgranskningsinstrument finns –Men sådan granskning tar tid

10 Enveco Miljöekonomi AB Generalisering av värderingsresultat Syfte med databaserna: Att underlätta värdeöverföring (benefits transfer, value transfer) Kan generalisering ske? I vilken grad kan generaliseringen ske? Kan allmängiltiga schablonvärden skapas? Syfte med databaserna: Att underlätta värdeöverföring (benefits transfer, value transfer) Kan generalisering ske? I vilken grad kan generaliseringen ske? Kan allmängiltiga schablonvärden skapas?

11 Vad menas med värdeöverföring? Studieområde (s) Policyområde (p) En värderingsstudie har skattat betalningsviljan för ökat vatteninflöde med X m 3 /s till Y kr per hushåll per år. Myndigheterna vill genomföra en åtgärd som ökar vatteninflödet med X m 3 /s i ett annat vattendrag. Är denna åtgärd lönsam?

12 Vad menas med värdeöverföring? Studieområde (s) Policyområde (p) En värderingsstudie har skattat betalningsviljan för ökat vatteninflöde med X m 3 /s till Y kr per hushåll per år. Genomföra en ny värderingsstudie? Frestande alternativ: Överföra resultat från den tidigare studien/de tidigare studierna?

13 Enveco Miljöekonomi AB Ansatser till värdeöverföring Överföring av punktskattningar av värden Överföring av värdefunktioner Överföring av punktskattningar av värden Överföring av värdefunktioner

14 Överföring av (justerad) punktskattning Antar p=s, men justering för t.ex. skillnad i inkomst: WTP p = WTP s (Y p /Y s )  eller WTP p = WTP s (Y p /Y s )  Y: hushållsinkomst  : betalningsviljans inkomstelasticitet (dvs. % förändring i WTP givet 1% inkomstförändring) Men om miljöförändringen inte är likartad? Och om preferenserna inte är likartade? Antar p=s, men justering för t.ex. skillnad i inkomst: WTP p = WTP s (Y p /Y s )  eller WTP p = WTP s (Y p /Y s )  Y: hushållsinkomst  : betalningsviljans inkomstelasticitet (dvs. % förändring i WTP givet 1% inkomstförändring) Men om miljöförändringen inte är likartad? Och om preferenserna inte är likartade?

15 15 Funktionsöverföring WTP p =  s +  s G p +  s H p + e G: egenskaper hos miljöförändringen H: hushållsegenskaper (ofta medelvärden) p: policyområdet s: studieområdet Men finns relevanta förklarande variabler med? WTP p =  s +  s G p +  s H p + e G: egenskaper hos miljöförändringen H: hushållsegenskaper (ofta medelvärden) p: policyområdet s: studieområdet Men finns relevanta förklarande variabler med? Stoppa in dessa istället för G s och H s

16 16 Funktionsöverföring baserad på metaanalys Data från >1 studie. WTP p =  s +  s G p +  s H p + M p + e M: metodegenskaper (t.ex. värderingsmetod, frågetyp, urvalsmetod, etc.) Men finns det tillräckligt antal studier? Data från >1 studie. WTP p =  s +  s G p +  s H p + M p + e M: metodegenskaper (t.ex. värderingsmetod, frågetyp, urvalsmetod, etc.) Men finns det tillräckligt antal studier?

17 17 Strukturell funktionsöverföring 1.Antag en nyttofunktion v = V(priser, inkomst,  miljö, WTP för  miljö) från  1 tidigare studie 2.Härled en efterfrågefunktion 3.Härled marginell WTP för miljöförändringen 4.Använd skattningar från studieområdet för att kalibrera parametrar Mikrofundament, men komplex metod. Antaganden krävs om nyttofunktionens form. 1.Antag en nyttofunktion v = V(priser, inkomst,  miljö, WTP för  miljö) från  1 tidigare studie 2.Härled en efterfrågefunktion 3.Härled marginell WTP för miljöförändringen 4.Använd skattningar från studieområdet för att kalibrera parametrar Mikrofundament, men komplex metod. Antaganden krävs om nyttofunktionens form.

18 Enveco Miljöekonomi AB Omfattande forskning om värdeöverföring Beräkningar av storleken på överföringsfelet för olika överföringsmetoder. Överföringsfelet = (  WTP t – WTP p  )/WTP p WTP t : sann WTP, i.e. WTP när en ny primärstudie faktiskt utfördes för policyområdet Beräkningar av storleken på överföringsfelet för olika överföringsmetoder. Överföringsfelet = (  WTP t – WTP p  )/WTP p WTP t : sann WTP, i.e. WTP när en ny primärstudie faktiskt utfördes för policyområdet

19 Enveco Miljöekonomi AB Bateman et al. (2011) Värdeöverföringstest i AQUAMONEY –LT, BE, DK, NO, UK Överföringsfel i genomsnitt % Ett par huvudslutsatser: –Överföring av punktskattningar är OK om p och s liknar varandra avseende förändring, vara och kontext –Funktionsöverföring är bättre när p och s är olika Funktionen som i så fall används bör vara generell Ta bara med variabler som kan motiveras utifrån ekonomisk teori –Förändringens storlek, avstånd till förbättringen, avstånd till substitut, inkomst Undvik funktioner med kontextberoende variabler Värdeöverföringstest i AQUAMONEY –LT, BE, DK, NO, UK Överföringsfel i genomsnitt % Ett par huvudslutsatser: –Överföring av punktskattningar är OK om p och s liknar varandra avseende förändring, vara och kontext –Funktionsöverföring är bättre när p och s är olika Funktionen som i så fall används bör vara generell Ta bara med variabler som kan motiveras utifrån ekonomisk teori –Förändringens storlek, avstånd till förbättringen, avstånd till substitut, inkomst Undvik funktioner med kontextberoende variabler

20 Enveco Miljöekonomi AB Annat exempel på värdeöverföring Två marina fallstudieområden: 1.Himmerfjärden SV om Stockholm 2.Havstensfjorden N om Göteborg Håkansson (2013), Östberg et al. (2011, 2013) 20

21 Enveco Miljöekonomi AB Några resultat För vattenkvalitetsattributet i CE-studie: –Överföringsfel vid överföring av punktvärden: 5-12 % –Överföringsfel vid överföring av värdefunktion: % Att använda en generell värdefunktion för vilken variabelmedelvärden kan hämtas från offentlig statistik fungerar inte signifikant sämre än att använda en specifik värdefunktion för insamlade data. För vattenkvalitetsattributet i CE-studie: –Överföringsfel vid överföring av punktvärden: 5-12 % –Överföringsfel vid överföring av värdefunktion: % Att använda en generell värdefunktion för vilken variabelmedelvärden kan hämtas från offentlig statistik fungerar inte signifikant sämre än att använda en specifik värdefunktion för insamlade data.

22 Enveco Miljöekonomi AB Schablonvärdesprojektet Kinell et al. (2009) Vilka generella värden kan skapas utifrån då befintliga resultat från värderingsstudier i Sverige? –Ca 140 primärdatastudier Potential bedömdes finnas främst för: –Förbättrat fritidsfiske –Förbättrad vattenkvalitet Kinell et al. (2009) Vilka generella värden kan skapas utifrån då befintliga resultat från värderingsstudier i Sverige? –Ca 140 primärdatastudier Potential bedömdes finnas främst för: –Förbättrat fritidsfiske –Förbättrad vattenkvalitet

23 Enveco Miljöekonomi AB Exempel: Förbättrat fritidsfiske 17 värderingsstudier Population: 6 nationella, 11 ej nationella Värderingsmetoder: 9 CVM, 4 TCM, 4 CE Vad värderades? –Ökad fiskfångst i kg –En extra fisk –En extra fiskedag –Bevarande av nuvarande fiske Gemensam biofysisk enhet för vad som värderades? Val: Vikt i kg –Omräkningar av en extra fisk, en extra fiskedag… 17 värderingsstudier Population: 6 nationella, 11 ej nationella Värderingsmetoder: 9 CVM, 4 TCM, 4 CE Vad värderades? –Ökad fiskfångst i kg –En extra fisk –En extra fiskedag –Bevarande av nuvarande fiske Gemensam biofysisk enhet för vad som värderades? Val: Vikt i kg –Omräkningar av en extra fisk, en extra fiskedag…

24 Enveco Miljöekonomi AB Andra överväganden Överföring av genomsnitt av punktvärden (medel-WTP) –Relativt litet antal observationer –Tidsrestriktion  ej insamling av dataset –Dvs. ett datamaterial = en observation –Redovisning av intervall och genomsnitt Exempel: –Observationer: medel-WTP på 10, 15 och 50 kr/kg fisk –Intervall: kr/kg fisk –Schablonvärde: ( )/3 = 25 kr/kg fisk Överföring av genomsnitt av punktvärden (medel-WTP) –Relativt litet antal observationer –Tidsrestriktion  ej insamling av dataset –Dvs. ett datamaterial = en observation –Redovisning av intervall och genomsnitt Exempel: –Observationer: medel-WTP på 10, 15 och 50 kr/kg fisk –Intervall: kr/kg fisk –Schablonvärde: ( )/3 = 25 kr/kg fisk

25 Enveco Miljöekonomi AB Andra överväganden Viktning av observationer? –Viktning utifrån aktualitet? Preferenser förändras över tiden. Men hur justera? Enbart justering utifrån reala inkomstförändringar. –Viktning utifrån studiernas kvalitet? Kvalitetströskel, men ingen rangordning. (Starkt?) antagande: Studierna tog rimliga beslut om t.ex.: –WTP:s statistiska fördelning –Icke-respondenternas WTP (Starkt) antagande: Konstant marginalnytta av miljöförändringarna Viktning av observationer? –Viktning utifrån aktualitet? Preferenser förändras över tiden. Men hur justera? Enbart justering utifrån reala inkomstförändringar. –Viktning utifrån studiernas kvalitet? Kvalitetströskel, men ingen rangordning. (Starkt?) antagande: Studierna tog rimliga beslut om t.ex.: –WTP:s statistiska fördelning –Icke-respondenternas WTP (Starkt) antagande: Konstant marginalnytta av miljöförändringarna

26 Enveco Miljöekonomi AB Ett annat exempel (Hasselström et al., 2014) Skattning av värdet av att nå god ekologisk status i svenska vattenförekomster genom värde- överföring. Värdeöverföring från 2 tidigare studier av statusförbättringar: –Fyn –SÖ Norge Skattning av värdet av att nå god ekologisk status i svenska vattenförekomster genom värde- överföring. Värdeöverföring från 2 tidigare studier av statusförbättringar: –Fyn –SÖ Norge

27 Enveco Miljöekonomi AB Potentiella felkällor Enheten för överföringen Effekt av varierande utgångslägen Förekomsten av substitut Var tar betalningsviljan slut? Enheten för överföringen Effekt av varierande utgångslägen Förekomsten av substitut Var tar betalningsviljan slut?

28 Enveco Miljöekonomi AB Exempel En värderingsstudie genomförs i ett åtgärdsområde där det finns 3 vattenförekomster, vardera med arealen 4 km 2. Totalyta vatten: 12 km 2. WTP för att förbättra samtliga 3 vattenförekomster: 1000 kr per hushåll och år. Vi vill göra en värdeöverföring till ett annat åtgärdsområde där det finns 12 vattenförekomster, vardera med ytan 0,5 km 2. Totalyta vatten: 6 km 2. Vilket tillvägagångssätt är rimligt? Vi vill göra en värdeöverföring till ett annat åtgärdsområde där det finns 12 vattenförekomster, vardera med ytan 0,5 km 2. Totalyta vatten: 6 km 2. Vilket tillvägagångssätt är rimligt?

29 Enveco Miljöekonomi AB 1. Antag ”åtgärdsområde” som enhet: WTP s = 1000 kr = WTP p, oavsett mängden vattenförekomster och deras arealer. 2. Antag ”antal vattenförekomster” som enhet: Om varje vattenförekomst antas vara lika betydelsefull är WTP s per vattenförekomst = 1000/3 = 333 kr. WTP p = 333 x 12 = ca 4000 kr. 3. Antag ”yta i km 2 ” som enhet: Om varje km 2 antas vara lika betydelsefull är WTP s per km 2 = 1000/12 = 83 kr. WTP p = 83 x 6 = ca 500 kr. 500 kr? 1000 kr? 4000 kr? 1. Antag ”åtgärdsområde” som enhet: WTP s = 1000 kr = WTP p, oavsett mängden vattenförekomster och deras arealer. 2. Antag ”antal vattenförekomster” som enhet: Om varje vattenförekomst antas vara lika betydelsefull är WTP s per vattenförekomst = 1000/3 = 333 kr. WTP p = 333 x 12 = ca 4000 kr. 3. Antag ”yta i km 2 ” som enhet: Om varje km 2 antas vara lika betydelsefull är WTP s per km 2 = 1000/12 = 83 kr. WTP p = 83 x 6 = ca 500 kr. 500 kr? 1000 kr? 4000 kr?

30 Enveco Miljöekonomi AB Underdrivna överföringsfel? Inte givet att forskningsstudier av överföringsfel tar hänsyn till alla typer av felkällor.

31 Enveco Miljöekonomi AB Avslutande påståenden I ”Tillgängliga schablonvärden måste inventeras och utvärderas.” –Exempel: Ecovalue-initiativet (Ahlroth, Finnveden et al.) med monetära värden för t.ex. Kg CO2-ekvivalenter Kg N för marin eutrofiering Kg P för eutrofiering av sötvatten Kg PM10-ekvivalenter för partikelutsläpp ”Tillgängliga schablonvärden måste inventeras och utvärderas.” –Exempel: Ecovalue-initiativet (Ahlroth, Finnveden et al.) med monetära värden för t.ex. Kg CO2-ekvivalenter Kg N för marin eutrofiering Kg P för eutrofiering av sötvatten Kg PM10-ekvivalenter för partikelutsläpp

32 Enveco Miljöekonomi AB Avslutande påståenden II ”Värderingsdatabaser är värdelösa om de inte uppdateras kontinuerligt.” ”Schablonvärden som ska användas för svenska förhållanden ska vara baserade på värderingsstudier genomförda i Sverige.” ”Schablonvärden ska enbart basera sig på skadekostnadsansatsen. Om underlag enligt denna ansats inte finns ska man avstå från schablonvärden.” ”Alla värderingsmetoder inom skadekostnadsansatsen är lika giltiga att använda.” ”Värderingsdatabaser är värdelösa om de inte uppdateras kontinuerligt.” ”Schablonvärden som ska användas för svenska förhållanden ska vara baserade på värderingsstudier genomförda i Sverige.” ”Schablonvärden ska enbart basera sig på skadekostnadsansatsen. Om underlag enligt denna ansats inte finns ska man avstå från schablonvärden.” ”Alla värderingsmetoder inom skadekostnadsansatsen är lika giltiga att använda.”

33 Enveco Miljöekonomi AB Avslutande påståenden III ”Schablonvärden måste hantera tilltagande marginell skadekostnad/avtagande marginalnytta.” ”Det är fruktlöst att tro att pålitliga schablonvärden kan skapas av okoordinerade forskningsstudier. Vad som behövs är studier som görs i syfte att skapa schablonvärden.” ”Pålitliga schablonvärden går bara att skapa för miljöförändringar som kan mätas enhetligt och som påverkar människor enhetligt. Finns det några sådana miljöförändringar?” ”Schablonvärden måste hantera tilltagande marginell skadekostnad/avtagande marginalnytta.” ”Det är fruktlöst att tro att pålitliga schablonvärden kan skapas av okoordinerade forskningsstudier. Vad som behövs är studier som görs i syfte att skapa schablonvärden.” ”Pålitliga schablonvärden går bara att skapa för miljöförändringar som kan mätas enhetligt och som påverkar människor enhetligt. Finns det några sådana miljöförändringar?”


Ladda ner ppt "Enveco Miljöekonomi AB www.enveco.se1 Konsten att (inte) sätta samhällsekonomiska schablon- värden på miljöeffekter Naturvårdsverket 2015-04-21 Enveco."

Liknande presentationer


Google-annonser