Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kunskapsbaserat förebyggande arbete.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kunskapsbaserat förebyggande arbete."— Presentationens avskrift:

1 B.KIMBER@TELIA.COM Kunskapsbaserat förebyggande arbete

2 Metoder som skolan använder SET, Stegvis mm. ÖPP Familjeprogram Ledarskap och förhållningssätt

3 Förebyggande arbete i skolan Allt förebyggande arbete handlar om att gå från risk- till skyddsfaktor, dvs. att stärka de skyddande faktorerna på olika nivåer. Evidens

4 WHO Självkännedom och empati Problemlösning och att fatta beslut Känna igen och hantera sina känslor Kommunikation Kreativt tänkande

5 Enligt WHO är skolan synnerligen lämplig för detta arbete eftersom: Skolans har en viktig roll när det gäller att socialisera våra unga Nästan alla barn går i skolan Ekonomiskt effektivt (använda existerande infrastruktur) Erfarna lärare finns redan på plats Möjligheter till kort- och långsiktig utvärdering Skolan respekteras både av föräldrar och allmänhet

6 Socialt och Emotionellt lärande och skolresultat Durlak 2011 Hattie 2009

7 Svårigheter och möjligheter Implementering Analys Vem skall äga interventionen? Uppföljning, utvärdering och utveckling Top-down eller Bottom-up? (SEAL som exempel)

8 Vilken kunskap finns om skolresultat? Förebyggande åtgärder så att elever klarar skolarbetet Elevsyn, förhållningssätt och attityder som stärker elevers positiva utveckling ABC (Haynes, framgångsrika skolor) Comers School Devlopment Project (multikulturella skolor) Visible learning, (Hattie)

9 A B C Acceptance Belief Challenge

10 School Development Project(Comer) För att klara av skolan och utvecklas positivt måste varje barn utvecklas optimalt längs sex utvecklingsspår, vilka ingalunda är fristående utan sammankopplade med varandra. Dessa sex utvecklingsspår är:

11 Fysiskt Hälsosam mat Adekvat hälsovård En trygg och omsorgsfull miljö Språkligt Hjälp med att föra en god kommunikation Förmåga att läsa regelbundet och bra Hjälp med att lyssna, tala och skriva väl

12 Etiskt Hjälp med att göra bra och hälsosamma val och att fatta kloka och hälsosamma beslut Kunskap om och förståelse för vilka konsekvenser olika beteenden får Socialt Hjälp med att samspela och att hantera relationer med andra barn och vuxna på ett accepterat och adekvat sätt Hjälp med att lösa problem på ett socialt acceptabelt sätt

13 Psykologiskt Hjälp med att kontrollera och hantera ilska Att vidmakthålla en positiv självkänsla Hjälp med att på ett adekvat sätt handskas med besvikelse och smärta då man blivit sårad. Att ha en positiv syn på livet och en ljus framtidstro Kognitivt Hjälp med läxor Behöver klara av skolarbetet bra och behärska basala läs-, skriv-, språk- och matematiska färdigheter Hjälp med att lära sig att tänka på ett bra sätt och att kunna lösa problem bra.

14 John Hattie, Visible learning Auckland University 15 års arbete Meta-meta-analys 800 metastudier 50 000 undersökningar Över 80 miljoner elever 138 faktorer som kan ha betydelse för elevprestationer

15 Visible Learning Undervisnings- och lärandeprocessen måste synliggöras Lärandeprocessen är ett mål i sig Utmaningarna är väl avvägda Lärare och elev delar bedömningar om i vilken mån mål är uppfyllda Lärare och elever ger varandra löpande feedback Lärare är känslomässigt engagerade

16 Visible Learning Eleverna får löpande återkoppling på sitt arbete Elevernas återkoppling till läraren om vad de inte förstår och förstår, är i längden viktigare än lärarens feedback till eleverna En trygg klassrumsmiljö och tillitsfull studiemiljö är viktiga förutsättningar

17 Sex kännetecken för framgångsrikt lärande 1. Den enskilde läraren har en avgörande betydelse för elevers prestationer 2. Läraren visar ledarskap, inflytande, omsorg och känslomässigt engagemang i sin undervisning

18 Sex kännetecken för framgångsrikt lärande 3. Läraren intresserar sig för vad enskilda elever tänker och förstår, och arbetar löpande med att ge varje elev feedback på lämpligt nivå. Läraren förväntar sig framsteg inte bara av elever som har lätt för sig utan även av elever med sämre förutsättningar

19 Sex kännetecken för framgångsrikt lärande 4. Läraren är medveten om avsikten med undervisningen och vilka de konkreta målen är. Läraren lägger upp sin undervisning utifrån frågan, ” -vad händer i nästa steg?”, i syfte att minska avståndet mellan elevernas rådande kunskapsnivå och de målsättningar som finns

20 Sex kännetecken för framgångsrikt lärande 5. Läraren situationsanpassar undervisningen och erbjuder eleverna en bred repertoar av metoder för att nå kunskap. Det centrala är att läraren synliggör för eleven vad avsikten med övningen är och vilka kriterierna för måluppfyllelse är.

21 Sex kännetecken för framgångsrikt lärande 6. Skolledaren medverkar till att skapa skolmiljöer där misstag välkomnas som lärotillfällen, där elever känner sig trygga att lära, lära om och utforska nytt.

22 Andra faktorers betydelse Elevers villighet att investera i sin framtid, att vara öppen för nya erfarenheter har positiva effekter på studieprestationer Föräldrars tilltro och förväntningar på sina barn har stor betydelse för elevernas möjlighet att nå goda resultat

23 8 Framgångsfaktorer för bättre resultat Aktuellt om skola och förskola 2010 - SKL Bra ledare Lyfta fram kompetenta lärare Höga förväntningar Uppföljning och återkoppling Fungerande relationer Tydlig ansvarsfördelning Fånga upp elever med svårigheter Samsyn om verksamhetens mål och inriktning

24 Elever med skolsvårigheter eller …….. Analys Åtgärdsprogram (skolan, eleven) Föräldrasamverkan Framstegs och framgångsjournal

25 Checklista Social och kulturell kompetens Trygg och tillitsfull miljö Attityd och inställning Tydlighet från ledning och lärare Skapa ett gott socialt klimat Positiva relationer mellan lärare och elever Höga krav på eleverna (förväntningar på att alla skall utvecklas) Egna målsättningar för skolarbetet(elever, lärare) och kommunikation kring dessa. Kontinuerlig uppföljning(uppmuntran, problem) Hemmets läroplan Rättvis och regelbunden utvärdering Se till att de elever som är i behov av hjälp verkligen får den, åtgärdsprogram med framstegs och framgångsjournal Entusiastiska och stimulerande lärare Skoldagens och lektionens struktur. Läromiljöer. Flexibilitet vad gäller metod. Hur tydlig är läroprocessen? WHO:s fem punkter (självkännedom/empati, problemlösning och att fatta beslut, känna igen och hantera sina känslor, kommunikation, kreativt tänkande)


Ladda ner ppt "Kunskapsbaserat förebyggande arbete."

Liknande presentationer


Google-annonser