Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap i klassrummet Pernilla Starck 2014-06-211.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap i klassrummet Pernilla Starck 2014-06-211."— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap i klassrummet Pernilla Starck pernilla.starck@telia.com 2014-06-211

2 Hörnsten 2 – I klassrummet Ledarskap i klassrummet GRUPPNIVÅ INDIVIDNIVå Att utveckla kunskaper om och erfarenheter av ett ledarskap och förhållningssätt som stärker det sociala klimatet i klassen och främjar lärandet. Att utveckla kunskaper om och verktyg för att målformulera kring problem. 2014-06-212

3

4

5 Hörnsten 2 – I klassrummet Ledarskap i klassrummet  Tydliga regler och rutiner som främjar positivt beteende  Uppmuntra elever när de fungerar bra  Skapa ett gott klassrumsklimat  Hantera ”stökiga” elever och grupper  Målgrupp: Pedagoger i grundskolan 2014-06-215

6 Förhållningssätt/ledarskap  Klimatet i klassrummet  Skapa ro i klassrummet  Tillåtande gruppklimat  Alla ska känna sig välkomna och behövda  Alla ska känna sig sedda och bekräftade 2014-06-216

7 Förhållningssätt/ledarskap  Struktur, att vara steget före - regler, rutiner och instruktioner  Känslors påverkan, peppning  Elevers behov av att bli sedda  Belöning, uppmuntran, förstärkning  Veckobrev, loggbok, det skrivna ordet  Strategier då elever missköter sig - konsekvenser 2014-06-217

8 Framsteg och framgångsjournaler Lösningsfokuserat  Från problem till lösning  Se det som är möjligt och det som fungerar  Visa på framsteg istället för misslyckanden  Fokusera på resurser och tillgångar istället för problem 2014-06-218

9 Elever om lärares uppmuntran & skäll 2014-06-219

10 Social inlärningsteori  Modellinlärning - Människor lär av varandra, förebilder  Kognitiv inlärning - man tror sig veta vad som händer (belöning-straff) Beteende - förstärkning 2014-06-2110

11 REGLER KONSEKVENSER --------------------------------- TYDLIGA INSTRUKTIONER UPPMÄRKSAMMA, IGNORERA ------------------------------------------------- POSITIV TID TILLSAMMANS BERÖM, BELÖNING, POSITIV FÖRSTÄRKNING 2014-06-2111

12 KASAM  Begriplighet - förnuftsmässigt gripbart Struktur Tydlighet  Hanterbarhet - resurser till förfogande  Meningsfullhet - värt att lägga energi på 2014-06-2112

13 KASAM Människor med stark KASAM mår bra, känner sig sällan som offer för omständigheterna, kan hantera svårigheter och klarar av stressituationer på ett bra sätt. HÄLSOSAMT LIV 2014-06-2113

14 Viktig skyddsfaktor  Trivas på jobbet  Trivas i skolan  Trivas på fritiden 2014-06-2114

15 John Hattie ”Visible Learning” Meta-metastudie ( över 800 metastudier) Resultat från 50 000 studier 80 miljoner elever 15 år 2014-06-2115

16 John Hattie Lärarens ledarskap är en av de enskilt mest betydelsefulla faktorerna för att påverka elevers skolprestationer 2014-06-2116

17 John Hattie Läraren måste systematiskt arbeta med att utveckla sig själv som ledare och pedagog 2014-06-2117

18 John Hattie Läraren måste tillämpa insatser som minskar störande beteenden i klassrummet 2014-06-2118

19 John Hattie Läraren måste vara tydlig i sina instruktioner och i sin undervisning samt ge eleverna positiv "feedback” Tydlig målsättning – ”vad händer i nästa steg?” 2014-06-2119

20 John Hattie Ömsesidig undervisning ska tillämpas. Dvs läraren lär eleverna att ställa frågor som klargör otydligheter samt att summera och reflektera över sitt lärande. 2014-06-2120

21 John Hattie Bygga goda relationer med alla på skolan, men framförallt med eleverna 2014-06-2121

22 John Hattie  Det räcker inte med sunt förnuft och praktisk erfarenhet för att avgöra om undervisningen är bättre än annan.  De framsteg som har gjorts i ”framgångsrika skolor” bygger på forskning kring effektiva såväl som ineffektiva metoder.  Vi måste tillämpa metoder som vetenskapligt utformade studier visats ge effekt. 2014-06-2122

23 VARA STEGET FÖRE  Målsätt dagen/lektionen  Se till att dagen/lektionen är förutsägbar  Inledning och avslutning  Regler 2014-06-2123

24 SKAPA ETT LUGNT, POSITIVT KLIMAT - SPRID GLÄDJE  Musik  Massage, Avslappning  Humor  Bjuda på sig själv, skratta med  Visa att rummet är viktigt 2014-06-2124

25 SE VARJE ELEV  Personliga kommentarer  Det skrivna ordet  Egna målsättningar 2014-06-2125

26 BERÖM I STÄLLET FÖR KLANDER  Positiv tid tillsammans  Ta dem på bar gärning när de gör rätt  Beröm, tacka, uppmuntra, belöningar  Förmedla hopp i stället för att anklaga  Säg ja istället för nej, positiva omformuleringar  Ställ krav 2014-06-2126

27 Om man missköter sig är sannolikheten 10ggr större att man får uppmärksamhet än om man sköter sig. 2014-06-2127

28 Utbildning  Innehåll: Forskning (skola/positiv utveckling hos barn och unga) Förhållningssätt som främjar ett gott lärande Struktur - en förutsättning för lärande Systemteori Konflikthantering/problemlösning Lyssnandets konst  Kursen kan ges under tre hela dagar, sex halvdagar eller under 10 tillfällen a 2 timmar. Fokus kommer att ligga på processen i det egna ledarskapet 2014-06-2128


Ladda ner ppt "Ledarskap i klassrummet Pernilla Starck 2014-06-211."

Liknande presentationer


Google-annonser