Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap i klassrummet Pernilla Starck 2014-06-211.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap i klassrummet Pernilla Starck 2014-06-211."— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap i klassrummet Pernilla Starck

2 Hörnsten 2 – I klassrummet Ledarskap i klassrummet GRUPPNIVÅ INDIVIDNIVå Att utveckla kunskaper om och erfarenheter av ett ledarskap och förhållningssätt som stärker det sociala klimatet i klassen och främjar lärandet. Att utveckla kunskaper om och verktyg för att målformulera kring problem

3

4

5 Hörnsten 2 – I klassrummet Ledarskap i klassrummet  Tydliga regler och rutiner som främjar positivt beteende  Uppmuntra elever när de fungerar bra  Skapa ett gott klassrumsklimat  Hantera ”stökiga” elever och grupper  Målgrupp: Pedagoger i grundskolan

6 Förhållningssätt/ledarskap  Klimatet i klassrummet  Skapa ro i klassrummet  Tillåtande gruppklimat  Alla ska känna sig välkomna och behövda  Alla ska känna sig sedda och bekräftade

7 Förhållningssätt/ledarskap  Struktur, att vara steget före - regler, rutiner och instruktioner  Känslors påverkan, peppning  Elevers behov av att bli sedda  Belöning, uppmuntran, förstärkning  Veckobrev, loggbok, det skrivna ordet  Strategier då elever missköter sig - konsekvenser

8 Framsteg och framgångsjournaler Lösningsfokuserat  Från problem till lösning  Se det som är möjligt och det som fungerar  Visa på framsteg istället för misslyckanden  Fokusera på resurser och tillgångar istället för problem

9 Elever om lärares uppmuntran & skäll

10 Social inlärningsteori  Modellinlärning - Människor lär av varandra, förebilder  Kognitiv inlärning - man tror sig veta vad som händer (belöning-straff) Beteende - förstärkning

11 REGLER KONSEKVENSER TYDLIGA INSTRUKTIONER UPPMÄRKSAMMA, IGNORERA POSITIV TID TILLSAMMANS BERÖM, BELÖNING, POSITIV FÖRSTÄRKNING

12 KASAM  Begriplighet - förnuftsmässigt gripbart Struktur Tydlighet  Hanterbarhet - resurser till förfogande  Meningsfullhet - värt att lägga energi på

13 KASAM Människor med stark KASAM mår bra, känner sig sällan som offer för omständigheterna, kan hantera svårigheter och klarar av stressituationer på ett bra sätt. HÄLSOSAMT LIV

14 Viktig skyddsfaktor  Trivas på jobbet  Trivas i skolan  Trivas på fritiden

15 John Hattie ”Visible Learning” Meta-metastudie ( över 800 metastudier) Resultat från studier 80 miljoner elever 15 år

16 John Hattie Lärarens ledarskap är en av de enskilt mest betydelsefulla faktorerna för att påverka elevers skolprestationer

17 John Hattie Läraren måste systematiskt arbeta med att utveckla sig själv som ledare och pedagog

18 John Hattie Läraren måste tillämpa insatser som minskar störande beteenden i klassrummet

19 John Hattie Läraren måste vara tydlig i sina instruktioner och i sin undervisning samt ge eleverna positiv "feedback” Tydlig målsättning – ”vad händer i nästa steg?”

20 John Hattie Ömsesidig undervisning ska tillämpas. Dvs läraren lär eleverna att ställa frågor som klargör otydligheter samt att summera och reflektera över sitt lärande

21 John Hattie Bygga goda relationer med alla på skolan, men framförallt med eleverna

22 John Hattie  Det räcker inte med sunt förnuft och praktisk erfarenhet för att avgöra om undervisningen är bättre än annan.  De framsteg som har gjorts i ”framgångsrika skolor” bygger på forskning kring effektiva såväl som ineffektiva metoder.  Vi måste tillämpa metoder som vetenskapligt utformade studier visats ge effekt

23 VARA STEGET FÖRE  Målsätt dagen/lektionen  Se till att dagen/lektionen är förutsägbar  Inledning och avslutning  Regler

24 SKAPA ETT LUGNT, POSITIVT KLIMAT - SPRID GLÄDJE  Musik  Massage, Avslappning  Humor  Bjuda på sig själv, skratta med  Visa att rummet är viktigt

25 SE VARJE ELEV  Personliga kommentarer  Det skrivna ordet  Egna målsättningar

26 BERÖM I STÄLLET FÖR KLANDER  Positiv tid tillsammans  Ta dem på bar gärning när de gör rätt  Beröm, tacka, uppmuntra, belöningar  Förmedla hopp i stället för att anklaga  Säg ja istället för nej, positiva omformuleringar  Ställ krav

27 Om man missköter sig är sannolikheten 10ggr större att man får uppmärksamhet än om man sköter sig

28 Utbildning  Innehåll: Forskning (skola/positiv utveckling hos barn och unga) Förhållningssätt som främjar ett gott lärande Struktur - en förutsättning för lärande Systemteori Konflikthantering/problemlösning Lyssnandets konst  Kursen kan ges under tre hela dagar, sex halvdagar eller under 10 tillfällen a 2 timmar. Fokus kommer att ligga på processen i det egna ledarskapet


Ladda ner ppt "Ledarskap i klassrummet Pernilla Starck 2014-06-211."

Liknande presentationer


Google-annonser