Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

ELEVER I SKOLAN = ELIS 2015-04-09. Förebyggande och hälsofrämjande arbete Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "ELEVER I SKOLAN = ELIS 2015-04-09. Förebyggande och hälsofrämjande arbete Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling."— Presentationens avskrift:

1 ELEVER I SKOLAN = ELIS 2015-04-09

2 Förebyggande och hälsofrämjande arbete Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa Elevhälsan har ett särskilt ansvar för att undanröja hinder för varje enskild elevs lärande och utveckling Stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål individuellt riktat arbete riktat till alla skollag

3 Arbetsgång för elevers utveckling mot målen 1 Ledning, stimulans och extra anpassningar i ”gröna rutan” 2 Anmälan 3 Utredning 4 Beslut ÅP/ej ÅP 5 Genomföra, följa upp och utvärdera

4 Anmälan ska skyndsamt göras till rektor när en elev riskerar att inte utvecklas mot kunskapskraven i läroplanen eller nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Rektor ansvarar för att det finns tydliga och fungerande rutiner för detta. Rektor ser till att elevhälsans kompetens tas tillvara. Elevhälsan rådfrågas hur behovet ska utredas. Utredning Rektorn ser till att elevens behov av särskilt stöd utreds skyndsamt. Detta sker i samråd med elevhälsan. Elevens skolsituation utreds på skol-, grupp- och individnivå utifrån behov av: pedagog specialpedagog psykolog kurator skolhälsovård Därefter görs en pedagogisk bedömning av om eleven är i behov av särskilt stöd och i så fall vilket stöd. Både utredning och bedömning dokumenteras. Beslut om ÅP Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska det beslutas om att utarbeta ett ÅP. I ÅP ska det framgå vilka behoven är, hur de ska tillgodoses, följas upp och utvärderas. Beslutet diarieförs, skickas hem tillsammans med information om överklagande. Beslut ej ÅP Om utredningen visar att eleven inte är i behov av särskilt stöd ska det beslutas att ett ÅP inte ska utarbetas. Stöd kan ges i form av extra anpassningar. Beslutet diarieförs, skickas hem tillsammans med information om överklagande. Eleven ges den stimulans och ledning som denne behöver i sitt lärande och för sin personliga utveckling. Eleven och elevens vårdnadshavare informeras fortlöpande om elevens utveckling Om eleven riskerar att inte utvecklas mot kunskapsmålen sätts extra anpassningar in. Elevhälsan stödjer elevens utveckling mot utbildningens mål, förebygger ohälsa och inlärningssvårigheter samt bidrar till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa. En systematisk analys och helhetsbedömning av ÅP görs av ansvarig personal vid en inplanerad tidpunkt. Nytt ÅP utarbetas alltid både vid förlängning av tidigare beslutat ÅP och när förändringar behöver göras. Avsluta ÅP När det bedöms att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd avslutas ÅP, efter samråd med eleven och elevens vårdnadshavare. Stöd kan ges fortsättningsvis i form av extra anpassningar. Detta förtydligas i elevens individuella utvecklingsplan

5 ”Gröna rutan” Vad är ”gröna rutan”? Hur är ELIS kopplat till ”gröna rutan”? Uppdatering av ”gröna rutan” pågår…

6 ELIS (elever i skolan) Samverkan mellan skol- och socialförvaltningen Syfte:att minimera risken för ett varaktigt utanförskap Mål: att öka elevens närvaro i skolan

7 HandledningKonsultation BUP Familjebehandlare Socialförvaltning Kurator Skolförvaltning Specialpedagog Skolförvaltning ELIS-team

8 Alla Riskgrupper Särskilda insatser - ELIS (http://www.skl.se) ta fram en fördjupad kartläggning arbeta med insatser i skolan och i hemmet utvärdera, följa upp – fortsätta, sluta eller pröva nya insatser Teamens uppdrag – uppvisar behov av särskilda insatser individuellt och i grupp – insatser riktad till riskgrupper - förebyggande arbete

9 Alla Riskgrupper Särskilda insatser - ELIS På gång för tidigare upptäckt (http://www.skl.se) – uppvisar behov av särskilda insatser individuellt och i grupp – insatser riktad till riskgrupper - förebyggande arbete Databaserat skolfrånvarosystem på alla skolor för tidig upptäck att skolfrånvaro Handlingsplan för hur skolorna ska agera när skolfrånvaro upptäcks och hur huvudmannen ska följa upp skolfrånvaro Handlingsplan för hur socialtjänsten ska agera när anmälan från skolan inkommer

10 Framgångsfaktorer Föräldramedverkan Kartläggning Tydligt uppdrag Regelbundna möten och uppföljningar Flera kompetenser samlade i ett team Flexibilitet i arbetet Handledning

11 Rutiner - Vikten av ett systematiskt processarbete Utmaning: Flexibla och individuella anpassningar = framgång… KartläggningFörståelsePlaneringÅtgärdUtvärdering

12 Rutiner – upptäckt? Frånvaroregistrering? Frånvaro/ELIS en punkt på agendan på Elevhälsomöten? Kontakta hemmet? När blir det ett ELIS-ärende? Hur påbörjas samverkan med soc/BUP?

13 Rutiner – kartläggning? Vilken typ av kartläggning? Hur, var, när, vem? Hur tar man vara på resultatet? Samverkan med soc/BUP?

14 Rutiner – planering och åtgärder? Hur arbetar vi, vilka åtgärder? Vad avgör vilken intervention vi väljer? Vem gör vad? Samverkan soc/BUP? Hemundervisning? Tekniska kommunikationsmedel/sociala medier?

15 Rutiner – uppföljning? Vad följer vi upp? Hur och hur ofta följer vi upp? Vem följer upp? Samverkan med soc/BUP?


Ladda ner ppt "ELEVER I SKOLAN = ELIS 2015-04-09. Förebyggande och hälsofrämjande arbete Elevhälsan ska bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling."

Liknande presentationer


Google-annonser