Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarprogrammet – Termin 5, VT 2015 Lars Rylander Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund Enheten för miljöepidemiologi E-post:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarprogrammet – Termin 5, VT 2015 Lars Rylander Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund Enheten för miljöepidemiologi E-post:"— Presentationens avskrift:

1 Läkarprogrammet – Termin 5, VT 2015 Lars Rylander Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund Enheten för miljöepidemiologi E-post: Lars.Rylander@med.lu.se Tel: 046 – 222 1631 Epidemiologi I

2 Epidemiologi epi=bland demos=folk logos=lära => läran om det som är ”bland” eller ”drabbar” människor

3 Epidemiologi ”Vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.” (Nationalencyklopedin)

4 Epidemiologi INNEHÅLL - Introduktion till epidemiologiskt tänkande - Studiedesign (inkl sjukdomsmått, bias mm) - Register- och biobanksforskning - Hur rapporterar man epidemiologiska data (STROBE)

5 Epidemiologi LÄSTIPS Jonas Björk ”Praktisk statistik för medicin och hälsa” (Bokus: < 300 kr) ”Strengthening the reporting of observational studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration.Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, et al. Ann Intern Med 2007;147(8):163-94 Kan nås på följande adress: http://www.annals.org/content/147/8/W-163.full.pdf+html

6 Vad studeras? Utgår från sjukdom: -Infektionssjukdomar -Diabetes -Tumörsjukdomar -Hjärt/kärlsjukdomar -Reproduktionsstörningar -Psykiatriska sjukdomar. Utgår från exponering: -Arbete -Omgivningsmiljö -Kost -Livsstilsfaktorer.

7 Epidemiologi Varför behöver vi göra epidemiologiska studier? Använda data från djurstudier?!

8 Epidemiologi Varför behöver vi göra epidemiologiska studier? Göra experimentella studier på människa?!

9 Experiment I ett experiment använder man normalt randomisering, dvs det är slumpen som avgör om en person får behandling/exponering A eller behandling/exponering B

10 Exempel: Experimentella studier på människa Exponering för ämne X Cancer Förslag till studieupplägg: * hela populationen * barn vid 12 års ålder - 10% exponerade barn vid 15 års ålder - 20% exponerade * kontinuerlig exponering * 20-25 års uppföljning (cancerregister) ?

11 Epidemiologiskt tänkande – exempel 1 Sverige: Generellt en hög levnadsstandard. Panama: Fattigdom och en mer begränsad sjukvård. Ett givet år dör en större andel av befolkningen i Sverige jämfört med befolkningen i Panama! Rimligt? Förklaring?

12 Risken att dö under en 20-årsperiod bland kvinnor i Whickham, England, med avseende på kvinnornas rökvanor i början av studieperioden. (Data från Vanderpump m fl. Clin Endocrinol 1995) VitalstatusRökareIcke-rökareTotalt Död 139 230 369 Levande 443 502 945 Totalt 582 7321314 Risk 0.24 0.310.28 (död/totalt) Indikerar dessa siffror att det är en fördel att röka?! Epidemiologiskt tänkande – exempel 2

13 Confounding (störfaktorer) Confoundingfaktorn skall … 1. … utgöra en egen riskfaktor för den studerade sjukdomen (oberoende av den studerade faktorn) 2. … vara associerad med den studerade exponeringsfaktorn. Confounder Exponering Effekt

14 Sjukdomsmått 1. Prevalens 2. Risk (Kumulativ Incidens) 3. Incidens

15 Prevalens Antal sjuka vid t Prevalens (P) = Antal individer vid t Andelen individer som har sjukdomen vid en speciell tidpunkt (t).

16 Prevalens Ex 1. Vid terminsstarten hade 14 av 95 studenter influensa. Detta innebär att influensaprevalensen vid terminsstart var 14.7% (=14/95). Ex 2. På en arbetsplats hade 9 av 44 anställda haft ont i ryggen den senaste veckan, vilket ger en prevalens på 20.5% (=9/44).

17 Risk (Kumulativ incidens) Studerad tidsperiod avgörande för tolkningen: jämför exempelvis 3% under en 40-årsperiod med 3% under en 40-dagarsperiod. Antal nyinsjuknade Risk = Totala antalet friska individer vid start

18 Risk (kumulativ incidens) Ex 1. I en kommun hade 3 av 400 barn som skulle börja första klass typ 1 diabetes. Detta innebär att risken var 0.75% (3/400) att få diagnosen typ 1 diabetes innan skolstart. Ex 2. Av 350 nyutexaminerade hårfrisörskor hade 10 stycken fått handeksem under själva utbildningen. Ytterligare 42 stycken utvecklade handeksem under det första året som de arbetade på en frisörsalong, vilket innebär att risken att få handeksem under sitt första arbetsår som frisör var 12.4% (42/340).

19 Incidens Antal nyinsjuknade Incidens (I) = Summa persontid under risk Incidensen beskriver hur många friska i den studerade populationen som blivit sjuka under den observerade tidsperioden (intensiteten/hastigheten).

20 5 10 Individ 1 051234Tid (år) Exempel: Beräkna incidensen (I) under den studerade 5-årsperioden. sjukdomsstart ♦ censorerad - - - sjuk ____ frisk

21 5 10 Individ 1 0 51234Tid (år) sjukdomsstart ♦ censorerad - - - sjuk ____ frisk Exempel: Beräkna incidensen (I) under den studerade 5-årsperioden.

22 Incidens Ex. 420 rökande kvinnor i åldern 50-60 år utan bröstcancer följdes under 8 år. Av dessa fick 7 kvinnor diagnosen bröstcancer under uppföljningstiden. Den sammanlagda tiden under risk var 3325 personår. Detta ger incidensen 7 fall per 3325 personår under risk (alternativt 2 fall per 1000 personår under risk). Man kan också uttrycka det som ”om vi följde 1000 kvinnor under 1 år så får 2 stycken bröstcancer”.

23 ”Relativa jämförelser” RELATIV JÄMFÖRELSE av sjukdomsmått i en exponerad (exp) och en oexponerad (oexp) grupp. Prevalenskvot = P Exp /P Oexp Relativ risk = R Exp /R Oexp = KI Exp /KI Oexp Incidenskvot = I Exp /I Oexp >1 Riskfaktor <1 Friskfaktor

24 Exempel – RELATIV JÄMFÖRELSE Diabetesincidens 1989-1994 bland barn födda i Lazio-regionen I Sard = Föräldrarna från Sardinien 1461 barn, 8820 personår, 3 fall av diabetes  3 / 8820 ≈ 0.00034 = 34 / 100 000 barn och år I Lazio = Föräldrar från Lazio: 7.9 / 100 000 barn och år Incidenskvot = I Sard / I Lazio = 34 / 7.9 ≈ 4.3 (Data från Muntoni et al, Lancet 1997)

25 ABSOLUT JÄMFÖRELSE av sjukdomsmått i en exponerad (exp) och en oexponerad (oexp) grupp. Prevalensdifferens = P Exp -P Oexp Riskdifferens = R Exp –R Oexp = KI Exp -KI Oexp Incidensdifferens = I Exp -I Oexp >0 Riskfaktor <0 Friskfaktor ”Riskdifferenser”

26 Exempel – RISKDIFFERENS Diabetesincidens 1989-1994 bland barn födda i Lazio-regionen I Sard = Föräldrarna från Sardinien: 34 / 100 000 barn och år I Lazio = Föräldrar från Lazio: 7.9 / 100 000 barn och år Incidensdifferens = I Sard - I Lazio = 34 - 7.9 ≈ 26 extra fall av diabetes per 100 000 barn födda av föräldrar från Sardinien. (Data från Muntoni et al, Lancet 1997)

27 HEMUPPGIFT: Sjukdomsmått Antag att Du följer 400 kontorister 30-50 år gamla från 1990 till 2010 för att studera risken att få astma. Vad Du finner ses i tabellen nedan. Antag att Du dessutom under samma tidsperiod följer 400 djurskötare. De börjar på en lägre astmaprevalens eftersom astmatiker har en tendens att undvika arbeten som djurskötare, bagare mm. 199020002010 Antal astmatiker Kontorister 20 25 30 Djurskötare 10 25 40 Beräkna prevalensen, kumulativa incidensen (risken) och incidensen vid de två tidpunkterna 2000 och 2010 för kontoristerna respektive djurskötarna. Beräkna dessutom de ”relativa riskerna” vid de olika tidpunkterna.

28 Etiologisk fraktion (EF) (attributable fraction) Andelen fall i befolkningen som skulle kunna förhindras om exponeringen eliminerades I Exp = Incidens bland exponerade I Oexp = Incidens bland oexponerade p = Andel exponerade I Pop = Incidens i befolkningen EF = (I Pop – I Oexp )/I Pop I Pop = p* I Exp + (1-p) * I Oexp

29 Etiologisk fraktion - Exempel Lungcancermortalitet bland dagliga rökare = 2.2 / 1000 personår Lungcancermortalitet bland icke-rökare = 0.067 / 1000 personår Hur stor andel av lungcancermortaliteten i Sverige kan tillskrivas rökning?

30 Hur tolkas en relativ risk på populationsnivå? Exponeringsprevalensen avgörande! Relativ risk = 10 ExponeringsprevalensEtiologisk fraktion 1%8% 20%64% 50%82% Relativ risk = 1.5 ExponeringsprevalensEtiologisk fraktion 1%0.5% 20%9% 50%20%

31 Hur tolkas en relativ risk på individnivå? Bakgrundsrisken avgörande! Relativ risk = 10 Livstidsrisk om oexponeradLivstidsrisk om exponerad 1/100 00010/100 000 1/10010/100 Relativ risk = 1.5 Livstidsrisk om oexponeradLivstidsrisk om exponerad 1/10001.5/1000 10/10015/100


Ladda ner ppt "Läkarprogrammet – Termin 5, VT 2015 Lars Rylander Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund Enheten för miljöepidemiologi E-post:"

Liknande presentationer


Google-annonser