Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läkarprogrammet – Termin 5, Ht 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läkarprogrammet – Termin 5, Ht 2013"— Presentationens avskrift:

1 Läkarprogrammet – Termin 5, Ht 2013
Epidemiologi Läkarprogrammet – Termin 5, Ht 2013 Lars Rylander Avdelningen för arbets- och miljömedicin, Lund E-post: Tel: –

2 => läran om det som är ”bland” eller ”drabbar” människor
Epidemiologi epi = bland demos = folk logos = lära => läran om det som är ”bland” eller ”drabbar” människor

3 ”Vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning,
Epidemiologi ”Vetenskaplig disciplin som sysslar med sjukdomars utbredning, orsaker och förlopp.” (Nationalencyklopedin)

4 Epidemiologi Varför behöver Ni kunskap
i epidemiologi? Nu och i framtiden! Göra ett självständigt arbete (Epidemiologiskt/litteraturstudie) Läsa/tolka andra studier Studiedesign (för- och nackdelar) Vilka möjligheter finns? Hur rapporterar man sina resultat? .

5 Epidemiologi – Ht 2013 Föreläsningar – tre stycken Seminarieövning
Lars Rylander Seminarieövning - Fyra grupper (designa en epidemiologisk studie) - Karin Källén

6 Epidemiologi INNEHÅLL Introduktion till epidemiologiskt tänkande
Studiedesign (inkl sjukdomsmått mm) Register- och biobanksforskning Hur rapporterar man epidemiologiska data (STROBE)

7 Epidemiologi LÄSTIPS Jonas Björk ”Praktisk statistik för
medicin och hälsa” (Bokus: ca 400 kr)

8 Epidemiologi LÄSTIPS - artiklar
”En observationsstudie kräver grundlig eftertanke av läsaren” Bengt Järvholm, Läkartidningen Nr 49, 2001:5631-7 Kan nås på följande adress: (sök på Järvholm år 2001) ”Strengthening the reporting of observational studies in Epidemiology (STROBE): explanation and elaboration.Vandenbroucke JP, von Elm E, Altman DG, et al. Ann Intern Med 2007;147(8):163-94

9 Vad studeras? Utgår från sjukdom: -Infektionssjukdomar -Diabetes
-Tumörsjukdomar -Hjärt/kärlsjukdomar -Reproduktionsstörningar -Psykiatriska sjukdomar . Utgår från exponering: -Arbete -Omgivningsmiljö -Kost -Livsstilsfaktorer .

10 epidemiologiska studier? Använda data från djurstudier?!
Varför behöver vi göra epidemiologiska studier? Använda data från djurstudier?!

11 epidemiologiska studier? Göra experimentella studier
Varför behöver vi göra epidemiologiska studier? Göra experimentella studier på människa?!

12 Experiment I ett experiment använder man normalt
randomisering, dvs det är slumpen som avgör om en person får behandling/exponering A eller behandling/exponering B

13 Experimentella studier på människa
Exponering för ämne X Cancer Förslag till studieupplägg: * hela populationen * barn vid 12 års ålder % exponerade barn vid 15 års ålder % exponerade * kontinuerlig exponering * års uppföljning (cancerregister) ?

14 Epidemiologiskt tänkande – exempel 1
Sverige: Generellt en hög levnadsstandard. Panama: Fattigdom och en mer begränsad sjukvård. Ett givet år dör en större andel av befolkningen i Sverige jämfört med befolkningen i Panama! Rimligt? Förklaring?

15 Epidemiologiskt tänkande – exempel 2 Indikerar dessa siffror att det
Risken att dö under en 20-årsperiod bland kvinnor i Whickham, England, med avseende på kvinnornas rökvanor i början av studieperioden. (Data från Vanderpump m fl. Clin Endocrinol 1995) Vitalstatus Rökare Icke-rökare Totalt Död Levande Totalt Risk (död/totalt) Indikerar dessa siffror att det är en fördel att röka?!

16 Confounding (störfaktorer)
Confoundingfaktorn skall … 1. … utgöra en egen riskfaktor för den studerade sjukdomen (oberoende av den studerade faktorn) 2. … vara associerad med den studerade exponeringsfaktorn. Confounder Exponering Effekt

17 Sjukdomsmått 1. Prevalens 2. Risk (Kumulativ Incidens) 3. Incidens

18 Prevalens Prevalens (P) = Antal sjuka vid t Antal individer vid t
Andelen individer som har sjukdomen vid en speciell tidpunkt (t).

19 ____ frisk Exempel: Beräkna prevalensen (P) vid t1 och t2. - - sjuk
Individ 1 5 • sjukdomsstart ♦ censorerad - - sjuk ____ frisk 10 Tid (år) 1 2 3 4 5 t1 t2

20 Risk (Kumulativ incidens)
Antal nyinsjuknade Risk = Totala antalet friska individer vid start Studerad tidsperiod avgörande för tolkningen: jämför exempelvis 3% under en 40-årsperiod med 3% under en 40-dagarsperiod.

21 ____ frisk - - sjuk • sjukdomsstart
Exempel: Beräkna risken att utveckla sjukdomen under den studerade 5-årsperioden. Individ 1 5 • sjukdomsstart - - sjuk ____ frisk 10 Tid (år) 1 2 3 4 5

22 Incidens Incidens (I) = Antal nyinsjuknade Summa persontid under risk
Incidensen beskriver hur många friska i den studerade populationen som blivit sjuka under den observerade tidsperioden (intensiteten/ hastigheten).

23 ____ frisk Exempel: Beräkna incidensen (I) under den
studerade 5-årsperioden. Individ 1 5 • sjukdomsstart ♦ censorerad - - sjuk ____ frisk 10 1 2 3 4 5 Tid (år)

24 ____ frisk Exempel: Beräkna incidensen (I) under den
studerade 5-årsperioden. Individ 1 • sjukdomsstart ♦ censorerad - - sjuk ____ frisk 5 10 1 2 3 4 5 Tid (år)

25 ”Relativa jämförelser”
RELATIV JÄMFÖRELSE av sjukdomsmått i en exponerad (exp) och en oexponerad (oexp) grupp. Prevalenskvot = PExp/POexp Relativ risk = RExp/ROexp= KIExp/KIOexp Incidenskvot = IExp/IOexp >1 Riskfaktor <1 Friskfaktor

26 Exempel – RELATIV JÄMFÖRELSE
Diabetesincidens bland barn födda i Lazio-regionen ISard = Föräldrarna från Sardinien 1461 barn, 8820 personår, 3 fall av diabetes  3 / 8820 ≈ = 34 / barn och år ILazio = Föräldrar från Lazio: 7.9 / barn och år Incidenskvot = ISard / ILazio = 34 / 7.9 ≈ 4.3 (Data från Muntoni et al, Lancet 1997)

27 ”Riskdifferenser” Prevalensdifferens = PExp-POexp
ABSOLUT JÄMFÖRELSE av sjukdomsmått i en exponerad (exp) och en oexponerad (oexp) grupp. Prevalensdifferens = PExp-POexp Riskdifferens = RExp–ROexp = KIExp-KIOexp Incidensdifferens = IExp-IOexp >0 Riskfaktor <0 Friskfaktor

28 Exempel – RISKDIFFERENS
Diabetesincidens bland barn födda i Lazio-regionen ISard = Föräldrarna från Sardinien: 34 / barn och år ILazio = Föräldrar från Lazio: 7.9 / barn och år Incidensdifferens = ISard - ILazio = ≈ 26 extra fall av diabetes per barn födda av föräldrar från Sardinien. (Data från Muntoni et al, Lancet 1997)

29 HEMUPPGIFT: Sjukdomsmått
Antag att Du följer 400 kontorister år gamla från 1990 till 2010 för att studera risken att få astma. Vad Du finner ses i tabellen nedan. Antag att Du dessutom under samma tidsperiod följer 400 djurskötare. De börjar på en lägre astmaprevalens eftersom astmatiker har en tendens att undvika arbeten som djurskötare, bagare mm. Antal astmatiker Kontorister Djurskötare Beräkna prevalensen, kumulativa incidensen (risken) och incidensen vid de två tidpunkterna 2000 och 2010 för kontoristerna respektive djurskötarna. Beräkna dessutom de ”relativa riskerna” vid de olika tidpunkterna.

30 Etiologisk fraktion (EF) (attributable fraction)
Andelen fall i befolkningen som skulle kunna förhindras om exponeringen eliminerades IExp = Incidens bland exponerade IOexp = Incidens bland oexponerade p = Andel exponerade IPop = Incidens i befolkningen IPop = p* IExp + (1-p) * IOexp EF = (IPop – IOexp)/IPop

31 Etiologisk fraktion - Exempel
Lungcancermortalitet bland dagliga rökare = 2.2 / 1000 personår Lungcancermortalitet bland icke-rökare = / 1000 personår Hur stor andel av lungcancermortaliteten i Sverige kan tillskrivas rökning?

32 Hur tolkas en relativ risk på populationsnivå?
Exponeringsprevalensen avgörande! Relativ risk = 10 Exponeringsprevalens Etiologisk fraktion 1% 8% 20% 64% 50% 82% Relativ risk = 1.5 Exponeringsprevalens Etiologisk fraktion 1% 0.5% 20% 9% 50%

33 Hur tolkas en relativ risk på individnivå?
Bakgrundsrisken avgörande! Relativ risk = 10 Livstidsrisk om oexponerad Livstidsrisk om exponerad 1/ 10/ 1/100 10/100 Relativ risk = 1.5 Livstidsrisk om oexponerad Livstidsrisk om exponerad 1/1000 1.5/1000 10/100 15/100


Ladda ner ppt "Läkarprogrammet – Termin 5, Ht 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser