Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.sak.fi/godajobbFinland #hyväätyötäSuomi. Finlands ekonomi har stagnerat.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.sak.fi/godajobbFinland #hyväätyötäSuomi. Finlands ekonomi har stagnerat."— Presentationens avskrift:

1 www.sak.fi/godajobbFinland #hyväätyötäSuomi

2 Finlands ekonomi har stagnerat.

3 När ekonomin inte växer finns det varken jobb, inkomster Finland behöver mer arbete, bättre produktivitet, mindre inkomstskillnader och trygghet i arbetslivet. eller offentlig service.

4 A MER ARBETE P BÄTTRE PRODUKTIVITET T TRYGGHET I ARBETSLIVET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

5 A MER ARBETE T TRYGGHET I ARBETSLIVET P BÄTTRE PRODUKTIVITET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

6 Under den ekonomiska krisen har Finland förlorat 80 000 arbetsplatser.

7 Det finns endast en väg till välfärdssamhället: MER ARBETE Arbetslöshet är den största orsaken till ojämlikhet mellan människor och till statens skuldsättning.

8 Ett ambitiöst sysselsättningsmål bör ställas upp. Konkurrenskraften och köpkraften ökas i samarbete mellan regeringen och arbetsmarknadsparterna. Stöd och lön sammanjämkas. Beskattningen av låga löner lättas upp. Arbetslösa erbjuds personlig service. VAD BÖR GÖRAS?

9 Fler bostäder = fler sysselsatta. Kommunerna bör fås att planlägga bostäder. Ett ministerium för byggd miljö inrättas, vilket bättre än nu kopplar samman boendet och trafiken. Sysselsättningen inom servicebranscherna och bioekonomi på marknadsvillkor främjas. VAD BÖR GÖRAS?

10 Vi kan nå ett rättvist, välmående och inkluderande samhälle endast på ett sätt: genom ökad sysselsättning. Det behövs åtgärder, som skapar arbete och säkerställer att det finns någon som utför det.

11 A MER ARBETE T TRYGGHET I ARBETSLIVET P BÄTTRE PRODUKTIVITET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

12 Efter början av den ekonomiska krisen har produktiviteten sjunkit per år med 1,4 %

13 Finland konkurrerar inte med priset på arbete utan med kvaliteten. Endast produktivitet garanterar lönerna. BÄTTRE PRODUKTIVITET

14 De allmänbindande kollektivavtalen höjer produktiviteten. Avtal på lokal nivå utvecklas i samförstånd. Renhårig konkurrens och arbetstagarnas rättigheter tryggas genom att ingripa i avtalsshopping och avtalsvidriga löner. VAD BÖR GÖRAS?

15 Kompetensen förbättras: inlärning vid läro- inrättningar och i arbetet kombineras flexibelt. Alla i arbetsför ålder erbjuds yrkesexamen. Fler stora och medelstora företag, även med aktiv ägarpolitik från statens sida. Trafiknätet i Finland sackar efter nivån i andra länder – den nedåtgående spiralen måste brytas. VAD BÖR GÖRAS?

16 Fortsatt kostnadseffektiv klimatpolitik. En mångsidig energiproduktion med högre självförsörjningsgrad eftersträvas. Den offentliga sektorn bör delta i talkot: Kommunstrukturen och social- och hälsovårdsområdena utvecklas. Merparten av tjänsterna produceras av kommunerna själva. VAD BÖR GÖRAS?

17 I Finland pågår ett unikt projekt, Arbetsliv 2020, för att förbättra arbetslivet. Målet är Europas bästa arbetsliv. Viktigt att projektet fortsätter. Ett lika brett samarbete mellan alla aktörer förekommer inte på annat håll. Resurserna för utveckling och forskning av arbetslivet bör inte skäras ner, utan riktas bättre.

18 Finland mår bättre, om vi aktivt och öppet är med i det internationella samfundet. Vi tar vara på alla goda idéer oberoende av varifrån de kommer. Alla investeringar är välkomna.

19 A MER ARBETE T TRYGGHET I ARBETSLIVET P BÄTTRE PRODUKTIVITET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

20 Inkomstskillnaderna i Finland

21 Stora skillnader också i finländarnas välfärd. VÄLFÄRDSTJÄNSTER RÄTTVIS BESKATTNING Inkomstskillnaderna ökade snabbt fram till den ekonomiska krisen. Utvecklingen kan vändas med rätt politik. Nycklarna är:

22 Dagvårdsavgifterna bör sänkas och den subjektiva rätten till dagvård bibehållas. Pappaledigheten bör förlängas till tre månader. Föräldraledigheten bör förlängas med några månader. Kostnaderna för föräldraskap bör jämnas ut mellan arbetsgivarna. VAD BÖR GÖRAS?

23 Den allmänna principen i beskattningen bör vara progression, dvs. skatter enligt betalningsförmåga. Arvsskatten bibehålls. Dividendbeskattningen korrigeras. Läckaget av skatter på kapitalinkomster täpps till med övervakning och internationellt samarbete.

24 Om skillnaderna i inkomster, delaktighet och välfärd ökar ytterligare, hotas grunden för välfärdssamhället. Utvecklingen kan vändas. Jämlikheten startar i hemmen.

25 A MER ARBETE T TRYGGHET I ARBETSLIVET P BÄTTRE PRODUKTIVITET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

26 Ekonomins strukturer ändras snabbt. Varje dag inleds och avslutas cirka 450 anställningar.

27 Detta skapar tillväxt, men också osäkerhet. En god social trygghet hjälper till att acceptera förändringar. TRYGGHET I ARBETSLIVET

28 Bristerna i arbetslöshetsskyddet korrigeras och omställningsskyddet stärks. VAD BÖR GÖRAS? Trygghet vid korttidsjobb behövs: nej till nollarbetsavtal och tvångsföretagande. Ett starkt samarbete vid genomförandet av pensionsreformen.

29 Finländarna bör få bättre kompetens: ett öppet yrkesinstitut inrättas i Finland. Företagshälsovården tryggas vid social- och hälsovårdsreformen. Sociala kriterier och övervakningen av arbetsvillkoren bör betonas vid offentlig upphandling. Beställaransvarslagen reformeras för att bekämpa grå ekonomin. VAD BÖR GÖRAS?

30 I Finland inträffar varje dag 282 arbetsolycksfall. Av FFC:arna upplever var tredje att deras arbete är skadligt för hälsan. Arbetarskyddsresurserna får inte minskas, utan användas effektivare. Arbetarskyddsinspektionerna bör ökas utan att man prutar på kvaliteten.

31 Finland är som Musse Pigg i sjönöd i den stormande världsekonomin. I en öppen ekonomi uppstår och försvinner jobb snabbt. Vi behöver ett gott utkomstskydd samt högklassig utbildning och arbetsförmedling för att kunna förbereda oss på förändringar.

32 A MER ARBETE P BÄTTRE PRODUKTIVITET T TRYGGHET I ARBETSLIVET I MINDRE INKOMSTSKILLNADER

33 Vi vill även framöver stå på den svagares sida på arbetsmarknaden och i samhället.

34 Finlands framgång har i nästan hundra år byggt på gemensamma avtal. Hur bygger vi Finland i framtiden?

35


Ladda ner ppt "Www.sak.fi/godajobbFinland #hyväätyötäSuomi. Finlands ekonomi har stagnerat."

Liknande presentationer


Google-annonser