Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Personalpolitisk inriktning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Personalpolitisk inriktning"— Presentationens avskrift:

1 Personalpolitisk inriktning
Nordanstigs kommun

2 Nordanstigs kommun vill som arbetsgivare driva en personalpolitik som är tydlig, välkänd och som är fast förankrad i en gemensam värdegrund som överensstämmer med verksamhetens mål. Personalpolitiken är arbetsgivarens möjlighet till att skapa förutsättningar för att personal ska kunna åstadkomma så god service som möjligt för kommunmedborgarna, samt för att verksamheten ska nå uppställda mål.

3 Värdegrund  Den VÄRDEGRUND som är personalpolitikens bas, uttrycks i en människosyn som ser människan som aktiv, ansvarskännande och meningsskapande. All personal utgör tillsammans den organisation som vi alla är en del av, organisationen är ett levande system som består av människor.    Arbetsgivaren vill aktivt verka för en organisationskultur som präglas av öppenhet, tillit, lärande, utveckling och kreativitet.

4 Den personalpolitiska inriktningen visar vilken grundsyn som arbetsgivaren vill ska prägla den kultur och organisation som vi alla är en del av. Arbetsgivarens vilja är att tydliggöra vår ideologi inom områdena; LEDARSKAP ORGANISATION KOMPETENS SAMVERKAN    LÖN

5 Ledarskap En chefs/arbetsledares uppgift är att;
En chefs/arbetsledares uppgift är att; Leda sig själv och andra.  ·      Vara tydlig, lyhörd och synlig i sitt ledarskap. ·      Utifrån ett helhetsperspektiv tydliggöra organisationens mål, syfte och behov. ·       Medverka till att medarbetarna utvecklar sitt lärande, sina kompetenser och sin förståelse av uppdraget. Verka för mångfald och olikhet samt att agera lösningsfokuserat.  ·       För övrigt verka för att förtydliga, förankra och fördjupa dom värderingar som uttrycks i den gemensamma grundsynen. Chefskapet är ett mandat från den överordnade ledningen. Ledarskap innebär att man erövrar medarbetarnas förtroende !

6 Organisation När nu organisationen består av människor, så är vi varandras arbetsmiljö. Arbetsmiljön ska präglas av öppenhet, tydlighet, tillit, frihet och ansvar. Organisationen förbättras och förändras ständigt i ett utvecklingsarbete där den anställde har ett reellt inflytande, kan påverka och känner sig delaktig. Verksamheten och dess planering styrs genom kända mål som kontinuerligt följs upp. Varje medarbetare har ansvar, befogenheter, kompetens och dom resurser som behövs/krävs för kunna utföra sina uppgifter.

7 Kompetens Det är arbetsgivarens vilja att organisationen utmärker sig genom en framsynt personalplanering, där kompetensförsörjningen är en av hörnstenarna.    Arbetsgivaren har kontinuerliga utvecklings/planeringssamtal med den anställde, enskilt och/eller i grupp, personlig kompetensutvecklingsplan är en vital del i dessa samtal. Vid rekrytering beaktas social kompetens utöver den formella grundkompetensen.

8 Samverkan En av personalpolitikens hörnstenar handlar om samverkan, vilket i sin tur handlar om samarbete och att arbetstagare/arbetsgivare samverkar på ett kreativt och konstruktivt sätt i syfte att ständigt förbättra och utveckla organisation och verksamhet. Samverkan innebär att det i praktiken finns former för insyn, inflytande och samråd inom och mellan verksamheter och förvaltningar. Nordanstigs kommuns lokala samverkansavtal är det dokument som behandlar och beskriver samverkan inom organisationen.

9 Lön Lön är mer än utbetald ersättning, lön handlar även om bekräftelse, feed-back och erkännande. Lön ska stimulera till förbättringar av verksamhetens kreativitet, effektivitet, produktivitet och kvalitet. En individuell och differentierad lönesättning förutsätter kontinuerlig dialog mellan chef och medarbetare. Lönepolitiska riktlinjer ska vara kända och diskuterade med medarbetare.


Ladda ner ppt "Personalpolitisk inriktning"

Liknande presentationer


Google-annonser