Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Klimat – planering och anpassning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Klimat – planering och anpassning"— Presentationens avskrift:

1 Klimat – planering och anpassning

2 Omsättning 2007: 75 Mkr Kunder – ca 43 % anslagsintäkter
– ca 57 % uppdragsintäkter Kunder Statliga och kommunala myndigheter samt konsulter och entreprenörer. Myndighetsstöd Forskning Kunskapsförmedling Rådgivning

3 Geotekniska konsekvenser vid förändrat klimat
Skred och ras Erosion Översvämningar Markföroreningar

4 Getå, oktober 1918 Oktober. Lerkil under utsvallat grus o sand. Minst 41 omkomna. Ledde till att SJ tillsatte en geoteknisk kommission. Största skredkatastrofen i modern tid Intagan: fler än 100 omkomna.

5 Vagnhärad 1997

6 Erosion i vattendrag Krokforsen, Ljungan Kviströmsälven, Munkedal

7 Kusterosion Löderup, Ystad

8 Översvämning Mölndal, 2006

9 Klimat- och sårbarhetsutredningen
Sverige inför klimatförändringarna (SOU 2007:60) Bilaga B 14

10 Naturolyckor i Sverige vid ett förändrat klimat
Risker för naturolyckor ökar Hotbilder förvärras Allvarliga skador och samhällsstörningar kan förväntas

11 Kusterosion - omfattning
Hotade värden bebyggelse - ca fastigheter 225 miljarder kronor

12 Översvämning vid havet
Översvämmad bebyggelse 2100 lägre än +5 m ö h skadekostnad 194 miljarder kr

13 Översvämning vid vattendrag
SRV kartering av vattendrag bebyggelse hotad av 100-årsflödet skadekostnad 18 miljarder kr

14 Skred och ras ca 220 000 fastigheter inom 100 m från vatten
hotade värden 330 miljarder kr Förändring jämfört med dagens förhållanden Ökning Ingen förändring Minskning

15 Strategier för att möta de nya hot som ett förändrat klimat innebär
Beslutsunderlag förebyggande/ anpassningsåtgärder Planeringsunderlag – fysisk planering Riskområden Behov av förebyggande åtgärder Begränsningar för exploatering Samhällsekonomisk analys Förebyggande åtgärder Anpassningsåtgärder Rivning/flyttning Samhällsekonomisk analys Två olika spår

16 Klimatanpassning - befintlig byggd miljö
klarlägga risknivåer och sårbarhet anpassa, förstärka och förebygga permanenta och/eller tillfälliga förstärkningar Foto: SMHI

17 Ny bebyggelse och infrastruktur
planeringsförutsättningar (mark och vatten) - lokalt och regionalt perspektiv planeringshorisont förebyggande åtgärder Foto: SMHI

18 Planering för säkerhet - naturolyckor
Säkerhetsfrågor (lämplighet) måste klaras ut i planskedet - får inte hänskjutas till byggskedet Beakta både risker på kort och lång sikt Effekter av klimatförändringar måste in nu Tidsperspektiv - minst bebyggelsens/ anläggningens förväntade livslängd Bygg rätt från början - svårt att rätta till i efterhand Se inte säkerhet som en ”extrakostnad”

19 Planering - översvämning
Länsstyrelserna, 2006 Att tänka på: Förändras återkomsttiderna? Kan ett 100-årsflöde bli ett 20-årsflöde om 100 år? Finns praktiska möjligheter att bygga skydd senare? Förvarningstid vid ev. översvämning?

20 SGI myndighetsstöd i klimatfrågor
- SGI stöder länsstyrelser och kommuner genom geoteknisk granskning av översikts- och detaljplaner så att klimatrelaterade frågor och riskfaktorer enligt PBL blir beaktade (ras och skred endast Västra Götalands län) - Tekniskt stöd till Räddningsverket vid ansökningar om förebyggande åtgärder om statsbidrag - Stöd till kommunala räddningstjänster i akuta lägen avseende bl.a. klimatrelaterade händelser där SGI medverkar med riskvärdering, åtgärdsförslag etc. - Nationellt samordningsansvar för stranderosion

21 SGI - exempel klimatrelaterad geoteknisk FoU
- Släntsäkerhet vid förändrat klimat - prognosmetoder för grundvattentryck och portryck - PREVIEW - Prevention Information and Early Warning, EU-projekt - Inverkan av klimatförändringar på slänters stabilitet och val av förstärkningsåtgärder Hållbar utveckling av strandnära områden – ett arbetssätt för planerings- och beslutsunderlag för fysisk planering och anpassning av byggd miljö - Städers kapacitet för klimatanpassning – metoder och underlag för sårbarhetsanalys och åtgärder

22 Exempel rådgivningsuppdrag vid SGI
- Värdering av risk och sårbarhet för naturolyckor (Mora, Ystad, Eskilstuna, Kristianstad m fl) Översiktlig riskidentifiering – riskbild naturolyckor till följd av förändrat klimat (Länsstyrelsen i Östergötland) - Kostnad-nytta analys för förebyggande åtgärder mot skred och ras till följd av förändrat klimat (Länsförsäkringar)

23 SGI kunskapsförmedling
- Kurser för kommuner kring konsekvenser av klimatförändringar i en specifik region och anpassningsåtgärder Goda exempel på förebyggande åtgärder mot naturolyckor Seminarier för kommuner och länsstyrelser om fysisk planering och förebyggande åtgärder mot naturolyckor i ett förändrat klimat


Ladda ner ppt "Klimat – planering och anpassning"

Liknande presentationer


Google-annonser