Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Tidsbegränsat bygglov Samlad bebyggelse Vindsinredning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Tidsbegränsat bygglov Samlad bebyggelse Vindsinredning"— Presentationens avskrift:

1 Tidsbegränsat bygglov Samlad bebyggelse Vindsinredning
Bra planer och bygglov Rättsprövning Tidsbegränsat bygglov Samlad bebyggelse Vindsinredning

2 Rättsprövning Kommunen beslutar att anta en detaljplan. Beslutet överklagas. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Beslutet överklagas. Regeringen avslår överklagandet. En enskild ansöker hos regeringsrätten om rättsprövning enligt lagen (2006:304) om rättsprövning av vissa förvaltningsbeslut. Tilltänkta husägare undrar vad som händer om regeringsrätten upphäver regeringens beslut, om bygglov meddelats med stöd av planen. Vem kommer att betala skadestånd om det nybyggda huset måste rivas?

3 Tidsbegränsat bygglov
 Ska en ansökan om tidsbegränsat bygglov ses som en helt ny ansökan? Kan bygglov beviljas för år även om lov för tillfällig åtgärd dessförinnan funnits i X antal år?

4 Tidsbegränsat bygglov
8 kap. 14 § PBL För en åtgärd som uppfyller något eller några men inte alla kraven i 11 eller 12 § får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning av byggnad eller mark. Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst fem år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga tio år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 14 a §.

5 Samlad bebyggelse Hur tolkas begreppet ”samlad bebyggelse” när en bebyggelsegrupp är placerade i anslutning till detaljplanerat område? Om t.ex. 5-10 tomter ligger inom detaljplanerat område och lika många utanför, men ej är markerade i ÖP:n som samlad bebyggelse, kan då bebyggelse inom planområdet räknas in i den samlad bebyggelse utanför planområdet så att det kommer upp till stycken?

6 Samlad bebyggelse 8 kap. 4 b § 1 PBL
För en- eller tvåbostadshus och tillhörande komplementbyggnader, murar och plank som utanför detaljplan inte ingår i samlad bebyggelse krävs, trots bestämmelserna i 1 och 2 §§, inte bygglov för att 1. göra mindre tillbyggnader, om de inte görs närmare tomtgräns än 4,5 meter, eller 2. uppföra komplementbyggnader eller murar eller plank i omedelbar närhet av bostadshuset, om det inte görs närmare gränsen än 4,5 meter.

7 Vindsinredning När krävs bygglov för ändrad användning vid inredning av vind t.ex. vid ombyggnad av vindsförråd till studentlägenhet?

8 Vindsinredning 8 kap. 1 § p. 4 PBL Bygglov krävs för att 4. göra sådana ändringar av byggnader som innebär att det inreds någon ytterligare bostad eller någon ytterligare lokal för handel, hantverk eller industri.


Ladda ner ppt "Tidsbegränsat bygglov Samlad bebyggelse Vindsinredning"

Liknande presentationer


Google-annonser