Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2005-01-28Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI? Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister Artefaktens roll dåligt utforskad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2005-01-28Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI? Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister Artefaktens roll dåligt utforskad."— Presentationens avskrift:

1 2005-01-28Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI? Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister Artefaktens roll dåligt utforskad Fokus på noviser Begränsad möjlighet att använda uppgiftsanalyser för att beskriva aktivitet och villkor för aktivitet Fokus på automatisering av rutinmässiga uppgifter Fokus på en användare - en dator Synen på användaren som studieobjekt enbart

2 2005-01-28Helena Lindgren 2 Verksamhetsteorin Källor: Bertelsen/Bödker kursboken kap 11 Victor Kaptelinin Susanne Bödker Yrjö Engeström (”utvecklande arbetsforskning” – CHAT) Ursprung: Kulturhistoriska skolan i forna Sovjet 1920-30-talen Lev Vygotsky A. N. Leontjev A. R. Luria ”The Making of Mind” (1976) ”... in order to have a theory of brain-behavior relations, it is necessary to have a theory of both the brain and behavior”.

3 2005-01-28Helena Lindgren 3 Dynamisk systemteori Verksamhet: minsta meningsbärande kontext för analys av mänsklig aktivitet Kännetecknas av ständig förändring = utveckling Människan interagerar med (och förändrar) sin omgivning genom att använda sej av verktyg (språk, andra artefakter, symboler) Undviker diktomier subjekt verktyg objekt

4 2005-01-28Helena Lindgren 4 Två grundläggande idéer 1) människans medvetande utvecklas, existerar och kan bara förstås i sammanhanget människans interaktion med världen 2) denna interaktion – *verksamhet* – är socialt och kulturellt betingad “Man’s activity is the substance of his consciousness.” Leontjev 1977

5 2005-01-28Helena Lindgren 5 Verksamhetsteoretiska principer – 5 nycklar för förståelse av mänsklig aktivitet Objektorientering Mediering Hierarkisk aktivitetsstruktur Internalisation – externalisation Utveckling

6 2005-01-28Helena Lindgren 6 Objekt Människans verksamhet är riktad mot ett objekt Något som objektivt finns i världen och som kan studeras med objektiva metoder Kan vara ting eller människor Teorier, modeller Sociala eller kulturella företeelser subjekt verktyg objekt

7 2005-01-28Helena Lindgren 7 Medierande verktyg Verktyg formar sättet vi interagerar med verkligheten Formas externa verksamheter formas också interna Verktyg reflekterar tidigare användares erfarenheter Verktygets fysiska egenskaper Kunskapen om hur verktyget ska användas Verktyg kan vara fysiska eller psykologiska Situationen bestämmer om en artefakt fungerar som ett verktyg som medierar verksamhet (ej fokus för verksamheten) eller är objekt för verksamheten. Här kan en transformation ske.... Verktyg objekt subjekt verktyg objekt

8 2005-01-28Helena Lindgren 8 Aktivitetshierarkin Verksamhet (activity) Uppfyller ett motiv, bakom vilket ett behov finns som verksamheten svarar mot Särskiljs av vilket objekt det är verksamheten riktas mot Består av: Aktiviteter (actions) Utförs medvetet, måldrivet Består av: Operationer (operations) Utförs omedvetet, har inget eget mål transformation

9 2005-01-28Helena Lindgren 9 Internalisation Externalisation Interna verksamheter – kognition Externa verksamheter (utförs utanför kroppen) kan internaliseras (ex räkning) Verksamheten som helhet är viktig i denna process; tex motorisk aktivitet, användandet av artefakter Liksom verksamheter som sker internt kan externaliseras för att exempelvis involvera andra i verksamheten Denna ständiga transformation ses som basen för mänsklig kognition och verksamhet transformation

10 2005-01-28Helena Lindgren 10 Utveckling Vad triggar dessa transformationer? Konflikter inbyggda i verksamhetssystem Förändringar i miljön Förändringar i en individs förmågor eller förutsättningar Orsakar ”breakdowns” -> transformationer -> utveckling, som ses som något positivt! Utveckling ses som en generell forskningsmetodik – ”formativt experiment” ZPD – ”Zone of proximal development”

11 2005-01-28Helena Lindgren 11 Utvecklingsnivåer hos en individ (Endast intressant i förhållande till en verksamhet) Närmaste utvecklingszon - ZPD Självständig Bortom ZPD

12 2005-01-28Helena Lindgren 12 De 5 principerna om igen... Verksamhet riktar sig mot ett objekt som ska förändras Verktyg som medierar aktivitet Dynamisk och hierarkisk aktivitetsstruktur Internalisation – externalisation av verksamheter Utveckling Konflikter – ”breakdowns” ZPD


Ladda ner ppt "2005-01-28Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI? Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister Artefaktens roll dåligt utforskad."

Liknande presentationer


Google-annonser