Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Organisering Daniel Nylén. IT & organisationsförändring Hur ser sambandet mellan IT och organisationsförändring ut? Olika svar beroende vem vi frågar.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Organisering Daniel Nylén. IT & organisationsförändring Hur ser sambandet mellan IT och organisationsförändring ut? Olika svar beroende vem vi frågar."— Presentationens avskrift:

1 Organisering Daniel Nylén

2 IT & organisationsförändring Hur ser sambandet mellan IT och organisationsförändring ut? Olika svar beroende vem vi frågar Förutom inom IS-fältet har sambandet har undersökts inom en rad olika discipliner; managementforskning, organisationsteori och sociologi

3 Definitioner & begrepp För att kunna besvara frågan måste vi också: 1.Bli mer specifika kring vad vi menar med IT och Organisationsstruktur 2.Bestämma oss för vilken analysenhet vi jobbar med; individen, avdelningen, organisationen eller samhället?

4 Markus & Robeys syfte ”Our purpose in this paper is to analyze the causal structure of the theoretical models found in the literature on information technology and organizational change” (Markus & Robey, 1988)

5 Causality Causality: ”the relation between a cause and its effect or between regularly correlated events or phenomena” (Marriam-webster) Kausalitet: ”orsakssammanhang” (SAOL)

6 Causal structure (Markus & Robey, 1988)

7 Causal agency (Markus & Robey, 1988)

8 Technological imperative Teknikens påverkan på organisatoriska aspekter som struktur, storlek och prestation. Även på individuella aspekter som jobbnöjdhet, task complexity, skill levels, communication effectiveness, and productivity Här utgår man från att organisationsmässiga- och individuella variabler kan mätas och förutspås Tekniken har en oberoende och enkelriktad påverkan på individer och organisationer Människans roll i att skapa teknik åsidosätts

9 Organizational imperative Teknik designas av människor Detta för att tillfredställa organisationers behov av informationsbehandling Tekniken ses som ett verktyg som kan utformas efter organisationens behov En hög tilltro till att chefer inom organisationen och teknikdesigners kan styra teknikens utformning och därmed användande

10 Emergent perspective Teknikens konsekvenser är oförutsägbar Viktigt att undersöka konflikter & olika perspektiv Hur tekniken används och ändras är kontextberoende och varierar över tid Svårt att ta fram en modell som beskriver teknikens roll enligt detta perspektiv

11 Teknikens dualitet Orlikowski (1992) utvecklar en teoretisk modell som kan användas för att undersöka interaktionen mellan teknik och organisationer Föreslår ett nytt sätt att se på teknik som dels tar hänsyn till synen på teknik som en extern påverkansfaktor och dels till att det är människor som skapar tekniken utifrån strategiska val och handlingar Presenterar en modell som bygger på Giddens Struktureringsteori (1984)

12 Tidigare forskning Kunskapen om teknik i organisationer är motstridig och tvetydig Skillnader i scope och role Scope: Vad består teknik av? Role: Hur definieras interaktionen mellan teknik och organisationer?

13 Scope Teknik som hårdvara; utrustning, maskiner, instrument som människor använder i produktiva aktiviteter. Enligt denna syn är tekniken bara en betydelsefull variabel i de organisationer som använder ett ”maskineri” i sina produktionsprocesser Tekniksynen breddades dock till att även inkludera “sociala tekniker”, dvs i princip alla produktiva aktiviteter som genererar kunskap. Men om teknik-begreppet innehåller arbetsuppgifter, tekniker, kunskap och verktyg är det svårt att studera hur interaktionen mellan dessa komponenter går till

14 Role Tidiga studier utgick från att teknik är en objektiv, extern kraft som har deterministisk verkan på organisatoriska egenskaper som t ex struktur Senare forskning fokuserade på den mänskliga aspekten och såg mer på teknik som resultatet av delade tolkningar och ingripanden En tredje, senare strömning stod för en mjuk determinism där tekniken ses som en extern kraft som har verkan, men att denna verkan modereras av mänskliga aktörer och organisatoriska kontexter

15 The technological imperative model Teknikens påverkan på organisatoriska aspekter som struktur, storlek och prestation. Även på individuella aspekter som jobbnöjdhet, task complexity, skill levels, communication effectiveness, and productivity Här utgår man från att organisationsmässiga- och individuella variabler kan mätas och förutspås Tekniken har en oberoende och enkelriktad påverkan på individer och organisationer Människans roll i att skapa teknik åsidosätts

16 The strategic choice model Teknik är en produkt som är designad av människan Teknik är en beroende variabel som påverkas av andra krafter i en organisation Inom denna strömmning har det gjorts flertalet socio-tekniska studier som utgår från att jobbtrivsel och produktivitet kan manipuleras genom att optimera sociala OCH tekniska aspekter av ett jobb

17 Trigger of structural change Skildrar tekniken som en intervention i förhållandet mellan mänskliga agenter och organisationsstruktur, som eventuellt ändrar denna struktur Tekniken förstås som ett socialt objekt vars innebörd definieras av användningssammanhanget, medan dess fysiska form och funktion är stabila över tid och användningssammanhang Även om tekniker kan verka ha objektiva former och funktioner vid ett givet tillfälle, varierar de i och med olika användare, olika användningskontexter samt av samma användare över tiden

18 Structuration theory (Giddens) En social process som involverar ett ömsesidigt samspel mellan mänskliga aktörer och strukturella egenskaper hos organisationer Erkänner att mänskliga agenter aktiveras och hindras av strukturer Dessa strukturer är dock ett resultat av tidigare handlingar Att aktörer är kunniga och reflexiva är en central premiss

19 Reflexivity Människors förmåga att rutinmässigt observera och förstå vad de gör - när de gör det Omfattar övervakning av fysiska och sociala kontexter och aktiviteter Svårighet att artikulera sina handlingars oavsiktliga konsekvenser

20 Structural model of technology The duality of technology: teknik skapas och förändras av mänskligt handlande, men det används också av människor för att utföra handlingar The interpretive flexibility of technology: Samspelet mellan teknik och organisationer är en funktion av olika aktörer och socio-historiska sammanhang inblandade i dess utveckling och användning

21 The duality of technology Identifierar tidigare synsätt på teknik som antingen objektiva eller som en socialt konstruerad produkt - som en falsk dikotomi Teknik konstrueras fysiskt av aktörer som arbetar i en viss given social kontext OCH teknik är socialt konstruerad av aktörer genom de olika innebörder de tillmäter olika funktioner som de lyfter fram och använder När den utvecklats och distribuerats tenderar teknik att institutionaliseras och förlora sin anknytning till de mänskliga agenter som har designat den eller gav den mening, och den framstår som en objektiv, strukturell del av organisationen

22 Dynamik Det är genom vårt pågående användande av tekniken som vi institutionaliserar den. Om vi skulle förändra tekniken varje gång vi använde den så skulle den inte kunna uppfylla den självklarhet och stabilitet som är nödvändig Vi rekonstruerar inte vår bil fysiskt eller socialt varje gång vi använder den, men det finns lägen då ett ett fortsatt icke-reflekterande användande av teknik är olämpligt eller ineffektivt

23 The interpretive flexibility of technology Ofta är en aspekt av dualiteten osynlig i organisationen En anledning är att utvecklingen och användandet sker i olika organisationer Utveckling och användande är därför ofta separerade i tid och rum Användarna betraktar därför ofta tekniken som en ”black box”, medan skaparna ofta ser på tekniken som ett öppet system

24

25 Components of the Structurational model of technology Mänskliga aktörer: designers, användare, beslutsfattare Teknik: materiella artefakter som medierar utförandet av arbetsuppgifter på arbetsplatsen Institutionella egenskaper: affärsstrategier, ideologi, kultur, lagstiftning, konkurrens etc

26 The model 1. Teknik är en produkt av mänskligt handlande 2. Teknik medierar mänskligt handlande 3. Mänskligt handlande formas av organisatoriska kontexter 4. Mänskligt handlande upprätthåller eller förändrar institutionella egenskaper genom teknik


Ladda ner ppt "Organisering Daniel Nylén. IT & organisationsförändring Hur ser sambandet mellan IT och organisationsförändring ut? Olika svar beroende vem vi frågar."

Liknande presentationer


Google-annonser