Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ledarskap och arbetsliv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ledarskap och arbetsliv"— Presentationens avskrift:

1 Ledarskap och arbetsliv

2 Ett historiskt perspektiv på ledarskapsforskning
Ledarskap som en fråga om egenskaper talets första hälft Ledarskap som en fråga om beteende. Från 1950-talet och framåt Ledarskap som en fråga om makt och påverkan. Från 1950-talet och framåt Situationsanpassat ledarskap. Från 1960-talet och framåt Ett kulturellt perspektiv på ledarskap. Från 1980-talet och framåt (Yukl, 1998) Egenskaper: Grundläggande antagande: Vissa människor är födda som naturliga ledare! Ex med hög energi, uthållighet, intuition och framsynthet. Massor av studier har gjorts, men forskningen misslyckades med att hitta några egenskaper som skulle garantera framgångsrikt ledarskap. Beteende: Två inriktningar: Ledningsarbete - Hur chefer spenderar sin tid och beskriver arbetets innehåll (Öhs lic) - jämförelse mellan effektiva och innfeffektiva ledare Makt: Studerar påverkansprocesser mellan ledare och andra människor Situationsanpassat ledarskap: Betonar betydelsen av kontextuella faktorer såsom karaktären hos omgivningen, verksamhet och medarbetare Kultur: Kom med kulturforskningen. Karismatisk och transformativt ledarskap -- men även på senare år kommunikativt ledarskap.

3 Ledarskap - Chefsskap En person kan vara en ledare utan att vara chef (informell ledare). En person kan vara chef utan att vara ledare. Begreppet chef innebär att en person innehar en ”ledande” befattning, en viss position. Begreppet ledare betecknas som en person som människor gärna följer.

4 Ledarskap - Chefsskap Ledarskap förknippas med ord som; risktagande, dynamik, kreativitet, förändring och vision, skapa en riktning, samordna medarbetare och motivera och inspirera. Ledarskap involverar förändring och utveckling av effektiva organisationer Chefsskap förknippas med ord som; Effektivitet, planering, pappersarbete, procedurer, regleringar och kontroll samt etablering av strukturer. Chefsskap betraktas som en mekanisk och administrativ aktivitet. Chefsskap är orienterat mot stabilitet och chefer förväntas göra ”saker rätt”, och ledare är orienterat mot innovation där ledare förväntas göra ”rätt saker”.

5 Ledarskap på skilda organisatoriska nivåer
Övergripande nivå Administrativ nivå Operativ nivå Övergripande nivå: Här finner vi den högsta ledningen som har ansvaret för formulerande av övergripande mål, långsiktig planering och budgetering. Det finns också symbolfunktioner knutna till denna nivå. Den högsta ledningen ”måste ge organisationen en värdegrund som de anställda kan identifiera sig med -- Hur är det inom vården, låt säga i en kommun??? Administrativ nivå: Mellanchefer har ett överordnat ansvar för begränsade områden av organisationens verksamhet. Skapa mening kring mål, organisera och skapa trivsel. Viktiga kommunikationsfunktioner. Kan även ha en symbolfunktion. Operativa nivån: De chefer som har ansvar för organisationens kärnaktivitet. Ledarskapsuppgifterna är klart avgränsade till den arbetsgrupp man har ansvar för och omfattar oftast handledning och samordning av arbetet.

6 Vad gör ledare? Planera Organisera Styra Samordna Kontrollera
Fayol, mycket kritik beroende på att empiriska studier visar att ledares arbetet inte alls är så strukturerat som det verkar när Fayol diskuterar vad ledare gör. Planera: Försöka förutsäga framtiden för organisationen och utveckla en handlingsplan. Organisera: Bygga upp organisationens mänskliga och materiella struktur. Styra: Ge direktiv och upprätthålla aktiviteten bland de anställda. Samordna: Knyta samman och harmonisera aktiviteterna inom organisationen. Kontrollera: Se till att allt fungerar i enlighet med etablerade regler och riktlinjer.

7 Empiriska studier av vad ledare gör!
Ledares arbete präglas av korta tidshorisonter Lite och informell planering Strategiska beslut fattas ofta på ett intuitivt sätt Arbetsdagen är varierad, hektisk och splittrad Muntlig information föredras framför skriftlig Ledares beslutsfattande är oftas präglat av ytliga analyser, förvirring och av känslor. De flesta studier som haft syftet att undersöka vad ledare gör har befunnit sig på en institutionell nivå, dvs företags eller kommunledning Ev diskutera hur en kommunchefs dag ser ut!

8 Intressanta begrepp i relation till ledarskap
Roller Makt Genus Etnicitet Kultur Identitet

9 Ledarskap och rollbegreppet
En ledarroll utgör en integrerad helhet som formar de förväntningar som ställs på ledarens arbete liksom ledarens egna förväntningar. Rolloklarhet kan beskrivas som en situation där rollinnehavaren eller andra är osäkra på vad som ingår i uppgiften. I formella grupper finns det i princip alltid en formell chef/ledare! Mot bakgrund av att kursen heter arbetsliv och organisation i teori och praktik anser jag det relevant att prata om en del ledarroller! Ledarskap kommer vi prata mer om vid en senare föreläsning – men nu av betydelse att prata om ledarroller!

10 Vilka ledarroller finns?
Interpersonella roller Rollen som galjonsfigur Rollen som anförare Rollen som förbindelseled Interpersonella roller: Är roller som har att göra med kontakt med andra mäniskor, både inom och utom roganisationen. Galjonsfigur: En symbol pga den formella auktoritet som är knuten till ställningen. Anförare: Rekrytera oc utbilda personal, inspirera och motivera, ge riktlinjer och företa åtgärder i linje mot organisationens mål. Förbindelseled: Omfattar formella och informella aktiviteter som syftar till att utveckla relationer till personer och grupper i och utanför organisationen. Ledarens kontaktnät är en viktig källa till info och av strategisk betydelse för organisationens förbindelse med omvärlden.

11 Informationsroller Rollen som övervakare
Rollen som informationsförmedlare Rollen som talesman Ledaren är vanligtvis den som får mest info och den som har tillgång till mest info!! Övervakare: Genom olika typer av info, övervakar ledaren organisationen. Att kunna fånga upp förväntningar och identifiera probleem och möjligheter är av betydelse i denna roll. Informationsförmedlare: Ledaren har en unik tillgång till extern info från alla delar av den egna organisationen. Ledaren spelar därmed en central roll som förmedlare av intern och extern info i organisationen. Talesman: Ledaren förmedlar info till omvärlden. Viktigt att vinna respekt hos andra intressenter.

12 Beslutsroller Rollen som entreprenör Rollen som krislösare
Rollen resursfördelare Rollen som förhandlare Ledaren/ledare har formell auktoritet samt är innehavare av en mängd info. Han/hon är därmed central i varje beslutssituation. Entreprenör: Rollen syftar på aktiviteter där men tar initiativ till planerade förändringar -- dra nytta av möjlighter, ex projekt. Krislösare: Hantering av kriser som inte kan undvikas. Konflikt mellan anställda - i förhållande till andra organisationer, förlust eller hotande av förlust av resurser. Resursförare: Kontroll över resurser (personal, pengar, tid material och utrustning) är en central ledarskapsfunktion. Ger ledningen kontroll över utvecklingen av strategi…. Förhandlare: Förhandlingar med representanter för andra organisationer eller myndighetsorgan är en central ledningsuppgift. Förväntas ha mandat att fatta bindande beslut för organisationen.

13 Ledarskap som social konstruktion
Som skapelse något som existerar som social konstruktion Som skapelseprocess något som konstrueras i sociala sammanhang Som skapare något som utövas som skaparkraft i sociala sammanhang

14 Skapande av sociala konstruktioner
Externalisering skapande av subjektiv bild genom att tala och handla Objektivering subjektiva bilder delas och görs gemensamma Internalisering socialiseringsprocess i vilken verkligheten upplevs som given

15 Lokal och global Lokal social konstruktion av ledarskap innebär att ledarskapet är präglat och socialt skapat utifrån lokala influenser Global social konstruktion av ledarskap innebär att ledarskapet är präglat och skapat utifrån föreställningar i en större kontext om vad ledarskap innebär

16 Summering! Vad har vi lärt oss? Osv……..


Ladda ner ppt "Ledarskap och arbetsliv"

Liknande presentationer


Google-annonser