Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gruppteorier Från jag till vi!. Bakomliggande tankar med föreläsningen! Bidra med ett antal grundläggande teorier om grupper –Bidra med exempel från arbetslivet.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gruppteorier Från jag till vi!. Bakomliggande tankar med föreläsningen! Bidra med ett antal grundläggande teorier om grupper –Bidra med exempel från arbetslivet."— Presentationens avskrift:

1 Gruppteorier Från jag till vi!

2 Bakomliggande tankar med föreläsningen! Bidra med ett antal grundläggande teorier om grupper –Bidra med exempel från arbetslivet –Grupprocessnivåer –Från individ till grupp och gruppstorlek –Roller i grupper –Gruppkultur och gruppidentitet

3 Vad är en grupp? En grupp existerar när två eller flera människor definierar sig själva som gruppmedlemmar och när gruppens existens erkänns av åtminstone en annan individ. (Brown, 1998, sid 2-3 i Svedberg, 2003) I en grupp samspelar medlemmarna (minst tre st) för att nå ett mål eller utföra en uppgift.(Svedberg, 2003)

4 Olika typer av grupper! Primär – sekundärgrupp Referensgrupp Vi-grupp – dom-grupp Informell grupp – formell grupp

5 Behaviorismen – gruppen som en marknadsplats! Människan som en ”Black-box” Stimuli-Respons Känd behavioristisk teoretiker – Skinner

6 Behaviorismen – gruppen som en marknadsplats! För att förklara vad som händer i en grupp pekar Skinner på två nyckelprinciper: –Imitation –Effekterna förstärks

7 Gruppen som en spegel – symbolisk interaktionism! Sociala handlingar skall förstås som hela processer – inte som summan av enskilda stimuli och responser. Den generaliserande andra Symbolisk interaktionism – Mead!

8 Gruppen som ett fält! Beteende = f(Personlighet, Livsrum) Kommunikationsmodell En grupp är en mängd relationer mellan individer. Gruppdynamik är ett begrepp som till stor del lanserades av Kurt Lewin.

9 Gruppen som ett system! Systemteorin ser gruppen som ett öppet system. En bärande tanke är att alla system strävar efter balans – ”båteffekt”! Enligt systemteorin finns inga enkla orsakssamband

10 Gruppen som ett system! Ett system är en helhet som fungerar som helhet pga det ömsesidiga beroendet mellan dess delar. Kommunikation = f(Innehållet, Relationen, Fältet)

11 Gruppen som det omedvetnas arena! Gruppen som det omedvetnas arena – drifterna kan uttryckas i irrationella grupprocesser – en ”hjordinstinkt” Freud Gruppen som en växtplats för personlighetens utveckling Gruppen och försvarsmekanismer

12 Grupprocessnivåer – vi pratat om! Intrapersonell Interpersonell Gruppen som en helhet Intergrupp

13 Från individ till grupp! Skillnader mellan att arbeta i olika grupper! Grundenheten i en grupp/organisation – människan!

14 Från individ till grupp! Livsrummet Den inre scenen Om mening, meningslöshet och ångest

15 Från individ till grupp! Om mening, meningslöshet och ångest

16 Om gruppstorlek! Kohesion – livsutrymme för individer! Feed-back Fysiskt avstånd Struktur Relations- kontra uppgiftsorienterad Hjärnans arbetsminne

17 Dyaden! Kommunikation Den inre scenen

18 Triangeln! Triangeln bäddar för en konkurenssituation! Den oidipala triangeln

19 Den lilla gruppen En liten grupp – överblick över antalet relationer! Ett mellansteg till den stora världen! Ett möte mellan inre och yttre scen!

20 Den stora gruppen! Många relationer Om ”större tyngd” och glädje och ängslan! Betydelsen av struktur och organisationskultur/identitet

21 Gruppen som en helhet – gestalten! Matrix: gjutform, mönster, livmoder och jordmån Nätverk Gestalt – form, helhet Gestalten - en medveten och omedveten samvaro! Gestalten – en länk mellan individ och grupp (”group-mind”).

22 FIRO – faser i gruppens liv! FIRO (Fundamental interpersonal relations orientation) –Tillhöra fasen –Rollsökningsfasen –Öppenhetsfasen

23 Roller i grupper! Formella roller Informella roller

24 Roller i grupper! Rollen – att inte bli sedd!

25 Exempel på grupproller! Monopol-på-uppmärksamhet Den ambitiöse Offret Buffeln Syndabocken Clownen

26 Att förändra roller i grupper! En gruppmedlems försök att ändra sin ”frusna roll” påverkar hela gruppens samspelsmönster och dess ”vi”

27 Ledarskap och rollbegreppet En ledarroll utgör en integrerad helhet som formar de förväntningar som ställs på ledarens arbete liksom ledarens egna förväntningar. Rolloklarhet kan beskrivas som en situation där rollinnehavaren eller andra är osäkra på vad som ingår i uppgiften.

28 Vilka ledarroller finns? Interpersonella roller –Rollen som galjonsfigur –Rollen som anförare –Rollen som förbindelseled

29 Informationsroller Rollen som övervakare Rollen som informationsförmedlare Rollen som talesman

30 Beslutsroller Rollen som entreprenör Rollen som krislösare Rollen resursfördelare Rollen som förhandlare

31 Sociala försvar och grupper! Regressionsintresset Progressionsintresset

32 Sociala försvar och grupper! Exempel på försvarsbeteende: –Tystnad –Förnekelse –Dubbel-kommunikation –Kollektiv intellektualisering –Problemförskjutning –Goup-think

33 Sociala försvar och grupper! Exempel på försvarsbeteende: –Problemförskjutning –Goup-think –Ansvarsdifusion

34 Genus och grupper!

35 Gruppkultur! Jämför med organisationskultur - skillnader och likheter!

36 Gruppkultur En grupps kultur består av kollektiva bilder som medlemmarna har av sig själva, gemensamma kunskaper, delade erfarenheter, kollektiva vanor och värderingar

37 Gruppidentitet Jämför med organisationsidentitet - skillnader och likheter!

38 Gruppidentitet Ett team behöver en identitet som håller samman gruppen!

39 Avslutande ord! Om man söker sig till teorier om grupper med förväntningar om att här finna enkla svar på frågor om hur man bör organisera grupper blir man lätt besviken. Däremot kan teorier om grupper och studier av grupper och individer i grupper hjälpa oss att vinna insikt i vilka möjliga effekter som olika åtgärder kan ha.


Ladda ner ppt "Gruppteorier Från jag till vi!. Bakomliggande tankar med föreläsningen! Bidra med ett antal grundläggande teorier om grupper –Bidra med exempel från arbetslivet."

Liknande presentationer


Google-annonser