Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Varför Verksamhetsteori i MDI?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Varför Verksamhetsteori i MDI?"— Presentationens avskrift:

1 Varför Verksamhetsteori i MDI?
Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister Artefaktens roll dåligt utforskad Fokus på noviser Begränsad möjlighet att använda uppgiftsanalyser för att beskriva aktivitet och villkor för aktivitet Fokus på automatisering av rutinmässiga uppgifter Fokus på en användare - en dator Synen på användaren som studieobjekt enbart Helena Lindgren

2 Verksamhetsteorin Källor:
Bertelsen/Bödker kursboken kap 11 Victor Kaptelinin Susanne Bödker Yrjö Engeström (”utvecklande arbetsforskning” – CHAT) Ursprung: Kulturhistoriska skolan i forna Sovjet talen Lev Vygotsky A. N. Leontjev A. R. Luria ”The Making of Mind” (1976) ” ...in order to have a theory of brain-behavior relations, it is necessary to have a theory of both the brain and behavior”. Helena Lindgren

3 Dynamisk systemteori subjekt verktyg objekt Språk är centralt – används för att förändra sej själv (sina interna verksamheter) Verksamhet: minsta meningsbärande kontext för analys av mänsklig aktivitet Kännetecknas av ständig förändring = utveckling Människan interagerar med (och förändrar) sin omgivning genom att använda sej av verktyg (språk, andra artefakter, symboler) Undviker diktomier Helena Lindgren

4 Två grundläggande idéer
1) människans medvetande utvecklas, existerar och kan bara förstås i sammanhanget människans interaktion med världen 2) denna interaktion – *verksamhet* – är socialt och kulturellt betingad “Man’s activity is the substance of his consciousness.” Leontjev 1977 Helena Lindgren

5 Verksamhetsteoretiska principer – 5 nycklar för förståelse av mänsklig aktivitet
Objektorientering Mediering Hierarkisk aktivitetsstruktur Internalisation – externalisation Utveckling Helena Lindgren

6 Objekt Människans verksamhet är riktad mot ett objekt
subjekt verktyg objekt Objekt Människans verksamhet är riktad mot ett objekt Något som objektivt finns i världen och som kan studeras med objektiva metoder Kan vara ting eller människor Teorier, modeller Sociala eller kulturella företeelser Helena Lindgren

7 Medierande verktyg verktyg subjekt objekt
Verktyg formar sättet vi interagerar med verkligheten Formas externa verksamheter formas också interna Verktyg reflekterar tidigare användares erfarenheter Verktygets fysiska egenskaper Kunskapen om hur verktyget ska användas Verktyg kan vara fysiska eller psykologiska Situationen bestämmer om en artefakt fungerar som ett verktyg som medierar verksamhet (ej fokus för verksamheten) eller är objekt för verksamheten. Här kan en transformation ske Verktyg objekt Helena Lindgren

8 Aktivitetshierarkin Verksamhet (activity) Aktiviteter (actions)
Uppfyller ett motiv, bakom vilket ett behov finns som verksamheten svarar mot Särskiljs av vilket objekt det är verksamheten riktas mot Består av: Aktiviteter (actions) Utförs medvetet, måldrivet Operationer (operations) Utförs omedvetet, har inget eget mål transformation Helena Lindgren

9 Internalisation Externalisation
transformation Internalisation Externalisation Interna verksamheter – kognition Externa verksamheter (utförs utanför kroppen) kan internaliseras (ex räkning) Verksamheten som helhet är viktig i denna process; tex motorisk aktivitet, användandet av artefakter Liksom verksamheter som sker internt kan externaliseras för att exempelvis involvera andra i verksamheten Denna ständiga transformation ses som basen för mänsklig kognition och verksamhet Språkutveckling. Vygotsky – Piagét Diktomi? Helena Lindgren

10 De 5 principerna om igen... subjekt verktyg objekt Verksamhet riktar sig mot ett objekt som ska förändras Verktyg som medierar aktivitet Dynamisk och hierarkisk aktivitetsstruktur Verksamhet (activity) Aktivitet (action) Operation (operation) Internalisation – externalisation av verksamheter Utveckling Konflikter – ”breakdowns” ZPD Helena Lindgren

11 “design of a computer application is
design of conditions for the whole use activity.” Bödker 1999 Alla nycklar behövs för att förstå sambanden: Vad är verksamheten? Vad är objektet? Vilket är motivet? Vilka är verktygen? (interna-externa) Hur förändras dessa? (identifiera breakdowns) ...även om fokus ligger på någon av företeelserna, tex systemet som ett medierande verktyg i sammanhanget... Eller var systemet objektet..? Kan man studera någon av dessa 5 principer enskilt? Helena Lindgren

12 Utveckling Vad triggar dessa transformationer?
Konflikter inbyggda i verksamhetssystem Förändringar i miljön Förändringar i en individs förmågor eller förutsättningar Orsakar ”breakdowns” -> transformationer -> utveckling, som ses som något positivt! Utveckling ses som en generell forskningsmetodik – ”formativt experiment” ZPD – ”Zone of proximal development” Formativt experiment Kombinerar aktivt deltagande med övervakning av utvecklingsmässiga förändringar hos studieobjektet Helena Lindgren

13 Utvecklingsnivåer hos en individ (Endast intressant i förhållande till en verksamhet)
Närmaste utvecklingszon - ZPD Självständig Bortom ZPD I relation till ett system: Kan användaren lära sej använda systemet utan hjälp av någon annan? Förhållningssätt under utvärdering Formativt experiment: kombinerar aktivt deltagande med observation av personers utveckling under användandet Helena Lindgren

14 Engeströms ”verksamhetsystem”
verktyg subjekt objekt regler / rutiner arbetsfördelning samhälle / arbetsplats resultat Viktigt att identifiera konflikter i systemet Helena Lindgren

15 Motsättningar (Engeström)
Typer av motsättningar 1) Resurstillgångar vs krav på resultat 2) Internt i systemet 3) Motsättningar mot angränsande verksamheter 4) Motsättningar mellan hur verksamheten sker idag och hur den potentiellt skulle kunna se ut Helena Lindgren

16 ”Web of activities” verktygsproducerande verksamhet
subjektsproducerande verksamhet framtida mer utvecklad central verksamhet regelproducerande verksamhet central verksamhet Helena Lindgren

17 Tidigare projekt – Vad är verksamheten?
Volvo: Montering vs. lager Intervjuer, observationer Helena Lindgren

18 Verksamhet: Montering
Aktiviteter: montering av objekt A-Ö, beställning av fler objekt vid brist Operationer: skruva, ”skjuta”, hämta Handdator, monteringsverktyg, lista Färdig, felfri hytt linjemontör Hytt Helena Lindgren

19 Verksamhet: Hantera material som ska levereras till linjen
Aktiviteter: Ta emot beställningar, hämta varor, leverera varor, fylla på varor i lager, beställa varor från leverantörer Operationer: manövrera truck, dator, kolla streckkoder dator, truck, lista, kodnummer, vagnar Rätt material levereras i tid till minsta möjliga kostnad? Material- hantering truckförare Helena Lindgren

20 Helena Lindgren

21 PROBLEM: Visualisering av komplex information
Verksamhet: Systemförvaltning Aktiviteter: Uppdatera system, upprätta förvaltningsplan, identifiera informationsflöden Operationer: manövrera dator, applikationer, ... Lotus-notes, pärm m förvaltningsplaner, kommunikationshjm, egna scheman PROBLEM: Visualisering av komplex information Friktionsfri, säker system- användning ute i verksamheter Systemförvaltare 220 system Organisation Systemägare, tekniker, användare Regler Helena Lindgren

22 Kursen ur verksamhetsteoretiskt perspektiv
verktyg subjekt objekt regler / rutiner arbetsfördelning samhälle / arbetsplats resultat Viktigt att identifiera konflikter i systemet Helena Lindgren

23 ”Krystalliserad” Verksamhetsteori
Checklistor Bödker (fig 11.8) Korpela et al. (fig 11.9) Focus and focus shift (fig 11.10) Activity checklist Kaptelinin Victor, Nardi Bonnie, Macaulay C. The Activity Checklist: A Tool for Representing the “Space” of Context. Interactions, july, august 1999. Helena Lindgren

24 MDI och verksamhetsteorin
MDI behöver flytta fokus från enbart ”human factors” mot det bredare fältet ”human actors” Kollektivt lärande Kunskapsgeneration Skift från byråkratiska till dynamiska organisationer ”action research” Helena Lindgren

25 Litteraturtips Bödker, Susanne (1989), "A human activity apporach to user interfaces", Human-Computer Interaction, Ch. 4, pp Hasu Mervi, Engeström Yrjö (1999), "Measurement in Action: An Activity-Theoretical Perspective on Producer-User Interaction". Kaptelinin Victor, Nardi Bonnie, Macaulay C. The Activity Checklist: A Tool for Representing the “Space” of Context. Interactions, july, august 1999. Helena Lindgren

26 Helena Lindgren


Ladda ner ppt "Varför Verksamhetsteori i MDI?"

Liknande presentationer


Google-annonser