Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

2008-01-22Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI?  Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister  Artefaktens roll dåligt utforskad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "2008-01-22Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI?  Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister  Artefaktens roll dåligt utforskad."— Presentationens avskrift:

1 2008-01-22Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI?  Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister  Artefaktens roll dåligt utforskad  Fokus på noviser  Begränsad möjlighet att använda uppgiftsanalyser för att beskriva aktivitet och villkor för aktivitet  Fokus på automatisering av rutinmässiga uppgifter  Fokus på en användare - en dator  Synen på användaren som studieobjekt enbart

2 2008-01-22Helena Lindgren 2 Verksamhetsteorin  Källor:  Bertelsen/Bödker kursboken kap 11  Victor Kaptelinin  Susanne Bödker  Yrjö Engeström (”utvecklande arbetsforskning” – CHAT)  Ursprung: Kulturhistoriska skolan i forna Sovjet  1920-30-talen  Lev Vygotsky  A. N. Leontjev  A. R. Luria  ”The Making of Mind” (1976)  ”...in order to have a theory of brain-behavior relations, it is necessary to have a theory of both the brain and behavior”.

3 2008-01-22Helena Lindgren 3 Dynamisk systemteori  Verksamhet: minsta meningsbärande kontext för analys av mänsklig aktivitet  Kännetecknas av ständig förändring = utveckling  Människan interagerar med (och förändrar) sin omgivning genom att använda sej av verktyg (språk, andra artefakter, symboler)  Undviker diktomier subjekt verktyg objekt

4 2008-01-22Helena Lindgren 4 Två grundläggande idéer  1) människans medvetande utvecklas, existerar och kan bara förstås i sammanhanget människans interaktion med världen  2) denna interaktion – *verksamhet* – är socialt och kulturellt betingad “Man’s activity is the substance of his consciousness.” Leontjev 1977

5 2008-01-22Helena Lindgren 5 Verksamhetsteoretiska principer – 5 nycklar för förståelse av mänsklig aktivitet  Objektorientering  Mediering  Hierarkisk aktivitetsstruktur  Internalisation – externalisation  Utveckling

6 2008-01-22Helena Lindgren 6 Objekt  Människans verksamhet är riktad mot ett objekt  Något som objektivt finns i världen och som kan studeras med objektiva metoder  Kan vara ting eller människor  Teorier, modeller  Sociala eller kulturella företeelser subjekt verktyg objekt

7 2008-01-22Helena Lindgren 7 Medierande verktyg  Verktyg formar sättet vi interagerar med verkligheten  Formas externa verksamheter formas också interna  Verktyg reflekterar tidigare användares erfarenheter  Verktygets fysiska egenskaper  Kunskapen om hur verktyget ska användas  Verktyg kan vara fysiska eller psykologiska  Situationen bestämmer om en artefakt fungerar som ett verktyg som medierar verksamhet (ej fokus för verksamheten) eller är objekt för verksamheten. Här kan en transformation ske.... Verktyg objekt subjekt verktyg objekt

8 2008-01-22Helena Lindgren 8 Aktivitetshierarkin  Verksamhet (activity)  Uppfyller ett motiv, bakom vilket ett behov finns som verksamheten svarar mot  Särskiljs av vilket objekt det är verksamheten riktas mot  Består av:  Aktiviteter (actions)  Utförs medvetet, måldrivet  Består av:  Operationer (operations)  Utförs omedvetet, har inget eget mål transformation

9 2008-01-22Helena Lindgren 9 Internalisation Externalisation  Interna verksamheter – kognition  Externa verksamheter (utförs utanför kroppen) kan internaliseras (ex räkning)  Verksamheten som helhet är viktig i denna process; tex motorisk aktivitet, användandet av artefakter  Liksom verksamheter som sker internt kan externaliseras för att exempelvis involvera andra i verksamheten  Denna ständiga transformation ses som basen för mänsklig kognition och verksamhet transformation

10 2008-01-22Helena Lindgren 10 De 5 principerna om igen...  Verksamhet riktar sig mot ett objekt som ska förändras  Verktyg som medierar aktivitet  Dynamisk och hierarkisk aktivitetsstruktur  Verksamhet (activity)  Aktivitet (action)  Operation (operation)  Internalisation – externalisation av verksamheter  Utveckling  Konflikter – ”breakdowns”  ZPD subjekt verktyg objekt

11 2008-01-22Helena Lindgren 11  Alla nycklar behövs för att förstå sambanden:  Vad är verksamheten?  Vad är objektet?  Vilket är motivet?  Vilka är verktygen? (interna-externa)  Hur förändras dessa? (identifiera breakdowns) ...även om fokus ligger på någon av företeelserna, tex systemet som ett medierande verktyg i sammanhanget... Eller var systemet objektet..? “design of a computer application is design of conditions for the whole use activity.” Bödker 1999

12 2008-01-22Helena Lindgren 12 Utveckling  Vad triggar dessa transformationer?  Konflikter inbyggda i verksamhetssystem  Förändringar i miljön  Förändringar i en individs förmågor eller förutsättningar  Orsakar ”breakdowns” -> transformationer -> utveckling, som ses som något positivt!  Utveckling ses som en generell forskningsmetodik – ”formativt experiment”  ZPD – ”Zone of proximal development”

13 2008-01-22Helena Lindgren 13 Utvecklingsnivåer hos en individ (Endast intressant i förhållande till en verksamhet) Närmaste utvecklingszon - ZPD Självständig Bortom ZPD

14 2008-01-22Helena Lindgren 14 Engeströms ”verksamhetsystem” verktyg subjektobjekt regler / rutinerarbetsfördelning samhälle / arbetsplats resultat

15 2008-01-22Helena Lindgren 15 Motsättningar (Engeström)  Typer av motsättningar  1) Resurstillgångar vs krav på resultat  2) Internt i systemet  3) Motsättningar mot angränsande verksamheter  4) Motsättningar mellan hur verksamheten sker idag och hur den potentiellt skulle kunna se ut

16 2008-01-22Helena Lindgren 16 ”Web of activities” central verksamhet regelproducerande verksamhet subjektsproducerande verksamhet verktygsproducerande verksamhet framtida mer utvecklad central verksamhet

17 2008-01-22Helena Lindgren 17 Tidigare projekt – Vad är verksamheten?  Volvo: Montering vs. lager

18 2008-01-22Helena Lindgren 18 Verksamhet: Montering Aktiviteter: montering av objekt A-Ö, beställning av fler objekt vid brist Operationer: skruva, ”skjuta”, hämta Färdig, felfri hytt Hyttlinjemontör Handdator, monteringsverktyg, lista

19 2008-01-22Helena Lindgren 19 Verksamhet: Hantera material som ska levereras till linjen Aktiviteter: Ta emot beställningar, hämta varor, leverera varor, fylla på varor i lager, beställa varor från leverantörer Operationer: manövrera truck, dator, kolla streckkoder Material- hantering truckförare dator, truck, lista, kodnummer, vagnar Rätt material levereras i tid till minsta möjliga kostnad?

20 2008-01-22Helena Lindgren 20

21 2008-01-22Helena Lindgren 21 Verksamhet: Systemförvaltning Aktiviteter: Uppdatera system, upprätta förvaltningsplan, identifiera informationsflöden Operationer: manövrera dator, applikationer,... 220 systemSystemförvaltare Lotus-notes, pärm m förvaltningsplaner, kommunikationshjm, egna scheman Regler Systemägare, tekniker, användare Organisation Friktionsfri, säker system- användning ute i verksamheter PROBLEM: Visualisering av komplex information

22 2008-01-22Helena Lindgren 22 Kursen ur verksamhetsteoretiskt perspektiv verktyg subjektobjekt regler / rutinerarbetsfördelning samhälle / arbetsplats resultat

23 2008-01-22Helena Lindgren 23 ”Krystalliserad” Verksamhetsteori  Checklistor  Bödker (fig 11.8)  Korpela et al. (fig 11.9)  Focus and focus shift (fig 11.10)  Activity checklist  Kaptelinin Victor, Nardi Bonnie, Macaulay C. The Activity Checklist: A Tool for Representing the “Space” of Context. Interactions, july, august 1999.

24 2008-01-22Helena Lindgren 24 MDI och verksamhetsteorin  MDI behöver flytta fokus från enbart ”human factors” mot det bredare fältet ”human actors”  Kollektivt lärande  Kunskapsgeneration  Skift från byråkratiska till dynamiska organisationer  ”action research”

25 2008-01-22Helena Lindgren 25 Litteraturtips  Bödker, Susanne (1989), "A human activity apporach to user interfaces", Human-Computer Interaction, Ch. 4, pp 171-195.  Hasu Mervi, Engeström Yrjö (1999), "Measurement in Action: An Activity-Theoretical Perspective on Producer-User Interaction". http://www.edu.helsinki.fi/activity/people/mervi.htm http://www.edu.helsinki.fi/activity/people/mervi.htm  Kaptelinin Victor, Nardi Bonnie, Macaulay C. The Activity Checklist: A Tool for Representing the “Space” of Context. Interactions, july, august 1999.

26 2008-01-22Helena Lindgren 26


Ladda ner ppt "2008-01-22Helena Lindgren 1 Varför Verksamhetsteori i MDI?  Reaktion mot det som man såg som MDI-disciplinens brister  Artefaktens roll dåligt utforskad."

Liknande presentationer


Google-annonser