Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Landstingets internationella engagemang Helena Gidlöf Internationell strateg.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Landstingets internationella engagemang Helena Gidlöf Internationell strateg."— Presentationens avskrift:

1 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Landstingets internationella engagemang Helena Gidlöf Internationell strateg

2 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling ■ Internationell utblick: Den ökade integreringen med EU-området kräver att landstinget löpande aktivt bevakar och försöker påverka utvecklingen på europeisk och internationell nivå genom engagemang i olika internationella organisationer. (LP 2010-2012) ■ Olika erfarenheter och perspektiv är tillgångar som ska tas till vara i landstingets arbete med regional utveckling. Det ställer krav på nya lösningar, nya arbetsformer och samarbete i nya konstellationer. LP 2010-2012 ■ Det internationella perspektivet är lika viktigt och naturligt som det lokala, regionala och nationella och en förutsättning för att Norrbotten ska vara en attraktiv och konkurrenskraftig region. Starka strategiska allianser skapas genom internationellt utbyte och samspel mellan forskning, näringsliv, offentlig sektor och politiska institutioner. Utbyte med andra länder har även stor betydelse för kompetens- och verksamhetsutveckling inom landstingets samtliga verksamheter. (LP 2010- 2012) Landstingets internationella engagemang

3 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Landstingets internationella engagemang ■ Policy (politiker aktiva i olika nätverk och organisationer - påverka den politiska processen och beslut så att dessa gynnar Norrbotten) ■ Verksamhetsutveckling (program och projekt) ■ Omfattar all landstingsverksamhet (Hälso- och sjukvård, Tandvård, Regionalt utveckling, Kultur och utbildning)

4 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Lagstiftning från EU-nivå som berör den lokala och regionala nivån ■ Inre marknaden: offentlig upphandling, konsumentfrågor, allmännyttiga tjänster, tjänstedirektivet, fri rörlighet för patienter, arbetskraftmobilitiet ■ Arbetsgivarfrågor: jämställdhet, arbetstid, deltid- och visstidanställningar, anställningsskydd, arbetsmiljö etc. ■ Sammanhållningspolitik: regional utveckling, miljö, energi och transport etc.

5 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Dialog i ett flernivåstyre

6 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Landstingets internationella engagemang Policy nätverk och organisationer: Europaforum Norra Sverige (EFNS) Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) Regionkommittén (ReK) Assembly of European Regions (AER) Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) - Baltic Sea Commission (BSC) Nordkalottrådet (NRK) Barentssamarbetet Verksamheter och projekt: Vänregionsamarbete med Troms fylkeskommun Sweden Emilia Romagna Network Politisk representation och tjänstemannarepresentation: European Neighbourhood Partnership Instrument, Kolartic, styrgrupp Östersjöprogrammet, Styrgrupp EUREGHA (North Sweden European Office) HOPE ■ Europa direkt kontoret (EU informationskontor för Norrbotten) ■ North Sweden European Office (informationskontor som länkar Norrbotten och EU) ■ Mer….

7 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Europaforum Norra Sverige Mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland) Syftet är att: ■ Öka kunskapen och medvetenheten om Europapolitiken i de politiska organen i de fyra nordligaste länen ■ Påverka europapolitiken i de delar den berör norra Sverige ■ Utveckla samspelet mellan kommun- och landstingspolitiker respektive riksdagsledamöter i de fyra nordligaste länen och Sveriges EU-politiker i frågor med Europadimension ■ Utgångspunkten är norra Sveriges unika förhållanden med långa avstånd, extrem gleshet och kargt klimat. ■ Arbetet, som sker i nära samverkan med de fyra länsstyrelserna, inriktas på att stärka den regionala politiska nivåns möjligheter att delta i utformningen av den framtida sammanhållningspolitiken. ■ Northern Sparesly Populated Areas

8 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Regionkommittén i korthet ■ En plattform som ger de lokala och regionala företrädarna en röst och påverkningsmöjlighet ■ Bildades 1994 genom Maastrichtfördraget ■ Svenskt deltagande sedan 1995 ■ 344 ledamöter från 27 länder med väljarmandat

9 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling ReK: Obligatorisk rådfrågning inom följande kompetensområden  Ekonomisk och social sammanhållning  Utbildnings- och ungdomsfrågor  Kultur  Folkhälsa  Transeuropeiska infrastrukturnät  Transporter  Sysselsättningspolitik  Socialpolitik  Miljö  Strukturfonder  Yrkesutbildning ■ CIVEX: Utskottet för medborgarskap, styrelseformer, institutionella frågor och yttre förbindelser ■ COTER: Utskottet för territoriell sammanhållningspolitik ■ ENVE: Utskottet för miljö, klimatförändringar och energi ■ ECOS: Utskottet för ekonomisk politik och socialpolitik ■ EDUC´: Utskottet för utbildning, ungdomsfrågor, kultur och forskning ■ NAT: Utskottet för naturresurser

10 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling CPMR - The Conference of Peripheral Maritime Regions ■ CPMR grundades 1973 och består av 150 regioner från 27 länder med en kust mot något av Europas hav. ■ Grundidén är att perifera kustregioner tillsammans ska arbeta för att förhindra att de hamnar i skuggan av de stora kommersiella centrumen i hjärtat av Europa.

11 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling CPMR/BSC organisation Conference of Peripheral and Maritime Regions ■ CPMR har en styrelse (2 ledamöter från vart land samt ordföranden för de geografiska kommissionerna) ■ CPMR har arbetsgrupper inom en rad områden: - kommunikationer och infrastruktur - jordbruk - arbete och utbildning - energi - externa relationer - fiske - innovationer - forskning - social inkludering - hållbar turism - territoriellt samarbete Baltic Sea Commission ■ BSC har en styrelse (med 2 ledamöter från vart land samt 1 ordförande) ■ BSC har en rad arbetsgrupper: - energi och klimat - fiske - transport - turism

12 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling AER – Assembly of European Regions ■ AER bildades 1985 med syfte att föra de europeiska regionernas talan på europeisk och internationell nivå ■ Organisationen har mer än 250 medlemsregioner från 35 länder och utgör det största samarbetsnätverket i Europa

13 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling AER:s organisation ■ Generalförsamlingen ■ Byrån ■ Kommittén för jämlikhet ■ Kommittén för institutionella frågor ■ Revisions- och utvärderingskommittén ■ Kommitté 1 (Ekonomi och regional utveckling) ■ Energi, miljö och klimat ■ Entreprenörskap och Innovation ■ Sammanhållningspolitik ■ Turism ■ Landsbygd och jordbruk ■ Kommitté 2 (Socialpolitik och folkhälsa) ■ E-hälsa ■ Alkoholprevention ■ Funktionsnedsatta ■ Arbetsgruppen för krishantering ■ Kommitté 3 (Kultur och utbildning, ungdomsfrågor) ■ Kultur ■ Utbildning och träning ■ Ungdomar ■ Interregionalt och internationellt samarbete ■ Kulturarv

14 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling

15 EU-kommissionens förslag till TEN-T core network ■ Består av ett stomnät (core network) där de prioriterade huvudstråken i det europeiska transportnätet ska vara klara år 2030 ■ Och ett övergripande nät (comprehensive network) som är mer heltäckande och genomförs till år 2050 ■ Malmbanan, Luleå hamn och Botninska korridoren med i core network

16 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Landstingets internationella representanter 2011-2014 AER Generalförsamlingen ■ Agneta Granström (mp) ■ Mattias Karlsson (m) Byrån (presidium) ■ Monica Carlsson (v) Kommittén för jämlikhet ■ Monica Carlsson (v) Kommitté 1 (Ekonomi och regional utveckling) ■ Anders Öberg (s) ■ Kenneth Backgård (ns) Arbetsgruppen för energi ■ Kenneth Backgård (ns) Kommitté 2 (Socialpolitik och folkhälsa) ■ Agneta Granström (mp) ■ Kenneth Backgård (ns) Arbetsgruppen för e-Hälsa ■ Agneta Granström (mp) Kommitté 3 (Kultur och utbildning, ungdomsfrågor) ■ Tomas Vedestig (s) ■ Jonny Åström (ns) Subkommittén för utbildningsfrågor ■ Tomas Vedestig (s) ordförande CPMR Generalförsamlingen ■ Kent Ögren (s) ■ Jens Sundström (fp) Östersjökommissionen ■ Kent Ögren (s) ■ Stefan Tornberg (c) Arbetsgrupp för energiarbetet ■ Dan Ankarholm (ns) Arbetsgrupp för transportfrågor ■ Kent Ögren (s) ■ Jens Sundström (fp) Regionkommittén ■ Agneta Lipkin (s) Nordkalottrådet ■ Britt Westerlund (s) Helena Gidlöf, Regionala enheten Barentssamarbetet ■ Kent Ögren (s) Helena Gidlöf, Regionala enheten Sweden Emilia Romagna Network ■ Kent Ögren (s) Vänregionsamarbete Troms Fylkeskommun ■ Kent Ögren (s) Europaforum Norra Sverige ■ Kent Ögren (s)

17 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Sweden Emilia Romagna Network ■ Syftar till att underlätta utbyte av information och erfarenheter samt att initiera och stödja innovativa samarbetsprojekt mellan italienska och svenska aktörer – i synnerhet inom områdena utbildning och kultur, miljö, social ekonomi, entreprenörskap och turism ■ Två drivande teman: hållbar ekonomisk tillväxt och utveckling av kvalitativ offentlig service med speciellt fokus på social inkludering ■ Medlemmar: 57 kommuner och organisationer är medlemmar av SERN i Sverige och Emilia Romagna Regionen i Italien ■ Norrbottens läns landsting, Kommunförbundet i Norrbotten och sju kommuner i Norrbotten är medlemmar i SERN

18 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Nordkalottrådet ■ Nordkalottrådet (NKR) är en av de åtta gränsregionala samarbetsorganisationerna i Norden. Rådets verksamhet finansieras till stor del av Nordiska ministerrådet. ■ Nordkalottkommittén tillsattes 1967 av arbetsmarknadsministrarna i Finland, Sverige och Norge. År 1973 fick NKR status som nordisk ämbetsmannakommitté. Med omorganiseringen av verksamheten 1997 bytte kommittén namn till Nordkalottrådet. ■ Verksamheten bedrivs i projektform. Vid behov kan arbetsgrupper tillsättas för tidsbegränsade uppdrag. För kultur- och miljösamarbetet har Nordkalottrådet bildat två nätverksgrupper ■ Nordkalottens kulturråd ■ Nordkalottens miljöråd ■ Geografiskt omfattar Nordkalotten ■ Nordland-, Troms- och Finnmark fylken i Norge ■ Landskapet Lappland i Finland ■ Norrbottens län i Sverige ■ Representanter för de regionalpolitiskt ansvariga myndigheterna och näringslivet i dessa regioner medverkar i Nordkalottrådet. Rådet kan därför karaktäriseras som ett gränsregionalt partnerskap mellan myndigheter och näringsliv.

19 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Barentssamarbetet: Barentsrådet ■ Samarbetet i Barentsregionen lanserades 1993 i Kirkenes med deltagande av Danmark, Finland, Island, Norge, Ryssland, Sverige och EU-kommissionen ■ Säkerställa fred och säkerhet samt att skapa en hållbar social och ekonomisk utveckling i området ■ Nationell och regional nivå ■ NLL – arbetsgrupp för kulturfrågor

20 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Exempel på projekt genomförda med stöd av EU-projektkontoret PeriodBudget NLLExtern finansiering Genomförda & avslutade projekt2008 - 201110 037 774 kr7 665 524 kr76,4% Pågående projekt2009 - 201445 238 159 kr31 824 654 kr70,3% Totalt finansiering 55 275 933 kr 39 490 178 kr71,4%

21 LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Pågående projekt med stöd av EU- projektkontoret PeriodProgramBudget NLLExtern Invest in Norrbotten2009-2012ERUF9 300 000 kr6 300 000 kr67,7% epSOS (Pilot)2009-2012CIP - ICT PSPej klart Innovativa lösningar för framtidens vård och omsorg i hemmet (FIA) 2009-2012ERUF1 727 401 kr 100,0% Regional Telemedicin forum - RTF2010-2012Interreg IVC2 120 000 kr1 590 000 kr75,0% Renewing Health2010-2012CIP - ICT PSP5 009 170 kr 100,0% Best Agers2010-2012Baltic Sea Region3 028 594 kr2 271 446 kr75,0% Innovationssluss Övre Norrland2011-2013ERUF16 863 518 kr10 961 979 kr65,0% SUSTAINS2012-2014CIP - ICT PSP5 781 795 kr2 890 897 kr50,0% MOMENTUM2012-2014CIP - ICT PSP72 000 kr 100,0% Regions4GreenGrowth2012-2014Interreg IVC1 335 681 kr1 001 761 kr75,0% EU-NET2011-2013Citizenship Summa 45 238 159 kr31 824 654 kr70,3%


Ladda ner ppt "LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regional utveckling Landstingets internationella engagemang Helena Gidlöf Internationell strateg."

Liknande presentationer


Google-annonser