Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets internationella arbete Politiska representanter och tjänstemannastöd.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets internationella arbete Politiska representanter och tjänstemannastöd."— Presentationens avskrift:

1 Landstingets internationella arbete Politiska representanter och tjänstemannastöd

2 BILD 2

3 BILD 3 Regionkommittén  Regionkommittén representerar regionala och lokala intressen i EU. Kommittén fungerar som ett rådgivande organ till ministerrådet och Europeiska kommissionen i frågor som direkt berör regioner och kommuner. Från Sverige deltar tolv kommun- och landstingspolitiker i Regionkommitténs arbete.  Alla förslag till lagstiftning som har regional betydelse ska skickas till Regionkommittén. Det kan till exempel gälla frågor om struktur- fonderna, transporter, telekommunikationer, miljö och sysselsättning. Kommittén ger sina synpunkter, men kan inte göra ändringar, innan beslut fattas i ministerrådet.  Regionkommitténs arbete kan sammanfattas enligt följande:  Granskning av officiella förslag (meddelanden) från kommissionen till Europaparlamentet och rådet i samband med utarbetandet av ny EU-lagstiftning.  Urval av ämnen som skall behandlas i ReK:s officiella yttranden.  Antagande av yttranden under ReK:s fem årliga plenarsessioner  Uppföljning av Europeiska unionens lagstiftningsprocess för att säkerställa att man tar hänsyn till de lokala och regionala synpunkter som framhållits i ReK:s yttranden.

4 BILD 4 AER – Assembly of European regions AER bildades 1985 med syfte att föra de europeiska regionernas talan på europeisk och internationell nivå. Organisationen har 250 medlemsregioner från 26 länder och utgör det största samarbetsnätverket i Europa. Övergripande mål är bland annat att öka betydelsen av regionernas politiska roll i Europa och bidra till det interregionala och gränsöverskridande samarbetet mellan regioner. Verksamheten är indelad i kommittéer organiserade efter sakområden.

5 BILD 5 AER:s institutioner  Generalförsamlingen  Byrån  Kommittén för institutionella frågor  Revisions- och utvärderingskommittén  Kommitté 1 (Ekonomi och regional utveckling) Underkommittér och arbetsgrupper:  Hållbar utveckling  Tillväxt och infrastruktur  Energi  Kommitté 2 (Socialpolitik och folkhälsa) Underkommittér och arbetsgrupper:  Jämställdhet  E-hälsa  Alkoholprevention  Demografiska utmaningar  Arbetsgruppen för krishantering  Kommitté 3 (Kultur och utbildning, ungdomsfrågor) Underkommittér och arbetsgrupper:  Kultur  Utbildning  Ungdomar  Media & IKT  Interregionalt och internationellt samarbete  Kulturarv  GATS & Tjänster

6 BILD 6 CPMR - The Conference of Peripheral Maritime Regions CPMR grundades 1973 och består av 150 regioner från 27 länder med en kust mot något av Europas hav. Grundidén är att perifera kustregioner tillsammans ska arbeta för att förhindra att de hamnar i skuggan av de stora kommersiella centrumen i hjärtat av Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska kommissioner. Landstinget är medlem i Östersjökommissionen.

7 BILD 7 Nordkalottrådet  Nordkalottrådet (NKR) är en av de åtta gränsregionala samarbetsorganisationerna i Norden. Rådets verksamhet finansieras till stor del av Nordiska ministerrådet.  Nordkalottkommittén tillsattes 1967 av arbetsmarknadsministrarna i Finland, Sverige och Norge. År 1973 fick NKR status som nordisk ämbetsmannakommitté. Med omorganiseringen av verksamheten 1997 bytte kommittén namn till Nordkalottrådet.  Verksamheten bedrivs i projektform. Vid behov kan arbetsgrupper tillsättas för tidsbegränsade uppdrag. För kultur- och miljösamarbetet har Nordkalottrådet bildat två nätverksgrupper  Nordkalottens kulturråd  Nordkalottens miljöråd  Geografiskt omfattar Nordkalotten  Nordland-, Troms- och Finnmark fylken i Norge  Landskapet Lappland i Finland  Norrbottens län i Sverige  Representanter för de regionalpolitiskt ansvariga myndigheterna och näringslivet i dessa regioner medverkar i Nordkalottrådet. Rådet kan därför karaktäriseras som ett gränsregionalt partnerskap mellan myndigheter och näringsliv.

8 BILD 8 Svenska Barentssekretariatet  För att stärka det svenska arbetet med frågor som rör Barentsregionen inrättade regeringen 2004 det svenska Barentssekretariatet. Sekretariatet är en arbetsgemenskap för upprätthållandet av kontakter mellan central och regional nivå (Utrikesdepartementet och Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten)

9 BILD 9 Landstingets internationella representanter och tjänstemannastöd AER  Generalförsamlingen  Bernt Wallström (v)  Maria Salmgren (m) Helena Gidlöf, Regionala enheten  Byrån  Monica Carlsson (v)  Maria Salmgren (m) Kurt-Åke Hammarstedt, Regionala enheten  Kommittén för institutionella frågor  Britt Westerlund (s) Helena Gidlöf, Regionala enheten  Kommitté 1 (Ekonomi och regional utveckling)  Kent Ögren (s)  Kenneth Backgård (ns) Anna Lindberg, Regionala enheten  Arbetsgruppen för energi  Kent Ögren (s) Lars Sandström, Regionala enheten  Kommitté 2 (Socialpolitik och folkhälsa)  Agneta Granström (mp)  Maria Salmgren (m) Kerstin Sandberg, Sekretariatet  Arbetsgruppen för jämställdhet  Monica Carlsson (v) Kenneth Robart, Personalenheten och Anneli Granberg, HSE  Arbetsgruppen för e-Hälsa  Agneta Granström (mp) Magdalena Holmgren, Regionala enheten  Kommitté 3 (Kultur och utbildning, ungdomsfrågor)  David Nordström (s)  Kenneth Backgård (ns) Kristina Bergström, Division Kultur och utbildning CPMR  Generalförsamlingen  Erik Söderlund (mp)  Jens Sundström (fp) Helena Gidlöf, Regionala enheten  Östersjökommissionen  Bengt Ek (s)  Kenneth Backgård (ns) Helena Gidlöf, Regionala enheten  Styrgruppen för energiarbetet  Kent Ögren (s) Lars Sandström, Regionala enheten Regionkommittén  Agneta Lipkin (s) Helena Gidlöf, Regionala enheten Nordkalottrådet  Leif Hjalmarsson (s) Helena Gidlöf, Regionala enheten Nordkalottens kulturråd  Maj-Lis Granström Svenska Barentssekretariatet  Kent Ögren (s) Helena Gidlöf, Regionala enheten

10 BILD 10 Det politiska uppdraget och tjänstemannastödet Gemensamt ansvar: Tidig information, öppen dialog och transparens Politikern:  Omvärldsbevakning  Tillvarata landstingets och regionens intressen  Överblick och aktuella kunskaper  Kontinuerlig återrapportering till uppdragsgivaren  Uppföljning av uppdrag, arbetssätt och måluppfyllelse =Rapportörsroll Tjänstemannen:  Omvärldsbevakning  Informationsförmedling  Beslutsunderlag  Stöd och service  Reseplanering  Officiella politiska kontakter  Landstingets verksamheter  Överblick och samordning av kompetensutveckling  Uppföljning av uppdrag, arbetssätt och måluppfyllelse

11 BILD 11 Rapportör - talesman/föredragande (för den man representerar) i en fråga  Uttalar sig i ärendet för den man representerar  Uttalar sig om den gemensamma/majoritetens uppfattning i ärendet  Ska kunna svara på frågor i ärendet  Ansvarar för förslag till uttalanden och ställningstaganden i ärendet  Eftersträvar att vara samlande  Uppträder konsekvent Rapportören ska:  Eftersträva att uppnå bredast möjliga uppslutning i ärendet  Vara den mest påläste och insatte i ärendet  Vara den man hänvisar till vid förfrågningar


Ladda ner ppt "Landstingets internationella arbete Politiska representanter och tjänstemannastöd."

Liknande presentationer


Google-annonser