Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Landstingets internationella arbete

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Landstingets internationella arbete"— Presentationens avskrift:

1 Landstingets internationella arbete
Politiska representanter och tjänstemannastöd

2 BILD 2

3 Regionkommittén Regionkommittén representerar regionala och lokala intressen i EU. Kommittén fungerar som ett rådgivande organ till ministerrådet och Europeiska kommissionen i frågor som direkt berör regioner och kommuner. Från Sverige deltar tolv kommun- och landstingspolitiker i Regionkommitténs arbete. Alla förslag till lagstiftning som har regional betydelse ska skickas till Regionkommittén. Det kan till exempel gälla frågor om struktur- fonderna, transporter, telekommunikationer, miljö och sysselsättning. Kommittén ger sina synpunkter, men kan inte göra ändringar, innan beslut fattas i ministerrådet. Regionkommitténs arbete kan sammanfattas enligt följande: Granskning av officiella förslag (meddelanden) från kommissionen till Europaparlamentet och rådet i samband med utarbetandet av ny EU-lagstiftning. Urval av ämnen som skall behandlas i ReK:s officiella yttranden. Antagande av yttranden under ReK:s fem årliga plenarsessioner Uppföljning av Europeiska unionens lagstiftningsprocess för att säkerställa att man tar hänsyn till de lokala och regionala synpunkter som framhållits i ReK:s yttranden. BILD 3

4 AER – Assembly of European regions
AER bildades 1985 med syfte att föra de europeiska regionernas talan på europeisk och internationell nivå. Organisationen har 250 medlemsregioner från 26 länder och utgör det största samarbetsnätverket i Europa. Övergripande mål är bland annat att öka betydelsen av regionernas politiska roll i Europa och bidra till det interregionala och gränsöverskridande samarbetet mellan regioner. Verksamheten är indelad i kommittéer organiserade efter sakområden. BILD 4

5 AER:s institutioner Generalförsamlingen Byrån
Kommittén för institutionella frågor Revisions- och utvärderingskommittén Kommitté 1 (Ekonomi och regional utveckling) Underkommittér och arbetsgrupper: Hållbar utveckling Tillväxt och infrastruktur Energi Kommitté 2 (Socialpolitik och folkhälsa) Jämställdhet E-hälsa Alkoholprevention Demografiska utmaningar Arbetsgruppen för krishantering Kommitté 3 (Kultur och utbildning, ungdomsfrågor) Underkommittér och arbetsgrupper: Kultur Utbildning Ungdomar Media & IKT Interregionalt och internationellt samarbete Kulturarv GATS & Tjänster BILD 5

6 CPMR - The Conference of Peripheral Maritime Regions
CPMR grundades 1973 och består av 150 regioner från 27 länder med en kust mot något av Europas hav. Grundidén är att perifera kustregioner tillsammans ska arbeta för att förhindra att de hamnar i skuggan av de stora kommersiella centrumen i hjärtat av Europa. Verksamheten är indelad i sex geografiska kommissioner. Landstinget är medlem i Östersjökommissionen. BILD 6

7 Nordkalottrådet Nordkalottrådet (NKR) är en av de åtta gränsregionala samarbetsorganisationerna i Norden. Rådets verksamhet finansieras till stor del av Nordiska ministerrådet. Nordkalottkommittén tillsattes 1967 av arbetsmarknadsministrarna i Finland, Sverige och Norge. År 1973 fick NKR status som nordisk ämbetsmannakommitté. Med omorganiseringen av verksamheten 1997 bytte kommittén namn till Nordkalottrådet. Verksamheten bedrivs i projektform. Vid behov kan arbetsgrupper tillsättas för tidsbegränsade uppdrag. För kultur- och miljösamarbetet har Nordkalottrådet bildat två nätverksgrupper Nordkalottens kulturråd Nordkalottens miljöråd Geografiskt omfattar Nordkalotten Nordland-, Troms- och Finnmark fylken i Norge Landskapet Lappland i Finland Norrbottens län i Sverige Representanter för de regionalpolitiskt ansvariga myndigheterna och näringslivet i dessa regioner medverkar i Nordkalottrådet. Rådet kan därför karaktäriseras som ett gränsregionalt partnerskap mellan myndigheter och näringsliv. BILD 7

8 Svenska Barentssekretariatet
För att stärka det svenska arbetet med frågor som rör Barentsregionen inrättade regeringen 2004 det svenska Barentssekretariatet. Sekretariatet är en arbetsgemenskap för upprätthållandet av kontakter mellan central och regional nivå (Utrikesdepartementet och Länsstyrelsen i Norrbotten och Västerbotten) BILD 8

9 Landstingets internationella representanter och tjänstemannastöd
AER Generalförsamlingen Bernt Wallström (v) Maria Salmgren (m) Helena Gidlöf, Regionala enheten Byrån Monica Carlsson (v) Kurt-Åke Hammarstedt, Regionala enheten Kommittén för institutionella frågor Britt Westerlund (s) Kommitté 1 (Ekonomi och regional utveckling) Kent Ögren (s) Kenneth Backgård (ns) Anna Lindberg, Regionala enheten Arbetsgruppen för energi Lars Sandström, Regionala enheten Kommitté 2 (Socialpolitik och folkhälsa) Agneta Granström (mp) Kerstin Sandberg, Sekretariatet Arbetsgruppen för jämställdhet Kenneth Robart, Personalenheten och Anneli Granberg, HSE Arbetsgruppen för e-Hälsa Magdalena Holmgren, Regionala enheten Kommitté 3 (Kultur och utbildning, ungdomsfrågor) David Nordström (s) Kristina Bergström, Division Kultur och utbildning CPMR Generalförsamlingen Erik Söderlund (mp) Jens Sundström (fp) Helena Gidlöf, Regionala enheten Östersjökommissionen Bengt Ek (s) Kenneth Backgård (ns) Styrgruppen för energiarbetet Kent Ögren (s) Lars Sandström, Regionala enheten Regionkommittén Agneta Lipkin (s) Nordkalottrådet Leif Hjalmarsson (s) Nordkalottens kulturråd Maj-Lis Granström Svenska Barentssekretariatet BILD 9

10 Det politiska uppdraget och tjänstemannastödet Gemensamt ansvar: Tidig information, öppen dialog och transparens Politikern: Omvärldsbevakning Tillvarata landstingets och regionens intressen Överblick och aktuella kunskaper Kontinuerlig återrapportering till uppdragsgivaren Uppföljning av uppdrag, arbetssätt och måluppfyllelse = Rapportörsroll Tjänstemannen: Omvärldsbevakning Informationsförmedling Beslutsunderlag Stöd och service Reseplanering Officiella politiska kontakter Landstingets verksamheter Överblick och samordning av kompetensutveckling Uppföljning av uppdrag, arbetssätt och måluppfyllelse BILD 10

11 Rapportör - talesman/föredragande (för den man representerar) i en fråga
Uttalar sig i ärendet för den man representerar Uttalar sig om den gemensamma/majoritetens uppfattning i ärendet Ska kunna svara på frågor i ärendet Ansvarar för förslag till uttalanden och ställningstaganden i ärendet Eftersträvar att vara samlande Uppträder konsekvent Rapportören ska: Eftersträva att uppnå bredast möjliga uppslutning i ärendet Vara den mest påläste och insatte i ärendet Vara den man hänvisar till vid förfrågningar BILD 11


Ladda ner ppt "Landstingets internationella arbete"

Liknande presentationer


Google-annonser