Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Uppg. 201 I en 500 m 3 stor behållare finns 150 m 3 syralösning med syrakoncentrationen 21 vikt-%. Koncentrationen i behållaren skall sänkas till 1 vikt-%.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Uppg. 201 I en 500 m 3 stor behållare finns 150 m 3 syralösning med syrakoncentrationen 21 vikt-%. Koncentrationen i behållaren skall sänkas till 1 vikt-%."— Presentationens avskrift:

1 Uppg. 201 I en 500 m 3 stor behållare finns 150 m 3 syralösning med syrakoncentrationen 21 vikt-%. Koncentrationen i behållaren skall sänkas till 1 vikt-%. Genom att tillföra en 50 kg/s stor massaström av en syralösning på 0.2 vikt-%. Samtidigt uttages en massaström på 33 kg/s från behållaren. Hur lång tid tar det att sänka syrakoncentrationen i behållaren till den önskade nivån samt hur mycket syralösning finns i behållaren vid utspädningsprocessens slut om man antager fullständigt återblandning i behållaren? Vätskans densitet antages vara ca 1 kg/dm 3 och oberoende av syra koncentrationen.

2 Uppg 203. Antag ett system där reaktionerna 2CO+O 2 = 2CO 2 (1) 4CO 2 +N 2 = 2NO 2 +4CO(2) CaCO 3 = CaO(s)+CO 2 (3) äger rum. Anläggningen tillföres 72.5mol/s O 2 127.8mol/s CO 10.0 mol/s CO 2 210.3 mol/s N 2 51.0 mol/s CaCO 3 men inget CaO eller NO2. Man uppmäter följande utkommande ämnesmängdströmmar. 21.3 mol/s O2 93.4 mol/s CO2 51.0 mol/s CaO a)Beräkna med hjälp av variablerna de övriga utkommande ämnesmängdströmmarna då fortfarighetstillstånd antas. b)Beräkna den totala volymströmmen utkommande gas av temperaturen 462 °C och trycket 101 kPa då idealgaslagen antas gälla

3 Uppg. 401 Vid provning av en ångturbin uppmättes en vid 3.49 MPa och 374 °C tillförd ångström av 13.25 kg/s samt en vid 1.83 MPa och 294 °C tillförd ångström av 1.43 kg/s, ävensom en vid 0.85 MPa och 241 °C uttagen ångström av 7.43 kg/s, medan återstöden uttages vid 296 kPa och 159 °C. Den från generatorn uttagna effekten uppmättes till 4053 kW. a.Uppställ en energibalans lämplig för beräkning av värmeförlusterna från apparaten till omgivningen. b.Vilka storheters numeriska värden behövs för beräkning av värmeförlusterna och är de i texten angivna uppgifterna tillräckliga för att kunna genomföra beräkningarna

4 Uppg. 501 a.Avviker entropin hos en normalkubikmeter (1 m3n) blandning av 21 vol-% O 2 -gas och resten N 2 -gas vid 20°C och 101 kPa från summan av entropierna för de däri innehållna mängderna O 2 - och N 2 -gas var för sig vid samma tryck och temperatur? b.Kan man av resultatet i a-fallet sluta sig till hur en process, i vilken syrgas och kvävgas (20°C, 101 kPa ) framställs av luft (20°C, 101 kPa) skall genomföras om man räknar med att entalpierna för gaserna är oberoende av trycket.

5 Uppg. 803 Två vattenströmmar på 30 kg/s och 10 kg/s med temperaturerna 90 °C och 10 °C matas till en anordning. Maximalt hur stor eleffekt P kan tänkas teoretiskt uttagas från anordningen och vid vilken temperatur utkommer härvid de inmatade vattenströmmarna

6 Uppg. 804 För att kontinuerligt upprätthålla en temperatur på +5 °C i ett kylrum bör därifrån ”utpumpas” en värmeström på 5 kW. Kan det tillhörande kylmaskineriet ”drivas” med tillhjälp av rökgaser med en temperatur av 300 °C och ett tryck av 101 kPa, om värme från kylmaskineriet ej kan bortföras vid en lägre temperatur än 25 °C? Om så är, beräkna den teoretiskt minsta rökgasström c p = 0.88 kJ/kgK som bör tillföras kylmaskineriet om rökgaserna uttages från kylmaskineriet vid 101 kPa och 110 °C.


Ladda ner ppt "Uppg. 201 I en 500 m 3 stor behållare finns 150 m 3 syralösning med syrakoncentrationen 21 vikt-%. Koncentrationen i behållaren skall sänkas till 1 vikt-%."

Liknande presentationer


Google-annonser