Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: ""— Presentationens avskrift:

1 http://www.flashcardmachine.com/atomer-och-kemiskareaktioner.html

2 1.  Vad menas med ett ämnes egenskaper?

3 1.  Egenskaper beskriver hur ett ämne uppför sig i olika situationer. Om det brinner, luktar eller vilken färg det har. Om det är fast, flytande eller en gas. Allt som är speciellt för just det ämnet.

4 2.  Vilka egenskaper är likadana för salt och socker? Vilka är olika?

5 2.  Båda är vita, består av kristaller och är lösliga i vatten. Men smaken och vissa andra egenskaper är olika.

6 3.  Vad är en atom?

7 3.  En atom är en liten partikel, en byggsten. Alla ämnen runtomkring oss är byggda av atomer.

8 4.  Ungefär hur många olika atomslag finns det?

9 4.  Det finns ungefär 100 olika atomslag.

10 5.  Vilka är de fem vanligaste atomslagen i din kropp?

11 5.  De vanligaste atomerna i din kropp är syreatomer, kolatomer, väteatomer, kväveatomer och kalciumatomer.

12 6.  Vem bevisade att atomerna finns?

13 6.  Den engelske kemisten John Dalton bevisade att atomerna finns.

14 7.  Vad är en molekylmodell?

15 7.  Det är en modell som visar hur atomer är sammankopplade i en molekyl.

16 8.  Vad är ett grundämne?

17 8.  Ett grundämne är ett ämne som består av en enda sorts atomer

18 9.  Förklara kort vad periodiska systemet är.

19 9.  Periodiska systemet är en tabell över alla atomslag och grundämnen.

20 10.  Vad är en kemisk förening?

21 10.  En kemisk förening är ett ämne där varje molekyl innehåller minst två olika slags atomer.

22 11.  Grundämnena kan delas in i två grupper. Vilka?

23 11.  Grundämnena kan delas in i metaller och icke-metaller

24 12.  Beskriv några viktiga egenskaper hos metaller.

25 12.  Metaller leder ström och värme och har metallglans.

26 13.  Vad menas med en kemisk reaktion?

27 13.  En kemisk reaktion är en ”förvandling” där det bildas nya molekyler, och därmed nya ämnen.

28 14.  Om du tänder eld på ett papper brinner det upp nästan helt och hållet. Vad tror du händer med atomerna som finns i pappret?

29 14.  Atomerna i pappret bildar nya molekyler tillsammans med syret i luften. Det blir då nya ämnen som inte fanns före reaktionen, till exempel gasen koldioxid.

30 15.  Vad är en molekylformel?

31 15.  En molekylformel är en beskrivning av en molekyl med hjälp av kemiska tecken. Molekylformeln visar vilka atomer som sitter ihop i molekyle

32 16.  Vad betyder siffran två i molekylformeln för vätgas, H 2 ?

33 16.  Siffran två visar att det finns två väteatomer i vätemolekylen.

34 17.  Vad betyder siffran tre i 3 H 2 O?

35 17.  Siffran tre visar att man har tre vattenmolekyler.

36 18.  Skriv molekylformlerna för vätgas, syrgas och kvävgas.

37 18.  Vätgas - H 2, syrgas - O 2 och kvävgas - N 2.

38 19.  Vad är en reaktionsformel?

39 19.  En reaktionsformel visar vilka ämnen som deltar i reaktionen och vilka ämnen som bildas.

40 20.  Hur ser reaktionsformeln ut när syrgas och vätgas bildar vatten? Förklara de olika delarna av formeln.

41 20.  2 H 2 + O 2 -> 2 H 2 O. Två molekyler vätgas reagerar med en molekyl syrgas och bildar två molekyler vatten.

42 21.  Svavel kan brinna och bilda svaveldioxid, SO 2. Hur bör reaktionsformeln se ut?

43 21.  När svavel regerar med syre sker reaktionen S + O 2 ->SO 2

44 22.  Vilka är de tre former som nästan alla ämnen kan ha?

45 22.  De tre formerna är fast, flytande och gas.

46 23.  Vad menas med att ett ämne kondenserar?.

47 23.  Kondensering är när ett ämne övergår från gasform till vätska.

48 24.  Vad menas med att ett ämne förångas?

49 24.  Förångning är när ett ämne går från vätska till gas.

50 25.  Vad menas med fysikaliska omvandlingar?

51 25.  En fysikalisk omvandling innebär att ämnet endast ändrar form, till exempel när is smälter till vatten. Men det är fortfarande samma molekyler; det sker alltså ingen kemisk förvandling.

52 26.  Vad är värme för någonting?

53 26.  Värme är när byggstenarna – atomerna och molekylerna – i ett ämne rör sig. Snabbare rörelse mäter vi som högre temperatur.

54 27.  Förklara vad som händer med molekylerna när is värms från –10 °C till +110 °C

55 27.  Vid –10 °C ligger vattenmolekylerna nästan helt stilla i ett speciellt mönster. De darrar lite fram och tillbaka. Vid 0 °C börjar de röra sig lite mer och glida runt varandra – isen övergår till en vätska. Molekylernas rörelser ökar mer och mer upp till 100 °C. Då får de en sådan fart att de kan ta sig loss och lämna vattnet och bilda vattenånga.


Ladda ner ppt ""

Liknande presentationer


Google-annonser