Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Www.gu.se Citat, referat eller plagiat?. www.gu.se Idag Skrivprocessen Citat Referat Plagiat Referenser Kommande seminarier.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Www.gu.se Citat, referat eller plagiat?. www.gu.se Idag Skrivprocessen Citat Referat Plagiat Referenser Kommande seminarier."— Presentationens avskrift:

1 www.gu.se Citat, referat eller plagiat?

2 www.gu.se Idag Skrivprocessen Citat Referat Plagiat Referenser Kommande seminarier

3 www.gu.se Akademisk skrivande

4 www.gu.se Före Instruktionen för uppgiften Träningsskrivande: omformuleringar Materialinsamling från praktik (VFU): loggbok Materialinsamling från kurslitteratur och föreläsningar Planering: tankekartor, graphic organizers

5 www.gu.se Dubbla anteckningar Anteckningar från texter Citat eller omformuleringar Författare, boktitel, sida Föreläsares namn, datum Nyckelord, kommentarer, reflektioner, associationer Korta kommentarer: Enig/oenig, stämmer inte, viktigt, kolla upp Frågor Referenser till annan litteratur Vidareutveckling av tankar

6 www.gu.se Medan Hantverk (träning av texttyp, goda exempel) Skrivprocessen (många bearbetningar) Skrivrutiner (daglig träning, omformuleringar, stilmedvetenhet) Spelregler (källhänvisningar)

7 www.gu.se Tidigare forskning

8 www.gu.se Hur göra vid användning av andras forskningsresultat? Citat – identiskt med originaltexten Referat – redogörelse eller sammanfattning av originaltexten

9 www.gu.se Citat – ordagrann återgivning ” Det är bara genom att skriva dåligt som man lär sig skriva bra.” (Samuel Johnson) ” Var och en här i världen har sitt ägg att ligga på, men många får därur aldrig fram en kyckling.” (Fredrika Bremer) ” Copy from one, it's plagiarism; copy from two, it's research” (Wilson Mizner)

10 www.gu.se Löpande citat - kortare, - inne i textmassan - markeras med citattecken Enligt Säljö används språket för att "lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv" (2000, s. 34).

11 www.gu.se Blockcitat - längre - fristående stycke - inga citattecken Människor kan med hjälp av skriftspråket ta tillvara kunskaper, och detta gör mänskligt språk unikt i förhållande till djurens språk. Enligt Säljö (2000) kan vi dela erfarenheter med varandra när vi använder samma ord för en företeelse. Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om hur vi skall förhålla oss till dem i olika sammanhang. (Säljö 2000, s. 34)

12 www.gu.se Att referera

13 www.gu.se Referatmarkörer Enligt … Detta kan enligt författaren leda till … anser betonar exemplifierar framhåller föreslår förklarar gör gällande lyfter fram menar påpekar hävdar påstår påvisar redogör för redovisar skriver visar är av den åsikten att

14 www.gu.se Hänvisning till sekundärkälla Ex. ”Enligt Imsen (årtal?, s xx) menar Piaget att…” Piagets uppfattning (I Imsen, 1992) skiljer sig från … Piagets uppfattning (refererad i Imsen, 1992) … Piagets uppfattning (beskriven av Imsen, 1992) …

15 www.gu.se Plagiering – vad är det?

16 www.gu.se Plagiering – lämna in någon annans arbete som ditt eget

17 www.gu.se Plagiering – om du utan att ange referens: –kopierar fraser, meningar eller stycken från någon annans arbete, vare sig du använder citatmarkering eller inte –skriver om en passage från någon annans arbete med egna ord –använder någon annans idé, teori, metod eller data –kopierar bilder, diagram eller tabeller –kopierar ur datorprogram, musikkompositioner, multimedia

18 www.gu.se Risk för plagiering: om du låter din text följa originalet för nära, trots att du anger korrekt referens till originalarbetet, och: –endast byter ut några få ord mot synonymer –behåller originalarbetets formuleringar ordagrant, utan att markera citat –översätter ordagrant från ett annat språk utan kommentar om att det rör sig om en översättning.

19 www.gu.se Du behöver däremot inte ange referenser när du hänvisar till allmänt känd kunskap Allmänt accepterade datum för militära, politiska, litterära och andra historiska händelser Födelse- och dödsdag för kända personer Fakta du kan hitta i många olika standardverk Allmänna observationer, som kan göras av vem som helst Gemensamma traditioner och folklore

20 www.gu.se Plagiatupptäckarsystem

21 www.gu.se Referenser Dahan, J. R. (2004). Questions of legal literature. The Plagiat, the assumption of authors, trickeries that are reported in the books. Revue D Histoire Litteraire De La France, 104(4), 962-964. De Bellis, N. (2009). Bibliometrics and citation analysis : from the Science citation index to cybermetrics. Lanham, Md.: Scarecrow Press. Karlsson, S., Wadskog, D., & Vetenskapsrådet (2006). Hur mycket citeras svenska publikationer? [Elektronisk resurs] : bibliometrisk översikt över Sveriges vetenskapliga publicering mellan 1982 och 2004. Stockholm: Vetenskapsrådet. Landahl, J., Stiftelsen SAF, & Lärarförbundet (2009). Den läsande läraren : pedagogiska skrifter som bildnings- och moderniseringsprojekt 1898- 1984. Stockholm: Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet. Mooij, T. (2007). Design of educational and ICT conditions to integrate differences in learning: Contextual learning theory and a first transformation step in early education. Computers in Human Behavior, 23(3), 1499-1530.

22 www.gu.se Referenssystem

23 www.gu.se Publikationstyper Tidskriftsartikel Bok med författare/redaktör Bidrag till antologi (bokkapitel) Elektroniska dokument Läs mer: Vad är en vetenskaplig artikel från Högskolan i JönköpingVad är en vetenskaplig artikel Vetenskaplig publicering (video,16 min) från Högskolan i JönköpingVetenskaplig publicering

24 www.gu.se Referenser (enligt APA) Artikel i tidskrift –Författare, A. A., Författare B. B., & Författare C. C. (Årtal). Artikelns titel. Tidskriftens Titel, xx, xxx-xxx. –Waijers, P. MCM., Ocké, M. C., van Rossum, C. TM., Peeters, P. HM., Bamia, C., Chloptsios, Y. et al (2006). Dietary Patterns and survival in older Dutch women. American Journal of Clinical Nutrition, 83, 1170-1176.

25 www.gu.se Publikationstyper Tidskriftsartikel Bok med författare/redaktör Bidrag till antologi (bokkapitel) Elektroniska dokument

26 www.gu.se Referenser (enligt APA) Bok med författare (facklitteratur, lärobok m m.) –Efternamn, B. B., Efternamn, A. A., & Efternamn C. C. (Årtal). Bokens titel. Förlagsort: Förlag. –Medin, J., & Alexanderson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. Bok med redaktör (antologi) –Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn C. C. (Red. El Eds.) (Årtal). Bokens titel (Ev rapportnummer). Förlagsort: Förlag. –Shanahan, H., & Ellegård, K. (Red.) (2002). Kreativa metoder inom konsumentforskning i empirisk belysning (Rapport nr 32). Göteborg: Institutionen för hushållsvetenskap, Göteborgs universitet.

27 www.gu.se Publikationstyper Tidskriftsartikel Bok med författare/redaktör Bidrag till antologi (bokkapitel) Elektroniska dokument

28 www.gu.se Referenser (enligt APA) Bidrag till antologi (bokkapitel) –Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn C. C. (Årtal). Kapitlets titel. Ingår i A. Efternamn, B. Efternamn, & C. Efternamn (Red. el. Eds.), Bokens titel ( Ev rapportnummer) (s. xxx-xxx). Förlagsort: Förlag. –Prell, H. C. (2002). Att undersöka ungdomars attityder till skollunchen med fokusgrupper. Ingår i: H. Shanahan & K. Ellegård (Red.), Kreativa metoder inom konsumentforskning i empirisk belysning (Rapport nr 32) (ss. 91-103). Göteborg: Institutionen för hushållsvetenskap, Göteborgs universitet.

29 www.gu.se Publikationstyper Tidskriftsartikel Bok med författare/redaktör Bidrag till antologi (bokkapitel) Elektroniska dokument

30 www.gu.se Referenser (enligt APA) Elektroniska dokument (webbsidor) –Författare, A. A. (2006). Dokumentets titel. (Serie). Hämtad år- månad-dag från källa. –Jordbruksdepartementet (2004). Hållbara laster: Konsumtion för en ljusare framtid (SOU 2004:119). Hämtad 2006-08-25 från http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/54/70/87cb8a2e.pdf http://www.regeringen.se/content/1/c6/03/54/70/87cb8a2e.pdf –Skolverket. (2006). Det nationella provsystemet. Hämtad 2006-08- 21, från http://www.skolverket.se/sb/d/170http://www.skolverket.se/sb/d/170

31 www.gu.se Läs mer! Antiplagieringsguiden ReferoRefero APA style (från APA)APA style APA-manual (Karlstads UB, pedagogik)APA-manual Andra referenssystemreferenssystem

32 www.gu.se Skrivhandböcker Ask, Sofia (2006). Hållbara texter Backman, Jarl (2009). Rapporter och uppsatser Dysthe, Olga m.fl. (2002). Skriva för att lära Schött, Kristina (red.) (1998 eller senare). Studentens skrivhandbok Strömquist, Siv (2000). Skrivboken Strömquist, Siv (1993 eller senare). Skrivprocessen Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap

33 www.gu.se Kommande seminarier APA-manualen den 19/10 kl 16.00-17.00 i B1 115 Skrivstrategier den 19/10 kl 16.00-17.00 i B1 118 Konsten att omformulera den 29/10 kl 13.00-14.30 i B1 115 Boka plats: anette.wahlandt@ped.gu.se elleranette.wahlandt@ped.gu.se gerd.asplund@ped.gu.se

34 www.gu.se Sammanfattning av seminariet Skrivprocessen Citat Referat Plagiat Referenser Kommande seminarier

35 www.gu.se Lycka till!


Ladda ner ppt "Www.gu.se Citat, referat eller plagiat?. www.gu.se Idag Skrivprocessen Citat Referat Plagiat Referenser Kommande seminarier."

Liknande presentationer


Google-annonser