Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Citat, referat eller plagiat?

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Citat, referat eller plagiat?"— Presentationens avskrift:

1 Citat, referat eller plagiat?
Hej o välkomna. Vad idag. Bakgrund till dagens ämne: antal fall av plagiering de senaste åren har ökat. Tidsbrist, okunskap, enkelt att söka, finna och kopiera. Svårt att hålla redan på vad som är eget och andras om man inte markerar det direkt. Med anledning av detta utarbetades en GU-handlingsplan för förebyggande av plagiering. I handlingsplanen ser man detta som en utbildningsfråga, och ansvaret för att lära ut det ligger gemensamt på institutionerna och UB (bl a).

2 Idag Skrivprocessen Citat Referat Plagiat Referenser
Kommande seminarier

3 Akademisk skrivande Under din studietid kommer du att skriva texter där du ska visa ditt kunnande inom det ämne du studerar och där du ska visa att du behärskar det akademiska skrivandet. Akademiskt skrivande innebär att självständigt analysera och dra slutsatser av annan forskning. Detta sätt att skriva är anpassat för att bygga upp en argumentation som stödjer egna forskningsresultat

4 Före Instruktionen för uppgiften Träningsskrivande: omformuleringar
Materialinsamling från praktik (VFU): loggbok Materialinsamling från kurslitteratur och föreläsningar Planering: tankekartor, graphic organizers Vänta inte – börja så tidigt som möjligt!

5 Dubbla anteckningar Anteckningar från texter
Citat eller omformuleringar Författare, boktitel, sida Föreläsares namn, datum Nyckelord, kommentarer, reflektioner, associationer Korta kommentarer: Enig/oenig, stämmer inte, viktigt, kolla upp Frågor Referenser till annan litteratur Vidareutveckling av tankar Vem har kommit fram till vad? När skrevs det? Var? Skilj mellan olika personers tänkande och ditt eget!

6 Medan Hantverk (träning av texttyp, goda exempel)
Skrivprocessen (många bearbetningar) Skrivrutiner (daglig träning, omformuleringar, stilmedvetenhet) Spelregler (källhänvisningar) Alla kan lära sig hantverket.

7 Tidigare forskning I argumentationen är det viktigt att integrera andras forskning i det egna resonemanget. Vetenskapligt arbete är nämligen aldrig fristående utan bygger på arbete av tidigare forskare. Om inte hänvisningar till annan forskning görs på ett korrekt sätt riskerar du att plagiera. Det är därför viktigt att du lär dig hur du kan använda andras forskning i din egen, och hur du ska hänvisa till dessa genom att ange referenser i slutet av din text.

8 Hur göra vid användning av andras forskningsresultat?
Citat – identiskt med originaltexten Referat – redogörelse eller sammanfattning av originaltexten CB: Hur gör man då när man faktiskt behöver använda andras forskningsresultat? T ex: - för bakgrund till och motivera en frågeställning - sammanfatta och kritiskt granska forskning - jämföra olika forskares resultat med varandra eller med egna resultat.  Jo, för att undvika att plagiera när man vill använda andras forskningsresultat kan man antingen citera eller referera. Citat är identiskt med originaltexten Referat är en redogörelse eller sammanfattning av originaltexten I båda fallen måste du visa vilken källa du har hämtat informationen ifrån genom att ge en referens

9 Citat – ordagrann återgivning
” Det är bara genom att skriva dåligt som man lär sig skriva bra.” (Samuel Johnson) ” Var och en här i världen har sitt ägg att ligga på, men många får därur aldrig fram en kyckling.” (Fredrika Bremer) ” Copy from one, it's plagiarism; copy from two, it's research” (Wilson Mizner) CB: Att citera innebär att ordagrant återge vad någon skrivit eller sagt. T o m stavfel ska återges! Använd när du vill hänvisa till en formulering som är anslående eller nyskapande när du riskerar att förändra betydelsen vid omskrivning när du presenterar ett påstående som du ifrågasätter och vill diskutera I de flesta andra fall är det bättre att referera innehållet

10 Löpande citat. - kortare,. - inne i textmassan
Löpande citat kortare, inne i textmassan markeras med citattecken Enligt Säljö används språket för att "lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv" (2000, s. 34). CN: Viktigt att visa vad som är citat. Finns två sätt att göra detta på: Löpande citat eller blockcitat Om citatet endast består av några få ord eller någon enstaka mening är det lämpligt att göra ett löpande citat som markeras med citattecken. Löpande citat ligger således inne i textmassan

11 Blockcitat - längre - fristående stycke - inga citattecken
Människor kan med hjälp av skriftspråket ta tillvara kunskaper, och detta gör mänskligt språk unikt i förhållande till djurens språk. Enligt Säljö (2000) kan vi dela erfarenheter med varandra när vi använder samma ord för en företeelse. Språket är en mekanism för att bildlikt uttryckt lagra kunskaper, insikter och förståelse hos individer och kollektiv. Genom att tolka en händelse i begreppsliga termer, kan vi jämföra och lära av erfarenheter. Begrepp som färg, form och vikt hjälper oss att se likheter och skillnader mellan objekt och vi kan lära oss något om hur vi skall förhålla oss till dem i olika sammanhang. (Säljö 2000, s. 34) CN: Om texten du citerar utgörs av flera meningar gör du istället ett blockcitat. Detta utformas som ett fristående stycke utan citattecken. Stycket markeras med indrag i vänster- och eventuellt högerkant och kan ha mindre teckenstorlek och radavstånd. Vid både löpande citat och blockcitat ska källan anges med en texthänvisning i direkt anslutning till citatet…

12 Att referera När du hänvisar till någon annans text eller del av text är det oftast bättre att sammanfatta eller skriva om den med egna ord istället för att göra ett ordagrant citat. Detta kallas att referera. För att kunna referera behöver du läsa originaltexten, förstå vad författaren menar, sammanställa informationen och sedan med dina egna ord uttrycka hur du förstår innehållet. Även om du använder egna ord måste du ange källan genom en texthänvisning i direkt anslutning till referatet samt genom en fullständig referens i referenslistan.

13 Referatmarkörer Enligt … Detta kan enligt författaren leda till …
anser betonar exemplifierar framhåller föreslår förklarar gör gällande lyfter fram menar påpekar hävdar påstår påvisar redogör för redovisar skriver visar är av den åsikten att Dessa ord markerar att skribenten refererar till andra personer. Observera att referatmarkörerna inte är synonymer.

14 Hänvisning till sekundärkälla
Ex. ”Enligt Imsen (årtal?, s xx) menar Piaget att…” Piagets uppfattning (I Imsen, 1992) skiljer sig från … Piagets uppfattning (refererad i Imsen, 1992) … Piagets uppfattning (beskriven av Imsen, 1992) … Hänvisning till sekundärkälla = indirekt referens I första hand ska primärkällan anges men om den är svår att hitta kan en hänvisning göras till sekundärkällan. I detta fall hänvisas till denna och inte till en text som inte genomlästs. Sekundärkällan anges i referenslistan och i löpande text formuleras exempelvis ”Enligt Imsen (årtal?, s xx) menar Piaget att…” Imsen är i detta fall en sekundärkälla

15 Plagiering – vad är det? CB: …Så om inte hänvisningar görs på rätt sätt riskerar man att plagiera… Vad är plagiering, då? Att plagiera innebär att framställa innehållet i någon annans arbete som sitt eget. Plagiering gäller såväl formuleringar som fakta och idéer Spelar ingen roll om källan du använt är publicerad eller opublicerad!

16 Plagiering – lämna in någon annans arbete som ditt eget
CB: Till exempel plagierar man om man lämnar in någon annans arbete som sitt eget

17 Plagiering – om du utan att ange referens:
kopierar fraser, meningar eller stycken från någon annans arbete, vare sig du använder citatmarkering eller inte skriver om en passage från någon annans arbete med egna ord använder någon annans idé, teori, metod eller data kopierar bilder, diagram eller tabeller kopierar ur datorprogram, musikkompositioner, multimedia CB: Man plagierar om man, utan att ange referens (alltså källhänvisning) kopierar fraser, meningar eller stycken från någon annans arbete, vare sig man använder citatmarkering eller inte – självklart! Och om man: skriver om en passage från någon annans arbete med egna ord utan att ange referens använder någon annans idé, teori, metod eller data utan att ange referens kopierar bilder1, diagram eller tabeller utan att ange referens kopierar ur datorprogram, musikkompositioner, multimedia (ljud, filmer) utan att ange referens

18 Risk för plagiering: om du låter din text följa originalet för nära, trots att du anger korrekt referens till originalarbetet, och: endast byter ut några få ord mot synonymer behåller originalarbetets formuleringar ordagrant, utan att markera citat översätter ordagrant från ett annat språk utan kommentar om att det rör sig om en översättning. CB: Du riskerar att plagiera, om du gör ett referat och låter din text följa originalet för nära, trots att du anger korrekt referens till originalarbetet. Till exempel om du endast byter ut några få ord mot synonymer behåller originalarbetets formuleringar ordagrant, utan att markera citat översätter ordagrant från ett annat språk utan kommentar om att det rör sig om en översättning.

19 Du behöver däremot inte ange referenser när du hänvisar till allmänt känd kunskap
Allmänt accepterade datum för militära, politiska, litterära och andra historiska händelser Födelse- och dödsdag för kända personer Fakta du kan hitta i många olika standardverk Allmänna observationer, som kan göras av vem som helst Gemensamma traditioner och folklore CB: Du behöver däremot inte ange referenser när du hänvsar till allmänt känd kunskap, till exempel: Allmänt accepterade datum för militära, politiska, litterära och andra historiska händelser: När Olof Palme mördats i februari 1986 blev Ingvar Carlsson statsminister. Födelse- och dödsdag för kända personer: Gustav II Adolf dog den 6 november 1632 i slaget vid Lützen. Fakta du kan hitta i många olika standardverk: Arvsmassan är uppbyggd av DNA. Allmänna observationer, som kan göras av vem som helst: Små bebisar kan skrika av många olika anledningar. Gemensamma traditioner och folklore: Rödluvan och hennes mormor blev uppätna av vargen och räddade av en jägare.

20 Plagiatupptäckarsystem
Svenska universitet och högskolor använder olika plagiatupptäckarsystem, som t.ex. Turnitin, Urkund och GenuineText, för att se om hela eller delar av uppsatsen är plagierad. Dessa system jämför studentens text med texter från Internet samt uppsatser och examensarbeten.

21 Referenser Dahan, J. R. (2004). Questions of legal literature. The Plagiat, the assumption of authors, trickeries that are reported in the books. Revue D Histoire Litteraire De La France, 104(4), De Bellis, N. (2009). Bibliometrics and citation analysis : from the Science citation index to cybermetrics. Lanham, Md.: Scarecrow Press. Karlsson, S., Wadskog, D., & Vetenskapsrådet (2006). Hur mycket citeras svenska publikationer? [Elektronisk resurs] : bibliometrisk översikt över Sveriges vetenskapliga publicering mellan 1982 och Stockholm: Vetenskapsrådet. Landahl, J., Stiftelsen SAF, & Lärarförbundet (2009). Den läsande läraren : pedagogiska skrifter som bildnings- och moderniseringsprojekt Stockholm: Stiftelsen SAF i samarbete med Lärarförbundet. Mooij, T. (2007). Design of educational and ICT conditions to integrate differences in learning: Contextual learning theory and a first transformation step in early education. Computers in Human Behavior, 23(3), CB: Alla källor som du citerar eller refererar till måste vara upptagna i en referenslista, även kallad litteraturlista eller källförteckning. Reflistan ska vara utformad så att man ska kunna se Vilken typ av källa det handlar om (bok, artikel, kapitel, webbsida etc) Exakt vilken källa det är (t ex exakt vilken artikel, kapitel - med titel, sidnr etc) Varför? Jo, för att de lätt ska kunna återfinnas igen! Vet man inte vilken typ av källa det är, vet man inte heller var man ska leta efter den. Leta ihjäl sig efter artiklar i GUNDA, t ex.

22 Referenssystem CB: Hur skriver man då sådana här referenser, så att publikationstyp etc blir tydligt? Det finns olika referenstilar, system, som man går efter. MLA, HARVARD, APA. Gemensamt för dem är att de beskriver exakt vilken information om originalkällan du behöver ange, både i den löpande texten och i referenslistan. Eftersom olika discipliner använder olika referenssystem är det viktigt att använda ett som är vedertaget inom ditt ämne. Kontrollera med din lärare vilket system som rekommenderas inom ditt ämne, och använd det sedan konsekvent genom hela texten. Efter pausen kommer vi att gå igenom hur man skriver referenser enligt APA, American Psychological Association style.

23 Publikationstyper Tidskriftsartikel Bok med författare/redaktör Bidrag till antologi (bokkapitel) Elektroniska dokument Hur skriver man referenser? Här APA. Hur publicerar sig forskare – vilka publikationstyper finns det? CN: Olika typer av tidskrifter finns – vet, yrkes, populär. Olika målgrupper, olika grad av vetenskaplighet, olika form. Vetenskapliga tidskrifter, internationella oftast. Eng. Riktar sig till forskare inom ett viss område (smal målgrupp) Peer reviewed Uppbyggda ungefär på samma sätt. IMRAD-ref. Läs mer: Vad är en vetenskaplig artikel från Högskolan i Jönköping Vetenskaplig publicering (video,16 min) från Högskolan i Jönköping

24 Referenser (enligt APA)
Artikel i tidskrift Författare, A. A., Författare B. B., & Författare C. C. (Årtal). Artikelns titel. Tidskriftens Titel, xx, xxx-xxx. Waijers, P. MCM., Ocké, M. C., van Rossum, C. TM., Peeters, P. HM., Bamia, C., Chloptsios, Y. et al (2006). Dietary Patterns and survival in older Dutch women. American Journal of Clinical Nutrition, 83, CN: Beskriv referensen.

25 Publikationstyper Tidskriftsartikel Bok med författare/redaktör Bidrag till antologi (bokkapitel) Elektroniska dokument Läroböcker, studentlitteratur, rapporter, avhandlingar etc

26 Referenser (enligt APA)
Bok med författare (facklitteratur, lärobok m m.) Efternamn, B. B., Efternamn, A. A., & Efternamn C. C. (Årtal). Bokens titel. Förlagsort: Förlag. Medin, J., & Alexanderson, K. (2000). Begreppen hälsa och hälsofrämjande – en litteraturstudie. Lund: Studentlitteratur. Bok med redaktör (antologi) Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn C. C. (Red. El Eds.) (Årtal). Bokens titel (Ev rapportnummer). Förlagsort: Förlag. Shanahan, H., & Ellegård, K. (Red.) (2002). Kreativa metoder inom konsumentforskning i empirisk belysning (Rapport nr 32). Göteborg: Institutionen för hushållsvetenskap, Göteborgs universitet.

27 Publikationstyper Tidskriftsartikel Bok med författare/redaktör Bidrag till antologi (bokkapitel) Elektroniska dokument Vad är en antologi

28 Referenser (enligt APA)
Bidrag till antologi (bokkapitel) Efternamn, A. A., Efternamn, B. B., & Efternamn C. C. (Årtal). Kapitlets titel. Ingår i A. Efternamn, B. Efternamn, & C. Efternamn (Red. el. Eds.), Bokens titel ( Ev rapportnummer) (s. xxx-xxx). Förlagsort: Förlag. Prell, H. C. (2002). Att undersöka ungdomars attityder till skollunchen med fokusgrupper. Ingår i: H. Shanahan & K. Ellegård (Red.), Kreativa metoder inom konsumentforskning i empirisk belysning (Rapport nr 32) (ss ). Göteborg: Institutionen för hushållsvetenskap, Göteborgs universitet.

29 Publikationstyper Tidskriftsartikel Bok med författare/redaktör Bidrag till antologi (bokkapitel) Elektroniska dokument En elektronisk källa kan vara databaser, online tidskrifter, webbsidor, nyhetsgrupper, diskussionsgrupper på webben, sidor och rapporter från myndigheter, lärosäten etc.

30 Referenser (enligt APA)
Elektroniska dokument (webbsidor) Författare, A. A. (2006). Dokumentets titel. (Serie). Hämtad år- månad-dag från källa. Jordbruksdepartementet (2004). Hållbara laster: Konsumtion för en ljusare framtid (SOU 2004:119). Hämtad från Skolverket. (2006). Det nationella provsystemet. Hämtad , från Ange årtalet när sidan var senast uppdaterad Ange vilket datum sidan hämtades Ange URL. Om lång URL ange sökväg Referenser Om författaren till texten finns angiven skall denne anges i referensen. Saknas uppgift om författaren anger man utgivande/ansvarig institution, myndighet, organisation eller företag. Om inga andra uppgifter finns anger man i sista hand webbsidans/dokumentets titel. Ange författaren i första hand om det framkommer vem det är. Om det inte finns någon författare, så ange institution. I sista hand anges webbsidans rubrik. Ange alltid publiceringsdatum för texten om det finns angivet. I löptexten: Författaruppgifter och årtal anges, precis som för tryckta källor, som referens i den löpande texten, däremot skall inte Internetadressen (URL) anges i den löpande texten utan endast i referenslistan. Beträffande Internetreferenser gäller först och främst att den angivna referensen skall vara lätt att återfinna.

31 Läs mer! Antiplagieringsguiden Refero APA style (från APA)
APA-manual (Karlstads UB, pedagogik) Andra referenssystem CN

32 Skrivhandböcker Ask, Sofia (2006). Hållbara texter
Backman, Jarl (2009). Rapporter och uppsatser Dysthe, Olga m.fl. (2002). Skriva för att lära Schött, Kristina (red.) (1998 eller senare). Studentens skrivhandbok Strömquist, Siv (2000). Skrivboken Strömquist, Siv (1993 eller senare). Skrivprocessen Stukát, Staffan (2005). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap

33 Kommande seminarier APA-manualen den 19/10 kl 16.00-17.00 i B1 115
Skrivstrategier den 19/10 kl i B1 118 Konsten att omformulera den 29/10 kl i B1 115 Boka plats: eller

34 Sammanfattning av seminariet
Skrivprocessen Citat Referat Plagiat Referenser Kommande seminarier

35 Lycka till! CN: Lycka till med ditt skrivande!


Ladda ner ppt "Citat, referat eller plagiat?"

Liknande presentationer


Google-annonser