Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Presentation av viktiga punkter från RMPG:s årsrapporter 2013

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Presentation av viktiga punkter från RMPG:s årsrapporter 2013"— Presentationens avskrift:

1 Presentation av viktiga punkter från RMPG:s årsrapporter 2013
Sammanställning av CR-ordförandenas dragningar vid RSL Christina Edward (Centrumråd kir-ort-onk) Lena Lundgren (Centrumråd hälsa, psykiatri, barn- och kvinnosjukvård) Jan-Erik Karlsson (Centrumråd hjärtsjukvård och Centrumråd rekonstruktiv kirurgi)

2 Centrumråd kir-onk-ort
Årsrapporter 2013 Christina Edward

3 - De är stolta över att Nurse Practitioners är färdiga.-
RMPG kirurgi Koloncancerscreening Koloncancerscreening (ökad belastning på primära undersökningar, patologi och fortsatta kontroller) - utbilda skoperande ssk Situationen inom kärlkirurgin Bristande bemanning och oroande framtid Dålig närvaro RMPG Prioritera! Alla sjukhus representerade och av individ med mandat - De är stolta över att Nurse Practitioners är färdiga.-

4 RMPG hematologi Nivåstrukturering Hematologi Jönköpings Län Ryhov ska blir Länsremissinstans för all Hematologi (inte bara visa lymfom) Kostnadsersättningssystem inom varje Län ska ses över. DRG motsvarar inte de äkta kostnaderna. Kostnad per patient (KPP) är ett bättre mått. Ordnat införandet av nya hematologiska Cancerläkemedel. Hur ska det gå till i varje län?

5 RMPG lungsjukvård - 1 Diagnostik och behandling av lungcancer förfinas. Provtagning mer avancerad Behov av immunhistokemi och receptoranalyser. Mer avancerade och specifika läkemedel lanseras mot lungcancer. Brister: - Bristsituation patologi fra F och H-län, skickas till privata laboratorier. - Immunhistokemi görs ej i Kalmar län. - Förfinade receptoranalyser görs bara delvis på US.

6 RMPG lungsjukvård - 2 Ledtider lungcancersjukvård
Regionen har längst ledtider i landet. Långt från satt mål 28 dagar från remissankomst till start av behandling. Samtliga enheter har dock minskat sina ledtider. Dock är täckningsgraden i F och H-län så låg att svårt dra slutsatser. Östergötland: 62 till 54 dagar Jönköping: 69 till 61 dagar Kalmar: 66 till 55 dagar Källa: RCC kvartalrapport dec -13

7 RMPG lungsjukvård - 3 Bemanningssituation
Norrköping: 1 lungspecialist+ 2 ST. Linköping: 5,6 klinisk tjg-grad+5 ST. Motala 1 lunginriktad specialist Jönköping: 4 specialister + 2 ST, Eksjö 2 specialister + 2 ST. Värnamo 1 specialist + 1 ST Kalmar: 2,5 specialist + 1 ST, Oskarshamn: 1 lunginriktad specialist Västervik 2 specialister + 0 ST

8 RMPG Ortopedi Välfungerande Ortopedi i regionen som levererar en jämlik vård av hög kvalitet Kirurgiska åtgärder för akuta och degenerativa sjukdomar har en dokumenterat god förmåga att förbättra patientens livskvalitet jämfört med ickeoperativ behandling. Därför ökar befolkningens krav på tillgänglighet till befintliga och nya behandlingsmöjligheter

9 RMPG Urologi Bättre deltagande i RMPG Implementera de nya riktlinjerna
Utveckla stödet med RCCs processledare

10 RMPG Onkologi Viktigt att fortsatt process med ordnat införande av cancerläkemedel fortsätter IT-stödets utveckling såväl regionalt som mot Skandionkliniken Viktigt att regionen är delaktig i arbetet med kliniska prövningar

11 Centrumråd hälsa, psykiatri, barn- och kvinnosjukvård
Årsrapporter 2013 Lena Lundgren

12 Årsrapport RMPG 2013 RMPG Psykiatri RMPG Hälsofrämjande strategier
Gemensam Rek-läkemedels- lista Gemensamma indikatorer för jämförelse och analys från kvalitetsregister Vårddokumentation i Cosmic RMPG Hälsofrämjande strategier Jämlikhet i hälsa och hälso- och sjukvård Psykisk hälsa Samverkan med andra aktörer

13 Årsrapport RMPG 2013 RMPG Barnsjukvård RMPG Kvinnosjukvård
”Barn som anhöriga” Regionala team för förbättringsarbete Kompetensutveckling (ST, studierektorskap, utbildning bakjour) RMPG Kvinnosjukvård Kompetensförsörjning Implementering av goda levnadsvanor för blivande mödrar Svårt att få ut valida data ur kvalitetsregister INCA

14 Centrumråd HJÄRTSJUKVÅRD sydöstra sjukvårdsregionen
RSL Centrumråd HJÄRTSJUKVÅRD sydöstra sjukvårdsregionen Jan-Erik Karlsson

15 Hjärtsjukvård - 2014 Kardiogenetik – ovanliga sjukdomar
Förmaksflimmer – antitrombotiska läkemedel (NOAK) Kateterburna klaffinterventioner

16 Medicinsk diagnostik - 2014
RMPG - Medicinsk diagnostik – framtid? Laboratoriemedicin – klin.kem., mikrobiologi Radiologi → Nätverk? Klinisk Fysiologi → RMPG hjärtsjukvård Patologi → RMPG patologi?/CKOC (RCC)? Genetik - resurskrävande Kompetensförsörjning

17 Centrumråd Rekonstruktiv kirurgisk vård sydöstra sjukvårdsregionen
RSL Centrumråd Rekonstruktiv kirurgisk vård sydöstra sjukvårdsregionen Jan-Erik Karlsson

18 Rehabiliteringsmedicin - 2014
Mål att få likvärdig vård inom rehabmedicin Ser idag olika ut i regionen Mätbara mål eftersträvas Kostnadsdrivande utveckling Nya dyra läkemedel Individanpassad - tekniska möjligheter Gemensam plattform för riktlinjer inom regionen Idag olika mallar lokalt och regionalt

19 Ögonsjukvård - 2014 Åldersrelaterad maculadegeneration
Ökning nya patienter ca 50/ per år Dyra läkemedel (Lucentis – Avastin – Eylea) Bemanning – kontroller/behandling Kataraktoperation Utjämning över tid ca 8 – 10/1 000 invånare ”Co-payment” för multifokala linser? Hornhinnetransplantation Kompetensförsörjning/pensionsavgångar? Risk för kostnadsökning

20 Öronsjukvård - 2014 Cochleaimplantat
Ökat behov över tid/uppgraderingar Uppföljning regionaliseras ÖNH-cancer Ledtider för långa, kirurgi/strålbehandling Medicinska resultat goda Obstruktiv sömnapné Regiongemensam vård? EJ likvärdig vård i regionen Gemensamma vårdprogram

21 Neurosjukvård - 2014 Stroke Regional strokejour
Regiongemensamma riktlinjer RIKS-stroke används för jämförelser Neurologiutredningar Epilepsi: Väntetid ↓ från 12 till 4 månader Parkinson: Väntetid ↓ från 12 till 8-9 månader Neurokirurgi Epilepsikírurgi ↑ 7 av 45 utredda – borde vara flera x3

22 Handkirurgi - 2014 Xiapex®behandling vid Dupuytren - utveckling
Regionala vårdriktlinjer - nivåstrukturering Scaphoideumfraktur Radiusfraktur Xiapex®behandling vid Dupuytren - utveckling Uppföljning via andra yrkesgrupper (ffa arbetsterapeuter) Svårigheter att jämföra resultat HAKIR enbart handkirurgiska kliniker, ej ortopedkliniker i regionen

23 Plastikkirurgi - 2014 Brännskada - rikssjukvård Bröstkirurgi
Bröst- förminskning/förstoring Profylaktisk mastectomi vid ärftlig bröstcaner år efter masctectomi ga cancer Uppföljning med BreastQ Konsultoperationer vid annan klinik – tar mycket tid och kompetens


Ladda ner ppt "Presentation av viktiga punkter från RMPG:s årsrapporter 2013"

Liknande presentationer


Google-annonser