Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Strategier för säker hälso- och sjukvård i Västra Götaland

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Strategier för säker hälso- och sjukvård i Västra Götaland"— Presentationens avskrift:

1 Strategier för säker hälso- och sjukvård i Västra Götaland
Forum för verksamhetsutvecklare 25 oktober 2005 Lillemor Bergman Strategisk utvecklingsenhet Regionkansliet

2 Ernest Amory Codman M.D 1917 ”Jag anses excentrisk, emedan jag säger offentligt att om sjukhusen vill vara säkra på att bli bättre, så måste de ta reda på vilka resultat de har. De måste analysera sina resultat för att hitta starka och svaga punkter. De måste jämföra sina resultat med andra. Sådana åsikter kommer inte att vara excentriska om några år”

3 Ägaruppdrag ledningssystem för kvalitet och patientsäkerhet
Tydliggöra ansvarsförhållande i vår region Övergripande mätbara mål Systematisera uppföljning/åtgärder Systematisera analys/utvärdering Identifiera stödjande system, andra styrdokument

4 Pågår Kartläggning av förvaltningarnas nuvarande
arbete med ledningssystem och aktiviteter

5 Arbetsgruppen Chefsläkare Kvalitetschefer Ägarrepresentanter
Beställare Perspektiv PATIENTEN Målsättning att redovisas 20 december 2006

6 Samarbete Socialstyrelsen, LÖF, andra landsting, patientnämnder, fakultet Berörda enheter i regionkansliet; juridiska läkemedel säkerhetsstrategiska personalstrategiska westma information smittskydd/vårdhygien IT-stategiska ekonomi

7 Ledningsystem Organisatorisk struktur Tydligt ansvar
Dokumenterade rutiner Identifierade processer Rutiner för uppföljning, åtgärder och utvärdering av resultat

8 Verksamheten ska beskriva och upprätta ledningssystem för
Bemötande av patient, information Metoder för diagnostik, vård och behandling Kompetens Samverkan och samarbete, rutiner för informationsöverföring Avvikelsehantering, riskhantering Försörjning av tjänster, produkter och teknik Spårbarhet i dokumentationen Egenkontroll, uppföljning och erfarenhetsåterföring

9 8 delområden Identifiera övergripande mätbara mål för respektive delområde Identifiera källor/system/överföring för mätbara indikatorer Tidsaxel/form för resultatredovisning Rapportera systematiskt förbättringsarbete och åtgärder Utvärdering av målen

10 Uppföljning Mål/agregerad resultatredovisning för förbättringsarbete, styrning och ledning Ägarledning Beställarledning Förvaltningsledning Verksamhetsledning Verksamhet

11 Identifiera samband med
Öppna jämförelser Nationella och regionala indikatorer Nationella riktlinjer Kvalitetsregister

12 Särskilt angelägna riskområden
Brister i läkemedelshantering Brister i dokumentation Brister i vårdhygien Brister i informationsöverföring Brister i kommunikation Fallskador inom vård- och omsorg Förlossningsskador (LÖF)

13 Exempel uppföljning avvikelse/riskhantering
illustrativa genomförda händelseanalyser anmälda till LÖF/Lex Maria, patientnämnd inklusive spridning av erfarenhet antal händelseanalyserade avvikelser samt exempel på åtgärder inklusive spridning av erfarenhet antal genomförda riskanalyser vid särskild stor risk inklusive spridning av erfarenhet uppföljning av genomförda åtgärder statistik och trender ur avvikelsesystemet

14 Val Gemensamt IT-stöd, avvikelsehanteringssystem för rapportering och analys konfidentiellt på lokal nivå avidentifierat på regional nivå Identifiera minsta gemensamma i olika system för att möjliggöra jämförbarhet

15 Ögonblicksbild ca 1994


Ladda ner ppt "Strategier för säker hälso- och sjukvård i Västra Götaland"

Liknande presentationer


Google-annonser