Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Regionalt koloncancerprojekt "Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård"

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Regionalt koloncancerprojekt "Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård""— Presentationens avskrift:

1 Regionalt koloncancerprojekt "Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård"

2 Bakgrund/Projektansökan I utredning som presenterats i betänkandet ”En nationell cancerstrategi för framtiden” - SOU 2009:11 framgår att cancervården är fragmenterad med långa och varierande väntetider och allmän avsaknad av patientfokus som centrala problem. Dagsläget i sydöstra sjukvårdsregionen uppvisar oönskad variation i både process och resultatmått och luckor i kunskap om hur delar av vårdprocessen fungerar Regionen vill gemensamt genomföra ett projekt som baseras sig på denna problembild och ovanstående erfarenheter och gå från tanke till handling. Angreppssättet omfattar hela vårdkedjan från prevention till palliativ vård beträffande cancer i tjocktarmen: att skapa en helhet av delarna.

3 Genom detta ”modellområde” vill vi dra lärdomar som kan överföras till fler cancerformer, inte bara i regionen, utan även nationellt och internationellt Regionen vill utgå från ”patientens väg genom vården” i förbättringsarbetet. För att individanpassa vårdprocessen krävs ett strukturerat arbetssätt som innefattar följande delprocesser:

4 Frågeställningar A.Hur kan regionen som system åstadkomma bästa möjliga på befolkningsnivå ur patientens samt närståendes perspektiv i hela processen runt en cancersjukdom? B.Hur kan vårdprocessen med avseende på prevention, tidig upptäckt, diagnos, vård och behandling och palliation göras bästa möjliga varje gång i syfte att få bort oönskad variation? C.Vilka generella och specifika lärdomar kan dras från utvecklingsarbetet i vårdprocessen koloncancer om hur vi åstadkommer ”bästa möjliga” hälso- och sjukvård ur ett patient-, närstående- och befolkningsperspektiv under en försöksperiod för regionens cancervård?

5 RCC’s löften till patienterna Alla cancerpatienter i regionen ska få behandling inom fyra veckor Alla cancerpatienter ska erbjudas diagnostik och behandling enligt Best Practice Alla cancerpatienter ska vara välinformerade och delaktiga genom hela vårdkedjan Alla cancerpatienter i livets slutskede ska få lika god palliativ vård oavsett bostadsort Alla cancerpatienter ska erbjudas bästa möjliga hälsofrämjande insatser och välfungerande screeningprogram Regionalt cancercentrum sydöst ska prioritera patientnära forskning inom cancerområdet

6 Metod Tre multiprofessionella team från respektive landsting och län har bildats för att tillsammans med patientföreträdare och representanter för närstående utveckla och förbättra processen koloncancer. Lärandet i processen utgår från patient och närståendes upplevelser och faktiska behov. I "partnerskap" med vårdgivare designas det patienten behöver och hur vården skall tillämpas samt ett uppföljningssystem som återkopplar resultatet av arbetet. Utifrån God Vård SOSFS 2005:12 är nyckelområden för kvalitetsutveckling - kunskapsbaserade förbättringsmetoder, mätningar och ett processorienterat kliniskt ledarskap, vilka används för att förbättra patientens vårdprocess. En ytterligare viktig byggsten för designen av projektet är det så kallade ”collaborative learning". Metoden genererar inspiration för det gemensamma lärandet och åstadkoms vid seminarier och erfarenhetsutbyte teamen emellan. Värdekompassen kommer att utgöra mätinstrument under arbetets gång.

7 Forskningsansats I utvecklingsarbetet integreras en interaktiv lärande ansats för systematisk uppföljning bl.a. via öppna kvalitetsregister med koppling till befintliga datajournaler. Följeforskare bidrar med återkopplande analys, teori och metoder under förbättringsarbetets gång. Såväl kvantitativa som kvalitativa data kommer att användas.

8 Handlingsplan En handlingsplan har tagits fram med följande fokusområden: Övergripande Utveckling av mått och mätetal Patientinvolvering Primär- sekundär- och tertiärprevention Tidig upptäckt Utredning, behandling och rehabilitering Multidisciplinär samverkan Palliation För varje område i handlingsplanen har ett antal mål och åtgärder identifierats. Fokusteam har bildats för att arbeta med de olika delarna i handlingsplanen. Resultat presenteras för de andra projektdeltagarna vid team-möten eller regionövergripande lärseminarier. Se hela handlingsplanen och mer information om projektet på www.lj.se/koloncancerwww.lj.se/koloncancer


Ladda ner ppt "Regionalt koloncancerprojekt "Mer patientfokuserad och sammanhållen cancervård""

Liknande presentationer


Google-annonser