Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Miljömål och hållbar samhällsutveckling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Miljömål och hållbar samhällsutveckling"— Presentationens avskrift:

1 Miljömål och hållbar samhällsutveckling
Lars Hjälmered Riksdagsledamot (M)

2

3

4 Det finns hopp!! Exemplet med freoner:
Genom forskning påvisades negativa effekter på ozonlagret av CFC Montrealprotokollet, började gälla 1989, är ett internationellt traktat för att fasa ut produktion av skadliga substanser, blev 2009 globalt bindande 2009 fick forskaren Susan Solomon Volvos miljöpris för sina insatser inom detta område Effekterna av CFC på ozonlagret kommer att ta tid att reparera, men ”problemet är ur världen”

5 Det finns hopp!!

6 Miljömålen Generationsmål 16 miljökvalitetsmål Etappmål
Syftar till att nå en hållbar utveckling på sikt

7 Riksdagens beslut – nytt system
Brister i tidigare system – bl.a. otydlighet i målsystemet, brister i underlag samt behov av grepp för att nå målen Riksdagen fattade våren 2010 beslut om en nytt miljömålssystem Ny målstruktur för miljöarbetet Ny bedömningsgrund för miljökvalitetsmål: Fortsatt ambitiösa mål, men inte omöjliga att nå Uppföljning och utvärdering (Naturvårdsverket m.fl.) skiljs från uppgiften att utveckla strategier med nya etappmål, styrmedel och åtgärder (Miljömålsberedning)

8 Arbetsplan miljömålsberedningen

9 Avfall – en del av målet ”God bebyggd miljö”
”Den totala mängden avfall och avfallets farlighet minskar samtidigt som avfallshanteringen är effektiv för samhället och enkel för konsumenterna och avfall och restprodukter sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och återföras i kretsloppet i ett balanserat samspel mellan bebyggelsen och dess omgivning.” (prop. 2009/10:155, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:142)

10 Sverige ligger bra till!
Mängden hushållsavfall ökade med 20 procent från 1999 till 2009, samtidigt har materialåtervinningen inklusive den biologiska behandlingen av hushållsavfallet ökat från 36 procent till 49 procent, vilket är en hög nivå internationellt sett. Förpackningar Totala 81 % återvinningen (material- och energiutnyttjande) 2008 för samtliga förpackningsslag, varav hela 94 % för glasförpackningar Nationellt mål att samla in och materialutnyttja 65 procents av förpackningarna av papper, papp, kartong och wellpapp nås med marginal Återvinningen av metallförpackningar nådde nästan upp till vårt nationella mål på 70 procent materialutnyttjande (3 procentenheter fattas). Bilar och däck 2008 återanvändes eller återvanns 91 procent av skrotbilarnas vikt 2008 återvanns 97 % av de ton däck som beräknas ha tjänat ut, inga däck deponerades Elavfall Producenterna samlade 2008 in 16,5 kilo elavfall per innevånare, totalt ton, vilket är högt jämfört med många andra EU-länder, och klart över EU-målet om 4 kg per invånare En liten minskning av insamlingen skedde 2009, kanske konjunktur i kombination med mindre och lättare produkter

11 Förslag till avfallsmål är presenterade
Enligt Miljömålsrådets fördjupade utvärdering år 2008 är de ökande avfallsmängderna, tillsammans med återvinningen av matavfall och frågan om återföring av fosforföreningar i avloppsslam till produktiv åkermark, de stora kvarvarande utmaningarna inom området. För att nå generationsmålet och flera av miljökvalitetsmålen behöver vi minska mängden avfall. Resurserna i avfallet behöver tas tillvara och risker för spridning av farliga ämnen i avfall minimeras. Det svenska arbetet inom avfallsområdet är framgångsrikt. Detta arbete bör fortsätta med utgångspunkt i EU:s nya avfallsdirektiv och utifrån det arbete som redan pågår i Sverige på nationell och kommunal nivå.

12 Förslag till avfallsmål är presenterade

13 Förslag till etappmål om farliga ämnen
Etappmål om särskilt farliga ämnen. Etappmål om kunskap om ämnens hälso- och miljöegenskaper. Etappmål om information om farliga ämnen i varor. Jämte internationella avtal om bl.a. kemikalier och tungmetaller, samt EU-lagstiftning såsom Reach, klassificeringsförordningen och produktspecifika direktiv såsom Weee.

14 Naturvårdsverket Beslut om nationell avfallsplan utifrån EU:s avfallsdirektiv: Öka återanvändningen och materialåtervinningen av bygg- och rivningsavfall. Öka återanvändningen och materialåtervinningen av hushållsavfall. Öka resurshushållningen i livsmedelskedjan. Minska risken för spridning av farliga ämnen från avfallsbehandling. Minska den illegala exporten av avfall till andra länder. Minska nedskräpningen. Utifrån EU:s direktiv kommer Naturvårdsverket vidare att senast till 2013 ta fram ett nationellt program för att förebygga avfall utifrån avfallsdirektivet.

15 Arbetet framåt Införande av etappmål Genomförande av EU-lagstiftning
En särskild utredning ska med deadline 2012 göra en allmän översyn av avfallsområdet Utgångspunkt att avfallshanteringen ska ske på ett resurseffektivt och miljömässigt sätt, vara effektiv för samhället och enkel för konsumenter och andra användargrupper. Utredaren ska göra en översyn av avfallsområdet främst när det gäller utformningen och ansvaret för insamlingen och omhändertagandet av hushållens avfall. Vidare ska utredaren göra en översyn av ansvaret för näringslivets avfall, särskilt avseende hushållsavfall, förpackningar och returpapper. Producentansvaret ska tydliggöras.

16 Konklusion Stora miljöutmaningar, goda möjligheter
Sverige ligger väl till Viktigt att fortsätta minska avfallsmängder och utveckla hanteringen – gäller såväl design och produktion som konsumtion och hantering av avfall

17 Lars Hjälmered


Ladda ner ppt "Miljömål och hållbar samhällsutveckling"

Liknande presentationer


Google-annonser