Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utredning och behandling av urininkontinens

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utredning och behandling av urininkontinens"— Presentationens avskrift:

1 Utredning och behandling av urininkontinens
Johanna Nordengren, KK, Gynmott Ängelholm

2 Basal utredning Anamnes inkl. ADL Aktuell medicinering
U-sticka, odling Urinmätningslista Undersökning inkl. bukpalpation

3 Kompletterande (önskvärd) utredning
Gyn-status Residualurin Kreatinin Hostprovokationstest Frågeformulär urinläckage

4 Preliminär diagnos Ansträngningsinkontinens
Trängningsinkontinens eller överaktiv blåsa Blandinkontinens

5 Trängningsinkontinens Kännetecken
TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Trängningsinkontinens Kännetecken Frekventa trängningar Lättutlöst miktionsreflex Oftare stort läckage Förhöjd miktionsfrekvens 1291-Pfizer Omarbetad efter: Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken Urininkontinens: SBU 2000 Rapport: Behandling av urininkontinens. Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007. 5

6 Trängningsinkontinens Orsaker
TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Trängningsinkontinens Orsaker Ålder (östrogenbrist) Livsstilsfaktorer (dryckesvanor, ”vanekissande”) Idiopatisk detrusorinstabilitet = Överaktiv blåsa Orsaker i blåsan: Infektion, tumör, sten,cystit Orsaker utanför blåsan: Ovarial tumör, post-op, efter strålning,tarmsjukdomar Neurogena blåsrubbningar: CNS, post-stroke, MS, Parkinson 1291-Pfizer Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007. 6

7 Ansträngningsinkontinens Kännetecken
TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Ansträngningsinkontinens Kännetecken Litet läckage vid ökat buktryck Inga trängningar Normal miktionsfrekvens 1291-Pfizer Omarbetad efter: Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken Urininkontinens: SBU 2000 Rapport: Behandling av urininkontinens. Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007. 7

8 Ansträngningsinkontinens Orsaker
TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Ansträngningsinkontinens Orsaker Svaga stödstrukturer Ålder Ärftliga faktorer Graviditet (förlossning) Östrogenbrist Tidigare gynekologisk kirurgi Belastning Övervikt Tungt arbete Obstruktiv lungsjukdom Obstipation 1291-Pfizer Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007. 8

9 Trängnings- inkontinens – Kännetecken
TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Ansträngnings- inkontinens – Kännetecken Trängnings- inkontinens – Kännetecken Litet läckage vid ökat buktryck Inga trängningar Normal miktionsfrekvens Förhöjd miktionsfrekvens Frekventa trängningar Lättutlöst miktionsreflex Oftare stort läckage Från Vårdprogrammet: Överaktiv blåsa Frekventa miktioner och tvingande urinträngningar (utan eller med urinläckage) och ofta kombinerat med behov att miktera nattetid (nykturi). Begreppet används endast när organisk orsak inte kunnat påvisas 1291-Pfizer 9

10 Miktions- urinmätningslista
Mät dryck och urin under två dygn som är representativa för det dagliga livet. De enskilda miktions-volymerna samt tidpunkten för miktion noteras. Från Vårdprogrammet Skåne: Urinmätningslistan anger miktionsfrekvens och urinvolym under helst 2 dygn. De enskilda miktionsvolymerna samt tidpunkten för miktion noteras. …….. approvalnummer

11 Tolkning av miktionslista
Antal miktioner per dygn? Nattliga miktioner? Miktionsvolymer min och max samt fördelning mellan natt och dag? Total miktionsvolym? Dryck? Läckage? Trängningar? Stora dygnsurinmängder på över 2 liter? Nokturn polyuri: >30 % av den totala dygnsmängden utsöndras nattetid? Nykturi? Små mikterade volymer dagtid och stora nattetid eller på morgonen? Läckage på dagen? Nattliga läckage? Läckage vid uppstigning? Från Vårdprogrammet Skåne: Urinmätningslistan anger miktionsfrekvens och urinvolym under helst 2 dygn. De enskilda miktionsvolymerna samt tidpunkten för miktion noteras. Överstiger urin produktionen 2 liter per dygn bör även vätskelista föras där tidpunkt för intagande och mängd noteras och korreleras till urinproduktionen. Stora dygnsurinmängder på över 2 liter kan vara förknippade med vanemässigtstort vätskeintag, dåligt inställd eller oupptäckt diabetes mellitus, lithiumbehandlingeller i sällsynta fall diabetes insipidus. (fr utb. kolla även intag av frukt och grönt) Nokturn polyuri innebär att >30 % av den totala dygnsmängden utsöndras nattetid. Den kan bero på minskad ADH-produktion, hjärtinsufficiens, sömnapné eller ökat vätskeintag kvällstid. Ibland beror nykturi det på vanemässig miktion vid uppvaknandet p.g.a. sömnlöshet av andra orsaker. Ett miktionstillfälle nattetid är inte ovanligt hos medelålders och äldrepersoner och orsakar sällan betydande besvär. Vid ostörd sömn är det normalt med en morgonvolym på 5 – 7 dl. Små mikterade volymer dagtid och stora nattetid eller på morgonen talar för att blåsväggen har normal tänjbarhet och orsaken till täta miktioner med små volymer dagtid skall då sökas på annat håll. Det kan också vara värdefullt att på urinmätningslistan notera urinläckage och orsaken därtill. Nattliga läckage kan orsakas av rörelsehinder eller lång väg till toaletten. Potta ellertoalettstol vid sängen kan då vara till hjälp. Läckage vid uppstigning ur sängen nattetid kan ibland förorsakas av cystocele hos kvinnan. Miktionstillfällenasfördelning över dygnet är viktig. Kan man hålla 3 – 4 dl i blåsan dagtid hinner man oftast uträtta ärenden utanför hemmet. Förutom att ge en klar bild över miktionsanamnesen kan urinmätningslista också med fördel användas för att bedöma behandlingsresultat vid störningar av miktionen. Man skall kunna hålla urinen 3 – 4 timmar dagtid. Under dagen är oftast miktions volymerna 2 – 3 dl. Medelvolymen under dygnet bör ligga över 2 – 2,5 dl. Fördjupning enl. VP approvalnummer

12 Rimliga urinmängder med normalt dryckesintag
TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Orsaker Rimliga urinmängder med normalt dryckesintag Antal miktioner per dag: 3 – 7 ggr Mängd urin per miktion: 2 – 4 dl Totalvolym urin/dygn: 1 – 2 l Normalt dryckesintag/dygn: 1 ½ – 2 l Normalt läckage: <8 g/dygn 1291-Pfizer Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007. 12

13 Behandling Justera vätskeintag och medicinering
Överväg lokalt östrogen Behandla obstipation och hosta Diskutera betydelse av ev. övervikt Optimera omgivningsfaktorer

14 Behandling Ansträngningsinkontinens: bäckenbottenträning, ev. kontinensbåge Trängningsinkontinens: blåsträning, bäckenbottenträning, antikolinergika Blandinkontinens: behandla båda komponenterna Utvärdera efter 3-6 mån, ev remiss om otillräcklig effekt

15 Remiss Otillräcklig effekt efter 3-6 månader Oklar diagnos
Kort anamnes på trängningar- ev. malignitet? Makroskopisk hematuri Symtomgivande prolaps Urinretention Inkontinens efter tidigare behandling Neurologisk sjukdom

16 Frågeformulär om urinläckage
approvalnummer

17 Läckagetest med urinmätningslista
approvalnummer

18 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling
1291-Pfizer 18

19 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling
1291-Pfizer 19

20 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens
Utredning och behandling Provokationstest Urinläckage genom uretra vid samtidig hoststöt är ett tecken på ansträngningsinkontinens Undersökning göres vid specificerad grad av blåsfyllnad (300 ml) Kan kompletteras med hopptest 1291-Pfizer Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007. 20

21 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens
Utredning och behandling Residualurin Den normala urinblåsan töms så gott som fullständigt med en resturin från några enstaka ml upp till 20 ml I klinisk praxis accepteras betydligt högre res-urin än så ml accepteras ofta och ibland mer om residualurinen inte orsakar kliniska problem Större residualvolymer som orsakar kliniska problem leder ofta till någon form av åtgärd 1291-Pfizer Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007. 21

22 Behandling-trängningsinkontinens
Lokalt östrogen Bäckenbottenträning/blåsträning Antikolinergika Akupunktur/elektrostimulering Botoxinjektioner i blåsan

23 salva 1mg/g ,vagitorium 0,5 mg
Lokal östrogenbehandling * östriol kräm, vagitorer Ovesterin Dosering 2 ggr/vecka * östradiol vaginaltablett Vagifem Dosering 2 ggr/vecka * östradiol vaginalinlägg Oestring Dosering 4 ggr/år Indikation: Substitutionsbehandling* vid lokala östrogenbristsymtom *Ersättningsbehandling – ”när man tillför ett ämne kroppen normalt tillverkar själv, men av olika anledningar inte tillverkar i rätt mängd längre” salva  1mg/g ,vagitorium 0,5 mg 10 ; (25 PI) mikrogram/dos 7,5 mikrogram/dygn Kvinnor som har behov av lokal östrogenbehandling ska i första hand rekommenderas receptfritt OES111026PSE04

24 Farmakologisk behandling
TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling Farmakologisk behandling Antikolinergika Substans Läkemedel Darifenacin Emselex Novartis, depottabletter 7,5 mg, 15 mg Fesoterodin Toviaz Pfizer, depottabletter 4 mg, 8 mg Oxybutynin Ditropan sanofi-aventis, tabletter 5 mg Kentera UCB, depotplåster 3,9 mg/24 timmar Oxybutynin Merck NM Mylan, tabletter 5 mg Solifenacin Vesicare Astellas Pharma, tabletter 5 mg, 10 mg Tolterodin Detrusitol Pfizer, tabletter 1 mg, 2 mg Detrusitol SR Pfizer, depotkapslar 2 mg, 4 mg 1291-Pfizer Peeker R, Samuelsson E. Läkemedelsboken Urininkontinens: 24

25 Behandling ansträngningsinkontinens
Bäckenbottenträning Kontinensbåge TVT-op

26 Contrelle kontinensbåge

27 Kirurgisk behandling vid ansträngningsinkontinens

28 Kirurgisk behandling vid ansträngningsinkontinens

29 TVT 9 av 10 bli bra Preop antibiotikaprofylax
blåsperforation-sätta om bandet Blåstömningssvårigheter vanligt direkt postoperativt- följes första dygnen, eventuellt KAD/RIK

30 Sena besvär de novo trängningar smärttillstånd fistel/infektion

31 Behandling: sammanfattning
TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling Behandling: sammanfattning Trängningsinkontinens Blåsträning Bäckenbottenträning Akupunktur Farmakologisk behandling Elektrostimulering Botoxinjektion Sakral rotstimulering Blåsförstoring Urindeviation Ansträngningsinkontinens Bäckenbottenträning Kontinensbåge Operation Parauretrala injektioner Farmakologisk behandling Elektrostimulering 1291-Pfizer 31

32 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling
1291-Pfizer 32

33 Länk PV pdf

34 SLUT

35

36 International Continence Society – definition1
TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Definitioner och prevalens International Continence Society – definition1 Urininkontinens Definieras som ett besvärande ofrivilligt urinläckage. Trängningar Ett plötsligt, trängande behov av att tömma blåsan. Trängningsinkontinens Ofrivilligt urinläckage i samband med trängningar. Ansträngningsinkontinens Ofrivilligt urinläckage vid ansträngning, hosta eller nysning. Blandinkontinens Ofrivilligt läckage vid trängningar samt vid ansträngning, nysningar eller hosta. Överaktiv blåsa2 Täta trängningar med eller utan trängningsinkontinens, oftast i kombination med frekventa miktioner och nykturi. Nykturi En eller flera nattliga miktioner. LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) Subjektivt upplevda besvär från nedre urinvägarna. 1291-Pfizer 1. Abrams P et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002; 21(2): Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007. 2. Abrams P et al. Reviewing the ICS 2002 terminology report: the ongoing debate. Neurourol Urodyn 2009; 28: 287. 36

37 International Continence Society – definition1
TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Definitioner och prevalens International Continence Society – definition1 Urininkontinens Definieras som ett besvärande ofrivilligt urinläckage. Trängningar Ett plötsligt, trängande behov av att tömma blåsan. Trängningsinkontinens Ofrivilligt urinläckage i samband med trängningar. Ansträngningsinkontinens Ofrivilligt urinläckage vid ansträngning, hosta eller nysning. Blandinkontinens Ofrivilligt läckage vid trängningar samt vid ansträngning, nysningar eller hosta. Överaktiv blåsa2 Täta trängningar med eller utan trängningsinkontinens, oftast i kombination med frekventa miktioner och nykturi. Nykturi En eller flera nattliga miktioner. LUTS (Lower Urinary Tract Symptoms) Subjektivt upplevda besvär från nedre urinvägarna. 1291-Pfizer 1. Abrams P et al. The standardisation of terminology of lower urinary tract function: report from the Standardisation Sub-committee of the International Continence Society. Neurourol Urodyn. 2002; 21(2): Material är hämtat från Överaktiv blåsa och urininkontinens, Utrednings- och Behandlingsguide; Elisabeth Farrelly och Lars Henriksson 2007. 2. Abrams P et al. Reviewing the ICS 2002 terminology report: the ongoing debate. Neurourol Urodyn 2009; 28: 287. 37

38 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling
1291-Pfizer 38

39 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling
1291-Pfizer 39

40 TIMY Överaktiv blåsa och urininkontinens Utredning och behandling
1291-Pfizer 40


Ladda ner ppt "Utredning och behandling av urininkontinens"

Liknande presentationer


Google-annonser