Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Enkät genomförd av SCB: Inträdet på arbetsmarknaden Seminarium den 22 oktober 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Enkät genomförd av SCB: Inträdet på arbetsmarknaden Seminarium den 22 oktober 2010."— Presentationens avskrift:

1 Enkät genomförd av SCB: Inträdet på arbetsmarknaden Seminarium den 22 oktober 2010

2 Bakgrund Prop 2009/10:139 Fokus på kunskap – kvalitet i den högre utbildningen Regeringsuppdrag till HSV 2010-07-08 Utgångspunkten är att lärosätena själva ska ta ansvar för kvalitetssäkring av sin verksamhet HSVs roll är att bedöma om satta mål uppnås – fokus på resultat

3 HSV ska utveckla ett system för kvalitetsutvärdering av utb på grundnivå och avancerad nivå Samarbete med universitet och högskolor, SUHF, SFS och företrädare för yrkeslivet Påbörja arbetet enligt det nya systemet vid årsskiftet 2010/2011 Fyraårscykler Utvärderingarna kommer att ligga till grund för omprövning av examenstillstånd och för viss del av resurstilldelningen

4 Resultat Resultat = hur väl utb uppfyller målen i högskolelagen och i examensbeskrivningarna i förordningen Faktiska studieresultat i förhållande till förväntade studieresultat Inte förutsättningar och processer…

5 Bedömningsunderlag Självständiga arbeten Självvärderingar och platsbesök Enkäter till studenter

6 Extern bedömargrupp Ska tillsammans med HSV anpassa och precisera kvalitetsaspekterna och hur de ska bedömas Ämnesexperter, arbetslivsföreträdare och studentrepresentanter ska ingå i bedömargruppen HSV ansvarar för att bedömningarna blir transparenta, likvärdiga och förutsägbara

7 Självständiga arbeten Inte en bedömning av individresultat Inte en överprövning av examinatorns bedömning Helhetsbedömning av utbildningens resultat - samlad kvalitet

8 Självvärdering Redovisa resultat som inte visas genom de självständiga arbetena Redovisa och förklara förutsättningar som har påtaglig betydelse för utbildningens resultat Bör normalt kompletteras av platsbesök Ska utformas så att den fungerar kvalitetsdrivande

9 Lärarnas kompetens och tillgången på lärare ska redovisas och analyseras i relation till resultaten Hur studenternas förutsättningar har påverkat resultaten (om påtagliga skillnader finns i jfr med likvärdiga utb på andra lärosäten)

10 Enkäter Tidigare studenter – bedöma hur väl mål om utbildningens användbarhet på arbetsmarknaden uppfylls Befintliga studenter – för att komplettera bilden av utbildningens resultat

11 Samlat omdöme Baseras på det självständiga arbetet och resultat som redovisas i självvärderingen Lärarkompetensen bör kunna påverka det samlade omdömet Studenternas förutsättning kan, i särskilda fall, påverka det samlade omdömet Om enkätsvaren visar allvarliga brister bör inte högsta omdömet ges

12 Omdömen Allvarliga brister – ska åtgärdas inom viss tid, annars kan examenstillståndet återkallas Sammantaget god kvalitet – brister kan förekomma i enskilda delar av utbildningen Hög kvalitet – självständiga arbetena, självvärderingen och enkäterna. Brister av mindre betydelse kan förekomma. Lärosätet bör tilldelas kvalitetsbaserade resurser.


Ladda ner ppt "Enkät genomförd av SCB: Inträdet på arbetsmarknaden Seminarium den 22 oktober 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser