Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kontaktsjuksköterskor i cancervården

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kontaktsjuksköterskor i cancervården"— Presentationens avskrift:

1 Kontaktsjuksköterskor i cancervården
Välkomna till Workshop den 29 november 2011 i Nässjö 1

2 Agenda Inledning - Vilka är här!? - Förväntningar på dagen o. framåt? Hur ser SKL på uppdraget? Hur ska vi tillsamman utforma uppdraget? Lunch Reflektion utifrån gruppdiskussionen E-hälsa som möjliggörare! Summering av dagen – nästa steg

3 Att sätta patienten i centrum vs. Se det ur patientens perspektiv

4 Varför? Patienter med cancer upplever vården som fragmenterad
En nationell cancerstrategi för framtiden Fast vårdkontakt. Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen SFS 2010:243 Varje patient ska ha en kontaktsjuksköterska Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Socialstyrelsen

5 4.4 Patientens ställning i cancervården
Ur kriterier för RCC 4. Patientcentrerade kriterier 4.3 Psykosocialt stöd, rehabilitering och palliativ vård 4.4 Patientens ställning i cancervården cancerpatienter får stöd från en kontaktsjuksköterska eller motsvarande kontaktperson

6 SKL Projektet upplägg Bakgrund Projektet
Lag om ändring i hälso- och sjukvårdslagen SFS 2010:243 Nationella riktlinjer för bröst-, kolorektal- och prostatacancer. Socialstyrelsen SKL Kartlägga Rollen? Föreslå åtgärder Projektet Förberedelser Många benämningar Referensgrupp Representanter från respektive RCC Kartläggning Referensgruppen, nätet, andra kontakter inkl. patientföreningar Analys Begrepp Förslag

7 Projektets genomförande
Förberedelser, kontakter, orientering (ex om inspirationsdagen) Formande av referensgrupp Kartläggning och analys En serie möten med mellanliggande frågor och analys Kontakt med patientföreningar Nätsök – förekomst Kontaktsjuksköterskor Lägesrapport till Socialdepartementet Besök RCC Norr/Östersund, RCC Väst/Göteborg RCC Stockholm-Gotland/Danderyds sjukhus RCC Sydöst/Deltagande i Utvecklingskraft Cancer Möte - RCC-chefer Workshop 25 november Rapport Exempel på webb Förslag fortsatt åtgärder

8 Indelning i Regionala Cancer Centra
Norr Uppsala Örebro Stockholm Gotland Väst Sydöst Syd Indelning i Regionala Cancer Centra

9 Fyra regionlandsting Västernorrland Y Jämtland Z Västerbotten AC Norrbotten BD Fördelning mellan sjukhus och vårdcentraler: 1 universitetssjukhus 11 läns- och länsdelssjukhus 131 vård-/hälsocentraler Universitetssjukhus (1) Länssjukhus (3) Länsdelssjukhus (9)

10 RCC Uppsala-Örebro Består av 7 olika landsting Svårt få en helhetsbild
Finns kontaktsjuksköterskor inom de flesta sjukhus och för vissa diagnoser Omfattar tumörgrupp eller patientgrupp med olika cancersjukdomar Forskningssjuksköterskor –kontaktsjuksköterskor för patienter i studier

11 Vad händer inom RCC Uppsala-Örebro?
RCC projekt ”Att stärka patientens ställning” Forskningsprojekt Örebro/Karlstad Nätverk för disputerade, förslag till implementeringsstudie vid införande av funktionen Sjuksköterskenätverk –proffesionell utveckling och stöd för patient och närstående inom större tumörgrupper Finns ett stort engagemang och intresse Internet sökning: Ett fåtal verksamheter nämner kontaktsjuksköterskan

12 Kontaktsjuksköterska
Historik 1:a cancerplanen 2006 tillskapades funktionen Uppdragsbeskrivning 30 Kssk anställdes 2: cancerplanen 2008 Specifik psykosocialutbildning om 15 Hp Nätverksträffar Patientfolder Följer ledtider Mindre utvärderingar och uppföljningar gjorda Olika inom regionen Olikheter tydliga, tolkning av uppdraget Direktinläggning vissa diagnosgrupper Stöd i verksamheten varierar Årsredovisning

13 Nuläge/Hur gå vidare? RCC Stockholm-Gotland
Kssk process tydligt beskriven i alla cancerprocesser (6st) 110 Kssk utbildade idag Utveckla utbildningen grund och specialistutbildning/ 2 utb tillfällen/år Utvärdering Uppdragsbeskrivning nationell konsensus Funktion beskrivs i avtal/ upphandlingar gällande cancervård

14 HUR väst arbetat med KSSK frågan?
Vårdprogram KSSK generellt definierat i VP Understödjande cancervård/Cancervårdprocessen KSSK specifikt definierat i resp tumörvårdprogram Regional beslutsprocess Sjuksköterskegrupper 1-3 ssk (avd, mott, strål/onkologen) från varje sjukhus (utsedd av enhetschef/verksamhetschef/chef) Implementering Logistik vårdkedja

15 Vad gör vi i RCC väst nu Minimikrav KSSK i VP Understödjande cancervård/Cancervårdprocessen Beslutsprocess Utbildar alla KSSK i minimikrav i Västra sjukvårdsregionen Alla cancerprocesser def KSSK i sin process Patienter och KSSK – 12 vårdkedjeområden Samarbete Väst och Syd Utbildning KSSK 30hp

16 PATIENTFOKUS Bygga nätverk
Patient- och brukarinflytande PATIENTFOKUS SAMVERKANDE Bygga nätverk Erfarenheter & Nyckelpersoner VÄRDE SKAPANDE EVIDENS DOKUMENT LÄRANDE

17 Kontaktsjuksköterska - i det lokala teamet
PATIENTPROCESS Kontaktsjuksköterska - i det lokala teamet Cytostatika Behandling Strål- behandling Mott Avd (op) Primär vård Hemsjukvård Kontakt SSK Kontakt SSK Kontakt SSK Kontakt SSK Kontakt SSK Kontakt SSK = ”aktiva” överlämningar och förflyttningar

18 KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN
Lära Nära Behoven på sikt – Grundläggande utb (LU/GU)… Möta dagens behov… Process, processutveckling och förbättringsarbete Evidens- kunskapsgrunder och tillämpad pedagogik Diagnosrelaterade processer Hälsobefrämjning Psykosocial onkologi och rehabilitering KOMPETENSFÖRSÖRJNINGSPLAN

19 RCC Sydöst Efterfrågas allt mer uttryckligt av våra patienter/
föreningar/politiker. Skapar engagemang i hela vår regionen och på alla vårdnivåer. Har vi flera goda exempel på, men hon finns ännu inte så brett eller med definierad kompetensnivå. Har nyligen bildat nätverk i regionen. Behöver stödja varandra och efterfrågas av våra uppdragsgivare.

20 Kontaktsjuksköterskan?
Psykosocialt stöd? Koordinator? Processledare?

21 patientföreningar inom cancerområdet
Prostataförbundet Tydligt förslag till process Patient (och anhöriga) bör kallas till gruppträffar Psykosociala omhändertagandet betonas Söker representation i styrgrupper för RCC Samarbete med BRO Över 150 patientföreningar inom cancerområdet Sammanslutningar Lokalt NÄTVERK i växande! Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation Välorganiserade Ser variationer över landet Goda exempel – Mälarsjukhuset och Helsingborg Driver frågor centralt och lokalt Söker representation avseende grupper i RCC:s uppbyggnad Alla lokalföreningar har vid senaste mötet kommit överens om att driva frågan om kontaktssk/koordinator Gott stöd för projektets förslag

22 Överväganden Variation över landet
”One-Size-Fits-All”? Skräddarsytt i respektive sammanhang? RCC-ansvar och stöd för ansvarstagandet? Pågår utan större problem? Knackigt? Behöver sättas igång? Kontaktsjuksköterskan idag och imorgon?

23 Arbetsmaterial Workshop 111125 Kontaktsjuksköterska är den som….
har ett tydligt skriftligt uppdrag ger stöd till patienten/närstående vid normal krisreaktion vägleder till psykosocial vårdgivare vid behov har kunskap om individens diagnos, behandlingar och det specifika cancerområdet där hon/han verkar inom uppdraget ansvarar för att det finns en individuell vårdplan (kan utformas av andra) deltar i multidisciplinära ronder/möten är namngiven till patienten har en specificerad tillgänglighet ska kunna ge information om kommande steg säkerställer patientens delaktighet och inflytande förmedlar kontakt med andra yrkesgrupper utifrån patientens behov ansvarar för aktiv överlämning till ny namngiven kontaktsjuksköterska aktivt bevakar ledtider

24 Vad och hur stämmer den definierade rollen utifrån er erfarenhet?
Frågor i shopen… Vad och hur stämmer den definierade rollen utifrån er erfarenhet? Saknar ni något? Vad tror ni blir viktigt för att vi ska kunna utveckla rollen i vår region? Ange gärna tre utmaningar för oss!

25 Framgångsrik förändring efter David Gustafson
Varför? Alternativa sätt? Kunskap och färdighet att driva utvecklingsarbete? Socialt stöd?

26 Mer information Kontaktsjuksköterska i cancervården Ännu bättre cancervård RCC - länkar Utvecklingsarbeten inom cancersjukvården

27 Vi behöver fler kontaktsjuksköterskor för en ännu bättre cancervård!
Vi ses snart igen! God Helg


Ladda ner ppt "Kontaktsjuksköterskor i cancervården"

Liknande presentationer


Google-annonser