Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetskultur mätning

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetskultur mätning"— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetskultur mätning
Västra Götalandsregionen 2011

2 ”Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada”
Patientsäkerhetslagen

3 Vårdskada ”..lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården ”

4 Vårdskador i Sverige Socialstyrelsen 2008, baserat på genomgång av 1967 patientjournaler
8,6 % av journalerna innehöll uppgift om vårdskada Studien tyder på att varje år inträffar följande: Sverige Västra Götaland Vårdskador 17.500 Bestående men 10.000 1.700 Bidragit dödsfall 3.000 500 Extra vårddygn

5 Varför mäta säkerhetskultur?
Samband finns mellan högt säkerhetsmedvetande och färre tillbud och skador Säkerhetskulturmätningar sker i riskfyllda verksamheter Mätningar inom sjukvården internationellt Se exempelvis artiklar som finns i slutet på tipsgudien 5

6 Vad är säkerhetskultur?
Förhållningssätt och attityder som en organisation och dess medarbetare har till risker Värderingar Beteenden Regler Från handboken: Kulturen i en organisation präglas av de i organisationen rådande värderingarna och normerna. Ett uttryck för kulturen i en vårdverksamhet är ledarnas och medarbetarnas attityder och förhållningssätt till patientsäkerhet. Dessa attityder och förhållningssätt återspeglar säkerhetsklimatet i en verksamhet. I högriskverksamheter såsom kärnkrafts-, offshore- och flygindustrin har det visat sig att säkerhetsklimatet har stor betydelse för säkerheten. Inom sjukvården internationellt används termen ”Patient Safety Culture” – patientsäkerhetskulturen– istället för patientsäkerhetsklimatet, vilket har medfört att vi i Sverige använder båda termerna. Vi har i denna handbok valt att följa mönstret på den internationella arenan och använder därför termen ”patientsäkerhetskulturen”. Fortlöpande uppföljning av patientsäkerhetskulturens utveckling är en viktig komponent i den egenkontroll som vårdgivaren är skyldig att genomföra regelbundet (SOSFS 2005:12, 5 kap.) och ger värdefull information om organisationens styrkor och svagheter inom patientsäkerhetsarbetet 6

7 Syfte Kartlägga styrkor och svagheter i patientsäkerhetskulturen och därmed tydliggöra angelägna förbättringsområden Öka insikten om förutsättningarna för god patientsäkerhet både hos medarbetare och ledare Studera förändring i förhållningssätt och attityder som effekt bland annat av genomförda interventioner

8 Bakgrund enkäten Enkäten är ursprungligen från USA och har översatts till närmare 30 språk. Översatt till svenska och används i ett antal landsting i Sverige. Det gör det således möjligt att jämföra resultatet både nationellt och internationellt.

9 Enkäten Webbaserad eller pappersenkät
Enkäten besvaras enskilt och anonymt Tar cirka 15 minuter att svara på Chefens ansvar att så många som möjligt svarar. Schemalägg gärna! Svarsfrekvens kommer att publiceras på webben Möjligt att svara under X veckor, påminnelser går ut

10 Chefer och medarbetare som arbetar inom hälso- och sjukvård.
Målgrupp Chefer och medarbetare som arbetar inom hälso- och sjukvård.

11 Jag svarar om jag hinner…..
NEJ! Att besvara enkäten ingår i arbetsuppgifterna.

12 Frågeområden/dimensioner
Rapporteringsbenägenhet Rapporteras händelser-även om patient ej skadats? Lärande Lär vi av misstag, sker utvärdering? Säkerhetsmedvetenhet Bedriver enheten en säker vård? Samarbete Sker ett samarbete inom och mellan vårdenheter för en patientsäker vård? Kultur då misstag görs Individ eller systemsyn, straff eller beröm? Arbetsbelastning Upplevd belastning i relation till kvalité Alla dimensioner: Benägenhet att rapportera händelser Sammantagen säkerhetsmedvetenhet Självskattad patiensäkerhetsnivå Min närmaste chefs agerande kring patientsäkerhet Lärandeorganisation Samarbete inom vårdenheten Öppenhet i kommunikationen Återföring och kommunikation kring avvikelser En icke straff- och skuldbeläggande kultur då misstag görs Arbetsbelastning och personaltäthet Högsta ledningens stöd till patientsäkerhetsarbete Samarbete mellan vårdenheterna Överlämningar och överföringar av patienter och information mellan vårdenheter och mellan arbetspass Information och stöd till patient/närstående vid negativ händelse Information och stöd till personal vid negativ händelse . Ledningens stöd Beröms och prioriteras patientsäkerhetsarbete av närmsta och högsta ledningen? Kommunikation/Information Pratar vi om och informeras om brister, säger vi förlåt? 12

13 Databasen - resultat Sammanfattande rapport och presentation på enhets- och verksamhetsnivå Visualisering av resultat per fråga och per dimension Jämförelser med andra verksamheter inom den egna organisationen Jämförelse med andra verksamheter i landet Jämförelse över tid vid upprepade mätningar

14 Överenskommelsen Genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting har landstingen möjlighet att ta del av prestationsbaserade stimulansmedel som år 2011 uppgår till 400 mkr. 100 mkr fördelas till de landsting som mäter patientsäkerhetskulturen på minst 25 % av hälso- och sjukvårdspersonalen med en svarsfrekvens på minst 50%. Mätningen skall vara genomförd under perioden 1 januari september 2011 med en validerad enkät. Resultaten från enkäten skall tas om hand, analyseras och utgöra en grund för åtgärder som utvecklar och förbättrar patientsäkerhetskulturen. Detta förutsätter att man planerar för återkommande mätningar.

15 Förvaltningarna får 375 kronor per besvarad enkät förutsatt att regionen som helhet kvalificerar sig till ersättning Medlen är avsedda att användas för långsiktigt utvecklingsarbete med att förbättra patientsäkerhetskulturen Licens kostnaden betalas regionalt men kostnaden för de enskilda enkäterna betalas av respektive förvaltning.

16 Handbok Att mäta patientsäkerhetskulturen Länk till handboken:
16


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetskultur mätning"

Liknande presentationer


Google-annonser