Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Patientsäkerhetskultur mätning Västra Götalandsregionen 2011.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Patientsäkerhetskultur mätning Västra Götalandsregionen 2011."— Presentationens avskrift:

1 Patientsäkerhetskultur mätning Västra Götalandsregionen 2011

2 Patientsäkerhet ”Med patientsäkerhet avses i denna lag skydd mot vårdskada” Patientsäkerhetslagen

3 Vårdskada ”..lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården ”

4 Vårdskador i Sverige Socialstyrelsen 2008, baserat på genomgång av 1967 patientjournaler SverigeVästra Götaland Vårdskador105.00017.500 Bestående men10.0001.700 Bidragit dödsfall3.000500 Extra vårddygn630.000105.000 8,6 % av journalerna innehöll uppgift om vårdskada Studien tyder på att varje år inträffar följande:

5 Varför mäta säkerhetskultur? Samband finns mellan högt säkerhetsmedvetande och färre tillbud och skador Säkerhetskulturmätningar sker i riskfyllda verksamheter Mätningar inom sjukvården internationellt

6 Vad är säkerhetskultur? Förhållningssätt och attityder som en organisation och dess medarbetare har till risker Värderingar BeteendenRegler

7 Syfte Kartlägga styrkor och svagheter i patientsäkerhetskulturen och därmed tydliggöra angelägna förbättringsområden Öka insikten om förutsättningarna för god patientsäkerhet både hos medarbetare och ledare Studera förändring i förhållningssätt och attityder som effekt bland annat av genomförda interventioner

8 Bakgrund enkäten Enkäten är ursprungligen från USA och har översatts till närmare 30 språk. Översatt till svenska och används i ett antal landsting i Sverige. Det gör det således möjligt att jämföra resultatet både nationellt och internationellt.

9 Enkäten Webbaserad eller pappersenkät Enkäten besvaras enskilt och anonymt Tar cirka 15 minuter att svara på Chefens ansvar att så många som möjligt svarar. Schemalägg gärna! Svarsfrekvens kommer att publiceras på webben Möjligt att svara under X veckor, påminnelser går ut

10 Målgrupp Chefer och medarbetare som arbetar inom hälso- och sjukvård.

11 NEJ! Att besvara enkäten ingår i arbetsuppgifterna. Jag svarar om jag hinner…..

12 Lärande Lär vi av misstag, sker utvärdering? Samarbete Sker ett samarbete inom och mellan vårdenheter för en patientsäker vård? Rapporteringsbenägenhet Rapporteras händelser-även om patient ej skadats? Säkerhetsmedvetenhet Bedriver enheten en säker vård? Kommunikation/Information Pratar vi om och informeras om brister, säger vi förlåt? Kultur då misstag görs Individ eller systemsyn, straff eller beröm? Arbetsbelastning Upplevd belastning i relation till kvalité Frågeområden/dimensioner Ledningens stöd Beröms och prioriteras patientsäkerhetsarbete av närmsta och högsta ledningen?

13 Databasen - resultat Sammanfattande rapport och presentation på enhets- och verksamhetsnivå Visualisering av resultat per fråga och per dimension Jämförelser med andra verksamheter inom den egna organisationen Jämförelse med andra verksamheter i landet Jämförelse över tid vid upprepade mätningar

14 Genom en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting har landstingen möjlighet att ta del av prestationsbaserade stimulansmedel som år 2011 uppgår till 400 mkr. 100 mkr fördelas till de landsting som mäter patientsäkerhetskulturen på minst 25 % av hälso- och sjukvårdspersonalen med en svarsfrekvens på minst 50%. Mätningen skall vara genomförd under perioden 1 januari 2010- 30 september 2011 med en validerad enkät. Resultaten från enkäten skall tas om hand, analyseras och utgöra en grund för åtgärder som utvecklar och förbättrar patientsäkerhetskulturen. Detta förutsätter att man planerar för återkommande mätningar. Överenskommelsen

15 Förvaltningarna får 375 kronor per besvarad enkät förutsatt att regionen som helhet kvalificerar sig till ersättning Medlen är avsedda att användas för långsiktigt utvecklingsarbete med att förbättra patientsäkerhetskulturen Licens kostnaden betalas regionalt men kostnaden för de enskilda enkäterna betalas av respektive förvaltning.

16 Handbok Att mäta patientsäkerhetskulturen Länk till handboken: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2009/2009-126-12


Ladda ner ppt "Patientsäkerhetskultur mätning Västra Götalandsregionen 2011."

Liknande presentationer


Google-annonser